Ar En
علي مير
دکتر علي مير
عضو هیات علمی گروه آموزشی برق، دانشکده فنی و مهندسی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
برق ـ الكترونيك
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی برق
دانشکده
فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی
mir.a@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
f2_mir@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1376 BS- Isfahan University of Technology, 1997
کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس- 1378 MS-Tarbiat Modares University, 1999
دکترا- دانشگاه تربیت مدرس- 1388 PhD-Tarbiat Modares University, 2009
صلاحیت مدرسی- دانشگاه تربیت مدرس- 1388 Certificate of Qualification, 2009, Tarbiat Modares University
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
Design and Simulation of an X-BAND Balanced Power Amplifier for Linear Applications
All-Optical Logic Gates Based on Phase Difference between Beams in Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguides
Simulation and Comparison Possibility of Cavity Quantum Systems at Different Levels in Various Regimes, Coupled with the Fock and Coherent Initial Conditions
Analysis and Simulation of Piezoresistivity Effect in Silicon Nanowires for using in MEMS Pressure Sensors
Analysis and Investigation of Slow Light Based on Plasmonic Induced Transparency in Metal-Dielectric-Metal Ring Resonator in a Waveguide System with Different Geometrical Designs
Hamed Emami-Nejad, Ali Mir, Design and Simulation of a Cancer Detection Based on Metamaterials Using COMSOL Multiphysics Softwar", international journal of mechatronics, electrical and computer technology, Vol. 6(22), Oct. 2016, PP. 3142 -3151
Afshin Bahrami, Ali Mir, "Oil Pipelines Leakage Detection and Location by Sensing the Temperature Distribution of Optical Fiber", international journal of mechatronics, electrical and computer technology, Vol. 6(22), Oct. 2016, PP. 3160-3165
پایان‌نامه
کیانوش گودرزی، پاییز 1392، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی یک سوئیچ تمام نوری مبتنی بر بلورهای نوری به منظور استفاده در گیتهای منطقی»
روژین امیری، پاییز 1392، دانشگاه لرستان، «تحلیل و بهبود مشخصه های لیزر نقطه کوانتومی»
سمیه سپه وند، بهمن 1392، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی یک دروازه منطقی مبتنی بر بلورهای مایع»
علی پرور، بهمن 1393، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی سنسورهای بیولوژیکی مبتنی بر موجبر بلورهای نوری دوبعدی»
محمدحسین نعمتی، بهمن 1393، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی آشکارساز چندرنگی فروسرخ نقطه کوانتومی درون دو چاه کوانتومی به روش اجزاء محدود»
محمد پیرزادی، تابستان 1394، دانشگاه لرستان، «دستيابي به گيت¬هاي منطقی و ترانزيستورهای تمام نوري براي تحقق تراشه هاي تمام نوري با استفاده از ساختارهاي کريستال فوتوني دو بعدی سيليکني»
داریوش بداغی، تابستان 1394، دانشگاه لرستان، «تحليل و طراحي يك دی مالتی پلکسر تمام نوری مبتنی بر بلورهاي فوتوني برای تفکیک طول موجهاي فروسرخ با استفاده از تشدید کننده های حلقوی ميكروني»
حامد امامی نژاد، پاییز 1394، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی سامانه تشخیص سلولهای سرطانی با استفاده از بیوسنسور فرامواد»
افشین بهرامی، پاییز 1394، «تحلیل و طراحی سامانه تشخیص نشتی لوله های نفت توسط توزیع دما در فیبر نوری»
مریم ایرانی نژاد، زمستان 1394، دانشگاه لرستان، «تحلیل و طراحی یک مدار منطقی تمام نوری بر اساس ساختارهای بلور نوری»
احمد رنجبر، پاییز 1394، دانشگاه لرستان، «طراحی و شبیه سازی یک مالتی پلکسر منطقی تمام نوری»
مجید شاکرمی، بهمن 1394، دانشگاه لرستان، «طراحی یک آشکارساز نوري با ضریب جذب بالا مبتنی بر رزوناتور حلقوي سیلیکانی»
هاجر دادستانی، بهمن 1394، دانشگاه لرستان، «بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک، ساخته شده از نیمرساناهای گروه III-V، در چارچوب نظریه تابعی چگالی و ماتریسهای آبلز»
عباس علیپور حموله، خرداد 1395، استاد راهنما: علی میر، استاد مشاور: اکرم شیخی، دانشگاه لرستان، «تحلیل، شبیه سازی و بهبود یک مدولاسیون نوری پیشرفته برای سامانه های مخابراتی تسهیم کننده تقسیم طول موج متراکم»
سعید جودکی، خرداد 1395، دانشگاه لرستان، «بهبود ترکیبات و مدارات راه انداز دیود زیستی گسیل کننده نور»
سعیده ملک پور شلمزار، شهریور 1393، دانشگاه لرستان، «اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي نقطه کوانتومی»
فرامرز علی حسینی، پاییز 1392، استاد راهنما: وحید احمدی، استاد مشاور: علی میر، دانشگاه تربیت مدرس، «شبيه¬سازی و تحليل آشکارسازهای حلقه کوانتومی در محدوده طيف ترا هرتز مبتنی بر نانو ساختار فلزی متناوب»
سجاد پرویز پورفرد، بهمن 1392، استاد راهنما: سیدعبدالمجید موسوی، استاد مشاور: علی میر، دانشگاه لرستان، «ﻣﺪل¬ﺳﺎزي و ﺷﺒﯿﻪ¬ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﮑﻞ واﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎرت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز»
رضا بیرانوند، زمستان 1394، استاد راهنما: عباس رمضانی، استاد مشاور: علی میر، دانشگاه لرستان، «انتخاب بهینه مدولاسیون مخابرات نوری فضای آزاد در شرایط توربولانس ضعیف و متوسط»
ذبیح الله بیرانوند، زمستان 1394، استاد راهنما: عباس رمضانی، استاد مشاور: علی میر، دانشگاه لرستان، «نانو حسگرهای زیستی مبتنی بر ترانزیستور اثر میدانی»
عزیز مراد ولی نسب، شهریور 1396، «طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده نوری بهبود یافته مبتنی بر بلورهای فوتونی»
رضا بیرانوندی، بهمن 1396، «بهبود عملکرد سلول خورشیدی دوپیوندی InGaAp/GaAs با استفاده از یک لازیه ذاتی بین امیتر و بیس پیوند بالایی»
فیروزه بیرانوند، شهریور 1396، «بهبود عملکرد نور-کند با استفاده از موج‌بر بلورفوتونی دو‌بعدی شیاردار مبتنی بر نقص خط»
مصطفی عباسیان، بهمن 1397، «تحلیل و طراحی مدولاتور ماخ زندر براساس بلورهای فوتونی با بازوهای ماخ زندری به منظور تحقق دروازه های منطقی متفاوت»
ژاله شریف پور، تیر 1397، «مدل‌سازی شیفت جانبی پرتو ترا هرتز یک ساختار پلازمونیکی در مقیاس نانو»
رساله دکتری، مهدی حسنی کلشتری، تابستان 1397، «تحليل، شبيه سازي و بهبود عملكرد يك افزاره مبتني بر نور آهسته بر اساس ساختار شفافيت القايي پﻼسمونيك در يك سامانه موجبري »
عزیزمراد ولی نسب، تابستان 96، «طراحی و شبیه¬سازی درگاه یک تمام جمع کننده نوری بهبود یافته مبتنی بر بلورهای فوتونی»
ژاله شریف پور، تابستان 97، «مدل‌سازی شیفت جانبی پرتو ترا هرتز یک ساختار پلاسمونیکی در مقیاس نانو»
رساله دکتری، مصطفی میرعلایی، تابستان 98، «تحلیل، طراحی و شبیه سازی عملکرد دمای اتاق مدارات نانوالکترونیکی مبتنی بر تونل‌زنی تک‌الکترون در رژیم انسداد کولنی کوانتومی»
محمدجواد ملکی، تابستان 98، «طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده تمام نوری غیرخطی جدید مبتنی بر بلورهای فوتونی»
محمد خالقی، تابستان 98، «بهبود مدل تحلیلی-عددی ساختارهای دوبعدی مبتنی بر دگرشکلهای کربن و طراحی دروازه¬های منطقی بر اساس آن»
جزوات دانشگاهی
فیزیک الکترونیک
دیجیتال 1
کارگاه برق
مدارهای الکتریکی 1
فعالیت‌ها
فیزیک الکترونیک- کارشناسی
مدارهای الکتریکی 1 و 2- کارشناسی
الکترونیک 1 و 2- کارشناسی
دیجیتال 1 - کارشناسی
ریزپردازنده ها- کارشناسی
افزاره های نیم رسانا- تحصیلات تکمیلی
کوانتوم الکترونیک- تحصیلات تکمیلی
فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا- تحصیلات تکمیلی
VHDL- تحصیلات تکمیلی
الکترونیک نوری 1 و 2- تحصیلات تکمیلی
بلورهای نوری- تحصیلات تکمیلی
ادوات سریع- تحصیلات تکمیلی
نور غیرخطی- تحصیلات تکمیلی
نور پیشرفته- تحصیلات تکمیلی
آشنایی با مهندسی برق- کارشناسی
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
اقتصاد مهندسی
میکروکنترلرهای AVR
علاقه‌مندی ‌ها
• Design, fabrication and simulation of optoelectronic devices, lasers and detectors
• Nano photonic and Optoelectronic devices
• Optoelectronic integrated devices and circuits
• Optoelectronic Micro-Electro-Mechanical Systems (OMEMS) and nanostructures
• Optical quantum devices
• Optimization by Neural Network and Intelligent Techniques
Electromagnetic Waves - Generation and Propagation
Digital Electronics- Circuits and Syatems
• Optical communication