06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

امروز

فهرست اعضاء

آرش خردمند کلور گروه علوم درمانگاهی استاد صفحه خانگی
محسن عباسی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
علی سوخته زاری گروه علوم درمانگاهی دانشیار صفحه خانگی
مجید طاعتی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
مسعود علیرضایی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
حسن نایب زاده گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
حسن نوروزیان گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
شهرام ملکی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علیرضا راکی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
عباس رئیسی سرتشنیزی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
محمدحسین قارونی گروه علوم پایه استادیار صفحه خانگی
امید دزفولیان گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
احسان رشیدیان گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
نعمت شمس گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
امین جایدری گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
حمیدرضا شکرانی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
قاسم فرجانی کیش گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات