Ar En
حجت الله یونسی
دکتر حجت الله یونسی
عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
سازه های آبی
رشته تحصیلی
مهندسی آب
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
yonesi.h@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
h_yonesi110@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی آبیاری(1378-1374) : دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد: تاسیسات آبیاری(1381-1379): دانشگاه تهران
دکتری: سازه های آبی(1392-1388) :دانشگاه تهران
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
The effects of the longitudinal arrangement of submerged vanes on river configuration and impoundment efficiency and decreasing sedimentation near
The effects of longitudinal arrangement of submerged vanes on river bed morphology near the intake structures-International conf. of river Eng. Shahid chamran Ahwaz- University
Evaluation of methods for estimating the total load sediment in the Karkhe basinand comparison with the results of the ANN-7th Hyd. iraninan conf.
Estimating of low-flow rivers in Karkheh basin- The first regional conference on water- Behbahan Azad uoniversity. Nov. 2006
The effects of submerged vanes installed on velocity distribution and shear stress in the Intakes.5th. Hyd. iraninan conf. -Kerman
Drought Evaluation and its effect on groundwater, case study: Qazvin Plain-Shahroud Univ.
Determination of dominant discharge in Karkheh basin rivers-8IREC.Ahwaz univ.
Investigation of hydraulics behavior temporary bridges on khorramabad s river at flood - 10 international river engineering conference in persian-2016
Investigation of utility and precision of quasi 2D CES model in determination of rivers discharge (case study: rivers of Karkheh basin)-10 international river engineering conference in persian-2016
Simulation of water level profile despite structures on khorramabad s river -10 international river engineering conference in persian-2016
The comparison of EDM and CES models at concerning river s discharge(case study: rivers of Karkheh basin)- 10 international river engineering conference in persian-2016
Pridiction of flow discharge in compound channels using adaptive neuro fuzzy interface system method- 10 international river engineering conference in english-2016
Predictive modeling of discharge in compound channel by support vector machine technique- 10 international river engineering conference in english-2016
Evaluation of the accuracy and stability of numerical methods in solving wave equation with time variability - 2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari
The effect of the Courant criterion on numerical error in the solution of wave equation-2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari
Assessment of analytical and numerical solution of the wave equation with time variability- 2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari
The role of urban wastewater as irrigation water-The first National Conference of coastal water resources management-Dec. 2010 sari
Characterization of urban flooding in the Khorramabad waterways and its role in flood management- Feb. 2008- Mashhad
Forecasting of Monthly precipitation using artificial neural network(ANN)- 2 st Regional conference findings of Agriculture and Natural Resources at West IR.Iran-kourdestan university
Determine the best equation for estimating sediment load in the kashkan river-The first regional conference on water resources Lorestan-Sep. 2008-khorramabad
Forecasting meteorological parameters by combining intelligent systems and GIS-Case Study: Lorestan province-The 1st National Conference on Geospatial Information Technology- K.N.Toosi University of Technology- 19 - 20 January 2016
بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در هیدرولیک جریان در دهانه آبگیر جانبی. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک. ۱۳۹۶
بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در انرژی جنبشی آشفتگی در دهانه آبگیر. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک.۱۳۹۶
Numerical modeling of scour downstream stilling basin with reverse slope. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)
Determination of the best hydraulic-economic section of composite channels using nonlinear optimization method. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.iran(29-31 Jan. 2019)
Prioritization of watersheds based on sediment yield Using Game theory. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.iran(29-31 Jan. 2019)
Experimental study of the effect of skimming wall angle on sediment control in lateral intake. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)
Investigation of flood routing methods in rivers (Case study: Maroon River) 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)
برآورد کیفی مؤلفه های آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و طبقه بندی شولر )مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکا رضا(
شبیه سازی جریان متوسط ماهانه رودخانه بادآور نورآباد با استفاده از مدل های سری زمانی
اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز بر اساس عملکرد رسوب با استفاده از تئوری بازی
بررسی اثر دیواره جدا کننده بر روی الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه ابگیر جانبی
بررسی تأثیرموقعیت آبشکن بر کنترل رسوب در آبگیري از کانالهاي آبیاري
پایان‌نامه
مدل سازی آبشستگی پایاب حوضچه آرامش با شیب معکوس با نرم افزار Flow 3D-دانشجو: فاطمه اکبری،۱۳۹۴ ،کارشناسی ارشد
ارزيابي اثرات طرح ساماندهي رودخانه خرم آباد بر عملكرد هيدروليكي آن - دانشجو: حنیفه درویشی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بررسی کارایی روش شیونو و نایت (SKM ( در ایستگاه¬های هیدرومتری- دانشجو: زهرا امیدی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بررسی الگوی رسوب¬گذاری در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D- دانشجو:سپیده ترابی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
ارزیابی معادلات برآورد رسوب در تعدادی از رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي- دانشجو: سیاوش فتح الهی،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بهینه سازی هیدروسیستم ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی(CFO) و معرفی الگوریتم توسعه یافته(RCFO)- دانشجو پرستو همه زاده،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
شبیه سازی جریان در مقاطع مرکب غیرمنشوری با استفاده از مدل Flow 3D- دانشجو شادی نجفیان، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بهينه سازي شبكه هاي توزيع و انتقال آب با استفاده از روش هاي فراكاوشي: مطالعه موردي شبكه آبادان-خرمشهر: دانشجو: سارا شیرمحمدی،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بهره برداري تلفيقي از سدهاي بختياري و رودبار با استفاده از الگوريتم ژنتيك. دانشجو: پری یا بهرام سری،۱۳۹۴،کارشناسی ارشد
مطالعه عددی تاثیر همزمان آبشکن وصفحات مستغرق بر خط جدایی جریان در آبگیرهای ۹۰ درجه- دانشجو : زینب دالوند۱۳۹۵، کارشناسی ارشد
توسعه روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی شبکه های توزیع آب و معرفی دو روش جدید CFOnet و MCFOnet-دانشجو: آزاده جباری،۱۳۹۵، رساله دکتری
بررسی اثر شیب و زبری وجه بالادست بر ضریب تخلیه سرریز لبه پهن مستطیلی- دانشجو:سمیرا بیگلری،۱۳۹۵، کارشناسی ارشد
بهینه سازی هیدروسیستم ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی هارمونیHSA. دانشجو: مریم میربیک سبزواری،۱۳۹۵، کارشناسی ارشد
ارزیابی اثرات طرح های انتقال آب سطحی و برداشت های زیرزمینی از حوضه آبریز کارون بزرگ بر کشاورزی و تولید انرژی نیروگاه های سدهای حوضه با استفاده از مدل ویپ. دانشجو سیمین خسروی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد
بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد توامان دیوار جداکننده و اپی بر هیدرولیک جریان و رسوب در مجاورت دهانه آبگیر جانبی. دانشجو: امیرمرادی نژاد،۱۳۹۶، رساله دکتری
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی اثر سازه های دیوار جداکننده، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی واقع بر قوس رودخانه، دانشجو: هانی تبریزی، ۱۳۹۶، رساله دکتری
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر زاویه آبگیری همراه با سازه های دیواره جدا کننده ، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر های جانبی واقع در قوس رودخانه. . دانشجو: حسن گلیج.. ۱۳۹۶.دکتری
هیدرولیک دریچه های پروانه ای: تعیین مشخصات و ضوابط کاربرد در مجاری روباز، دانشجو: آوا مرعشی، ۱۳۹۹، رساله دکتری
کاربرد مدل هیبریدی هوش مصنوعی-الگوریتم گیاهان مصنوعی در تخمین جریان رودخانه ها( مطالعه موردی: رودخانه کرخه و دز)، دانشجو: رضا دهقانی،۱۳۹۹، رساله دکتری
مدلسازی تعارضات آبی حوضه های آبریز در شرایط کمبود ( مطالعه موردی: دشت نیشابور)-دانشجو: ناصر نیک نیا، ۱۳۹۹، رساله دکتری
جزوات دانشگاهی
Hydraulics flow-Bsc
Open channel Hydraulics-Bsc
Numerical Methods-Msc
Sediment transport-Msc
فعالیت‌ها
مکانیک سیالات(کارشناسی)
هیدرولیک(کارشناسی)
هیدرولیک انهار(کارشناسی)
محاسبات عددی(کارشناسی)
روش های عددی کلاسیک(کارشناسی ارشد)
هیدرولیک رسوب(کارشناسی ارشد)
طراحی سازه های تنظیم آب(کارشناسی ارشد)
هیدرولیک مقاطع مرکب( دکتری)
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
علاقه‌مندی ‌ها
Hydraulics of Compound channels
Sediment Transport
Hydraulic Structures
River Engineering