ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩
خانه
محمودرضا اسماعيلي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: esmaili.mr@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تولید- دانشگاه استانبول

 2. دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. تدوین استراتژي توسعه صنعت گردشگري استان لرستان بر اساس تحلیل سوات و فرایند تحلیل شبكھ اي (اي ان پي)

 2. اولویت بندي عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف كنندگان مواد شوینده با استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبي

 3. بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري در بانكداري الكترونیكي

 4. بررسي تأثیر اخلاق كار اسلامي بر رضایت شغلي با توجھ بھ نقش میانجي عدالت سازماني (مورد مطالعھ: فروشندگان فروشگاه ھاي زنجیره اي شھر خرم آباد).

 5. The impact of consumer perception of corporate social responsibility on consumer trust

 6. استخراج و اولویت بندي عوامل فرھنگي-اجتماعي موثر بر مدیریت امنیت پایدار كشور

 7. survey the effect of brand personality on relationship quality RQ) andcustomer life cycle value (CL)

 8. بررسي تاثیر كیفیت زندگي كاري و سرمایه اجتماعي بر تعھد سازماني(مورد مطالعه كاركنان امر مالیاتي لرستان

 9. The study on the effect of the strategic intelligence on decition making and strategic planning

 10. explanning the relationship between staffs personality and the attitude of willingness to change in them from the perspective of organizational justice

 11. Survey the effect of brand personality on relationship quality and costomer life cycle valueTejarat bank city (Khoramabad

 12. تدوین و الویت بندي استراتژیھاي مناسب توسعه گردشگري پایدار (مطالعه موردي استان لرستان)

 13. تدوین و انتخاب استراتژي توسعه ي گردشگري استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزي استراتژیک

 14. analysis and prioritization of knowledge management tools in order to sustain innovation

 15. Effect of work life quality on empowering and organizational citizenship behavior

 16. an investigation on role of customer relationship management in increasing organizational effectives

 17. An investigation on loyalty formation model in e-banking

 18. The Role of organizational justice on job satisfaction and organizatinal commitment

 19. بررسي رضایت شغلي كاركنان شركت آب و فاضلاب لرستان

 20. سازماندھي براي نوآوري

 21. بررسي تاثیر متغیرھاي كنترل استراتژیك بر اثر بخشي شركت

 22. فرھنگ جھادي نگرش جدید در پیشگیري و ممانعت ازبروز فساد اداري

 23. تاثیر فناوري اطلاعات بر بھره وري سازماني

 24. نگاھي استراتژیك به ارتباط نوآوري شغلي و رفتار كارآفرینانه كاركنان

 25. گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگسازمانی

 26. طراحي الگوي مزيت رقابتي پايدار مبتني بر شايستگي سرماية انساني در صنعت بيمه

 27. بررسي تاثیر بازاریابي اجتماعي بر نگرش مشتریان نسبت به تصویر بانك با توجه به نقش میانجي برنامه ھاي بازاریابي اجتماعی

 28. بررسي اثر فرھنگ سازماني و مدیریت دانش بر ھوش رقابتي مدیران

 29. Prioritizing the competence of parliament members in iran

 30. رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء اخلاق حرفهاي

 31. تاثیر رهبري مشارکتی بر مدیریت استعداد

 32. Recognition of institutional communications from various aspects of management

 33. تاثیر رھبري اشتراكي بر اثر بخشي كار گروھي نقش میانجي : تسھیم دانش

 34. Exploring the Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence

 35. studying the impact of organizational culture on knowledge management effectiveness with the intermadiate role of knowledge sharing process among melli bank staff

 36. the impac of organizational culture on entrepreneur trend with intermadiate role of creativity of staffs

 37. ivestigation into the impacts of organizational culture upon the managers competitive intelligence with knowlege management

 38. study of the effect on the organizational identity on the Identification of entrepreneurship opportunities

 39. Investigation relationship between ways of expressing dissatisfaction and gender in nylon sapid comp

 40. A Critical Exploration into the Impacts of Islamic Work Ethics on the Job Satisfaction Mediated by the Organizational Justice: Offering a Model (Case Study: (Chain Stores Salesclerks, Khorramabad, Iran

 41. Does psychological enabling have effective factors of human force utilization

 42. بررسي میزان تلاش دانشگاه ھا در تفھیم ضرورت و اھمیت ایجاد مشاغل كارآفریني در راستاي توسعه پایدار

 43. Investigating the effect of strategic and Szystematic management on development of social and cultural security

 44. بررسي تاثیر سرمایھ فكري بر انعطاف منابع انساني در صنعت بانكداري

 45. The effects of positive affectivity on relationship between transformational leadership with creative performance and organizational citizenship behaviors

 46. تاثیر مدیریت دانش برمدیریت ارتباط با مشتري

 47. شناسايی‌ ‌ شايستگیهای‌نمايندگان‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌با‌ استفاده‌از‌روش‌دلفی‌فازی

 48. بررسي تاثیر ھویت سازماني بر تشخیص فرصتھاي كارآفرینانه

 49. The Impact of Consumer Perception of Corporate Social Responsibility (CSR) on Consumer Trust Case Study:Automobile Industry Consumers (Iran Khodro) in Tehran

 50. توسعھ كارآفریني سازماني و تاثیرپذیري از ابعاد ساختار سازمانی

 51. Impact of Brand Personality on Relationship Quality (RQ) (Case Study Tejarat Bank in Khorramabad City)

 52. بررسي رابطه رھبري تحول گرا با سرمایه فكري و سرمایه روانشناختي با اثر میانجي مدیریت تحول گرا

 53. بررسي تاثیر ھوش ھیجاني بر رضایت شغلي و تعھد سازماني كاركنان زن

 54. The effect of role conflict and ambiguity on employees creativity in organization

 55. بررسي تاثیر ھوش سازماني بر قابلیت یادگیري سازماني

 56. Factor of affecting risk management from the perspective of financial managers

 57. Effects of Work Life Quality on Empowering and Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Science and Research, Kohkiloye and Boyer Ahmad)

 58. بررسي تاثیركیفیت زندگي كاري و سرمایه اجتماعي بر تعھد سازماني ( مطالعه موردي : كاركنان سازمان امور مالیاتي استان لرستان )

 59. organizational development in learning organizations

 60. characteristic,prediction for personal performance

 61. The effect of design and visual and functinal characteristics of packaging on the consumers attitudes and various behavioral processes

 62. A STUDY ON THE EFFECT OF THE STRATEGIC INTELLIGENCE ON DECISION MAKING AND STRATEGIC PLANNING

 63. Investigating the effect of work life quality and social capital on the organizational commitment

 64. بررسي تاثیر ادراك مصرف كننده از مسئولیت اجتماعي ھا بر اعتماد مصرف كننده (مورد مطالعه: ¬ شركت مصرف كنندگان صنعت خودرو سازي (ایران خودرو) شھرستان گرگان)

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. مدیریت تولید

 2. مدیریت تولید ویرایش سوم

 3. مقدمه ای بر کارسنجی وزمان سنجی

 4. مدیریت استراتژیک نوین

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسي رضایت شغلي كاركنان شركت آب وفاضلاب استان لرستان

  2. به كارگیري مدل تعالي سازمان در شركت سھامي آب لرستان

  3. بررسي استراتژي ھاي شركت ھاي سنگ استان لرستان

  4. بررسي رابطه عملكرد و اجراي برنامه ریزي استراتژیك در شركت ھاي سنگ استان لرستان

  5. برنامه ریزی استراتزیک 5 ساله برای شرکت جهاد نصر

  6. برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت سیمان دورد

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تحقیق در عملیات 1 و 2

  2. مدیریت استراتژیک

  3. تئوری های مدیریت پیشرفته

  4. مدیریت استراتزیک پیشرفته

  5. تحلیل فلسفی نظریه های سازمان ومدیریت - مقطع دکترا

  6. رفتار سازمانی - مقطع دکترا

  7. مبانی سازمان و مدیریت

  8. سوابق اجرایی
   1. مدیر امور دانشجویی دانشگاه لرستان 1370-1374

   2. مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

   3. رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری 1391-1388

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. مدیریت استراتژیک،تئوری های سازمان ، رفتار سازمانی

   اطلاعات تکمیلی