06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩

امروز

سالن تشریح

 

 

 

 

                         کمپرسور باد                                                                    اسکلت اسب

                                نما                                                                                   نما

 

 

                       اره برقی استخوان بر                                            اره برقی استخوان بر از نمایی دیگر

 

 

  

                                   نمای سالن تشریح

 

 

کارشناس آزمایشگاه : عباس پیرزادی
کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: بافت شناسی
پست الکترونیک : pirzadehabbas@yahoo.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات