ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
امیر میرزایی موسی وند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مرتع داری
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: mirzaei.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری- دانشگاه کردستان- سال 88-1384

 2. کارشناسی ارشد: مهندسی مرتعداری- دانشگاه محقق اردبیلی- سال 90-1388

 3. دکتری: علوم مرتع- دانشگاه محقق اردبیلی- سال 95-1391

مقالات علمی پژوهشی
 1. Ardavan Ghorbani, Amir Mirzaei Mossivand and Abazar Esmali Ouri, (2012). Utility of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for land/canopy cover mapping in Khalkhal County (Iran) , Annals of Biological Research, 3(12): 5494-5503.

 2. Amir Mirzaei Mossivand, Farshad Keivan Behjou, Ehsan Zandi Esfahan, Ardavan Ghorbani, (2015). Assessment of fire effects on surface cover changes and forage production (Journal of Rangeland Science, In Iran). 5(1): 60-71.

 3. Amir Mirzaei Mossivand, Ardavan Ghorbani, Mohammadali Zare Chahoki, Farshad Keivan Behjou, Kiomars Sefidi, (2017). Effects of some ecological factors on distribution of Prangos uloptera and Prangos pabularia in rangelands of Ardabil Province, Iran. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15(4): 957-968.

 4. امير ميرزايي موسي وند، حسين زيني وند، اردوان قرباني و بهنام بهرامي، (1394). معرفي فلور، شكل زيستي، پراكنش جغرافيائي و شناسايي گياهان دارويي منطقه خاوه جنوبي (مطالعه موردي: شمال شرق شهرستان دلفان – دامنه هاي کوه گرين). فصلنامه علمي - پژوهشي گياه و زيست بوم، 11(45): 39-60.

 5. امير ميرزايي موسي وند، بهنام بهرامي، (1394). مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونه Dorema aucheri Boiss. در مراتع استان لرستان. فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران، 6(2): 194-207.

 6. امير ميرزايي موسي وند، بهنام بهرامي، (1394). بررسی ارتباط انتشار گونه Dorema aucheri Boiss. با خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان دلفان). فصلنامه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، 1(3): 29-42.

 7. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1395). عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل، نشریه علمی-پژوهشی مرتع، 10(2): 191-203.

 8. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1395). شکل زیستی، کروتیپ و تنوع گونه‌ای گونه‌های همراه Prangos uloptera DC؛ و مقایسه آن با منطقه شاهد (منطقه مورد مطالعه: جنوب شرق شهرستان خلخال، رویشگاه میانرودان)، مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده، 7(1): 67-81.

 9. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1395). عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش رویشگاه گونه Prangos pabularia در مراتع نیر و کوثر استان اردبیل. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 4(8): 161-176.

 10. امیر میرزایی موسی وند، فرشاد کیوان بهجو، پروین رامک، احسان زندی اصفهان، (1395). بررسي برخي عوامل اكولوژيك مؤثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع استان لرستان- شهرستان دلفان. فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران، 7(4): 47-58.

 11. امیرمیرزایی موسی وند، احسان زندی اصفهان، فرشاد کیوان بهجو، (1395). بررسي و مقايسه تنوع گونه اي گياهان دو عرصه تحت چرا و قرق مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 23(3): 606-617.

 12. آزاد کاکه ممی، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، امیر میرزایی موسی وند، (1396). مقایسة روشهای تفسیر چشمی و رقومی در تهیة نقشه کاربری و پوشش اراضی استان اردبیل. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 8(3): 121-134.

 13. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، آزاد رستگار، (1396). معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافیایی و شناسايي گياهان با پتانسیل دارويي رویشگاه های جنس جاشیر (مطالعه موردي: نیمه جنوبی استان اردبیل). فصلنامه علمي - پژوهشي گياه و زيست بوم، 13(52): 15-33.

 14. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1396). بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست TM 1987، ETM+ 2002 و IRS 2008 (مطالعه موردی: شهرستان خلخال). فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، 17(60): 101-116.

 15. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1396). عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 24(4): 791-804.

 16. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1397). مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر انتشار گونه‌های Prangos uloptera و Prangos ferulacea در مراتع استان اردبیل. نشریه علمی-پژوهشی مرتع، 12(4): 380-390.

 17. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1397). مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گونه‌های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(2): 235-247.

 18. فرج الله ترنیان، علیرضا آملی کندری، معصومه منصوری، زهرا اسدالهی و امیر میرزایی موسی وند، (1398). ارزش‌گذاري اقتصادي ميزان ترسيب کربن در مخزن سدهاي چومان، کاني‏گويژان و سامانه انتقال آب آنها در استان کردستان. شريه "حفاظت يز ستبوم گياهان"، 7(15): 71-87.

 19. Javad Esfanjani, Ardavan Ghorbani, Mehdi Moameri, Mohammad Ali Zare Chahouki, Abazar Esmali Ouri, Amir Mirzaei Mossivand, (2020). Prediction of Distribution of Prangos uloptera DC. Using Two Modeling Techniques in Southern Rangelands of Ardabil Province, Iran. Journal of Rangeland Science, 10(2): 137-148.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مشاور پایان نامه: رشته مرتعداری، مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی اجرای طرحهای مرتعداری بر تولید و درآمد مرتعداران"

 2. مشاور پایان نامه: رشته مرتعداری، مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی تغییرات کاربری اراضی استان اردبیل در دو دهه اخیر به دو صورت تفسیر چشمی و رقومی با استفاده از تصاویر ماهواره ای"

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Ardavan Ghorbani, Amir Mirzaei Mossivand and Abazar Esmali Ouri, (2011). Evaluations of the different indices for canopy/ land cover estimation in Khalkhal County (North West of Iran) using IRS imagery. 32nd Asian Conferences on Remote Sensing, 2011.10.3, Singapore country.

 2. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). بررسي مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل. نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی (IENC2015)، 16 شهریور 1394، شیراز.

 3. آزاد کاکه ممی، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، میکائیل بدرزاده، امیر میرزایی موسی وند، (1394). بررسی استفاده از تصاویر گوگل ارث و روشهای شئ گرا در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل. اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و و انرژی پاک، 14 آبان 1394، اردبیل.

 4. آزاد کاکه ممی، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، میکائیل بدرزاده، امیر میرزایی موسی وند، (1394). ارزیابی تصاویر سنجنده OLI در تهیه نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل به روش طبقه بندی نظارت شده. اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، 14 آبان 1394، اردبیل.

 5. امیر میرزایی موسی وند، فرشاد کیوان بهجو، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، کیومرث سفیدی، (1395). مواد متشكله اسانس گياه جاشير Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر- رویشگاه دربند). اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، 23 شهریور 1395، اردبیل.

 6. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1395). شناسايي مواد متشكله اسانس گياه جاشير Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع شهرستان نیر). اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، 8-6 مهر 1395، اردبیل.

 7. فرشاد کیوان بهجو، امیر میرزایی موسی وند، (1389). ارزیابی محیط زیستی آسیب به درختان سرپا در اثر فعالیت تفرجی در جنگل فندقلوی اردبیل. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 17 مرداد 1389، ارومیه.

 8. اردوان قربانی، امیر میرزایی موسی وند، حمید الیاس بروجنی، (1389). بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در حوضه آبخیز مادیان رود (لرستان). همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 17 مرداد 1389، ارومیه.

 9. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، آزاد رستگار، پرویز کرمی، (1389). بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در حوضه آبخیز مارنج (کردستان)، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، 29-28 مرداد 1389، سنندج.

 10. قربانی، امیر میرزایی موسی وند، حمید الیاس بروجنی، (1389). درختان و درختچه های حوزه آبخیز چول هول و مادیان رود (لرستان) با معرفی گونه های دارویی. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، 29-28 مرداد 1389، سنندج.

 11. اردوان قربانی، امیر میرزایی موسی وند، حمید الیاس بروجنی، (1389). بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در حوضه آبخیز چول هول(لرستان). اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، 29-28 مرداد 1389، سنندج.

 12. فرشاد کیوان بهجو، امیر میرزایی موسی وند، (1389). آیا بهبود مدیریت زیست محیطی در شرکتهای دولتی بهره بردار جنگل امکان پذیر است؟ چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 12-8 آبان 1389، تهران.

 13. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1389). ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهرستان خلخال با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و تصاویر لندست در بازه زمانی 15 سال (2002-1987). اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه، 14 اسفند 1389، تهران.

 14. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1389). ارزیابی کارایی شاخص NDVI در برآورد و ارزیابی پوشش گیاهی در شهرستان خلخال با استفاده از تصاویر لندست ETM+. اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه، 14 اسفند 1389، تهران.

 15. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1389). مقایسه تغییرات تراکم پوشش سطح کاربری های شهرستان خلخال با استفاده از تصاویر لندست و شاخص NDVI در بازه زمانی 15 سال. اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه، 14 اسفند 1389، تهران.

 16. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، (1390). معرفی برخی از شاخص های مناسب ارزیابی پوشش زمین در شهرستان خلخال با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ETM+. هیجدهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 90، 27-25 اردیبهشت 1390، تهران.

 17. حمید الیاس بروجنی، علی اصغر محمدی، اردوان قربانی، امیر میرزایی موسی وند، (1390). سنتز و تلفیق مطالعات آبخیزداری حوضه ارمند چهارمحال و بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. هیجدهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 90، 27-25 اردیبهشت 1390، تهران.

 18. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1390). تعیین سطح کاربری اراضی زراعی (زراعت دیم، آبی و باغ) شهرستان خلخال با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و تصویر ماهواره لندست. پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 17 خرداد 1390، تهران.

 19. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، فرشاد کیوان بهجو، (1390). بررسی ارتباط شاخص NDVI با ترسالی و خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ی (مطالعه موردی: شهرستان خلخال). پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 17 خرداد 1390، تهران.

 20. اردوان قربانی، امیر میرزایی موسی وند، حمید الیاس بروجنی، (1390). ارزیابی زیست محیطی حوضه آبخیز دولبندی کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در قالب سنتز و تلفيق مطالعات آبخيزداري. پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 17 خرداد 1390، تهران.

 21. فرشاد کیوان بهجو، امیر میرزایی موسی وند، (1390). ارزیابی اقتصادی عملیات تبدیل (بینه بری) در راستای مدیریت پایدار جنگل های شمال ایران. پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 17 خرداد 1390، تهران.

 22. ویدا احمدالی، اردوان قربانی، علی اصغری، علی تیمورزاده، میکائیل بذرزاده، فرزانه عظیمی، امیر میرزایی موسی وند، جابر شریفی نیارق، (1391). ارزیابی تراکم و پوشش تاجی گیاهی در شدت¬های مختلف چرایی بر اساس کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای آلوارس، شهرستان اردبیل). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 20 اسفند 1391، تهران.

 23. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، (1392). بررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیر و نیر). اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، 1 اسفند 1392، همدان.

 24. امیر میرزایی موسی وند، فرشاد کیوان بهجو، اردوان قربانی، (1392). بررسی تأثير آتشسوزی بر تغييرات پوشش سطحی مراتع و بررسی تغييرات با استفاد از شاخص NDVI. اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، 1 اسفند 1392، همدان.

 25. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، اباذز اسمعلی عوری، (1392). بررسی کارایی برخی از شاخصهای سنجش از دور در ارتباط با برآورد پوشش زمین با استفاد از تصاویر TM1987، ETM+2002 و IRS2008 (مطالعه موردی شهرستان خلخال). اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، 1 اسفند 1392، همدان.

 26. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، (1392). گیاهان دارویی استان لرستان. اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتعداری، 19 اسفند 1392، تهران.

 27. امیر میرزایی موسی وند، حسین زینی وند، (1393). معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيائي گياهان منطقه خاوه جنوبي (مطالعه موردي: شمال شرق شهرستان دلفان – دامنه هاي کوه گرين). دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، لرستان، 14 اسفند 1393، تهران.

 28. امیر میرزایی موسی وند، حسین زینی وند، فرشاد کیوان بهجو، (1393). بررسی خصوصیات خاک رویشگاه گونه Bromus tomentellus در مراتع شهرستان دلفان استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان). دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، لرستان، 14 اسفند 1393، تهران.

 29. امیر میرزایی موسی وند، (1394). گیاهان دارویی دره گرین (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان- لرستان). سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان، 21 خرداد 1394، همدان.

 30. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). بررسي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان همراه در رویشگاه گونهPrangos uloptera (مطالعه موردي: جنوب شرق شهرستان خلخال. ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، 19-17 شهریور 1394، ساری.

 31. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). فلور، شكلهاي زيستي و كوروتيپ هاي گياهان رویشگاه هیر (مطالعه موردي: شرق شهرستان هیر – استان اردبیل). دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، 13-12 اسفند 1394، اردبیل.

 32. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافیایی گياهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردي: شرق شهرستان خلخال – استان اردبیل). دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، 13-12 اسفند 1394، اردبیل.

 33. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). فلور، شكلهاي زيستي و كوروتيپ هاي گياهان رویشگاه دربند (مطالعه موردي: شرق شهرستان هیر – استان اردبیل). دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، 13-12 اسفند 1394، اردبیل.

 34. امیر میرزایی موسی وند، اردوان قربانی، محمدعلی زارع چاهوکی، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، (1394). مطالعه فلوريستيك و جغرافياي گياهي رویشگاه میانرودان (مطالعه موردي: شرق شهرستان خلخال – استان اردبیل). دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، 13-12 اسفند 1394، اردبیل.

 35. امیر میرزایی موسی وند، فرج الله ترنیان، مهدی کیانی، (1398). بررسی برخی ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بهره برداران حوزه آبخیز چم انجیر واقع در جنوب غرب شهرستان خرم آباد. چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 25-23 مرداد ماه 1398، تبریز.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسي رشته مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کردستان

  2. چندین بار انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه کردستان در مقطع کارشناسی

  3. کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی با معدل 18/62.

  4. انتخاب به عنوان دانشجوی دارای استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

  5. کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع دکتری رشته علوم مرتع، دانشگاه محقق اردبیلی با معدل 19/63.

  6. انتخاب به عنوان دانشجوی دارای استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

  7. انتخاب به عنوان دانشجوی رتبه اول (با معدل 19/63) در بین تمامی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. همکار طرح: ارزیابی مناسب ترین شاخص های سنجش از دور در ارزیابی پوشش گیاهی منطقه خلخال، اردبیل-1390.

  2. همکار طرح: مطالعات پوشش گیاهی و طراحی بیولوژیک طرح منابع پایه و اقتصادی- اجتماعی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی ترسیب کربن (تعمیم ترسیب کربن) در بخش شهداد شهرستان کرمان، کرمان-1391.

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مرتعداری

  2. رابطه دام و مرتع

  3. شناخت مرتع، بیابان و آبخیز

  4. گیاهشناسی 2 (سیستماتیک و مورفولوژی)

  5. ریخت شناسی و رده بندی گیاهی

  6. آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

  7. گیاهشناسی 1

  8. اکولوژی مرتع

  9. کشت و تکثیر گیاهان مرتعی

  10. حقوق و قوانین منابع طبیعی

  11. احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک

  12. اصلاح و توسعه مراتع

  13. شناخت بیابان های ایران و جهان

  14. شناخت منابع طبیعی

  15. جامعه، فرهنگ و طبیعت

  16. رابطه آب، خاک و گیاه

  17. استفاده چند منظوره از اکوسیستم

  18. گیاه شناسی میدانی

  19. سوابق اجرایی
   1. داور تخصصی نشریه علمی پژوهشی مرتع (Journal of Rangeland)

   2. داور تخصصی ژورنال Journal of Rangeland Science (JRS)

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. ارزیابی و آنالیز مراتع

   2. ماکرواکولوژی با استفاده از تکنولوژیهای نوین

   3. اصلاح و توسعه مراتع

   4. استفاده چند منظوره از اکوسیستم

   اطلاعات تکمیلی
   1. دارای مدرک زیان انگلیسی UTEPT از دانشگاه تهران

   2. دارای مدرک زبان انگلیسی MSRT(MCHE)