06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦

امروز

روسای پیشین

دکتر محسن عباسی

1393- تا کنون

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات