06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

گروه آموزشی آمار  در آذر 1392 به عنوان یکی از گروههای دانشکده علوم پایه از گروه ریاضی تفکیک شد، این گروه با سه عضو هیات علمی و حدود  200دانشجو در مقاطع کارشناسی آمار  وکارشناسی ارشد آمار ریاضی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. مدیریت گروه آمار بر عهده خانم دکتر زهرا امینی فارسانی می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات