ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
خانه
محمد حكاك
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت استراتژيك
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: hakak.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: md_hakak@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران

 2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه تربیت مدرس

 3. دکترای مدیریت گرایش مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری) ، دانشگاه شهید بهشتی

مقالات علمی پژوهشی
 1. طراحي و تبيين مدل سي مست ي يريمد ت استعداد در دانشگاهها

 2. Systemic model of talent management in azad university: design and explanation (a case- study in ten prestigious units of the Islamic azad university)

 3. Investigating the effect of reward and reinforcement on middle managers entrepreneurial behavior Of tehran university

 4. The ranking of date export development obstacles and providing solutions by using of ahp technique 1

 5. Studying the Effect of office Automation on Improving management decision (Case study: Tavan Battery Company)

 6. Analysis and Evaluation of one-and two-way Communication between the Moral Fabric Structures, Commitment and organizational conflict

 7. بررسی سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر ارزش افزوده بازار 1

 8. اثرات تنش و رابطه رهبر- پیرو 1در رابطه عذالت سبزهبنی بب رضبیت شغلی و تعهذ (هطبلعه هوردی دانشگبه لرستبى)

 9. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

 10. تبیین نقش سکوت سازمانی و شادی در کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان

 11. تأثير جو اخلاقي و ايدئولوژي اخلاقي بر بهبود قضاوت اخلاقي دانشجويان رشته مديريت )موردمطالعه: دانشگاه لرستان(

 12. The Relationship between the Quality of Domestically Produced Goods and Customer Confidence (A Case of Shiraz Citizens)

 13. Investigating the effects of emotional intelligence on social-mental factors of human resource productivity

 14. ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش های ترکیبی AHP DEA BSC

 15. The relationship between the leadership styles and Organizational citizenship behavior

 16. Investigation the influence of Organizational Culture on Job satisfaction: Case Study of Tax Administration Staffs, Lorestan, Iran

 17. The Impact of Competitive Intelligence on Effectiveness of Marketing through IT (Case Study: Small- and Medium-Sized Enterprises of Lorestan Province)

 18. Assessıng The Effectiveness of Market-Orientation On Business Performance (Case Study: Iran Khodro Industrıal Group)

 19. Investigating the Function of Accepted Companies in the Stock Exchange for the Extraction Industry of Iron Mines through Fuzzy Topsis Method

 20. The effect of knowledge management parts on the components of innovation cycle (Case study: SimanDoroud factory)

 21. تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز)

 22. Investigates relation between organizational health and employee empowerment (Yasouj University case study)

 23. Investigate the role of customer attitudes in the process of emotional marketing impact On savings and life insurance buy intention (case study : iran insurance agency in ahvaz city)

 24. Investigating the Effects of Fun at Work, Work Commitment and Positive Affect at Work on Individual Job Performance (Case Study: Islamic Azad University of Lorestan)

 25. سنجش و تبیین میزان تأثیرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی بهره وري نیروي انسانی با تأکید بر نقش میانجی خلاقیت هیجانی*

 26. STUDY THE ROLE OF CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY IN THE BRAND PERSONALITY EFFECT ON PURCHASE INTENTION

 27. An extended technology acceptance model for detecting influencing factors: An empirical investigation

 28. Studying the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment of Employees with customer relationship Management (CRM) (Case study: Saveh Pars Tire Company)

 29. بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریتهاي پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال

 30. Critical Research: Hope for Change in Social Life

 31. بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریتهاي پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال

 32. Investigating Corporate Governance Mechanism on Market Value Added

 33. Social influence In online banking and Extension technology acceptance model ( TAM)

 34. Impact of implementing total productive maintenance system on organisational excellence based on EFQM model

 35. DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE MODEL BASED ON BALANCED SCORECARD

 36. تحلیل اثر رهبري تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگیهاي سازمانی پایدار

 37. رابطه سبکهای رهبری و رفتار شهروندی سازمانی

 38. THE EFFECTS OF COMPUTER SELF - EFFICACY AND SOCIAL INFLUENCE ON INTERNET BANKING TRUST: AN EXAMINATION ACROSS GENDER

 39. ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF COMPETITIVE POSITIONS OF COMPANIES OPERATING IN IRANIAN BATTERY INDUSTRY USING HIERARCHICAL ANALYSIS

 40. بررسی تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش واسط تبعیض ادراک شده

 41. بررسي و آزمون پديده شتاب در شرايط رونق و ركود بازار

 42. THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON COMPETITIVE INTELLIGENCE THROUGH THE SHARING AND TRANSFER OF KNOWLEDGE (Case Study Lorestan University)

 43. اولويتبندي عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک يک سازمان دانشبنیان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. کنترل استراتژیک

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. روش تحقیق در مدیریت- مقطع کارشناسی

   2. مدیریت تولید وعملیات- مقطع کارشناسی

   3. تحقیق در عملیات پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   4. مدیریت توسعه وتحول- مقطع دکتری

   5. بازاریابی صنعتی- مقطع کارشناسی ارشد

   6. مدیریت استراتژیک پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   7. روش شناسی تحقیق در مدیریت- مقطع دکتری

   8. نقد وبررسی نظریه های سارمان ومدیریت- مقطع دکتری

   9. تحقیق در عملیات 1- مقطع کارشناسی

   10. تحقیق در عملیات 2- مقطع کارشناسی

   11. اصول سازمان ومدیریت - مقطع کارشناسی

   12. سیستم های اطلاعاتی مدیریت- مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

   13. مدیریت مالی 1 و2 - مقطع کارشناسی

   14. اصول حسابداری 1 و 2- مقطع کارشناسی

   15. حسابداری صنعتی 1-2 و3 - مقطع کارشناسی

   16. حسابرسی- مقطع کارشناسی

   17. آماری کاربردی 1 و 2- مقطع کارشناسی

   18. تجزیه وتحلیل سیستم های اطلاعاتی- مقطع کارشناسی

   19. تجزیه وتحلیل بهره وری- مقطع کارشناسی

   20. مدیریت بازاریابی- مقطع کارشناسی

   21. بازرگانی بین الملل- مقطع کارشناسی

   22. سیتم های خرید وانبارداری- مقطع کارشناسی

   23. رفتار سازمانی- مقطع کارشناسیو کارشناسی ارشد

   24. منابع انسانی پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

   25. مدیریت زنجیره تامین - مقطع کارشناسی ارشد

   26. تصمیم گیری کمی برای مدیران- مقطع کارشناسی ارشد

   27. الگوهای کمی تصمیم گیری -مقطع دکتری

   28. تئوری های رفتار سازمانی پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد

   29. روش تحقیق در مدیریت - مقطع کارشناسی ارشد

   30. تحلیل آماری- مقطع کارشناسی ارشد

   31. مدیریت کیفیت وبهره وری- مقطع کارشناسی ارشد

   32. مدیریت تکنولوژی ونوآوری- مقطع کارشناسی ارشد

   33. مدیریت طرح ها توسعه- مقطع کارشناسی ارشد

   34. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه مدیریت بازرگانی سال 78

    2. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان- سال 79

    3. مدیر گروه مدیریت بازرگانی- سال 79

    4. عضو کمیته ارزیابی آثار علمی دانشکده - سال 80

    5. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده اقتصاد- سال 88

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی