ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
رضوان قنبری موحد
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: توسعه کشاورزی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی توسعه روستایی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ghanbari.re@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: rghanbari21@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

 2. کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشگاه رازی

 3. دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی

مقالات علمی پژوهشی
 1. شناسایی شاخص های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس بندی چند بعدی

 2. 2. بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی کارآفرینان استان کرمانشاه، (1388)، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره چهارم، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

 3. 3. مروری بر اثر ویژگی هایی نوآوری در فرآیند پذیرش با استفاده از روش فراتحلیل، (1388)، مجله علمی-پژوهشی فن آوریهای نوین کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

 4. 4. ارائه الگوی مفهومی برای آموزش عالی پایدار، (1389)، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال چهارم، شماره نهم، صص 163-143.

 5. 5. مقایسه پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان روزانه و شبانه ی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی (1389)، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 21.

 6. 6. بررسی دیدگاه کشاورزان از تغییرات آب و هوا و استراتژی های سازگاری، (1391)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره سوم، ص 187.

 7. 8. ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان، (1392)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-44، شماره 2، صص (328-313).

 8. 9. بررسي اثر برنامه ترويج کشاورزي بر دانش و بهره وري روستاييان گندمکار شهرستان کرمانشاه، (1392)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال دوم، شماره ٣، پاييز ١٣٩٢ ، پياپي ٥، صص 68-57.

 9. 10. بررسي نگرش كشاورزان نسبت به آثار يكپارچه سازي اراضي در استان كرمانشاه: كاربرد روش شناسي Q، (1393)، دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 19، ص 75.

 10. 11. بررسی موانع دسترسی کارآفرینان کشاورزی به سرمایه مالی، (1393)، پژوهشنامه کارآفرینی و کشاورزی. سال اول، شماره 2، صص 51-37.

 11. 12. شناسایی چالش های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه، (1393)، فصلنامه پژوهش های روستایی، فصلنامه پژوهش های روستایی، دوره 6، شماره 1، صص 64-47.

 12. 13. ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، (1394)، فصلنامه پژوهش های روستایی، دوره 6، شماره 3، صص 482-459.

 13. 15. واکاوی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، (1395)، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 9، شماره 16، صص 142-115.

 14. 16. ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه، (1395)، فصلنامه پژوهش های روستایی، دوره 7، شماره 2، صص 373-365.

 15. 14. بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه، (1395)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، در نوبت چاپ.

 16. 17. بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، (1395)، در نوبت چاپ.

 17. 18. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، (1395)، مجله توسعه کارآفرینی، (در نوبت چاپ)

 18. 20. Training needs assessment of fish farmers in Dalaho Township in Kermanshah Province, (2012), International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol., 2 (S), 991-997.

 19. 21. Factors Influencing Agricultural Students Attitude towards Internship Programs, (2012), NACTA Journal, Volume 56, Supplement 1, 53.

 20. 22. Challenges of sustainable rural development from perspective of villagers, (2013), International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 7 (5), 253-258.

 21. 23. Investigation determinants of the continuance adoption of the Canola crop, (2013), International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 7 (4), 247-252.

 22. 24. Solutions for sustainable rural development utilizing Delphi technique, (2013), International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 5 (11), 1380-1387.

 23. 25. Canola Adoption Enhancement in Western Iran, (2016), Journal of Agricultural Science and Technology, Vol., 19 (1), 125-135.

 24. 19.Wheat farmers perceptions of sustainable agriculture: the case of Kermanshah Province of Iran, (2011), International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 2 (6), 226-232.

 25. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮمآﺑﺎد در اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ: ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (1397)، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان ، دوره 9-42، شماره 1، صص 133-121.

 26. تحلیل میدان نیروی عامل های مؤثر در انجام پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان، (13969)، فصلنامه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی، شماره 43، صص 57-42.

 27. واکاوی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 28. تحلیل هزینه های شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه

 29. تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان کشاورزی شهری و روستایی استان کرمانشاه

 30. نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد:شهرستان خرم آباد)

 31. تحلیل نیازهای خدماتی کارآفرینان کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه

 32. بررسی عوامل موثر بر آبزی پروری پایدار(مورد: مزارع آبزی پروری استان لستان)

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/325699.341381234081992326227.pdf

 2. http://lu.ac.ir/usersfiles/5698.854511387.4510372.44027.pdf

 3. http://lu.ac.ir/usersfiles/438661.3261815.4611139.95443.pdf

 4. http://lu.ac.ir/usersfiles/558938.9136639.2592198.98470.pdf

 5. http://lu.ac.ir/usersfiles/434988.6424078.5545614.88520.pdf

 6. http://lu.ac.ir/usersfiles/917199.3745999.6274187583363.pdf

پایان نامه ها
 1. بررسی عوامل مؤثر بر پایداری مزارع پرورش شیلات استان لرستان

 2. تحلیل رفتار روستاییان پیرامون استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی شهرستان خرم آباد

 3. ارزیابی کیفیت زندگی زنان روستایی فعال در بخش غیر کشاورزی استان لرستان

 4. ارزیابی آسیب پذیری کشاورزان نسبت به سیل و راهکارهای سازگاری با آن

 5. ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان روستایی نسبت به وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه)

 6. بررسی تأثیر فعالیت¬های کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت¬غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد

 7. بررسي موانع وراهكار هاي جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی استان لرستان

 8. بررسی دلایل رکود و شکست گلخانه های شهرک گلحانه ای دیناروند

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1. آموزش کارآفرینی راهی به سوی اشتغالزایی، (1386)، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی (گذشته، حال، آینده)، مرکز کارآفرینی دانشگاه سمنان.

 2. 2. بررسی دیدگاه نظری رابطه بین فلسفه تعاون و کارآفرینی، (1387)، اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی (کد2)

 3. 3. افزایش بهره وری آب: راهکار خشکسالی کشاورزی، (1387)، همایش خشکسالی در استان چهارمحال بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.

 4. 4. بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی کارآفرینان استان کرمانشاه، (1387)، اولین همایش ملی کارآفرینی؛ فرهنگ و جامعه، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن.

 5. 5. تعیین شاخص های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس بندی چند بعدی، (1387)، اولین همایش ملی کارآفرینی؛ فرهنگ و جامعه، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن

 6. 6. دانشگاه و آموزش کارآفرینی، (1388)، همایش دانشگاه و اشتغال دانش مدار، دانشگاه پیام نور، مرکز قاین.

 7. 7. بررسی چالش های طرح یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه با استفاده از PRA، (1390)، دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی.

 8. 8. بررسی رابطه فضای نظام آموزش عالی و روحیه کارآفرینی دانشجویان، (1390)، دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی.

 9. 9. بررسی موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، (1390)، دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی.

 10. 10. بررسی روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، (1390)، اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون؛ جهاد اقتصادی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.

 11. 11. شناسایی مشکلات زنان کارآفرین در بخش صنایع دستی، (1390)، اولین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی، سخنرانی، خراسان جنوبی، بیرجند.

 12. 12. توسعه کارآفرینی در صنایع دستی گیوه از طریق مستندسازی ویژگی ها، (1390)، اولین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی، سخنرانی، خراسان جنوبی، بیرجند.

 13. 13. عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی به اشتغال در بخش صنایع دستی، (1390)، اولین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی، پوستر، خراسان جنوبی، بیرجند.

 14. 14. بررسی رابطه ارزش های دانشجویان و نیت کارآفرینانه آنها، (1390)، اولین همایش سراسری مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 15. 15. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی، (1390)، اولین همایش سراسری مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 16. 16. بررسی تعریف زنان و مردان کارآفرین از موفقیت، (1390)، اولین همایش سراسری مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 17. 17. بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی (مورد منطقه اورامانات، شهرستان کرمانشاه، (1390)، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار.

 18. 18. توسعه صنایع دستی ضرورت پایداری توسعه و توسعه ی پایدار، (1390)، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار.

 19. 19. بررسی روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، (1390)، اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون؛ جهاد اقتصادی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.

 20. 20. شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی و چالش های پیش روی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، (1391)، سومین همایش سالانه دانشگاه رازی، 19 الی 22 آذر 1391.

 21. 21. بررسی چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان بالادربند، شهرستان کرمانشاه، (1391)، چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

 22. 22. بررسی پیامدهای طرح یکپارچه سازی اراضی بر توسعه پایدار روستایی، (1391)، چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

 23. 23. پدیدارشناسی مفهوم توسعه روستایی از دیدگاه جوانان روستایی (دهستان میان دربند: شهرستان کرمانشاه)، (1391)، چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

 24. 24. مروری بر اثر ویژگی های نوآوری در فرآیند پذیرش با استفاده از روش Meta-Analysis، (1391)، چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

 25. 25. بررسی رابطه ارزش های کارآفرینان با تعریف آنها از موفقیت، (1391)، چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

 26. 26. عارضه یابی نگهداشت کارآموزان فنی و حرفه ای از دیدگاه کارآموزان و کارشناسان: مورد مطالعه استان کرمانشاه، (1393)، سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، ایران، تهران، اردیبهشت 1393.

 27. 27.wheat farmers perceptions of sustainable agriculture: the case of Kermanshah Province of Iran, (2011), International Conference on agriculture and natural resources held in agriculture college-university of Babylon, Hilla-Iraq, From 4th to 6th October 2011.

 28. 28. Facilitating information and innovations for empowering family farmers, (2014), First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran.

 29. 29. Factors influencing agricultural students’ attitude towards internship programs, (2012), presented at the 2012 NACTA/DOCE Conference, June 26-29, University of Wisconsin, River Falls.

 30. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بدحجابی دانشجویان در دانشگاه ها

 31. بررسی آثار نماز بر سلامت روانی اساتید دانشگاه

 32. راهکارهای ترویج و توسعه اشتغال غیرزراعی زنان روستایی از طریق صندوق های اعتبارات خرد

 33. بررسی سرمایه اجتماعی در بین کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

 34. بررسی سیستم حمایتی در بین کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

 35. تحلیل آسیبپذیری اقتصادی کشاورزان در برابر وقوع سیل

 36. تحلیل آسیبپذیری اجتماعی کشاورزان در برابر وقوع سیل

 37. بررسی اثرات پدیده گرد و غبار بر صنعت گردشگری و توریسم

 38. بررسی علل و اثر پیامدهای منفی پدیده گرد و غبار

 39. بررسی اثرات پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزی

 40. بررسی نقش و اهمیت آبزی پروری پایدار در توسعه منابع غذایی

 41. سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی: حلقه گمشده کشاورزی استان لرستان

 42. کاربست فناوری بیوگاز در پسماند دامی، راهکاری جهت تحقق توسعه پایدار

 43. تیم سازی جوانان روستایی، راهکاری جهت حفظ سرمایه های اجتماعی

کتب منتشر شده
 1. 1. گیوه کردی: بررسی گونه ها و روش های بافت، (1391)، انتشارات دانشگاه رازی.

افتخارات کسب شده
 1. فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد

 2. كسب رتبه 2 (دو) در کنکور دکتری تخصصی، سال 1389 در رشته توسعه كشاورزي

 3. دریافت جایزه جهت ارائه مقاله به صورت مقاله برتر تحت عنوان: تعیین شاخص های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس بندی چندبعدی، (1387)، اولین همایش ملی کارآفرینی، فرهنگ و جامعه، سخنرانی، آموزشکد فنی و حرفه ای سما، واحد رودهن، تهران.

 4. دریافت جایزه جهت ارائه مقاله به صورت مقاله برتر تحت عنوان: شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی، (1390)، اولین همایش سراسری مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 5. دریافت تقدیرنامه در دومین همایش فرهیختگان غرب کشور، (1389)، جشنواره پروفسور شمسی پور، دانشگاه رازی.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. 1. شناسایی کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه، (1389)، دانشگاه رازی کرمانشاه.

 2. 2. بررسي وضعيت موجود صنعت دستی گیوه در استان کرمانشاه، (1389)، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه.

 3. 3. شناسایی مشلات زنان کارآفرین بخش کشاورزی استان کرمانشاه با بکارگیری روش Grounded Theory ، (1390)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 4. 4. بررسی و تحلیل وضعیت حکمروایی در سطح حکومت های محلی روستایی و ارائه راهبردهای بهبود سطح حکمروایی (مطالعه موردی: دهستان بالادربند واقع در شهرستان کرمانشاه)، (1390)، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

 5. 5. امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT، (1391)، دانشگاه رازی، کرمانشاه .

 6. 6. آسیب شناسی طرح یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه، (1391)، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 7. 7. طراحی الگویی برای آموزش عالی پایدار در واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11، (1390)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه .

 8. 8. بررسی چالش های توسعه پایدار روستایی استان کرمانشاه، (1392)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

 9. 9. شناسایی زنان کارآفرین بخش کشاورزی استان کرمانشاه، (1392)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

 10. 10. راهکارهای اجرایی و عارضه یابی نگهداشت کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، (1393)، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه.

 11. 11. بررسی زمینه های تشکیل تعاونی های مشاغل خانگی زنان خانه دار در استان کرمانشاه، (1393)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه.

 12. 12. بررسی تاثیر شایستگی های کارآفرینانه و محیط کسب و کار بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه، (1394)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

 13. 13. بررسی و شناسایی پیامدهای شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه، (1394)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

 14. بررسي عوامل موثر بر نيت كشاورزان در تنوع سازي محصولات كشاورزي در شهرستان خرم آباد

 15. بررسي چالش هاي انجام پايان نامه از ديدگاه استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي

 16. تحليل رفتار حفاظتي كشاورزان در استفاده از آفت كش ها كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي

 17. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در دفع نهایی ضایعات کشاورزی در شهرستان خرم آباد

 18. تحلیل تأثیر رفاه ذهنی بر تمایل روستاییان برای ماندن در مناطق روستایی شهرستان خرم آباد

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. سیاست و توسعه کشاورزی

 2. اصول ترویج کشاورزی

 3. خلاقیت و شناسایی فرصت ها

 4. مبانی کارآفرینی در دوره آموزشی مهارت های کسب و کار و کارآفرینی

 5. توسعه اقتصادی

 6. مدیریت و حسابداری

 7. آشنایی با قوانین خوداشتغالی

 8. مدیریت اقتصادی تولیدات گلخانه ای

 9. نظام های بهره برداری و واحدهای تولیدی

 10. اقتصاد کشاورزی

 11. سوابق اجرایی
  1. عضویت درکمیسیون فنی تدوین استاندارد های ملی ایران، (1392)، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه.

  2. همکاری در برگزاری نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، (1388)، دانشگاه رازی.

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
   اطلاعات تکمیلی