ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
خانه
هادي احمدي
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات(ژنتيك گياهي)
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ahmadi.ha@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ahmadifirouzabadi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
مقالات علمی پژوهشی
 1. The inheritance and chromosomal location of morphological traits in wild wheat Triticum turgidum var. dicoccoides(2007) Euphytica.158:103-108

 2. heritability of drought tolerance in wheat(2008)American-eurasian J. of Agr. & Env. Sci.42:632-635

 3. Change of grain content and correlations with other characteristics under planting pattern and starter N fertilizer of Mungbean (Vigna radiate L. Wilczek).American-Eurasian J. Agric. &Environ. Sci. 4:632-635

 4. Effect of gibberellic acid (GA3) on agronomic traits of green gram (Vigna radiate L. Wilczek) irrigated with different levels of saline water(2008)World Applied Science Journal.5:306-310

 5. Effects of row spacing and weed management on weed density, the percentage of bi-seed pods and biomass yield of chickpea(Cicer arietinum L.)(2009)Research on Crops.10:260-266

 6. The effect of gibberlic acid (GA3) on minerals of Mungbeen (Vigna radiate L. Wilczek) irrigated with different levels of saline water(2010)African J. of Agric. research.4:275-279

 7. Expression of resistance against powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. tritici) in bread wheat (Triticum aestivum(2011) Indian Journal of Agricultural Sciences.8:700-703

 8. بررسی روابط ژنتیکی توده های آویشن بوسیله نشانگر DNA چند شکل تکثیر شده تصادفی (RAPD)(1393) مجله فن آوری زیستی در کشاورزی.13: 29-37

 9. Generation mean analysis for yield components in common bean(2014)Iranian Journal of Plant Physiology.4:1079-1085

 10. مطالعه تنوع ژنتیکی توده هاي آویشن ایران با استفاده از نشانگرهاي نیمه تصادفی ISJ(1393) مجله بیوتکنولوژي کشاورزي.4: 55-65

 11. Combining ability analysis and gen effects in maize (Zea mays) using line × Tester crosses(2014) Research on crops.15:631-635

 12. Generation Mean Analysis to Estimate Genetic Parameters for morphological traits in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.).(2014) Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).4:254-261

 13. Correlation, path analysis and stepwise regression in yield and yield component in wheat (Triticum aestivum L.) under pathogenic and non- pathogenic stress conditions(2015) Research on crops.16(3):604-608

 14. Evaluation of genetics diversity among soybean(Glycine max)genotyps using ISJ and RAPD molecular markers(2014) Journal of physiology and breeding. 4:55-65

 15. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گياهچه به بيماري زنگ قهوه ( اي Puccinia triticina Eriksson) در تعدادي از ارقام تجاري گندم. مجله بيماريهاي گياهي(در دست چاپ)

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تاثیر الگوی کاشت وکودازته بر عملکرد،اجزای عملکرد و پروتئین دانه ماش رقم NM-92

 2. تاثیر نوع رقم، اندازه واجزای ریشه روی خصوصیات تکنولوژیکی ریشه {قندر قند

 3. تولید گیاهچه های عاری از ویروس در رقم سیب زمینی به طریق کشت مریستم و بررسی اثر بستر و ظرف کشت بر عملکرد ریز غده های تولیدی

 4. بررسی تاثیر کاشت وتراکم بوته بر عمتکرد واجزای عملکرد و خصوصیات رشد ذرت دانه ای دابل کراس 370 به عنوان کشت دوم در شرایط اقلیمی شهرستان کوهدشت

 5. بررسی تاثیر کاشت وتراکم بوته بر عمتکرد واجزای عملکرد و خصوصیات رشد ذرت دانه ای دابل کراس 370 به عنوان کشت دوم در شرایط اقلیمی شهرستان کوهدشت

 6. بررسی تاثیر فواصل خطوط کشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در شرایط اقلیمی خرم آباد

 7. تخمین وراثت پذیری و تجزیه علیت عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای زودرس ذرت در منطقه خرم آباد

 8. تخمین وراثت پذیری و همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ای

 9. ارزيابي تنوع ژنتيکی ژنوتیب های سویا (Glycine max) با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ و RAPD

 10. بهینه سازی کشت بافت گیاه دارویی Papaver somniferum L.

 11. بررسی ترکیب پذیری و اثرات ژن در ترکیبات ژنتیکی ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت شرایط تنش رطوبتی در شرایط اقلیمی کرمانشاه

 12. بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن(Thymus spp) ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ

 13. تجزیه میانگین نسل ها در لوبیا

 14. تجزیه و تحلیلهای چند متغیره بر روی گندم های نسلF5 حاصل از تلاقی گندم معمولی (T. aestivum) با گندم وحشی (T. dicoccoides)

 15. بررسی ژنوتیپهای امید بخش گندم نان از نظر ویژگی های مورفولوژیک وشاخص تحمل تنش خشکی

 16. تعیین ارقام و لاین‌های مقاوم به زنگ قهوه¬ای (Puccinia recondita f.sp. tritici) و تجزیه علیت در گندم نان در خرم آباد

 17. تعیین ارقام مقاوم به زنگ زرد و تجزیه علیت در گندم نان

 18. تعیین وارزیابی مقاومت 30 رقم گندم نان نسبت به زنگ قهوه ای( ) وتجزیه علیت اجزا عملکرد در خرم آباد

 19. بررسي تنوع ژنتيكي و تجزيه به مولفه هاي اصلي براي صفات مورفولوژيك و فنولوژيك 11 لاين خلر در شرايط ديم پاييزه

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر کل آموزش دانشگاه

     2. رئیس دانشکده کشاورزی

     3. معاون اداری مالی دانشکده کشاورزی

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. مقاومت گیاهان زراعی به استرس های زنده وغیرزنده

     اطلاعات تکمیلی