Ar En
سیامک شرفی
دکتر سیامک شرفی
عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
جغرافیای طبیعی
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی جغرافیا
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
sharafi.si@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی-گرایش ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران- 1388
دکتری جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران- 1394
مقالات علمی پژوهشی
عوامل طبیعی تاثیرگذار بر الگوی پراکنش سایت های باستانی دشت سیلاخور در استان لرستان
مکان یابی فضاهای ورزشی در شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
Climatic and Environmental Reconstruction Based on Stable Isotopes of Parishan Lake (Iran)
توزیع فضایی قابلیت های گردشگری با استفاده از GIS به منظور برنامه ریزی گردشگری در شهرستان بروجرد
بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانه الوند در استان کرمانشاه با استفاده از توابع ریاضی
پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودخانه ها(مطالعه موردی: رودخانه هررود در استان لرستان)
مفایسه مدل های EPM،MPSIAC و PSIAK در برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS
قابلیت سنجی امکانات و جذابیت های ژئوتوریستی دره شیرز در استان لرستان
بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله
تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در شکل گیری محوطه های باستانی محدوده دریاچه جایدر
تشکیل دریاچه سدی سیمره و تاثیر آن بر الگوی استقرار محوطه های باستانی
عوامل محیطی موثر بر شکل گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونتگاههای روستایی دشت سیلاخور در استان لرستان
بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه(مطالعه موردی: دریاچه جایدر)
ارتباط اسناد ایزوتوپ اکسیژن دریاچه های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان با بارش های منطقه در عصر یخبندان کوچک
پهنه بندی زلزله در ارتباط با آسیب پذیری ساخت و سازها در شهرستان بروجرد
ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان
روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم آباد با استفاده از RS،GIS و Auto Cad
تعیین سن دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش سیمره با استفاده از روش ترمولومینسانس
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفیک تهدید کننده مجتمع های زیستی شهر در استان لرستان
شناسایی شواهد ژئومورفیک تشکیل دریاچه سد لغزشی شور در استان خوزستان-فصلنامه کواترنری ایران
تاثیر پیامدهای محیطی ابر زمین لغزش جهان بر زیستگاههای باستانی- مجله پیام باستان شناس- شماره 23- سال 1394
ارزیابی مخاطرات طبیعی آزادراه خرم‌آباد- پل زال با رویکرد پدافند غیرعامل- مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد- شماره 23-پاییز 1396
بازسازی پالئوژئومورفولوژی زمین لغزش دلا و شکل گیری دریاچه سدی شیمبار شهرستان اندیکا- استان خوزستان-تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی-شماره 56-بهار 1399
استفاده از داده‌های مغناطیس هوابُرد و شواهد ژئومورفیک درجهت بررسی مسیر گسل پنهان دشت خرم‌آباد (غرب ایران)- مجله جغرافیا و توسعه، شماره 56- پاییز 1398
Assessment of areas vulnerable to natural hazards: A Case study on Rural areas of Azna County, Iran - Sci J Rescue Relief, 2018; Volume 10; Issue 3
بررسی تغییرات مکانی-زمانی رودخانه سیلاخور در استان لرستان، مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی-شماره 31، پاییز 1398
بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش‌بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده‌ها و الگوریتم سیمپلکس. مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران. ۱۳۹۸; ۱۳ (۴۷) :۴۰-۵۱
پتانسیل سنجی کاربری کشاورزی اراضی ملی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوضه چالانچولان در شرق استان لرستان)-مجله آمایش سرزمین- 12(2)، پاییز و زمستان 1399
رویکرد اقلیمی در طراحی ساختمان و ارائه پلان پیشنهادی، مطالعه موردی: شهر خرم آباد- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست- آماده انتشار
ارزیابی روش جمع کیفی (QS) جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: جنگل توسکستان تا گرگان)، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، پذیرش.
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای مهم و حیاتی در فضاهای شهری: مطالعه موردی: شهر خرم آباد، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، پذیرش.
تحلیل فرصت و قابلیت های آینده گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین(مطالعه موردی: استان لرستان)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، پذیرش.
سایر مقالات
Application of pattern recognition in detection of buried archaeological sites based on analysing environmental variables, Khorramabad Plain, West Iran-Journal of Archaeological Science: Reports-Elsevier
DENSA: An effective negative selection algorithm with flexible boundaries for self-space and dynamic number of detectors- Engineering Applications of Artificial Intelligence- Elsevier
کاوش باستان شناختی غار مونه-(لنده-کهکیلویه و بویراحمد)- مفاخر میراث فرهنگی ایران - شماره 2
Evidence of the formation of landslide-dammed lakes in the Zagros Mountains range, Iran- Journal of Mountain Science-2019-16(10)- Springer
بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان- مجله جغرافیا و روابط انسانی- پاییز 1398
بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری در محور گردشگری خرم آباد- پلدختر، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1398
پایان‌نامه
تغییرات زمانی- مکانی ابرناکی در نیمه غربی ایران، مریم کلانتری، 1397، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)
شناسایي و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم محور گردشگری خرم آباد- پلدختر با راهبرد برنامه ریزی سناریو مبنا، زهرا مرتضی پور، شهریور 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)
ارزیابی قابلیت های گردشگری ژئوسایت های شهرستان بروجرد، مریم نصراله زاده، شهریور 1398، دانشگاه لرستان(استاد راهنما)
شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در شهرستان پلدختر، سیده شهناز موسوی، مهر 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)
بررسی نقش پدافندی جزایر ایرانی خلیج فارس، نصرت الله احمدی، مهر 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)
پتانسیل‌ها‌ی گردشگری ماجراجویانه در استان لرستان(استاد راهنما)
بررسی اثرات مخاطرات محیطی بر توسعه گردشگری محور خرم آباد- پلدختر(استاد راهنما)
شناسایی و ارزیابی سایت های گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه، پوراندخت کیانی، مهر 1399، دانشگاه لرستان(استاد راهنما)
بازسازی تغییرات اقلیمی خلیج فارس در هزاره اخیر، عزت الله صفرخانی،(استاد مشاور)
جزوات دانشگاهی
مبانی ژئومورفولوژی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته جغرافیا، بهار ۱۳۹۹
فعالیت‌ها
مبانی ژئومورفولوژی
تکنیک و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران
ژئومورفولوژی ساحلی
تغییرات محیطی و تکنیک های ارزیابی آن
زمین شناسی عمومی
ژئومورفولوژی ایران
کاربرد GIS در ژئومورفولوژی
جغرافیای خاکها
فرسایش
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدیریت منابع آب ایران
کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
کاربرد RS و GIS در جغرافیای نظامی، مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و دفاع مقدس
فناوری داده های جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری، مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری
اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری، مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری
تغییرات محیطی
مخاطرات محیطی
بانک اطلاعاتی و داده های فضایی گردشگری، مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری
مبانی سنجش از دور
کاربرد GIS پیشرفته در برنامه ریزی گردشگری شهری، مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
زمین باستان شناسی رقومی، چاپ اول، بهار 1399، انتشارات دانشگاه لرستان
علاقه‌مندی ‌ها
ژئومورفولوژی کواترنری
زمین باستان شناسی
سنجش از دور و GIS
ژئوتوریسم و اکوتوریسم