06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٢ فروردين ١٣٩٩

امروز

متخصصین

 

 دکتر عباس رئیسی                             استادیار

تخصص: جراحی دامپزشکی


   دکتر علی سوخته زاری           دانشیار      

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام


 

دکتر آرش خردمند کلور         استاد

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام


دکتر شهرام ملکی              استادیار

تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ


دکتر حسن نوروزیان           استادیار

تخصص : بیماریهای طیور

دکتر علیرضا راکی             استادیار

تخصص : کلینیکال پاتولوژی

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات