06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩

امروز

اعضای هیئت علمی

حسن نایب زاده گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
امید دزفولیان گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
احسان رشیدیان گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
نعمت شمس گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
امین جایدری گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
حمیدرضا شکرانی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
قاسم فرجانی کیش گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات