06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧

امروز

روسای پیشین

دکتر محمدحسین قارونی

از دی ماه 1380 لغایت تیرماه 1382


دکتر احسان رشیدیان

از 1382 لغایت اردیبهشت 1384

 

دکتر حسن نایب زاده

از 1384 لغایت آبان ماه 1389

 

دکتر علی سوخته زاری

از 1389 لغایت مرداد 1394

 

دکتر محسن عباسی

از 1394 تاکنون

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات