ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
منوچهر نصری
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: تکثیر و پرورش آبزیان
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی:
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: nasri.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: man_nasri@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: تکثير و پرورش آبزيان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 85 - 1383

 2. کارشناسی ارشد: مهندسي شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 87 – 1385

 3. دکترا: تکثير و پرورش آبزيان، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، 94 - 1390

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسی ساختار سني و رشد ماهي لوتك (Heckel , 1843) Cyprinion macrostomum در رودخانه سيمره، استان ايلام

 2. رادخواه ع., پورباقر ه., ایگدری س., نصری م. 1394. بررسی فاکتورهای محیطی موثر در انعطاف‌پذیری ریختی سس‌ماهی کورا (Barbus lacerta; Heckel, 1843) در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه. شیلات، مجله منابع‌طبیعی ایران, دوره 68، (شماره 4): 531-521.

 3. هدایتی س.ا., جعفری ا., نصری م., غفاری‌فارسانی ح. 1394. رابطه طول-وزن و مقایسه برخی ویژگی‌های ریختی ماهی گورخری زاگرس Aphanius vladykovi Coad, 1988 در سرشاخه‌های رودخانه کارون در استان چهارمحال و بختیاری. مجله پژوهش‌های جانوری (زیست‌شناسی ایران)، جلد 28، (شماره 4): 507-495.

 4. Nasri M., Keivany Y., Dorafshan S. 2010. First karyological analysis of Smallmouth Lotak, Cyprinion kais Heckel, 1843, an endemic cyprinid fish from Tigris-Euphrates basin. Italian journal of zoology, 77(3): 272-276.

 5. Eagderi S., Nasri M. 2012. A First Record of the Bittrling Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (Cypriniformes, Cyprinidae) in the Iranian Part of Tigris-Euphrates Basin. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(3): 639-641.

 6. Nasri M., Eagderi S., Farahmand H., Hashemzade-SegharLoo I. 2013. Body shape comparison of Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843) and Cyprinion watsoni (Day, 1872) using geometric morphometrics method. International Journal of Aquatic Biology, 1(5): 240-244.

 7. Nasri M., Keivany Y., Dorafshan S. 2013. Comparative Osteology of Lotaks, Cyprinion kais and C. macrostomum (Cypriniformes, Cyprinidae), from Godarkhosh River, Western Iran. Journal of Ichthyology, 53(6): 455-463.

 8. نصری م., ایگدری س., فرحمند ح. 1393. بررسی تنوع ریختی درون‌گونه‌ای ماهی سبزوگ Cyprinion watsoni (Day, 1872) در حوضه‌های جنوب و جنوب شرق ایران بر اساس ریخت‌سنجی هندسی. نشریه پژوهش‌های کاربردی ماهی‌شناسی, دوره دوم(شماره دوم): 13-1.

 9. زمانی‌فرادنبه، م.، ایگدری، س.، نصری، م. 1393، ريخت‌سنجي هندسي دو جمعيت ماهي واسپي (Aspidoparia morar Hamilton, 1822) در حوضه‌هاي ماشکیل و مکران. مجله علمی شیلات ایران، سال بیست‌وسوم، شماره دوم، 72-61.

 10. Hasanpoor S., Eagderi S., Nasri M., Roshan S.J. 2015. Phenotype plasticity analysis of Alburnus mossulensis Heckel, 1843 from Tigris basin using Geometric morphometrics. Journal of Fisheries, 9(1): 63-73.

 11. Jalili P., Eagderi S., Nasri M., Mousavi-Sabet H. 2015. Descriptive ostrology of Alburnus amirkabiri (Cypriniformes: Cyprinidae), a newly described species from Namak lake basin, central of Iran. Bulletin of the Iraq Natural History Museum, 13(4): 51-62.

 12. Mousavi-Sabet H., Vatandoust S., Khataminejad S., Eagderi S., Abbasi K., Nasri M., Jouladeh A., Vasil’eva E.D. 2015. Alburnus amirkabiri (Teleostei), a New Species of Shemaya from the Namak Lake Basin, Iran. Journal of Ichthyology, 55(1): 40-52.

 13. Nasri M., Keivany Y., Dorafshan S. 2015. Karyological analysis of Cyprinion macrostomum Heckel, 1843, from Godarkhosh River, Ilam Province, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 14(3): 786-796.

 14. Alavi-Yeganeh M.S., Mirhadi S.N., Nasri M. 2016. Length–weight and length–length relationships for three Sillago species (Sillaginidae) from the Persian Gulf. Journal of Applied Ichthyology, 32(6): 1322-1323.

 15. نصری م., ایگدری س., فرحمند ح. 1394. مقایسه شکل هندسی جمجمه عصبی و قابلیت استفاده از آن در شناسایی گونه‌های جنس Cyprinion در ایران. پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی, دوره سوم(شماره چهارم): 34-19.

 16. ایگدری س., قجقی ف., نصری م. 1396. بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque, 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن، شلمانرود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان‌شناسی. شیلات، مجله منابع طبیعی ایران, دوره 70(شماره 2): 188-179.

 17. حسن‌پور ش., ایگدری س., نصری م. 1396. مقايسه ريختی پنج جمعيت شاه کولی جنوبی (Alburnus mossulensis Heckel, 1843) حوضه دجله با استفاده از روش خط سير پيرامونی. زیست‌شناسی کاربردی, دوره 30(شماره 2): 87-76.

 18. قجقی ف., ایگدری س., نصری م. 1397. مقایسه شکل بدن جمعیت‌های ماهي سفيد (Rutilus kutum Kamenskii, 1901) در سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسي. نشریه توسعه آبزی‌پروری, سال 12(شماره 1): 52-56. (in Persian).

 19. نصری م., ایگدری س., قره‌حسن‌لو س. 1396. بررسی وضعیت دوریختی جنسی در گاوماهی چشم‌نواری Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) در حوضه مکران، سیستان و بلوچستان. فصلنامه علمی پژوهشی محیط‌زیست جانوری, 9(4): 166-161.

 20. Jalili P., Eagderi S., Nasri M., Mousavi-Sabet H. 2015. Descriptive ostrology of Alburnus amirkabiri (Cypriniformes: Cyprinidae), a newly described species from Namak lake basin, central of Iran. Bulletin of the Iraq Natural History Museum, 13(4): 51-62.

 21. Mousavi-Sabet H., Vatandoust S., Khataminejad S., Eagderi S., Abbasi K., Nasri M., Jouladeh-Roudbar A., Vasil’eva E.D. 2015. Alburnus amirkabiri (Teleostei), a New Species of Shemaya from the Namak Lake Basin, Iran. Journal of Ichthyology, 55(1): 40-52.

 22. Nasri M., Keivany Y., Dorafshan S. 2015. Karyological analysis of Cyprinion macrostomum Heckel, 1843, from Godarkhosh River, Ilam Province, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 14(3): 786-796.

 23. Nasri M., Eagderi S., Farahmand H. 2016. Descriptive and comparative osteology of Bighead Lotak, Cyprinion milesi (Cyprinidae: Cypriniformes) from southeastern Iran. Vertebrate Zoology, 66(3): 251-260.

 24. Alavi-Yeganeh M.S., Mirhadi S.N., Nasri M. 2016. Length–weight and length–length relationships for three Sillago species (Sillaginidae) from the Persian Gulf. Journal of Applied Ichthyology, 32(6): 1322-1323.

 25. Eagderi S., Jouladeh-Roudbar A., Nasri M., Sayyadzadeh G., Esmaeili H.R. 2017. Taxonomic status of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) in the Namak Lake Basin, Iran. Iranian Journal of Ichthyology, 4(2): 131-139.

 26. Nasri M., Eagderi S., Keivany Y., Farahmand H., Dorafshan S., Nezhadheydari H. 2018. Morphological diversity of Cyprinion Heckel, 1843 species (Teleostei: Cyprinidae) in Iran. Iranian Journal of Ichthyology, 5(2): 96-108.

 27. Eagderi S., Nasri M., Çiçek E. 2018. First record of the Amur goby Rhinogobius lindbergi Berg 1933 (Gobiidae) from the Tigris River drainage, Iran. International Journal of Aquatic Biology, 6(4): 202-207.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: نصري، م.، 1387، آرايه‌شناسي ماهي لوتك دهان بزرگ Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 و لوتک دهان کوچک Cyprinion kais Heckel, 1843 در حوضه رودخانه کرخه و رودخانه گدارخوش در استان ايلام، پايان‌نامه كارشناسي ارشد شيلات، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، با راهنمايي دکتر يزدان کيواني و مشاوره دکتر سالار درافشان.

 2. پایان‌نامه دکترا: نصري، م.، 1394، فيلوژئوگرافي ماهیان جنس Cyprinion در ايران، رساله دکتري تکثير و پرورش آبزيان، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، با راهنمايي دکتر سهيل ايگدري و مشاوره دکتر حمید فرهمند.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. کیوانی ی., نصری م., ایگدری س. 1394. ماهی و باستان‌شناسی: مطالعاتی در استخوان‌سنجی، مردارشناسی، تغییرات فصلی و روش‌های صیادی. سروا. تهران.

 2. کیوانی، ی.، نصری، م.، عباسی، ک.، عبدلی، ا. 1395. اطلس ماهیان آب‌های داخلی ایران. سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، تهران.

 3. اطلس ماهیان ایران (گاوماهیان)

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     1. آزمایشگاه جانورشناسی (صدف)

     2. آزمایشگاه جانورشناسی (میگو)

     3. آزمایشگاه جانورشناسی (ماهی)

     4. پرورش آبزیان

     علاقه مندی ها
     1. ماهی‌شناسی، تنوع زیستی ماهیان، جغرافیای زیستی ماهیان، فایلوژئوگرافی ماهیان، آبزی‌پروری

     اطلاعات تکمیلی