06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٢ فروردين ١٣٩٩

امروز

مدیران

مجید طاعتی مدیر گروه علوم پایه مدرک تحصیلی: فیزیولوژی دامپزشکی تلفن مستقیم: 33120109-066 تلفن: 33120645- 066 داخلی: 112
حسن نوروزیان مدیر گروه علوم درمانگاهی مدرک تحصیلی: بیماری های طیور تلفن مستقیم: تلفن: 33120645- 066 داخلی: 106
امین جایدری مدیر گروه پاتوبیولوژی مدرک تحصیلی: میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120604-066 تلفن:
امین عزیزی مدیر آموزش مدرک تحصیلی: مدیریت تلفن مستقیم: 33120606- 066
علی اصفهانی مدیر امور عمومی مدرک تحصیلی: مدیریت تلفن مستقیم: 33120330- 066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات