ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
محسن رحمتی
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ(ايران اسلامي)
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: rahmati.mo@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mohsenrahmati45@gmail.com
وبسایت شخصی: fararoodan.bloogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دیپلم دانشسرای مقدماتی از دانشسرای ولیعصر(عج)

 2. کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران

 3. کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران, عنوان پایان نامه:« روابط سیاسی - اجتماعی ایلات ترکمن با دولت مرکزی از جنگ مرو تا معاهده آخال1276-1301 ه.ق»، باراهنمایی جناب آقای دکتر غلامحسین زرگری نژاد حفظه الله تعالی

 4. دکترای تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران؛ عنوان پایان نامه:« تحول سیاست و جامعه در ماوراء النهر از قرن سوم تا حمله مغول».

مقالات علمی پژوهشی
 1. نقش تشیع در قیام طاهر ذوالیمینین علیه خلافت عباسی، مجله شیعه شناسی،شماره 31، پاییز1389.

 2. نگرشی بر قیام شریک بن شیخ المهری ، مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان ، شماره 8، زمستان 1389.

 3. پیامدهای اجتماعی مهاجرت ترکمانان سلجوقی به خراسان، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال1، شماره1، بهار و تابستان 1390.

 4. تکاپوهای سادات علوی برای تشکیل حکومت در ماوراء النهر در سده پنجم، مجله مطالعات تاریخ اسلام، شماره 7، زمستان 1389.

 5. روابط عربشاهیان خوارزم با دولت صفوی ، مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان ، شماره 10، تابستان 1390

 6. گسترش اسلام در قلمرو زنبیل ها، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 10، پاییز 1390.

 7. مرداویج و اندیشه احیاء شاهنشاهی ساسانی، پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 13، بهار 1391.

 8. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاخت و تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال2،شماره 1، بهار و تابستان 1391.

 9. گسترش اسلام در گیلان و دیلمان با تأکید بر مذاهب اهل سنّت، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء ، شماره 99، بهار 1391.

 10. گسترش اسلام در قلمرو قرلق ها، فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

 11. نگرشی به قیام رافع بن لیث کنانی، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء ، شماره 101، تابستان 1391

 12. پیامدهای اقتصادی هجوم غزها به کرمان 575- 610ه.ق)، تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 13 زمستان 1391- بهار 1392

 13. کمیجیان و نقش آنها در تحولات سیاسی ماوراء النهر، پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 20، زمستان 1392

 14. سلیمانشاه ایوه و حمله مغول، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 22 ، پاییز 1393

 15. سلطان حسین بایقرا و حیات اقتصادی خراسان، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره7،پاییز وزمستان1392

 16. نقش سادات علوی در تحولات سیاسی و اجتماعی ماوراء النهر درقرن ششم، مطالعات تاریخ فرهنگی،شماره 21، پاییز 1393

 17. سامانیان و احیاء شاهنشاهی ایرانی، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1394

 18. تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 116،تابستان 1394

 19. مناسبات سیاسی سامانیان و خلافت عباسی و عوامل مؤثر بر آن، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 118،زمستان 1394.

 20. اسلام پذیری اغوزهای اطراف سیحون در قرن چهارم، پژوهشنامه تاریخ اسلام، شماره 18، تابستان 1394

 21. تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری- بازرگانی نیشاپور، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره55، پاییز 1392.

 22. ایل سنجابی و سیاستهای انگلیس در غرب ایران در جنگ جهانی اول، مجله پژوهش های علوم تاریخی، دوره7، شماره 2، تابستان 1394.

 23. مدرسه مستنصریه و گسترش تشیع امامیه در قرن هفتم، مجله شیعه شناسی، پدیرش شده و در نوبت چاپ برای شماره 54 پاییز 1395.

 24. نقد و بررسی« خاستگاه تاریخی ایل قاجار»، مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پدیرش شده و در نوبت چاپ.

 25. جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافی دانان مسلمان، پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 19، پاییز و زمستان 1395..

 26. نقش سید بن طاووس در گسترش تشیع در قرن هفتم، تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره69، بهار 1396.

 27. نقد و بررسی کتاب تاریخ نگاری در ایران، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 28. اصلاحات اقتصادی سلطان ابوسعید در خراسان و پیامدهای آن، پژوهشنامه خراسان بزرگ، شماره 22 بهار 1395.

 29. « گرایش امان الله اردلان به شیخیه؛ علل و پیامدهای آن»، مطالعات فرهنگی، سال8، شماره30، زمستان 1395.

 30. نقش خوانین و متنفدین در برقراری امنیت در لرستان در عهد پهلوی اول»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، شماره 20، بهار و تابستان 1396.

 31. «دارالشفای ربع رشیدی: سازمان اداری، آموزشی و درمانی»، تاریخ و تمدن اسلامی، شماره 24، پاییز و زمستان 1395.

 32. «دگرگونی ساختار اداری و اجتماعی ملایر از زوال ایلخانان تا سقوط صفویه»، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره33، بهار 1396.

 33. - « جغرافیای تاریخی ملایر در قرون نخستین اسلامی» فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره34، پاییز 1396.

 34. « خاندان برسقی و تحولات سیاسی نظامی عهد سلجوقی»، پژوهش های تاریخی دانشگاه اسپهان، شماره 37، بهار 1397.

 35. « نقدو بررسی کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام» ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره62، دی ماه 1397.

 36. «آوردگاه سلطان محمد خوارزمشاه و لشگر مغول»، تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی، دوره 10، شماره3، پیاپی 23، زمستان 1396.

 37. «جایگاه و کارکردخاندان وزیری در تاریخ کردستان در دوره اول قاجار(1262 ـ 1199ه.ق)»، پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، دوره9، شماره2، پاییز و زمستان 1396.

 38. «مناسبات خوانین آل افراسیاب و خلافت عباسی»، مطالعات تاریخ اسلام، شماره 37، تابستان 1397.

 39. «پیامدهای اجتماعی جنگ قطوان در ماوراءالنهر»، مطالعات تاریخی جنگ، دوره 2،شماره1، بهار 1397.

 40. کرامیه و اوضاع اجتماعی خراسان در عهد غزنوی»، پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسلامی، دوره 49، شماره2، پاییز و زمستان 1395.

 41. «تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد آتسز»، پژوهش های تاریخ ایران و اسلام، دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397.

 42. «پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران» تاریخ و تمدن اسلامی، دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397.

 43. «منازعات جانشینی بویهیان و تأثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تأکید بر علوم عقلی»، مطالعات تاریخی جنگ، دوره3، شماره 2( پیاپی8)، تابستان 1398.

 44. «بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه‌ اطلاعات(1306 تا 1320ش)»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوره 9، شماره 1، بهار وتابستان 1398

 45. «تشیع امامی در ماوراءالنهر در عهد سامانیان»، شیعه شناسی، شماره 64، زمستان 1397.

 46. «نظر علی خان امرایی و غائله سالارالدوله»، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 47. «خاندان حکومت‌گر بنی شومله؛ مسأله مشروعیت و سیاستهای محلی آن»،پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 48. «نقد و بررسی کتاب تاریخ در بستر جغرافیا»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 49. The Last Fight Between Sultan Muhammad Khwarazmshah and Mongol Army, Man In India, Vol.97(2017), No.23(part 2), pp.529-548.

 50. Factors Affecting the Demographic Compositional Change of Transoxiana in Early Isllamic Centuries, Review of European Studies, vol.10, No 2; june 2018.

 51. Yaʿqub- e Layth-e Saffār and the Revival of Persian Kingship, Journal of Persianate Studies (JPS), Vol.13 (2020), No.1(زیر چاپ)

 52. «نقش وزیران شیعی دربار خلافت عباسی بر گسترش تشیع امامی در قرن هفتم هجری»، پژوهشنامه تاریخ تمدن و اسلامی دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398.

 53. «درس نامه درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوته نقد»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 53، بهار 1397.

 54. «ناساز خوان؛ نقد کتاب تاریخ ایران از آغاز دوران اسلامی تا حمله مغول»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 55. «روزنامۀ اطلاعات و ورزش زنان در عصر پهلوی‌اول(۱۳۰۴-۱۳۲۰)»، تحقیقات تاریخ تاریخ اجتماعی، سال 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

 56. «اهمیت نزهه القلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نامهای کردستان دوره ایلخانی»، تاریخ نگری و تاریخ نگاری،شماره 24، پاییز و زمستان 1398

سایر مقالات چاپ شده
 1. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه، پژوهش نامه تاریخ، شماره13 ،1387

 2. نقد و بررسی تاریخ دولت خوارزمشاهیان، مطالعات تاریخی دانشکده ادبیات مشهد، شماره 13-14 ، پاییز و زمستان1385

 3. نقد وبررسی کتاب« تاریخ احمد شاهی» ، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 67 ،1382

 4. نقد و بررسی کتاب« مرو بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر»، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 74، 1383

 5. نقد و بررسی «سفر نامه حمزه میرزا»، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره85 ، 1385

 6. جستاری در روند پیدایش و قدرت یابی غوریان، نامه تاریخ پژوهان، شماره 3، 1384

 7. تأملی بر قلمرو علیشکر، تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان، شماره 2، 1387.

 8. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه، پژوهش نامه تاریخ، شماره13 ،1387.

 9. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران در عهد قاجار، مجله تاریخ روابط خارجی، شماره 49، زمستان 1390.

 10. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقاخان، روابط خارجی، شماره 50 بهار 1391.

 11. تاریخ نگاری ایران در دوره مغولان و ایلخانان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 182 تیر ماه 1392

 12. نقد و بررسی کتاب « دولت سلجوقیان» ، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال 11، شماره1، بهار و تابستان1390

 13. نقد و بررسی تحفه شاهی، گزارش میراث ، شماره 41، زمستان 1389

 14. درس نامه ای ناتمام ؛ نقدو بررسی کتاب قراخانیان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 184، شهریور 1392.

 15. پژوهش نامه تاریخهای محلی ایران در بوته نقد و نظر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 189، بهمن 1392

 16. نقد و بررسی کتاب وضعیت سیاسی خراسان در زمان جانشینان نادر، فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماره 3-4 پاییز و زمستان 1393

 17. «تحریف تاریخ اشکانیان در روایت ملی-حماسی و علل آن»، ادبیات حماسی،شماره3، بهار و تابستان 1394

 18. فروپاشی امپراتوری اغوز یبغو، ( ترجمه از زبان انگلیسی)، پژوهشنامه تاریخ، شماره 4، 1385

 19. نگاهی به استیلای سلجوقیان بر نیشاپور( ترجمه از زبان انگلیسی)، پژوهشنامه تاریخ، شماره 7، 1386.

 20. شاهنشاه و ملک المؤید : نگاهی به مشروعیت در نزد دیلمیان و سامانیان ( ترجمه از زبان انگلیسی) نامه تاریخ پژوهان ، شماره 25، بهار 1390.

 21. روابط تجاری ایران و مصر ، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی( ترجمه از انگلیسی) مجله سخن تاریخ ، شماره 18، بهار و زمستان 1392.

 22. مروری بر درس نامه نویسی دانشگاهی در رشته تاریخ، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شماه 5، بهار 1394

 23. نامه ناسازوار؛ نقد و بررسی کتاب اسلام در آسیای مرکزی؛ فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماه 6-7، تابستان و پاییز 1394.

 24. « نامه‌ی پریشان؛ نقد و بررسی کتاب در مسیر آفتاب»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماره8، زمستان 1394.

 25. « اوضاع اقتصادی خراسان در عهد سلطان ابوسعید گورکانی»، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پاییز و زمستان 1394.

 26. « جغرافیای تاریخی ماسبذان در دوره سلجوقی»، فصلنامه فرهنگ ایلام، شماره 52-53، پاییز و زمستان 1395.

 27. «نقد و بررسی کتاب مرجع شناسی تاریخ سلجوقیان»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شماره13-14 ، بهار و تابستان 1396.

 28. «برج سازی و کارکردهای آن در لرستان دوره رضا شاه 1300-1312»، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال4، شماره14، پاییز 1396.

 29. «‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توزیع اعتبارات مالی در لرستان در عهد پهلوی اول»، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، دوره6، شماره2، پاییز و زمستان 1396.

 30. « خواجه نظام الملک و گسترش زبان فارسی در آناتولی»، مطالعات ایرانی دانشگاه کرمان، دوره 18، شماره35، بهار و تابستان 1398.

 31. «قلعه سازی در لرستان و کارکردهای امنیتی آن در دوره پهلوی اول»، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، دوره 7، شماره1، بهار و تابستان 1397.

 32. «روایط طاهریان و سامانیان با سادات علوی»، فصلنامه پارسوا، سال16، شماره2، تابستان 1396.

 33. مدخل «حسام السلطنه محمد تقی میرزا »، دانشنامه جهان اسلام ، جلد 13 .

 34. مدخل «حسن بن بویه»، دانشنامه جهان اسلام، جلد13.

 35. مدخل«حسن بن قاسم بن حسن»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 13.

 36. مدخل «خانات خوقند »، دانشنامه جهان اسلام، جلد 14.

 37. تأثیر تقابل سنّت و تجدّد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال‌های 1332-1357ش)، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، دوره8، شماره 1، بهار وتابستان 1398.

 38. مدخل«خانات خیوه»، دانشنامه جهان اسلام جلد 14،

 39. مدخل «خلف بن احمد»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 14.

 40. مدخل «خوارزمشاه، علاء الدین محمد»، دانشنامه جهان اسلام جلد 16.

 41. مدخل «خوارزمشاهیان»، دانشنامه جهان اسلام جلد 16.

 42. مدخل«دادبک حبشی بن آلتونتاق»، دانشنامه جهان اسلام جلد 16.

 43. مدخل «دینار( ملک)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد18.

 44. مدخل«دین محمد خان اوزبک»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 18

 45. مدخل«رتبیل(زنبیل)»، دانشنامه جهان اسلام جلد 19.

 46. مدخل«رکن الدین مبارک خواجه»، دانشنامه جهان اسلام جلد 20.

 47. مدخل«سامانیان (بخش تشکیلات اداری)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 22.

 48. مدخل «سلجوقیان؛ خاستگاه سلاجقه» دانشنامه جهان اسلام، جلد24.

 49. مدخل «سلطان الدوله» دانشنامه جهان اسلام، جلد24.

 50. مدخل «سلطانشاه» دانشنامه جهان اسلام، جلد24.

 51. مدخل «سلیمان بن محمد» دانشنامه جهان اسلام، جلد24.

 52. مدخل «سنجر» دانشنامه جهان اسلام، جلد 24.

 53. مدخل «شیخ حیدر صفوی» دانشنامه جهان اسلام،جلد 14.

 54. مدخل «شروانشاهیان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 55. مدخل «شیبانیان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 56. مدخل «شیخعلی میرزا» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 57. مدخل «شیعه 12 امامی در آسیای مرکزی» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 58. مدخل «صفوه الصفا» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 59. مدخل «صفویه- روابط با اوزبکان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 60. مدخل «ضیاءالملک» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 61. مدخل «طاهر بن حسین» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 62. مدخل «طاهریان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 63. مدخل «طواویس» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 64. مدخل «طورغای» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 65. مدخل «ظل السلطان علی شاه» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 66. مدخل «علی تگین» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 67. مدخل «علویان طبرستان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 68. مدخل «غز» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 69. مدخل «قراوناس» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 70. مدخل «قراختاییان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 71. مدخل «کمیجیان» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 72. مدخل «هرات(قضیه)» دانشنامه جهان اسلام، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

پایان نامه ها
 1. «بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ماوراءالنهر در قرن ششم با تکیه بر سیاست خوارزمشاهیان» دانشگاه لرستان، دفاع شده در شهریور 1387

 2. «بررسی روابط هیاطله با ساسانیان» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، دفاع شده در شهریور 1389.

 3. «بررسی اوضاع سیاسی – اقتصادی نیشابور در عهد سلجوقیان ، دانشگاه لرستان»، دفاع شده در بهمن 1389.

 4. «بررسی اوضاع سیاسی اقتصادی خراسان در عهد نامسلمانی ایلخانان، دانشگاه لرستان»، دفاع شده در بهمن 1390.

 5. نقش ایلات ذوالقدر در تشکیل و توسعه دولت صفوی ، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1390.

 6. «بررسی کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان خاندان حاکمه در عهد تیموریان»،دانشگاه لرستان، دفاع شده در شهریور 1391.

 7. «حیات اقتصادی ایران در عهد سامانی و تأثیر جاده ابریشم بر آن»» دانشگاه لرستان دفاع شده در آذر 1391.

 8. « اوضاع سیاسی- اقتصادی خراسان از سقوط صفویه تا برآمدن قاجارها» دانشگاه لرستان، دفاع شده در شهریور1392.

 9. « بررسی سیر تحول وقف و اوقاف در عهد سلجوقیان«، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1392.

 10. « اوضاع سیاسی اجتماعی خراسان در عهد قاجار از ابتدا تا جلوس ناصرالدین شاه، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1392.

 11. « روابط ایلات ترکمن با دولت مرکزی در عهد قاجاریه از آغاز تا دوره ناصری»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در دی 1392.

 12. « اوضاع سیاسی، اجتماعی اران در عهد ایلخانی»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1392.

 13. « نقش ایلات سنجابی در تحولات غرب کشور از 1293 ه تا 1344 ه.ق»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1392.

 14. « اوضاع سیاسی اجتماعی ماوراء النهر در عهد قراختاییان»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1392.

 15. « تشیع و شیعیان در ایران از سقوط سلجوقیان تا بر آمدن ایلخانان»، دانشگاه لرستان، دفاع شده درشهریور1393

 16. « بررسی تحلیلی فعالیتهای باستانشناسی در شوش»، دانشگاه لرستان دفاع شده درشهریور1393.

 17. « اوضاع سیاسی اجتماعی خوزستان از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی»، دانشگاه لرستان، دفاع شده درشهریور1393.

 18. « بررسی نقش افشار ها در تشکیل و تداوم دولت صفوی»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در تیر ماه 1394.

 19. «روابط ایران و اطریش در عهد قاجار»، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1394.

 20. « اصناف در دوره تیموریان»، دانشگاه لرستان،دفاع شده در بهمن 1394.

 21. « بررسی نقش گمرک شمال در وضعیت اقتصادی ایران در عهد ناصری و مظفری» ، دانشگاه لرستان دفاع شده در شهریور 1395.

 22. « بررسی نقش گمرک جنوب در وضعیت اقتصادی ایران در عهد ناصری و مظفری» ، دانشگاه لرستان، دفاع شده در بهمن 1394.

 23. «بررسی تطبیقی تاکتیکهای جنگی در جنگ ایران و عراق و جنگ های ایران و روس در صدر قاجار»، دانشگاه لرستان دفاع شده در شهریور 1395.

 24. « بررسی وضعیت علمی ایران در عهد سلجوقی» ، دانشگاه لرستان ، دفاع شده در شهریور 1395.

 25. « روابط اتابکان لر کوچک با دولت مرکزی ایران بین سالهای 585 تا 980 » ، دانشگاه لرستان دفاع شده در بهمن 1395.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. « نقد و بررسی ترجمه فتوحات اعراب در آسیای مرکزی»، سمینار تاریخ و ترجمه، تهران، 22 اردیبهشت 1389.

 2. « آسیب شناسی ترجمه متون تاریخیِ دوره سلجوقیان »، سمینار تاریخ و ترجمه، تهران،22 اردیبهشت 1389

 3. «وضعیت اقتصادی جزیره کیش در قرون ششم و هفتم هجری» همایش دو سالانه خلیج فارس، 11 اردیبهشت 1391.

 4. « مصدق و نفت شمال در مجلس چهاردهم »، سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، 26 اردیبهشت 1391

 5. « روابط سلجوقیان و قراخانیان غربی در عهد سنجر»، اولین همایش فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، آبان 1391

 6. « شیعیان و غلبه سلجوقیان بربغداد»، دومین همایش فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند 1392

 7. « ایل سنجابی و تجاوز عثمانی به ایران در جنگ جهانی اول»، همایش به شهادت سکوت، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1394.

 8. نقش ایل افشار در تکوین دولت صفوی ، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناتولی، اردبیل، مرداد 1395

کتب منتشر شده
 1. تصحیح سفرنامه حمزه میرزا ، دفتر نشر تاریخ ایران، 1387

 2. ترجمه تاریخ هفت آب ( نوشته بارتولد) ، انتشارات نوید شیراز،1392.

 3. ترجمه فتوحات مسلمانان در ماوراءالنهر ( نوشته هامیلتون گیب)، انتشارات دانشگاه لرستان، 1396.

 4. تاریخ دولت قراخانی (آماده انتشار)

 5. تاریخ دولت قراختاییان ( آماده انتشار)

 6. مرغزار شهریاران؛ پژوهش در تاریخ و جغرافیای تاریخی ملایر از ورود اسلام تا برآمدن زندیان، دانشگاه لرستان، 1397.

 7. ترجمه کتاب طبایع الحیوان، شرف الزمان طاهر مروزی،(آماده انتشار).

افتخارات کسب شده
 1. رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد سال 1375

 2. رتبه اول آزمون دکتری تاریخ دانشگاه تهران شهریور 1377

 3. منتقد برگزیده در نهمین دوره جشنواره نقد کتاب بهمن1391

 4. منتقد برگزیده در یازدهمین جشنواره نقد کتاب دی ماه 1392

 5. دو دوره استاد مشاور برگزیده دانشگاه لرستان در جشنواره حرکت

 6. منتقد برگزیده در دوازدهمین جشنواره نقد کتاب در دی ماه 1394

 7. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1394

 8. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 1397

 9. استاد آموزشی برتر دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، اردیبهشت 1398.

 10. منتقد برگزیده در جشنواره نقد متون و کتابهای علوم انسانی، دی ماه 1396

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از بهمن 1385 تا مهر 1386

   2. مدیر امور فرهنگی دانتشگاه لرستان، از مهر 1386 تا بهمن 1387

   3. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از مهر 1388 تا مهر 1390

   4. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از مهر 1393 تا دی ماه 1395.

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. تاریخ اجتماعی ایران

   2. تاریخ ماوراءالنهر و ترکستان

   3. تاریخ ایران دوره میانه اول

   اطلاعات تکمیلی
   1. مشاور گروه تاریخ بنیاد دایره المعارف اسلامی از سال 1382 تا 1391