Ar En
علیرضا سپه وند
علیرضا سپه وند
عضو هیات علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
علوم مهندسی آبخیزداری
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
sepahvand.a@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
Sepahvand1982@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1387
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1389-1387
دکتری، دانشگاه تهران، 1395-1391
فرصت مطالعاتی، دانشگاه IUAV ونیز و دانشگاه پارما ایتالیا، 2016-2015
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
کارشناسی ارشد: پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS در بخشی از حوضه هراز، با راهنمایی دکتر حمیدرضا مرادی و مشاوره دکتر پرویز عبدالمالکی، تیر 1389
دکتری: طبقه بندی کمی ناهمواری ها و تعیین سایش انحلالی و بار محلول در حوضه های کارستی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه¬ های استان لرستان)، با راهنمایی دکتر حسن احمدی و دکتر علی اکبر نظری سامانی و مشاوره دکتر سادات فیض نیا، تیر 1395
سمینار دکتری: بررسی ژئومورفومتری سازند های کارستی استان لرستان، با راهنمایی دکتر علی اکبر نظری سامانی، تابستان 1392
مشاوره پایانامه، نسیبه دهقانی قلعه، 1394: مکان یابی مناطق مستعد اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی دشت کوهدشت و دشت نورآباد)، رشته مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی هراز.
مشاوره پایانامه، عنایت بهرامی، ۱۳۹۸: تعیین اثر شدت بارش و درصد پوشش خاک بر میزان رواناب و ‏رسوب، با استفاده از شبیه‌ساز باران در حوزه آبخیز تل عجم خرم آباد، رشته مهندسی منابع طبیعی-گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
استاد راهنما، شکوفه حسنوند، 1399: مدل¬سازی نفوذپذیری سازندهای زمین¬شناسی با استفاده از الگوریتم‌های MARS،CART، REP Tree، M5 و RF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز الشتر)، رشته مهندسی منابع طبیعی-گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
استاد راهنما، بهرام دریکوند، 1399: بررسی اثر اقدامات آبخیزداری بر روی خصوصیات جریان و رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: زیر حوضه¬های، حوضه قلعه گل)، رشته مهندسی منابع طبیعی-گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
اصول آمایش سرزمین
نقشه برداری مقدماتی
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (کارشناسی ارشد)
کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی (کارشناسی ارشد)
حفاظت خاک
اقلیم شناسی کاربردی
فرسایش خاک
زمین شناسی
ژئومرفولوژی کاربردی 1
ژئومرفولوژی کاربردی 2
سازندهای دوران چهارم (کارشناسی ارشد)
توان رسوبزایی سازندها(دکتری)
ژئومرفولوژی کمی (دکتری)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
علاقه‌مندی ‌ها
ژئومرفولوژی و ژئومرفومتری
زمین لغزش
فرسایش و رسوب انحلالی
زمین شناسی