Ar En
علی نظری
دکتر علی نظری
عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
زبان و ادبيات عربی
رتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
nazari.a@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
alinazary2002@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتراي تخصصي: زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس 1379
کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس 1372
کارشناسي زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران 1369
کارشناسي حقوق
دیپلم فرهنگ و ادب دبیرستان شهید مطهری سلسله 1365
پایان نامه:
بررسي و نقد آثار و آراء مصطفي صادق الرافعي {نویسنده معاصر مصر} lمقطع دکتری استاد راهنما: دکتر محمدعلي آذرشب(حفظه الله تعالي) استادان مشاور: دکتر فيروز حريرچي( علیه رحمة الله الواسعة ) دکتر ابراهيم ديباچي(حفظه الله تعالي)
نقد و بررسي آثار و آراء نقدي طه حسين در ادب عربي{نویسنده معاصر مصر} مقطع ارشد استاد راهنما: دکتر صادق آئينه وند (تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته و الهم أهله وذويه الصبر والسلوان) استاد مشاور: دکتر فيروز حريرچي(حفظه الله تعالي)
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
نظری، علی و یونس ولیئی(1393/1435ه.ق) ظاهرة الإنزیاح فی شعر أدونیس، علمی -ترویجی فصلیة دراسات الادب المعاصر(محکمة) السنة5 شوال/ مرداد، 85-106
سالاروند، شهین و محمدفولادوند-حامد سالاروند-علی نظری(1393) راهکارهای ایجاد وحدت در جامعه از دیدگاه قرآن، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، دوره 198- سال سوم، سال 23 ، خرداد، صص131-144.
خسروی، کبری، علی نظری، سمیرا جدیّ(1392) تصوير پردازي انسان درعرصه قيامت(در جزء سي ام قرآن کريم)، مجله علمي ترويجي مشکوة، شماره 118، صص4-28
نظری، علی و یونس ولیئی(1391) إستدعاء شخصيات الشعراء في شعر محمود درويش{شاعر مقاومت فلسطینی}، فصلیة علمی-ترویجی دراسات ا لادب المعاصر، السنة الرابعة العدد الخامس عشر، خريف، صص 21-42.
نظری، علی و کبری خسروی، سمیرا جدیّ(1391) "سبک شناسي سوره تکوير، فصلنامه علمی-معتبر قرآن و علوم بشري، سال اول ، شماره 1، صص11-36.
نظری، علی و پروانه رضایی (1386) "تحليل داستان موسي و عبد(خضر )در سوره کهف"، علمي ترويجي مشکاه، تابستان
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
نظری، علی، ( ) علمی ترویجی
مقالات ارائه شده در همایش ها ی بین المللی، ملی و منطقه ای همراه با فایل مقاله
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نظری، علی
نطری، علی و اکرم بغدادی(1393) ، دکتر عباس ترجمان، نویسنده ایرانی، ادیب عرب، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند.
نظری، علی و زهرا طاهری زاده (1393)محمدبن عمران المرزبانی میراث ایران و عراق، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند.
نظری، علی و شمس حسینی(1393) ، خاندان کرد زهاوی، میراث مشترک ایران و عراق، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند
نظری، علی و محمد شکری(1393)یک ترجمه ی قرآن کریم منسوب به چند نفر (بررسی و مقایسه ی ترجمه ی قرآن منسوب به مصباح زاده، شعرانی و صفی علیشاه)همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم، پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ارائه شفاهی
نظری، علی و اصغر جلالوند(1393)جستاری در ترجمه های گوناگونِ کنایه در قرآن کریم (بررسی ترجمه های تحت اللفظی، وفادار و آزاد)همایش بین المللی قرآن کریم، ژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، چکیده.
نظری، علی و طیبه یاوری و معصومه یوسفوند(1392) بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر محمدتقی بهار و محمود درویش، دومین همایش ادبیات مقاومت در شعر فارسی، دانشگاه پیام نور همدان.
نظری، علی و جاسم نگارش(1393 ه.ش) رویکرد بینامتنیت درام حکایة المدینة، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و نعمت عزیزی، طوبی خلیلی(1393 ه.ش) بررسی کارکرد سیاسی تناص قرآنی در شعر معاصر عراق، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی و سیده خدیجه موسوی، امیره مرمزی(1393 ه.ش) تناص قرآنی درصحیفه سجادیه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی و محمد شکری(1393 ه.ش) آمیختگی متن قرآنی در شعر عبدالعزیز المقالح(در مجموعه الام و شعر من حولیات یوسف فی السجن، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) تناص قرآنی در شعر ابوالعلاء المعری، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی (1393 ه.ش) نقد و آسیب شناسی رویکرد به بینامتنیت در ایران ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ چکیده در چکیده مجموعه مقالات.
نظری، علی و زینب فتاحی، فاطمه صیدی، پروین آزادبخت، منور فتاحی (1393 ه.ش) بینامتنیت قرآنی در اشعار حیدر محمود، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی و فریبا اسدی (1393 ه.ش) تناص قرانی دعای ندبه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات
نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) بازتاب موعظه های قرآنی در شعر النابغة الجعدی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ چکیده در چکیده مجموعه مقالات.
نظری، علی و سمیه أونق، قاسم خالدی نزاد (1393 ه.ش) تجلیات القرآن الکریم فی شعر فاروق جویدة ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و حسین چراغی وش، ابوذر زارع قشلاقی (1393 ه.ش) فراخوانی شخصیت های دینی درشعر محمود درویش، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و وحید مبارک، سمیه کونانی ، علی اصغر سلطان پور (1393 ه.ش) جلوه های آیات قرآنی و شخصیات دینی در اشعار سپیده کاشانی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و نعمت عزیزی، کلثوم باقری ، الهام صحرای (1393 ه.ش) بازتاب مضامین دینی در شعر برهان الدین عبوشی(شاعر مقاومت فلسطینی)، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و محمد فرهادی (1393 ه.ش) اقتباسات قرآنی حازم القرطاجنی در قصیدة"مقصوره" ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.
نظری، علی و یونس ولیئی(1394) الدعوة الإصلاحية فی شعر معروف الرصافی، دراسات الاد ب المعاصر، السنة السابعة، العددالثامن و العشرون، صص 49-66.
نظری، علی و یونس ولیئی(1394) الدعوة الإصلاحية فی شعر معروف الرصافی، دراسات الاد ب المعاصر، السنة السابعة، العددالثامن و العشرون، صص 49-66.
پایان‌نامه
جزوات دانشگاهی
راهنمایی پایان نامه دکتری نقد و بررسی رمان های واسینی الاعرج، دانشجو سمیه اونق، دانشگاه لرستان، در حال اجراء
راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان بررسي واژگان حوزه معنایی« قتل» در قرآن کریم ، دانشجو خدیجه رضایی، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء)
راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان بررسی جایگاه شخصیت های تاریخی در نهج البلاغه ، دانشجو فاطمه صیدی، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء)
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان تحليل محتواي کتب عربي دبيرستان بجز علوم انساني، دانشجو سيف، مشاور د. مراديان، دانشگاه لرستان، 29-11-1392.
1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي مضامين ديني و ابزار زباني قصه هاي کودکانه طارق البکري، دانشجو کبري قلي پور، مشاور د.ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، 28-11-92.
19. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي داستان موسي ع در سوره هاي طه و قصص، دانشجو رويا مقصودي، مشاور د.چراغي وش، 27-11-92.
17. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان سبک شناسي خطبه اشباح نهج البلاغه، دانشجو زهرا ابراهيمي، مشاوره د. کبري خسروي، دانشگاه لرستان،2-11-92.
16. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان فراخواني شخصيت هاي ديني درشعر شاعران مقاومت فلسطين ازسال 1970 تاکنون، دانشگاه لرستان،3-10-92.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکلام عن مقتضي الظاهر في القرآن الکريم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان،1391.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي ترجمه هاي قرآن کريم در آيات الاحکام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.
1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي عناصر داستاني «زقاق المدق» نجيب محفوظ، دانشجو رشنو، مشاور د.مراديان، دانشگاه لرستان، 30-11-92.
16. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان فراخواني شخصيت هاي ديني درشعر شاعران مقاومت فلسطين ازسال 1970 تاکنون، دانشجو ابوذر زارع، دانشگاه لرستان،3-10-92.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي مقاومت و مضامين سياسي در شعر نزار قباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، 1385.
14. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکلام عن مقتضي الظاهر في القرآن الکريم دانشجو احمدی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان،1391.
1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي ترجمه هاي قرآن کريم در آيات الاحکام، دانشجو حاجیوند، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي سبک ترجمه¬ي آيت الله مکارم شيرازي در قرآن کريم،دانشگاه لرستان ، دانشجو سمیه کونانی، زمستان 1391.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي سير تحول صور خيال در شعر نازک الملائکة، ، دانشجو ر حیمیان ثابت، دانشگاه لرستان، 1390.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي رويکرد زبان و ادبيات معاصر عربي به تکنولوژي، دانشجو خداکرم نادری، دانشگاه لرستان ، 1389.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي اجتماعيات جبران خليل جبران، دانشجو نوروزی، دانشگاه لرستان، 1390.
1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان " بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون درمعاصر شعر عراق 2003-2009 م. کسب مقام اول پايان نامه ها در پنجمين جشنواره فارابي دانشجو نعمت عزيزي، مشاور د. ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، 26-4-1389
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي سه کتاب الاشباه و النظائر مقاتل بن سليمان و... در قرآن کريم، دانشجو معصومه تراوش، مشاور د. محمود ميرزايي، دانشگاه لرستان، 8-3-1389.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان تأثير آثار جبران خليل بر آثار پائولو کوئليو، دانشجو لهراسبی، دانشگاه لرستان، 1389.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان حوزه هاي معنايي مشترک در آثار جبران خليل و ميخائيل نعيمه، دانشجو سلیمه سلیمانی، دانشگاه لرستان، 1389.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و تحليل آثار محمد ماغوط، دانشجو اخلاقی، دانشگاه لرستان، 1388.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و عناصر و مضامين آثار داستاني محمود تيمور، دانشجو ، دانشگاه لرستان، 1386.
راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و تحليل عناصر و موضوعات الايام طه حسين ، دانشجو خسروی، دانشگاه لرستان، 1386.
9. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان نقد و بررسي کتب عربي دوره دبيرستان رشته علوم انساني، دانشجو مخدومی، دانشگاه لرستان، 1390.
مشاوره پایان نامه
6. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد توحيد افعالي در نهج البلاغه، دانشجو فاطمه احمد پور، راهنما دکتر فلاحي، دانشگاه لرستان، 29-11-92.
5. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد سيماي شرق در شعر معاصر عربي(مطالعه موردي نزار قباني، عبدالوهاب البياتي و سعاد الصباح)، دانشجو علي محمدي، راهنما کبري خسروي، دانشگاه لرستان،7-11-92.
4. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد تحليل معناشناختي بايدها و نبايدهاي اخلاقي در مجمع الامثال ميداني، دانشگاه لرستان، بهمن 1391.
3. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد نقد و بررسي ترجمه موسوي گرمارودي از قرآن کريم در جزء هاي 29 و 30، دانشگاه سمنان، 1391.
2. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي ميزان اثر پذيري سعدي از نهج البلاغه در سيره کارگزاران، دانشگاه پيام نور تهران، 1390.
1. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي تطبيقي ادبيات مقاومت ايران و فلسطين با تأکيد بر سه شاعر ايراني و فلسطيني،دانشگاه لرستان،1385.
داوری پایان نامه ارشد " دلالت‌ها ومحورهاي معنايي «شتر» در نهج البلاغه، دانشجو صدیقه کرمی، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، تاریخ دفاع 6-11-93 ساعت نه ، نمره 19 ، درجه عالی
2. داوری پایان نامه ارشد "سیمای اهل بیت علیهم السلام در شعر ابو محمد عونی" دانشجو آزیتا امیری، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر حسین چراغی وش، ناظر دکتر کبری خسروی، تاریخ دفاع 20-11-93 ساعت نه ، نمره 50/18 ، درجه بسیارخوب.
3. داوری پایان نامه ارشد " دلالت‌ها ومحورهاي معنايي «شتر» در نهج البلاغه، دانشجو صدیقه کرمی، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، تاریخ دفاع 6-11-93 ساعت نه ، نمره 19 ، درجه عالی.
3. داوری پایان نامه دکتری" بررسی زیبایی شناسی گذر از هنجار زبانی در زبان عربی" آقای ولی بهاروند، با راهنمایی و مشاوره در کنار داوری استاد ارجمند دکتر فیروز حریرچی و دکتر شکیب انصاری ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
راهنمایی پایان نامه دکتری "مضامین و مکانیسم های بیانی در دیوان شیخ کاظم الارزی" دانشجو محمد رضا عابدی، مشاور دکتر سید محمود میرزایی الحسینی ، دانشگاه لرستان، در حال اجرا.
129. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسی و تحلیل آثار شعری وفاء عبدالرزاق، دانشجو سیده خدیجه موسوی، راهنما دکتر سيدمحمود ميرزايي الحسيني، استاد داور دکتر علی اکبر مرادیان قبادی، دانشگاه لرستان، 28-11-94.
128. مشاوره پايان نامه دکتري المصاحبة اللفظية في المعلقات، دانشجو يونس وليي، راهنما دکتر سيدمحمود ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، زمستان 1394.
102. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان نقد و بررسي اشعار وحيد خيون(شاعرمقاومت معاصر عراق) ، دانشجو فهيمه عبدي پور، دا نشگاه لرستان، تاريخ دفاع 28-11-94.
راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان عنوان پايان نامه نقد و بررسي رمان هاي وفاء عبدالرزا(مطالعه موردي «حاموت»و«اقصي الجنون ...الفراغ يهذي») ، دانشجو اميره مرمزي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر کبری خسروی
راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان نقد و بررسي رمان هاي وفاء عبدالرزاق(مطالعه موردي «حاموت»و«اقصي الجنون ...الفراغ يهذي») ، دانشجو اميره مرمزي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر کبری خسروی و استاد داور دکتر علی اکبر مرادیان، تاريخ دفاع28-11-94.
99. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان بررسي و تحليل اشعار "زينب عبدالسلام عبدالهادي حبش، دانشجو زهرا ناشي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر علی اکبر مرادیان و استاد داور دکتر مریم جلیلیان ، تاريخ دفاع 28-11-94 .
98. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان بررسي تطبيقي بازتاب نماز در شعر عراق و ايران در سده¬ي اخير ، دانشجو محمدعلي حسنوند، دانشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر ميرزايي الحسيني و استاد داور دکتر روح الله مهديان، تاريخ دفاع 16-3-95.
1. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بازتاب مظلومیت علی(ع) در نهج البلاغه، دانشجو سمیه خادمی، راهنما دکتر حسین فلاحي اصل، دانشگاه لرستان، 8-3-95.
فعالیت‌ها
متون تفسیری، تفسیر قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، تحقيق در مباحث بلاغي،
نیمسا ل 1-93-94
نیمسال 1-93-94 آیات الاحکام- کارشناسی حقوق روش تحقیق ارشد حقوق خصوصی عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد خرم آباد
نیمسال 1-93-94
آیات الاحکام- کارشناسی حقوق
روش تحقیق ارشد حقوق خصوصی
عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خرم آباد
ادب اندلس، دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
تحلیل متون نظم و نثر معاصر، دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
عربی، کارشناسی حقوق دانشگاه لرستان
تحلیل متون نظم و نثر معاصر، ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
کتاب قرآن کریم و حافظ شیرازی (ره) در دست تدوین ان شاء الله
تر جمه کتاب استدعاء شخصیة الحسین بن علی ع فی الشعر العربی الحدیث اثر ابراهیم محمد محمد عبدالرحمن در دست اقدام ان شاء الله
فایز، قاسم و محمد ادیبی و علی نظری(1391) علوم بلاغي در نهج البلاغه(براي کارشناسي ارشد رشته اصول الدين و نهج البلاغه)، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
فتح اللهی، علی و علی نظری(1388) اسلوب تعليمي للنصوص العرفانية باللغة العربية، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.
فتح اللهی، علی و علی نظری(1388) اسلوب تعليمي للنصوص العرفانية باللغة العربية، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.
نظری، علی و علی فتح اللهی، رضایی(1386) "الميسور لتعلّم اللغه العربيه، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.
ممدوح ابوالوي(185) "پژوهش تطبيقي تاثير داستايوسکي در ادبيات عربي"، ترجمه و تعليق علی نظر ی و علی عزیزنیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه لرستان.
میرزایی، فرامرز و علی نظری(1385 ه.ش) " تعليم اللغه العربيه(ويژه دانشجويان حقوق)، چاپ سوم 1392، انتشارات دانشگاه بوعلي همدان
ادیبی مهر، محمد . علی نظری(1379) مجموعه"پردازش زبان و ادبيات عربي ، پاسخ تشريحي به سوالات کنکور کارشناسي ارشد، تهران، پردازش (ناشر کتاب جوانان)، چاپ اول.
علاقه‌مندی ‌ها
تحقیق در زمینه های:
موضوعات قرآنی
نهج البلاغه
ادبیات پایداری
ادبیات فلسطین
حافظ و اثر پذیری وی از قرآن کریم
موضوعات فرهنگی
ادبیات مقاومت و پایداری
موضوعات فقهی - حقوقی با تاکید بر : آیات الاحکام ، حقوق خانواده، مسئولیت مدنی