اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

 

 

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی عضو صندوق رفاه می رساند جلسه مجمع عمومی نوبت اول صندوق رفاه روز دوشنبه مورخ 25/2/96 ساعت 10 در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی ذانشگاه تشکیل میگردد.

دستور کار جلسه:

1.     استماع گزارش عملکرد دوره گذشته

2.     تعیین هیات مدیره و بازرس جدید

اعضای محترمی که داوطلب عضویت در هیات مدیره و یا انتخاب بعنوان بازرس میباشند در همان جلسه آمادگی خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

صندوق رفاه هیات علمی دانشگاه لرستان

 


۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۰۰:۰۰
۲۲۱۹ بازدید