اخبار

ارتقاء میکروسکوپ نیروی اتمی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در راستای «توسعه کیفی» آموزش

۱۳۹۶/۰۷/۰۵

 

میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه لرستان از «سه مد کاری» به «هفت مدکاری» ارتقاء یافت.

میکروسکوپ نیروی اتمی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان که از سال 1394 با سه مد کاری تماسی، ضربه‌ای و غیرتماسی شروع به‌کار کرد، در شهریور 1396  به مدهای کاری MFM، EFM،PFM وForce Spectroscopy مجهز شد و ارتقاء پیدا کرد.

Magnetic Force Microscopy (MFM) مدلی از مد غیرتماسی تصویربرداری نمونه ی مغناطیسی با تیپ مغناطیسی است که برای مشاهده توزیع نواحی مغناطیسی نمونه با استفاده از اثرهای متقابل مغناطیسی نمونه –تیپ کاربرد دارد.

Electric Force Microscopy (EFM) مدلی از مد غیرتماسی جهت بررسی نیروهای الکترواستاتیکی است که در تعیین خصوصیات الکتریکی مانند پتانسیل سطح و توزیع بار سطح نمونه، کاربرد دارد.

Piezoresponse Force Microscopy (PFM) تصویربرداری، تعیین مشخصات و اعمال تغییرات حوزه‌های فروالکتریک در مد تماسی است که برای به‌دست آوردن نمودار هیسترزیس مواد پیزوالکتریک سرامیکی و مواد بیولوژیکی مانند دندان و یا استخوان که دارای خواص پیزوالکتریکی هستند کاربرد دارد.

Force Spectroscopy روشی برای اندازه‌گیری نیروهای بین تیپ و سطح نمونه است که استفاده گسترده ایبرای اندازه‌گیری در محیط‌های هوا، مایع و شرایط کنترل‌شده دارد.

گفتنی است در مدت چهار سال گذشته تاکنون، بیش از ده میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان هزینه شده است.

رویکرد وزارت علوم، حرکت دادن دانشگاه‌ها به سوی دانشگاههای نسل سوم است که در آن، سه مفهوم آموزش، پژوهش و کاربرد، نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

دانشگاه نسل سوم در مسیر آموزش و پژوهش‌های کاربردی متناسب با نیازها و ظرفیت‌های منطقه‌ای، حرکت می‌کند و نقش اساسی و مهمی در توسعه پایدار منطقه‌ای عهده‌دار است. 


 


۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۰۰:۰۰
۳۳۸۹ بازدید