ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
خانه
امير حمزه حقي آبي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي آب(سازه هاي آبي)
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: haghiabi.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: haghiabi@yahoo.com
وبسایت شخصی: www.haghiabi.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای تخصصی (Ph.D)/ تاسیسات آبياري/دانشگاه شهيد چمران اهواز/Bed Slope Effects on Velocity and Concentration Profiles of Density Currents.

 2. کارشناسی ارشد (M.S)/تاسيسات آبياري/دانشگاه تربيت مدرس/بررسي هيدروليكي – هندسي تغييرات كانال رودخانه ها(مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن).

 3. کارشناسی (B.S)/مهندسی آبياري/دانشگاه شهيد چمران اهواز/تحقیقات هیدرولیکی در چین.

 4. اخذ POST DOC( پسا دکتری) در مهندسی اب

مقالات علمی پژوهشی
 1. Predicting the longitudinal dispersion coefficient by radial basis function neural network

 2. Calculating the Longitudinal Dispersion Coefficient in River, Case Study: Severn River, UK

 3. Computational Modeling of Pollution Transmission in Rivers

 4. Principle Component Analysis of Longitudinal Dispersion Coefficient Parameters

 5. Comparing the Estimation of Suspended Load using Two Methods of Sediments Rating Curve and Artificial Neural Network (A Case Study: Cham Anjir Station, Lorestan Province)

 6. Prediction of discharge coefficient of side weir using adaptive neuro-fuzzy inference system

 7. Control of the Local Scouring Around the Cylindrical Bridge Pier Using Armed Soil by Geotextile

 8. Prediction of energy dissipation on the stepped spillway using the multivariate adaptive regression splines

 9. Determination of appropriate hydraulic conditions to decrease the negative impacts of Dez Dam flushing on the downstream

 10. بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد دانه گندم دوروم رقم کرخه در منطقه خرم آباد

 11. مقايسه روش هاي امتداد منحني سنجه دبي به منظور برآورد دبي هاي متناظر با اشل هاي حداكثر

 12. هیدرولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت خرم آباد

 13. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضیHEC-RAS

 14. Hydraulic characteristics of circular crested weir based on Dressler theory

 15. Evaluation of HEC-RAS ability in erosion and sediment control forecasting

 16. DERIVATION OF RESERVOIR’S AREA-CAPACITY EQUATIONS BASED ON THE SHAPE FACTOR

 17. Scenarios Evaluation in Water Resources Management in the Standpoint of System Sustainability and Conflict Resolution Theory

 18. Determination of the best method for the extension of discharge rating curve in order to estimate the corresponding discharges with maximum stages

 19. The study of bank erosion in Kashkan River meanders

 20. Development and evaluating of two neural network model(MLP and SVM) to estimate the side weir discharge coefficient

 21. Predicting the side weir discharge coefficient using the optimized neural network by genetic algorithm

 22. Evaluation of selected formula and neural network model for predicting the longitudinal dispersion coefficient in river

 23. Qara-Chai river sediment survey of themarkazi province numerical model Hec Ras 4

 24. Assessment of some famous empirical equation and artificial intelligent model(MLP,ANFIS) TO predict the side weir discharge coefficient

 25. A study of the effects of the longitudinal arrangement of submerged vanes on river configuration and inpoundment efficiency and decreasing sedimentation near the intake structures

 26. A new method for estimating the parameters of Kostikov and modified Kostiakov infiltration equations

 27. Application of potential flow to circular crested weir

 28. Qualitativ examination of challenges and strategies to sustainable water resources management in agriculture sector in Kouhdasht region in Lorestan Province

 29. A survey: factors affecting the sustainable water recourses management (SWRM) in agriculture under drought conditions in Lorestan, Iran

 30. ارزيابي الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات در واسنجي پارامترهاي مدل هيدرولوژيکي SWAT

 31. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان های غلیظ ورودی به مخازن

 32. On hydrodynamics of a density current on an incline

 33. Modeling River Mixing Mechanism Using Data Driven Model

 34. estimation of Scour Downstream of a Ski-Jump Bucket using the Multivariate Adaptive Regression Splines

 35. Development of central force optimization for pipe-sizing of water distribution networks

 36. Comparison the hydraulic characteristics of finite crest length weir with quarter-circular crested weir

 37. انتخاب مناسبترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قره چای استان مرکزی)

 38. Prediction of discharge coefficient of triangular labyrinth weirs using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System

 39. Derivation of a single reservoir operation rule curve using Genetic Algorithm

 40. بررسی تاثیر زبری سطح و شیب وجه بالادست بر ضریب دبی سرریز لبه پهن مستطیلی

 41. Experimental and Numerical Evaluation of Discharge Capacity of Sharp-Crested Triangular Plan Form Weirs

 42. Mathematical expression of discharge capacity of compound open channels using MARS technique

 43. Numerical modeling of effect of dead zones on concentration profile of pollution in rivers

 44. کاربرد روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی سامانه های توزیع آب

 45. Water distribution network optimisation using a modified central force timisation method

 46. Investigating the effect of skimming wall on controlling the sediment entrance at lateral intakes

 47. Physical and numerical modeling of performance of detention dams

 48. Prediction of Side Weir Discharge Coefficient by Genetic Programming Technique

 49. تعیین خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از مدلSWAT

 50. تعیین تابع هدف بهینه به منظور واسنجی پارامترهای مدل SWAT

 51. Numerical routing of tracer concentrations in rivers with stagnant zones

 52. Applications of Soft Computing Techniques for Prediction of Energy Dissipation on Stepped Spillways

 53. پيش بيني فرسايش كناري بخشهاي پيچانرودي رودخانه ي كشكان

 54. Some Aspects of Water Resources Management in Arid and Semi-Arid Regions - Case Study of Western Iran

 55. CFD modeling of flow pattern in spillway’s approach channel

 56. شبيه سازي عددي الگوي جريان بر روي سرريزهاي با مقطع افقي مثلثي و مقايسه با سرريز خطي با استفاده از نرم افزار Flow-3D

 57. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاري جویچه اي و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

 58. بررسي آزمايشگاهي تأثير شكل بلوكهاي مياني حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هيدروليكي

 59. مقايسه شبكه¬هاي عصبي و مدل رگرسيوني در پيش¬بيني راندمان تله¬اندازي رسوب در سدهاي تأخيري

 60. The Effect of Predicting Discharge Coefficient by Neural Network on Increasing the Numerical Modeling Accuracy of Flow over Side Weir

 61. Author’s Accepted Manuscript

 62. بهینه سازی بهره برداری ماهانه از سد دز با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده (RCFO)

 63. بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی )(CFO

 64. محاسبه ضریب پخش طولی و مدل سازي انتشار آلودگی در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه Narew و Severn)

 65. بهينهسازی و مدلسازی تلفيقی هيدروليک و منابع آب پروژه انتقال آب بينحوضهای با استفاده از برنامهريزی پويا اصلاح شده (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ايران)

 66. Numerical modeling of cavitation on spillway’s flip bucket

 67. انتخاب مناسبترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددي HEC-RAS

 68. بررسی تأثیرپذیري پروفیل¬هاي چگالی و سرعت در جریان¬هاي چگال از تغییرات شیب بستر، نوع ذرات معلق و میزان پیشروي جریان

 69. ارزیابی فرمولهای تجربی ارائه شده جهت تخمین ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها

 70. International Journal of Civil Engineering and Geo-Environment

 71. Prediction of River Pipeline Scour Depth Using Multivariate Adaptive Regression Splines

 72. پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی

 73. Prediction of longitudinal dispersion coefficient using multivariate adaptive regression splines

 74. موانع و مشكلات بهره برداري و نگهداري از سيستم هاي آبياري تحت فشار )مطالعه موردي شهرستان سپيدان، استان (فارس

 75. پیش بینی راندمان تله اندازی رسوب در سدهای تاخیری با استفاده از شبکه های عصبی

 76. مقايسه دو مدل EDMو CESدر تعيين دبي – اشل رودخانهها )مطالعه موردي: رودخانههاي حوضه كرخه استان لرستان(

 77. Predication of discharge coefficient of cylindrical weir gate using adaptive neuro fuzzy inference systems (ANFIS)

 78. Predication of discharge coefficient of cylindrical weir gate using adaptive neuro fuzzy inference systems (ANFIS)

 79. Modeling River Mixing Mechanism Using Data Driven Model

 80. بررسی کارایی و دقت مدل شبه دو بعدی CESدر تعیین دبی – اشل رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه کرخه)

 81. مهندسی ارزش در طرح انتقال آب کاکارضا

 82. آنالیز ریسک و بهینه سازی سیستم انحراف در سدهای مخزنی

 83. بررسی انواع رودخانه ها، فرسايش و رسوب در آنها

 84. Development of central force optimization for pipe-sizing of water distribution networks

 85. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

 86. بررسي عملكرد هيدروليكي پل هاي موقت احداث شده بر روي رودخانه خرم آباد در زمان عبور سيلاب

 87. Qara-Chai River sediment survey of the Markazi province numerical model HEC-RAS.4

 88. Simulation of flow from under the Diversion Dam and cut-off wall effects with finite volume method

 89. Direct solution to problems of static sharp waves in shallow-water

 90. Optimization of Hydraulic-Hydrologic Complex System of Reservoirs and Connecting Tunnel

 91. بررسی تخمین ضریب شدت جریان با استفاده از شبکه عصبی در افزایش دقت مدلسازي عددي جریان روي سرریزهاي جانبی

 92. Bed load transport in gravel streams Case Study: beshar River

 93. Forecasting flood-prone areas using Shannon’s entropy model

 94. IMPROVING MODELLING OF DISCHARGE COEFFICIENT OF TRIANGULAR LABYRINTH LATERAL WEIRS USING SVM, GMDH AND MARS TECHNIQUES†

 95. بررسي اثر موقعيت آبشكن و ديوار جداكننده بر انحراف جريان و رسوب به آبگيرهاي جانبي

سایر مقالات چاپ شده
 1. The study of meandering phenomenon on the basis of stream power

 2. Engineering Geological Assessment of the Proposed Kakasharaf Dam, Lorestan, Iran

 3. Direct solution to problems of static sharp in shallow- water

 4. Bed load transport in gravel streams case study: Beshar River

 5. Simulation of flow from under the diversion dam and cut off- wall effects with finite volume method

 6. CFD modeling of flow pattern in spillway’s approach channel

 7. Hydraulic analysis of compound open channel

 8. ارزیابی تله اندازی رسوبات در حوضچه رسوبگیر آبگیر کمندان

پایان نامه ها
 1. تعیین بهترین روش برای امتداد منحنی سنجه آب (دبی - اشل)، مطالعه موردی: حوضه های آبخیز استان لرستان/1387

 2. بررسي غلظت فلزات سنگين در آب و رسوبات سطحي رودخانه كشكان

 3. طراحی الگوی مدیریت پایدار منابع آب در شرایط خشکسالی در بخش کشاورزی استان لرستان/1389

 4. بررسی دلایل تأخیر در بهره برداری از طرح های عمرانی-آموزشی شهرستان خرم آباد/1388

 5. اثرات برداشت مصالح رودخانه های درشت دانه بر مسلح شدن بستر و فرسایش کناری رود خانه (مطالعه موردی رودخانه خرم آباد)/1390

 6. هیدرولوژی و هیدرو ژئوشیمی دشت خرم آباد/1389

 7. بررسی روند رسوبگذاری و راهکارهای افزایش حجم مفید مخزن در سد خان آباد/1389

 8. اثرات برداشت مصالح رودخانه تیره بر سد های مروک و کمال صالح/1389

 9. ارزیابی هیدرولیکی حوضچه رسوبگیر سد کمندان /1390

 10. مهندسی رودخانه خرم آباد بر اساس شاخص های ژئومورفیک ( از محل تنگ شبیخون تا چم انجیر)/1389

 11. ارزیابی عملکرد تونل انتقال آب کاکارضا با استفاده از مدل Hec Resim

 12. برنامه ريزي منابع آب سد مخزني تنگ شبيخون با استفاده از نرم افزار Hec Resim

 13. بررسي شرايط زمين شناسي-ژئوتكنيكي ساختگاه سد مخزني ايوشان و دلايل انتخاب بهترين گزينه نوع ساختمان سد/1389

 14. آناليز ريسك و بهينه سازي سيستم انحراف در سدهاي مخزني/1390

 15. بررسی ظرفیت تخلیه جریان سرریزهای پلان مثلثی لبه تیز با استفاده از داده های آزمایشگاهی و نرم افزار Flow-3D

 16. پیش بینی عددی جریان غلیظ با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی/1395

 17. شبیه سازی جریان غلیظ با استفاده از مدل عددی/1394

 18. مدل سازی فرسایش و رسوب(مطالعه موردی رودخانه تلوار حسن خان)/1394

 19. بررسی تاثیر همزمان شیب و زبری نسبی بر میزان افت صورت گرفته در سرریزهای پلکانی/1394

 20. مقایسه روشهای آماری تعیین بار معلق رودخانه جامیشان/1394

 21. ارزیابی معادلات برآورد رسوب در نعدادی از رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی/1393

 22. ارزیابی میزان تاثیر برداشت از منابع آبهای زیرزمینی بر منابع آبهای سطحی(مطالعه موردی حوضه چم انجیر)/1394

 23. بهره برداری بهینه تلفیقی از سدهای بختیاری و رودبار با استفاده از الگوریتم ژنتیک/1394

 24. بهینه سازی هیدروسیستم ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزیCFO و معرفی الگوریتم توسعه یافتهRCFO/1394

 25. بررسی کارآیی روش شیونو و نایت(SKM) در ایستگاههای هیدرومتری/1394

 26. ارزیابی اثرات طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد بر عملکرد هیدرولیکی آن/1394

 27. بررسی اثر شیب و زبری وجه بالادست بر ضریب تخلیه سرریز لبه پهن مستطیلی/1395

 28. توسعه روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی شبکه های توزیع آب و معرفی دو روش جدیدCFONET و MCFONET/1395

 29. طراحی و بهره برداری بهینه هیدروسیستم ها با الگوریتم های فرا کاوشی/1395

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. The laboratory experiments on density currents/Ninth International Symposium on river mentation (9th ISRS)/2004

 2. Water Resources Management in Karkheh Basin-Iran/3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND DEVELOPMENT - ENVIRONMENT/2009

 3. Optimizing Management of the Karkheh Reservoir in Iran under Uncertainty/3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND DEVELOPMENT/2009

 4. Development of the Karkheh Reservoir Dam Optimal Exploitation Control Curve/3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND DEVELOPMENT/2009

 5. بررسي بازده انرژي در زراعت سيب زميني در مناطق خرم آباد و بروجرد/ششمين همايش ملي انرژي/1386

 6. بررسي بازده انرژي در زراعت سويا در منطقه بروجرد/دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران/1386

 7. تاثير كم آبياري بر برخي خصوصيات كيفي سويا در منطقه خرم آباد/دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران/1386

 8. بررسي تاثير شدت جريان ورودي بعنوان عامل مديريتي بر نفوذ آب در جويچه در آبياريهاي مختلف/دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران/1386

 9. بررسي تاثير كم آبياري روي عملكرد سويا در منطقه خرم آباد/نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير/1386

 10. بررسي تاثير كم آبياري روي هيدرومدول آبياري در منطقه خرم آباد/نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير/1386

 11. برآورد آبدهي حوضه آبريز مرغاب با استفاده از روابط رياضي بين بارش و پارامترهاي فيزيوگرافي حوضه/نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير/1386

 12. نواقص و كاستي هاي مديريت بحران در شريان هاي حياتي ايران/سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي/1386

 13. بررسی استفاده از پساب تصفیه شده شهر خر م آباد در آبیاری مزارع دشت چنگائی/سومین کنگره ملی بازیافت واستفاده از منابع آلی تجدید شونده/1387

 14. مروری بر روش های نوین اندازه گیری جریان در رودخانه ها/هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه/1388

 15. ارزیابی کیفی رودخانه کشکان برای مصارف آبیاری اراضی کشاورزی با کمک GIS/هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه/1388

 16. طبقه بندی و بررسی روشهای کنترل بهمن های برفی/اولین همایش ملی برف،یخ و بهمن/1389

 17. مقایسه روشهای مختلف زمین آماری در برآورد مقدار بارندگی سالانه حوزه های آبخیز/دومين همايش شناخت معضلات آبخيزداري و ارائه راه حلهاي مناسب در حوزه هاي آبخيز كارون و زاينده رود/1389

 18. تاثیر بهینه سازی مصرف آب (کم آبیاری) بر خصوصیات کیفی گندم دوروم در منطقه خرم آباد/دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن/1388

 19. بررسی تاثیر فعالیت کشاورزی بر غلظت آنیونهای کلر ونیترات در رودخانه کشکان - استان لرستان/پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست/1390

 20. بررسی کارایی حوضچه رسوبگیر بند کمندان/اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آّبی/1390

 21. روشهای نوین افزایش مقاومت لرزه ای تاسیسات آب و فاضلاب جهت پیشگیری از قطع شریانهای حیاتی مناطق زلزله خیز/دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه های زیرزمینی و شریان های حیاتی/1391

 22. استحصال آبهای سطحی با ساز و کار طراحی سدهای زیرزمینی، نگرش حفظ اکوسیستم های طبیعی و جلوگیری از مرگ دشت های کم آب/دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست/1391

 23. ارزیابی فرمولهای تجربی ارائه شده جهت تخمین ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها/دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران/1392

 24. بررسی وضعیت انتقال رسوب رودخانه ابهررود با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS/همایش ملی پدافند غیرعامل در کشاورزی/1392

 25. تعیین خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از مدل SWAT/همایش ملی پدافند غیرعامل در کشاورزی/1392

 26. بررسی روند تغییرات عوامل اقلیمی در حوزه آبخیز سنجابی/دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران/1392

 27. محاسبه ضريب پخش آلودگي در رودخانه ها توسط مدل های تجربی و هوش مصنوعی/سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین/1392

 28. پيش بيني رواناب حاصل از بارش حوضه آبريز سنجابي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي/اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار/1391

 29. تعیین تابع هدف بهینه به منظور واسنجی پارامترهای مدل SWAT/دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر/1392

 30. موانع و مشكلات بهره برداري و نگهداري از سيستمهاي آبياري تحت فشار(مطالعه موردي شهرستان سپيدان، استان فارس)/چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکش/1392

 31. مهندسی ارزش در طرح انتقال آب کاکارضا/نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران/1393

 32. پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان/دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران/1395.

 33. Some Aspects of Water Resources Management in Arid and Semi-Arid Regions - Case Study of Western Iran/17th International Conference on Energy, Water and Environment/1394

 34. پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی/دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران/1395

 35. کاربرد الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی (CFO) در بهره برداری بهینه از سیستمهای تک مخزنه و چند مخزنه و معرفی الگوریتم توسعه یافته RCFO/دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری/1395

 36. بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزیCFO/دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی/1395

 37. مقایسه دو مدل CES , EDM در تعیین دبی-اشل رودخانه ها(مطالعه موردی: رودخانه های حوضه کرخه در استان لرستان)/دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه/1394

 38. بررسی عملکرد هیدرولیکی پل های موقت ایجاد شده بر روی رودخانه خرم آباد در زمان عبور سیلاب/دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه/1394

کتب منتشر شده
 1. نظریه های ایجاد و تحول پیچانرودها

 2. سازه های آبگیر

 3. آموزش مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی از طریق حل مساله

 4. راهنمای سدهای خاکی کوچک

افتخارات کسب شده
 1. کسب عنوان یکی از 15 سازمان برتر کشور در زمان مدیر عاملی شرکت آب منطقه ای لرستان/1388

 2. مورد تقدیر توسط وزیر کشور بخاطر عملکرد مطلوب سامانه ملی کنترل و نظارت بر طرحهاو پروژه های عمرانی در زمان معاونت عمرانی استانداری لرستان/1389

 3. مدیر نمونه استان لرستان در زمان مدیر عاملی شرکت آب منطقه ای لرستان/1388

 4. کسب رتبه اول در گروه شرکتها، در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمان مدیر عاملی شرکت آب منطقه ای لرستان/1387

 5. پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی و دانشگاه لرستان در سالهای مختلف

 6. دانشجوی نمونه دکتری

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسي بازده انرژي بخش زراعت در استان لرستان/1384

 2. بررسي هيدروليكي - هندسي فرسايش كناري در مئاندرهاي رودخانة كشكان/1385

 3. کم آبیاری (گندم و سویا در منطقه خرم آباد)/1383

 4. بررسي اثرات سطوح مختلف آبياري جويچه اي و تراكم بوته بر كارايي مصرف آب در چغندرقند

 5. مطالعات موردی بیلان اقلیمی دشت بروجرد-درود/1383

 6. برآورد جريانهاي كم رودخانه اي درحوضه کرخه و دز محدوده استان لرستان/1386

 7. پيش بيني خبرة سيلاب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه کرخه/1387

 8. بررسی ارزيابي اقتصادی سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان لرستان/1388

 9. مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آبی با استفاده از کاشت ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد/1388

 10. ساخت آزمايشگاهي غشاهاي نانو فيلتراسيون براي حذف فلزات سمي سنگين آب و بهبود كيفيت آب/1389

 11. تعیین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب زیرزمینی دشت الشتر با استفاده از شبکه جریان/1392

 12. ارزیابی دایک حفاظتی احداث شده در دشت سیلاخور در راستای کنترل سیلاب با استفاده از RS و GIS (محدوده روستای کپر جودکی)/1394

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. آبيارى عمومى-هيدرولوژى-مکانیک سیالات، هیدرولیک انهار، طراحی سازه های آبی 1، طراحی سازه های آبی 2، مهندسی رودخانه در مقطع کارشناسی

 2. مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی و هیدرولیک رسوب در مقطع کارشناسی ارشد

 3. هیدرولیک پیشرفته و هیدرولیک رسوب پیشرفته در مقطع دکتری

 4. سوابق اجرایی
  1. عضو شورای فرهنگی دانشگاه لرستان/1382-1384.

  2. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان/1383.

  3. مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان/1383-1386.

  4. عضو شورای دانشگاه لرستان/1383-1384.

  5. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان/1386-1388.

  6. رئيس كارگروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه ها ي استان لرستان/1388-1386.

  7. رئيس كارگروه انسجام بخشي آب و آبفاي لرستان/1388-1386.

  8. عضو كميته هماهنگي حوضه اي تخصيص در محدوده هاي حوضه هاي آبريز درجه 2 رودخانه هاي كرخه و كارون بزرگ/1388-1387.

  9. رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان لرستان/1388-1387.

  10. معاون امور عمرانی استانداری لرستان/1390-1388.

  11. عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان لرستان/1390-1389.

  12. رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه لرستان

  13. عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان

  14. استاد مشاور فرهنگی دانشکده کشاورزی و معاونت فرهنگی و اجتماعی/21/12/1391

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. هيدروليك- هیدرولیک رسوب(رودخانه ها و مخازن سدها)-سازه های هیدرولیکی-مهندسي رودخانه -كم آبياري-بازده انرژي در كشاورزي

  اطلاعات تکمیلی
  1. عضو هیات تحریریه نشریه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار

  2. عضو كميته فني مدلسازي و شبيه سازي موسسه بين المللي IASTED

  3. راه اندازی شرکت دانش بنیان/1393

  4. ایجاد رشته ی جدید (سازه های آبی) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری