ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
سکینه عارفی فرد
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زمین شناسی
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: arefi.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
مقالات علمی پژوهشی
 1. Arefifard S. 2019. Morphomertric analysis of Middle Permian Chusenella species from the Dalan Formation. Zard-Kuh Mountains. Zagros. Iran. an integration of traditional approach and modern morphomertics to identify fusulinid species. Journal of paleontology.

 2. Arefifard S. 2019. Guadalupian cool versus warm water deposits in central Iran. a record of the Capitanian Kamura event. Geological Magazine 156-3. 430-446.

 3. Arefifard S. 2018. Sea level drop- paleoenvironmental change and related biotic responses across Guadalupian-Lopingian boundary in southwest. North and central Iran. Geological Magazine 155-4. 921-943.

 4. Arefifard S. 2018. Evidence of warm climate during late Sakmarian-early Artinskian in Posht‐e Badam Block. Central Iran and its paleogeographic implication. Geological Journal 53-2. 742-753.

 5. Arefifard S. 2017. Foraminiferal-based paleobiogeographic reconstructions in the Carboniferous of Iran and its implications for the Neo-Tethys opening time. a synthesis Geologica Acta 15-2. 135-151.

 6. Arefifard S. 2017. Morphometric analysis of Early Permian fusulinids from East-Central Iran. a new approach to defining fusulinid species reliably. Geological Journal 52-6. 1049-1058.

 7. Arefifard S. and Vachard. D. 2015. Depositional environment and sequence stratigraphy of the Early Carboniferous Gachal Formation, central Iran. comparison with the Early Carboniferous Mobarak Formation. Alborz. north Iran. Boletin del Instituto de Fisiografia y Geologia 85. 29-44.

 8. Vachard D. and Arefifard S. 2015. Foraminifers and algae of the late Tournaisian-early Visean boundary interval MFZ8-9 in the Gachal Formation (Central Iran). Revue de Micropaleontologie 58. 185-216.

 9. Arefifard S. and Davydov V.I. 2014. New Permian Aliyak and Kariz Now formations. Alborz Basin. NE Iran. Correlation with the Zagros Mountains and Oman. Geological Journal 50. 811-826.

 10. Davydov V.I. and Arefifard S. 2013. Middle Permian -Guadalupian- fusulinid taxonomy and biostratigraphy of the mid-latitude Dalan Basin. Zagros. Iran and their applications in paleoclimate dynamics and paleogeography. GeoArabia 18-2. 17-62.

 11. Arefifard S and Isaacson P. 2011. Permian stratigraphy in east-central Iran-Microplate records of Peri-Gondwana and North Gondwana events. Journal of Stratigraphy 8-1. 61-83.

 12. Davydov V.I. and Arefifard S. 2007. Permian fusulinid fauna of Peri-Gondwana affinity from the Kalmard region. East-Central Iran and its significance for tectonics and paleogeography. Paleontologia electronica 10-2, 1-40.

 13. Davydov V.I. and Arefifard S. 2007. Tectonics and paleogeography applications of Peri-Gondwana Permian fusulinid fauna from Kalmard region. East-central Iran. Permophiles 49. 13-24.

 14. Arefifard S. and Davydov V.I. 2004. Permian in Kalmard, Shotori and Shirgesht areas -east central Iran. Permophiles 44. 28-32.

 15. عارفی فرد س. آدابی م.ح. خسرو تهرانی خ. شمیرانی ا. و دیویداف. 1385. فوزولینیدهای پرمین در نواحی کلمرد و طبس -شرق ایران مرکزی- مجله علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی. جلد 1. شماره 1. 45-1.

 16. عارفی فرد س. 1391. فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک. ناحیه زردکوه. زاگرس مرتفع. چینه نگاری و چینه شناسی. دانشگاه اصفهان. جلد 48. شماره 3. 20-1.

 17. عارفی فرد س. 1392. مطالعه رسوبات دریایی حاشیه تتیس و حاشیه گندوانا در نواحی مختلف ایران. یافته های نوین زمین شناسی کاربردی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. جلد 14. 21-9.

 18. عارفی فرد س. 1392. بیواستراتیگرافی بخش قاعده ای سازند دالان در مقطع چالیشه. زاگرس مرتفع. یافته های نوین زمین شناسی کاربردی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. جلد 14. 57-49.

 19. عارفی فرد س. یوسفی یگانه ب. امینی م. 1393. بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند آسماری در جنوب شرق الشتر. لرستان. یافته های نوین زمین شناسی کاربردی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. جلد 15. 12-1.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Rezaeian M., and Arefifard S. Goldschmidt. Canada. June 28. 2012. Oral Presentation. Exhumation of the Iranian Plateau. a new insight from geo-thermochronometry and stratigraphy data.

 2. Arefifard S. Fourth French Congress on Stratigraphy. Paris. France. August 30- September 2. 2010. Oral presentation. Sequence Stratigraphy of Permian deposits in Kalmard and Tabas blocks. east-central Iran.

 3. Arefifard S. and Davydov V.I. Fourth French Congress on Stratigraphy. Paris. France. August 30- September 2. 2010. Oral presentation. summary on biostratigraphy. chronostratigraphy and some preliminary results of current study.

 4. Arefifard S. and Isaacson P. EGU (European Geologic Union). General Assembly. Vienna. Austria. April 2009. Poster. Microbiostratigraphy of Permian deposits in central Iran.

 5. Arefifard. S. The thirty third International Geological Congress. Oslo. Norway. August 2009. Oral presentation. Permian fusulinid fauna of Peri-Gondwanan and Peri-Tethyanaffinities in east-central Iran.

 6. Arefifard. S. The thirty third International Geological Congress. Oslo. Norway. August 2009. Oral presentation. Permian fusulinid fauna of Peri-Gondwanan and Peri-Tethyanaffinities in east-central Iran.

 7. Arefifard S. and Davydov V.I. EGU General Assembly. Vienna. April 2005. Poster. Petrography and Petrology of Permian strata in Tabas area- eastern-central Iran.

 8. Arefifard S. and Davydov V.I. EGU General Assembly. Vienna. April 2005. Poster. Petrography and Petrology of Permian strata in Tabas area- eastern-central Iran.

 9. Arefifard S. and Adabi M.H. Eighth Conference of Geological Survey of Iran. Tehran. January 2004. Oral presentation. Biostratigraphy and Chemostratigraphy of the Permian Jamal Formation in Tabas area. central Iran.

 10. Arefifard S. and Davydov V.I. The third annual Meeting and Exposition of Geological Society of America. Denver. November. 2004. Poster. Permian basins in the east central Iran.

 11. Arefifard S. Adabi M.H. and Davydov V.I. AGU Fall Meeting. 2004. Poster. Geochemistry and sedimentary environments of Permian deposits in east central Iran.

 12. Arefifard S. Adabi M.H. and Davydov V.I. AGU Fall Meeting. 2004. Poster. Geochemistry and sedimentary environments of Permian deposits in east central Iran.

 13. محمدی آ. عارفی فرد س. 1392. بیواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند رسوبات کربناته روپلین-اکی تانین در شمال خرم آباد. هفدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین کنگره بین المللی کوه زاگرس. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 14. محمدی آ. عارفی فرد س. 1392. بیواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند رسوبات کربناته روپلین-اکی تانین در شمال خرم آباد. هفدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین کنگره بین المللی کوه زاگرس. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 15. قائد رحمت ا. عارفی فرد س. وکیل باغ میشه ف. غلامی پ. 1392. بیواستراتیگرافی و بیوزوناسیون سازند سروک در شمال غرب خرم آباد. هفدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین کنگره بین المللی کوه زاگرس. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 16. عارفی فرد س. شمیرانی ا. 1377. یافته های نوین بیواستراتیگرافی در سازندهای دورود و روته -دامنه جنوبی البرز مرکزی. سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. - 1391. میکروبیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در شمال شرق ایران.

   2. - 1391. میکروبیواستراتیگرافی رسوبات کربنیفر (سازند گچال) در منطقه کلمرد، شرق ایران مرکزی.

   3. - 1390. بررسی تاکسونومیک گونه های جدید شناسایی شده سازند دالان در مقطع زردکوه بختیاری.

   4. - 1390. میکروبیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در مقطع چینه شناسی چالیشه.

   5. - 1389-1387. میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس رسوبات پرمین در مقطع چینه شناسی زردکوه بختیاری، غرب شهرکرد.

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. 1- Permian-Triassic extinction events 2- End-Guadalupian extinction events 3-Permian fusulinid biostratigraphy

     اطلاعات تکمیلی