06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩

امروز

فیزیولوژی و فارماکولوژی


نمای آزمایشگاه


 


 

 

 

سیستم موریس واتر میس


سانتریفیوژ میکرو هماتو کریت


سانتریفیوژ


سکوی آزمایشگاه


هات پلیت


شیکر لوله آزمایش


شیکر ملانژور


تردمیل موش


شاتل باکس


ترازوی دیجیتال مخصوص حیوان


ph متر


دستگاه نوار قلب


فور 70لیتری فن دار

 

استیمولاتور


ترازو دیجیتالی


دستگاه فشارسنج


هود شیمیایی


رولر میکسر


روتاتور


استروتاکسیک


میکروسکوپ Optika


هات پلیت مگنت دار


بن ماری سرولوژی


مقید کننده موش


کارشناس آزمایشگاه : معصومه سپهوند

کارشناسی: فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی گیاهی

email:saisa1361@yahoo.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات