06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦

امروز

متخصصین

 

 دکتر عباس رئیسی                             استادیار

تخصص: جراحی دامپزشکی

 

 

دکتر قاسم فرجانی کیش            استادیار

تخصص : پاتولوژی دامپزشکی

   دکتر علی سوخته زاری           دانشیار      

 

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

 

 

دکتر آرش خردمند کلور         استاد

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

دکتر شهرام ملکی              استادیار

تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

دکتر حسن نوروزیان           استادیار

تخصص : بیماریهای طیور

دکتر علیرضا راکی             استادیار

تخصص : کلینیکال پاتولوژی

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات