ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
خانه
احسان گرایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم تربیتی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: geraei.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ehsan.geraei@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز (قطب مدیریت دانش)، 1395-1391.

 2. کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی - گرایش مدیریت اطلاعات از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388-1390

 3. کارشناسی کتابداری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، 1384-1388.

مقالات علمی پژوهشی
 1. گرایی، احسان؛ جلیل‌پور، پیمان (1390). شناسایی نحوۀ ارائۀ ایده‌ها، روش‌ها، پیشنهادات نو و الگوی ارتباط در کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و جندی‌شاپور. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(3): 225-250.

 2. گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1391). ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه‌ی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15(1): 9-32.

 3. زارع فراشبندی، فیروزه؛ پارسائی محمدی، پرستو؛ گرایی، احسان؛ امرایی، مرتضی (1391). تحلیل هزینه – سودمندی کتاب‌های فارسی مربوط به رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(5): 632-645.

 4. گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1392). رابطه‌ی آشنایی با مباحث پایه و نظری رشته‌ی تحصیلی و نگرش مثبت نسبت به آن: مورد پژوهشی دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19(1): 35-148.

 5. امرایی، مرتضی؛ گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1392). گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده در حوزه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،24(3): 78-91.

 6. حیدری، غلامرضا؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ عصاره، فریده؛ گرایی، احسان (1392). تأثیر آموزش عالی بر شایستگی‌های کانونی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(1): 30-50.

 7. گرایی، احسان؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). مطالعه‌ی شبکه‌ی هم‌تألیفی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران: مطالعه موردی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی،16(3): 101-122.

 8. کشوری، مریم؛ گرایی، احسان (1392). بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی به همراه ارائه مدل: مطالعه موردی استان لرستان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(1): 15-36.

 9. گرایی، احسان؛ پیروزفر، معصومه؛ سیامکی، صبا (1392). تحلیل رضایت‌مندی مشتریان در کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از مدل ماگال: مطالعه‌ موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی، 47(3): 287-302.

 10. بصیریان جهرمی، رضا؛ گرایی، احسان (1393). علم‌سنجی اطلاع‌سنجی: یک دهه مطالعات سنجش کمی در ایران (1381- 1391). علم‌سنجی کاسپین، 1(1): 19-27.

 11. گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا (1394). نظریۀ شایستگی‌های کانونی: الگویی برای برنامه‌ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21(82): 467-490.

 12. عرفان‌منش، محمدامین؛ گرایی، احسان؛ بصیریان جهرمی، رضا (1394). بررسي ده ساله‌ي عملكرد و تحليل جرگه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي كشور در توليدات علمي حوزه اطلاع‌سنجي. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(2): 325-347.

 13. کشوری، مریم؛ گرایی، احسان (1394). بررسی نقش تعدیل کننده درگیری در خدمات بر رابطه میان ارزش ادراک شده و رضایت‌مندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی غرب کشور). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(1): 221-234.

 14. گرایی، احسان و سیامکی، صبا (1395). ارزیابی عملکرد پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در زمینه‌ی آموزش مهندسی ایران بر اساس شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. آموزش مهندسی ایران، 18(70): 99-118.

 15. مظاهری، الهه؛ پاپی، احمد؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ گرایی، احسان (1395). تحلیل هم‌تألیفی و شاخص‌های شبکه اجتماعی پژوهش‌های حوزه‌ی پزشکی: مطالعه موردی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 34(380): 436-443.

 16. سیامکی، صبا؛ گرایی، احسان و زارع‌ فراشبندی، فیروزه (1395). حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه اجتماعی ResearchGate: یک مطالعه آلتمتریکس. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(5): 346-341.

 17. گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1395). تحلیل رفتارهای اعتراض‌آمیز مشتریان کتابخانه‌های عمومی استان لرستان: عوامل تأثیرگذار و پیامدها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(4): 677-653.

 18. Zare, F., Geraei, E. & Siamaki, S. (2014). Study of co-authorship network of papers in the Journal of Research in Medical Sciences using social network analysis. Journal of Research in Medical Sciences, 19(1):41-46. (Corresponding author)

 19. Keshvari, M., Geraei, E. & Zare, F. (2015).Modeling of Influential Factors on Customer Loyalty in Public Libraries: (A Study of West of Iran). The Electronic library, 33(4): 810-823. (Corresponding author).

 20. Siamaki, S., Geraei, E. & Zare, F. (2014). A study on scientific collaboration and Co-authorship patterns in library and information science studies in Iran between 2005 and 2009. Journal of Education and Health Promotion, 3:99.

 21. Geraei, E. & Heidari, G. R. (2015). Measurement of generic core competencies among students of library and information science in Iran. The Electronic Library, 33(6): 1016-1030.

 22. Mazaheri, E., Geraei, E., Papi, A. & Zare, F. (2017). The condition of interdisciplinary communication among various Educational and Research Departments of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Education and Health Promotion, 6 (46): 1-7.

 23. گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا؛ کوکبی، مرتضی (1395). آینده‌نگاری آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 50(4): 6-13

 24. گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا (1396). تأملی بر وجوه تمایز و تشابه واژگان و مفاهیم پایه در حوزه‌ی آینده‌شناسی و ارائه راه‌کارهایی برای غلبه بر آشفتگی واژگانی در این حوزه. آینده‌پژوهی مدیریت، 28(108): 89-128.

 25. گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1397). تحولات روش‌شناسی پژوهش‌ در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در پرتو تغییر درجۀ علمی آن‌ها (مطالعه مقایسه‌ای). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(3): 113-129.

 26. حیدری، غلامرضا؛ کوکبی، مرتضی؛ گرایی، احسان (1397). رویکردی کتابشناختی به مسائل و موضوعات اساسی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 24 (1): 51-80.

 27. گرایی، احسان (1398). رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 25 (1): 15-41.

 28. گرایی، احسان؛ نوربخش، نعیمه (1397). نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجلات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. پژوهشنامه علم سنجی، 4(1): 89-118.

 29. گرایی، احسان؛ فتحی، لیلا (1396). تبیین روابط مفهومی و مدل انتشار اطلاعات، اطلاعات نادرست و اطلاعات فریبنده. تعامل انسان و اطلاعات، 4 (4): 1-15.

 30. Geraei, E.; Mazaheri, E.; Karimi, M. (2018). Intra-Department Scientific Collaboration in Journal of Research in Medical Sciences: A co-authorship study. JRMS, 23:97.

 31. Geared, E.; Mostafavi, E.; Mazaheri, E. (Accepted). Comparison of Intellectual Structure of Knowledge in International Journal of Preventive Medicine with Medical Subjects Heading (Mesh). A Co-word Analysis. International Journal of Preventive Medicine.

 32. بصیریان جهرمی، رضا؛ گرایی، احسان؛ کوکبی، مرتضی (1397). نقش و جایگاه مستندسازی در مدل‌های عمومی مدیریت دانش: رویکردی تحلیلی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29 (2): 117-132.

 33. گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا؛ و کوکبی، مرتضی (1397). شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(1)، 135-148.

 34. Geraei, E.; Shakibae, F. Mazaheri, E. (2018). Depression: Detecting the Historical Roots of Research on Depression Prevention with Reference Publication Year Spectroscopy. International Journal of Preventive Medicine. 9 (53):1-7.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مظاهری، الهه (1395). مطالعۀ شبکۀ هم‌تألیفی مقالات منتشر شده در مجله دانشگاه پزشکی اصفهان از سال 1389 تا سال 1392 با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. استاد راهنما: احمد پاپی؛ استادان مشاور: دکتر فیروزه زارع فراشبندی و احسان گرایی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی و پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (مقطع کارشناسی ارشد).

 2. ترابیان، سوده (در حال انجام). آينده‌نگاري راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو‌مبنا. استادان راهنما: علیرضا اسفندیاری مقدم و احسان گرایی؛ استاد مشاور: علی اکبر فامیل روحانی. دانشگاه آزاد اسلامی - واحد همدان، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (مقطع دکترا).

 3. حجازی، رقیه (در حال انجام). آینده‌نگاری راهبردی فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریومبنا. استاد راهنما: غلامرضا حیدری؛ استاد مشاور: احسان گرایی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیت، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (مقطع دکترا).

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. گرایی، احسان ؛ سیامکی، صبا (1394). مدیریت رفتار اعتراض‌آمیز: راهبردی برای حفظ و توسعه‌ی مشتریان کتابخانه‌های عمومی. همایش‌ ملی کتابخانه‌های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه، 5-6 اسفندماه، اهواز (سخنرانی).

 2. جلیل‌پور، پیمان؛ گرایی، احسان (1390). توسعۀ سواد اطلاعاتی کتابداران مرجع دیجیتال: رویکردی آموزشی. دوازدهمین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (سخنرانی).

 3. گرایی، احسان (1389). بررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های 2000 تا 2010. سومین کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز (کسب مقام سوم در بخش سخنرانی و انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر).

 4. گرایی، احسان (1387). تحلیل محتوای وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی. کنفرانس هفتگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

 5. Osareh, F; Geraei, E; BasirianJahromi, R; Erfanmanesh, M. A. (2013). Mapping the Scientific Productivity of Iranian LIS Researchers Using Social Network Analysis: a Case Study of Library and Information Science Journal. COLLNET.

 6. Erfanmanesh M. A.; Basirian Jahromi, R.; Seyyedhosseini, S.; Gholamhosseinzadeh, Z.; Geraei, E. (2013). The Study of Worldwide Scientific Productivity of Library and Information Science during 2007-2011. COLLNET.

 7. گرایی، احسان (1395). نقش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي در تولید ﻋﻠﻢ و فناوری. اتاق فکر استان لرستان: کارگروه علم، فناوری و نوآوری.

 8. گرایی، احسان؛ سیامکی، صبا (1396). تأثیر تخصص‌گرایی مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر گرایش‌ موضوعی آن‌ها. کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. تهران: پژوهشکده مدیریت و توسعه.

 9. نوربخش، نعیمه؛ گرایی، احسان (1396). تحلیل محتوا و ویژگی های کتابشناختی مقالات فارسی در زمینه کتابخانه های تخصصی. همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت­ها و رویکردها. اهواز: انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

کتب منتشر شده
 1. السون، گریستی و سینگر، پائولا (1393). پیروزی با رهبری کتابخانه. ترجمۀ رضا بصیریان جهرمی، حسین اصغرنژاد، احسان گرایی، منصور کوهی رستمی و فخرالسادات محمدی. همدان: سپهر دانش.

افتخارات کسب شده
 1. تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور.

 2. منتخب جایزه بزرگ بنیاد ملی نخبگان کشور - استان خوزستان در سال 1394.

 3. جشنواره بین‌المللی فارابی (ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی): کسب رتبۀ سوم در بخش پژوهشگران جوان گروه فن‌آوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری در سال 1391.

 4. دریافت لوح سپاس یونسکو در سال 1391.

 5. دریافت لوح سپاس آیسسکو در سال 1391.

 6. جشنوارۀ آموزشی شهید مطهری: دانشجوی نمونۀ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1387.

 7. دانشجوی نمونۀ گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به انتخاب انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران.

 8. کسب رتبۀ اول در دورۀ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل 18.40.

 9. کسب رتبۀ اول در دروۀ کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با معدل 19.09.

 10. کسب رتبۀ اول در آزمون جامع دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی ورودی 1391 در دانشگاه شهید چمران اهواز.

 11. کسب مقام سوم و انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر در سومین کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1389.

 12. عضو کانون استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز طی سال‌های 1384- 1388.

 13. هفتمین جشنوارۀ هفتۀ پژوهش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران: کسب رتبۀ شایستۀ تقدیر در حوزۀ پایان‌نامه‌های مقطع دکترا در سال 1395.

 14. لوح سپاس از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1396

 15. انتخاب پایان‌نامه دکترا به عنوان بهترین اثر در مطالعات نظری حوزه علوم اطلاعات (جایزه ملی دکتر عباس حری)؛ آبان ماه 1396.

 16. پایان نامه برتر دکترا در پنجمین جشنواره برترین های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در سال 1396

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. رسالۀ دکترا: آینده‌نگاری راهبردی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریومبنا. استاد راهنما: دکتر غلامرضا حیدری، استاد مشاور: پروفسور مرتضی کوکبی (تاریخ دفاع: خردادماه 1395 با درجۀ عالی).

 2. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد: تدوین الگوی شایستگی‌های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دورۀ کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های تهران، شهید چمران و فردوسی مشهد. استادان راهنما: دکتر غلامرضا حیدری و پروفسور عبدالحسین فرج‌پهلو، استاد مشاور: پروفسور فریده عصاره (تاریخ دفاع: آذرماه 1390 با درجۀ عالی).

 3. زارع فراشبندی و همکاران (1388). تحلیل استنادی مجلۀ علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز طی سال‌های 1364- 1385. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره U861022 (همکار طرح).

 4. گرایی، احسان و کشوری، مریم (1392). بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی غرب کشور: مطالعه موردی استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام به همراه ارائه مدل مربوطه. طرح پژوهشی مصوب اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان (مجری طرح).

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. دانشگاه لرستان

 2. مدرس گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 91-92.

 3. مدرس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور لرستان در سال تحصیلی 91- 92.

 4. مدرس دورۀ آموزشی «مدیریت دانش» در اداره کل استاندارد لرستان.

 5. مدرس دورۀ آموزشی «سازمان یادگیرنده» در اداره کل استاندارد لرستان.

 6. سوابق اجرایی
  1. رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

  2. عضویت در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه لرستان (ذیل کارگروه توسعه مدیریت)

  3. عضویت در کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی دانشگاه لرستان (ذیل کارگروه توسعه مدیریت)

  4. مسئول مرکز علم‌سنجی دانشگاه لرستان

  5. معاون مدیریت امور پژوهشی دانشگاه لرستان، 1396-1398.

  6. دبیر کمیته اجرایی هفته پژوهش و فناوری استان لرستان در سال 1396

  7. عضو کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان لرستان 1397

  8. سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه لرستان. مردادماه 1398-

  9. عضو شورای پژوهشی دانشگاه

  10. عضو شورای انتشارات دانشگاه

  11. عضو کمیته بررسی طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. پژوهش دربارۀ آموزش عالی؛ آینده‌نگاری راهبردی؛ علم‌سنجی؛ ارزشیابی پژوهش؛ رفتارهای اطلاعاتی؛ مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی؛ مدیریت اطلاعات و دانش.

  اطلاعات تکمیلی
  1. داوری در همایش ملی کتابخانه‌های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه.

  2. داوری طرح‌های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در سلامت.

  3. داوری طرح‌های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پیراپزشکی.

  4. آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی و علم‌سنجی همانند UCINET، VOSviewer، Pajek و غیره.

  5. آشنایی با نرم‌افزارهای آینده‌نگاری همانند MICMAC و ScenarioWizard.

  6. داوری مجلات: مطالعات کتابداری و علم اطلاعات؛ تعامل انسان و اطلاعات؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی؛ مجله علم‌سنجی کاسپین؛Journal of Education and Health Promotion