Ar En
علیرضا سپه وند
دکتر علیرضا سپه وند
عضو هیات علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
علوم مهندسی آبخیزداری
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
sepahvand.a@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
Sepahvand1982@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1387
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1389-1387
دکتری، دانشگاه تهران، 1395-1391
فرصت مطالعاتی، دانشگاه IUAV ونیز و دانشگاه پارما ایتالیا، 2016-2015
مقالات علمی پژوهشی
سپهوند، ع.، طائی سمیرمی، م.، میرنیا، س.خ.، مرادی، ح.ر.، (1390)، ارزیابی حسّاسيّت مدل های تخمین نفوذ نسبت به سطوح مختلف رطوبت خاك، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 2(25): 338-346.
لشنی زند، م.، سپهوند، ع.ر.، طایی سمیرمی، م.، 1390، مقایسه مدل های نفوذ به منظور تعیین بهترین تخمین گر های نفوذ به منظور اعمال مدیریت بهینه در اراضی مرتع و جنگل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داود رشید، استان لرستان)، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران، 2(2): 25-11.
پیامنی، ک.، شاکرمی، ع.ا.، ویسکرمی، ا.، سپهوند، ع.ر.، 1390. نقش ارزيابي بصري منظر در ارزيابي اثرات پروژه هاي توسعه اي بر منابع طبيعي، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم‌های طبیعی ایران ، 2(2): 89-75.
مرادی، ح.ر.، سپهوند، ع.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1391، بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در میزان کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از حوزه هراز)، شماره 2، دوره 65، 1391، مجله مرتع و آبخیزداری، 243-231.
لشنی زند، م.، پروانه، ب.، پیامنی، ک.، سپهوند، ع.ر.، 1391: بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه سراب صیدعلی، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، سال سوم، شماره نهم، 11-1.
سپهوند، ع.ر.، هزارخانی، ن.، طائی سمیرمی، م.، عسگری ش.ا.، 1391: مقایسه روابط تجربی رواناب - رسوب حاصل از منحنی های سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش، استان ایلام)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فرسایش محیطی، شماره 7، پاییز، 69-52.
ویسکرمی، ا.، پیامنی، ک.، سپهوند، ع.ر.، 1392، تاثير پخش سيلاب بر منابع آب زير زميني دشت كوهدشت، مجله علوم علوم و فنون کشاورزی اصفهان، علوم آب و خاک، سال هفدهم، شماره 65، 162-153.
مقدم نیا ع.ر.، سپه وند ع.ر.، لشنی زند م.، رستمی خلج م.، 1394: ارائه يک مدل شبکه عصبي مصنوعي براي تخمين نفوذ آب در خاک بر اساس پارامتر هاي مدل هاي SCS و کوستياکوف، مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان، سال چهارم، شماره 6: 86-77.
پروانه ب.، لشنی زند م.، سپه وند ع.ر.، غلامرضایی س.، 1395: امکان سنجی پیش بینی لیشمانیوز جلدی در پلدختر با استفاده از متغیرهای اقلیمی، فصلنامه علمی-پژوهشی یافته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 18((4) 70): 78-70.
سپهوند، ع.ر.، مرادی، ح.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1395، پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در بخشي از حوزه آبخیز هراز، مجله پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، دوره 29، شماره 4، شماره پیاپی 113: 19-9.
سپه وند ع.ر.، احمدی ح.، نظری سامانی ع.ا.، فیض نیا س.، 1397: طبقه بندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ارتباط بین ناهمواری ها و سازند های زمین شناسی (بررسی موردی: زیر حوضه بیرانشهر)، پژوهشهای دانش زمین، 9(33): 16-1.
سپه وند ع.ر.، احمدی ح.، نظری سامانی ع.ا.، فیض نیا س.، ترویسانی س.، 1398: طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه‌های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)، نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 72، شماره 1، 122-107.
Alireza Sepah Vand, Parveen Sihag, Balraj Singh, Mehran Zand, 2018: COMPARATIVE EVALUATION OF INFILTRATION MODELS, KSCE Journal of Civil Engineering, Springer Verlag, Accepted January 18, 2018/Published Online July 7, 2018.
Parveen Sihag, Balraj Singh, Alireza Sepah Vand & Vahid Mehdipour. 2018: Modeling the infiltration process with soft computing techniques, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 1-17.
 Alireza Sepah Vand., Ali Akbar Nazari Samani., Hassan Ahmadi., Sadat Feiz Nia., Sebastiano Trevisan., 2016: Assessment of the chemical quality of groundwater drinking resources using Geographic Information System mapping (A case study: Khorramabad city), International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE), 6 (3): 97-107.
محمد رستمي خلج، حسين سلماني، عليرضا مقدم نيا، عليرضا سپه وند (1395). بررسی کارایی مدل های بارش رواناب AWBM، Sacramento، SimaHyd، SMAR و Tankj، فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران، سال هفتم، شماره دوم، صفحات 63- 47
Alireza Sepahvand, Balraj Singh, Parveen Sihag, Aliakbar Nazari Samani, Hasan Ahmadi & Sadat Fiz Nia: 2019: Assessment of teh various soft computing techniques to predict sodium absorption ratio (SAR), ISH Journal of Hydraulic Engineering, https://doi.org/10.1080/09715010.2019.1595185
Parveen Sihag, Vijay P. Singh, Anastasia Angelaki, Vinod Kumar, Alireza Sepahvand, Evangelia, Golia, 2019:Modelling of infiltration using artificial intelligence techniques in semi arid in Iran, Hydrological Sciences Journal, Accepted author version posted online: 29 Aug 2019, Published online: 24 Sep 2019
سپه وند ع.ر.، نظری سامانی ع.ا.، محمدیان ه.،احمدی ح.، فیض نیا س.،1399:تغییرات فصلی بار رسوب انحلالی و تعیین سرعت انحلال پذیری سازندهای آهکی (مطالعه موردی: حوضه های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 14(48): 32-21.
 قبادی م.، سپه وند ع.ر.، 1398: ارزیابی و پایش تخریب کاربری اراضی پیرامون رود دره های شهری با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، آماده انتشار.
مرتضی قبادی، منوچهر نصری، علیرضا سپه وند، 1399: اولویت‌بندی کیفی رودخانه‌های حوضه کشکان در استان لرستان جهت توسعه آبزی‌پروری (ماهیان سردآبی) با استفاده از ترکیب روش‌های VIKOR و Fuzzy AHP، نشریه توسعه آبزی پروری، در نوبت چاپ.
Alireza Sepahvand, Balraj Sing, Morteza Ghobadi, Parveen Sihag, 2020: Estimation of Infiltration Rate using Data-Driven Models, November 2020, Arabian Journal of Geosciences, “Accepted for publication”.
 Alireza Sepahvand, Mitja Prelovšek, Ali Akbar Nazari Samani, Robert James Wasson, 2020. Solute transport and solutional denudation rate of carbonate karst in the semi-arid Zagros region (southwestern Iran), Journal of Cave and Karst Studies, “Accepted for publication”.
سایر مقالات
پایان‌نامه
کارشناسی ارشد: پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS در بخشی از حوضه هراز، با راهنمایی دکتر حمیدرضا مرادی و مشاوره دکتر پرویز عبدالمالکی، تیر 1389
دکتری: طبقه بندی کمی ناهمواری ها و تعیین سایش انحلالی و بار محلول در حوضه های کارستی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه¬ های استان لرستان)، با راهنمایی دکتر حسن احمدی و دکتر علی اکبر نظری سامانی و مشاوره دکتر سادات فیض نیا، تیر 1395
سمینار دکتری: بررسی ژئومورفومتری سازند های کارستی استان لرستان، با راهنمایی دکتر علی اکبر نظری سامانی، تابستان 1392
مشاوره پایانامه، نسیبه دهقانی قلعه، 1394: مکان یابی مناطق مستعد اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی دشت کوهدشت و دشت نورآباد)، رشته مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی هراز.
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
اصول آمایش سرزمین
نقشه برداری مقدماتی
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (کارشناسی ارشد)
کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی (کارشناسی ارشد)
حفاظت خاک
اقلیم شناسی کاربردی
فرسایش خاک
زمین شناسی
ژئومرفولوژی کاربردی 1
ژئومرفولوژی کاربردی 2
سازندهای دوران چهارم (کارشناسی ارشد)
توان رسوبزایی سازندها(دکتری)
ژئومرفولوژی کمی (دکتری)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
علاقه‌مندی ‌ها
ژئومرفولوژی و ژئومرفومتری
زمین لغزش
فرسایش و رسوب انحلالی
زمین شناسی