ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩
خانه
فرج اله ترنیان
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم مرتع
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: tarnian.fa@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: f.tarnian@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی، رشته مرتع و آبخیزداری-دانشگاه شهید چمران اهواز (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶)

 2. کارشناسی ارشد مرتعداری از دانشگاه تهران (از سال ۸۶ تا ۱۳۸۸)

 3. دکتری مرتعداری از دانشگاه تهران (از سال ۹۱ تا ۱۳۹۵)

 4. گذراندن فرصت مطالعاتی به مدت شش ماه و نیم در دانشگاه کلرادوی امریکا

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1. پوررضایی ج.، ف. ترنیان، ج. پایرنج و م. دیفرخش 1389. مطالعات فلورستیک و جغرافیای گیاهی حوزه آبخيزتنگ بن بهبهان. مجله جنگل. 1: 49-37.

 2. 2. سعیدیان ح.، ح.ر. مرادی و ف. ترنیان 1389. مقايسه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري هاي مختلف سازندهاي گچساران و آغاجاري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز مرغا شهرستان ايذه)، مجله منابع طبیعی ایران (مرتع و آبخیزداری)، 63: 12-1.

 3. 3. پایرنج، ج.، ابراهیمی، ع، ترنیان، ف.، و م. حسن زاده 1390. مطالعه فلورستیک و جغذافیای گیاهی منطقه نیمه آلپی کرسنک شهرکرد. مجله تاکسونومیک و بیوسیستماتیک. 7: 10-1.

 4. 4. مرتضي صابري، عليرضا شهریاری، محمد جعفری، فرج الله ترنیان، هانیه صفری 1390. بررسی تاثیر آللوپاتیک آویشن کوهی(Thymus kotschyanus ) بر جوانه¬زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه¬های Bromus inermis و Agropyron elongatum. مجله پژوهش و سازندگي. 93: 25-18.

 5. 5. ارزانی، ح.، ف. ترنیان، ج. ترکان و م. سعیدفر 1390. تعيين و مقايسه خصوصيات کيفي چهار گونه مرتعي در مراتع نيمه استپي گوراب فريدون شهر اصفهان. مجله منابع طبیعی ایران (مرتع و آبخیزداری)، 64: 372-363.

 6. 6. ف. ترنیان، ارزانی، ح.، م. ع. زارع چاهوگي 1391. بررسی ارزش غذایی گندمیان، پهن¬برگان علفی و بوته¬ای¬ها در مراحل مختلف فنولوژی، مجله مرتع. مجله مرتع. 6: 26-33.

 7. 7. ارزانی، ح.، ف. ترنیان، ج. ترکان و م. خداقلي 1393. بررسي کيفيت علوفه چند گونه مرتعي در مراتع استپي ميمه اصفهان. مجله تحقيقات مرتع و بيابان. 21: 198-207.

 8. 8. ف. ترنیان، ارزانی، ح.، م.ع. زارع چاهوگي 1393. بررسی ارزش غذایی 9 گونه مرتعی در اقلیم¬های رویشی مختلف. مجله پژوهش و سازندگي. 101: 2-10.

 9. 9. فرج الله ترنیان، حسین آذرنیوند، راضیه یزدانپرست، محمد علی زارع چاهوکی، محمد جعفری و سانیل کومار 1395. تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش گونه Daphne mucronata Royle و مدل¬سازی رویشگاه¬های پتانسیل آن. مجله مرتع. گواهی پذیرش.

 10. پایرنج ج.، ف. ترنیان و ج. پوررضایی 1390. شناسایی و گسترش گیاهان دارویی مراتع (مطالعه موردی حوزه آبخيزتنگ بن بهبهان). مجله جنگل و مرتع. 90 و 91: 35-29.

 11. 2. ترنيان ف. م.ع. زارع چاهوكي، جهانبخش پایرنج و حميد كريمي گوغري 1390. مدیریت آب در ارتفاعات و تاثیر آن بر پراکنش دام در مراتع (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری). مجله جنگل و مرتع.

 12. Morteza Saberi, Alireza Shahriari, Farajollah Tarnian, Mohammad Jafari and Hanie Safari, 2011. Influence of some chemical compounds on germination and early seedling growth of two range species under allelopathic conditions. Journal of Frontiers of Agriculture in China, 5(3): 310–321.

 13. Morteza Saberi, Alireza Shahriari, Jaime A. Teixeira da Silva, Farajollah Tarnian, Ali Tavili, 2012. Influence of salicylic acid on Bromus Tomentellus germination and initial growth properties under cadmium stress. Plant stress journal. 6(1): 44-48.

 14. Morteza Saberi, Alireza Shahriari, Farajollah Tarnian 2011. Investigation the Effects of Cadmium Chloride and Copper Sulfate onGermination and Seedling Growth of Agropyron elongatum. Modern Applied Science journal, 5(5): 232-243.

 15. Morteza Saberi, Alireza Shahriari, Farajollah Tarnian, Soheila Noori 2010. Comparison the Effect of Different Treatments for Breaking Dormancy of Citrullus colocynthis Seeds. Journal of agricultural science, 3(2): 62-67.

 16. Morteza Saberi, Mohammad Reza Dahmarde Ghaeno, Mojta Solaimani Sardo and Farajollah Tarnian. 2012. Influence of temperature and salinity on germination of Trifolium repens. Modern Applied Science journal, 9(9): 34-41.

 17. Morteza Saberi and Farajollah Tarnian, 2012. EFFECT OF SEED PRIMING ON IMPROVEMENT OF GERMINATION OF VICIA VILLOSA UNDER ALLELOPATHIC COMPONENTS OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS. PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE, 66: 99-108. ISI.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه ۳ ازمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۶

  2. کسب رتبه ۲ ازمون دکتری سال ۱۳۹۱

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. استاد راهنمای پروژه کارشناسی بخش ارزیابی پوشش گیاهی سال ۱۳۹۵

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی