06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩

امروز

بیوشیمی

 

اسپکتروفتومتر

 

                                  آون بن ماری                                                                                           هموژنایزر

                             هات پلیت استیرر                                                                                PHمتر

                                                ترازو                                                                             سانتریفیوژ

 

                                شیکر ملانژو                                                                                         کوره

 

                             یخچال - فریزر                                                                                میکروسکوپ

 

                     نمای آزمایشگاه                                                                                    نمای آزمایشگاه

 

نمای آزمایشگاه

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه: کبری چهاری

کارشناسی : زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد:زیست شناسی -بیوشیمی

پست الکترونیکی:chehari43@gmail.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات