06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦

امروز

ریاست دانشکده دامپزشکی

ریاست دانشکده دامپزشکی: دکتر محسن عباسی

مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : گروه علوم پایه  دامپزشکی

ایمیل: abbasi521@yahoo.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات