ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
خانه
فریدون امیدی نسب
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی عمران-سازه
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی عمران
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: omidinasab.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: omidinasab@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری مهندسی عمران – سازه ؛1389؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه دکتری: "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از روش طراحی بر اساس عملکرد"

 2. کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه؛ 1381؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد: "پیش بینی مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي"

 3. کارشناسی مهندسی عمران ؛ 1379؛ دانشگاه شهید بهشتی ( صنعت آب و برق شهید عباسپور)

مقالات علمی پژوهشی
 1. H. Shakib, F. Omidinasab and M.T. Ahmadi, “Seismic Demand Evaluation of Elevated Reinforced Concrete Water Tanks”, International Journal of Civil Engineering. Vol. 8, No. 3, 2010.

 2. H. Shakib and F. Omidinasab, “Effect of Earthquake Characteristics on Seismic Performance of RC Elevated Water Tanks Considering Fluid Level within the Vessels”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 36, No. 2, 2011.

 3. S. Soroushnia, Sh. T. Tafreshi, F. Omidinasab and N. Beheshtian, ”Seismic Performance of RC Elevated Water Tanks with Frame Staging and Exhibition Damage Pattern”, Procedia Engineering, Vol. 14, 2011.

 4. F. Omidinasab and H. Shakib,” Seismic Response Evaluation of the RC Elevated Water Tank with Fluid-Structure Interaction and Earthquake Ensemble”, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 16, No. 3, 2012.

 5. F. Omidinasab and S. Baharipour,” Presentation of Empirical Relation for the Fundamental Period of Irregular Steel Frames with EBF Steel Braces”, Journal of Structural Engineering & Geotechnics, Vol. 3, No. 4, 2013.

 6. F. Omidinasab and P. Beiranvand,” Vibration Control of Structures by Multiple Mass Dampers”, Archives of Civil Engineering, Vol. 1, 2014.

 7. R. Mansouri, F. Omidinasab, A. H. Haghiabi, B. Morshed Zadeh, ”Direct solution to problems of static sharp waves in shallow-water”, Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 3, No. 4, 2014.

 8. M. Vallipour , F. Omidinasab, ”Assessment of Seismic Behavior of Light Steel Frames (LSF) with use by Nonlinear Static Analysis”, Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, Vol. 3, No. 1, 2015.

 9. دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران . بتن سنگین

 10. M. Pir Mohammadi, S. Moradi, M. Harati, M. A. Karami, A. S. Ahmad, F.Omidinasab, M. Sharifi and A. Taban, ”Interior Layout Design Parameters Affecting User Comfort in Energy Efficiency Buildings”, Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences, Vol. 16, No. 3, 2014.

 11. مقایسه سقف تیرچه درجا مهانیت با سیستم سقف کوبیاکس

 12. بررسی و ارائه رابطه تجربی پریود اساسی قابهای بلند مرتبه خمشی نامنظم فولادی

 13. بررسی روش های پیش ساختگی و صنعتی شدن ساختمان ها وتاثیر آن بر میزان انعطاف پذیری در سازه و معماری

 14. بررسی و تحلیل اتصالات در سازههای فلزی با تأکید بر اتصالات جوشی

 15. بررسی روش اجرای انواع سقفهای بتنی با تکیه بر سیستم کوبیاکس

 16. بررسی تغییرات ویرایش چهارم استاندارد 2800نسبت به ویرایش سوم

 17. مدلسازی عددی پرش هیدرولیکی درون کانال مستطیلی برروی پله بروش حجم محدود

 18. ارایه رابطه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده تا مهاربندهای کمانش ناپذیز با عقب نشینی هندسی دو طرفه قاب در ارتفاع

 19. بررسی و مقایسه دیوارهای برشی کا مپوزیت و فولادی (مرکب) منظم هایدر سازه و نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحلیل آورپوش

 20. F. Omidinasab, Sh. Najjar, H. Rezaei and P. Beiranvand, ”Introducing resilience factor in the structure as a new control coefficient”, Engineering Solid Mechanics, Vol. 4, 2016.

 21. بررسی چگونگی تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح( FRPمفاهیم و کاربرد کامپوزیت ها)

 22. بررسي تطبيقي سيستم ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار با سیستم ساختمانی قاب های فولادی سبک سردنورد شده از نظر هزینه اجرا , مصرف انرژی و زمان اجرا

 23. بررسي و مقايسه ديوارهاي برشي فولادي و بتني در سازه منظم و هاي نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي

 24. بررسي تطبيقي سازه قالب تونلي ( TCFبا سازه قالب عايق ماندگار)(ICF از نظر هزينه اجرا،اتلاف انرژی و زمان اجرا

 25. بررسی نقش آجر در ساختمان های سنتی و ساختمان های جدید

 26. F. Omidinasab, H. Rezaei, P. Beiranvand, M. H. Naseri Fard, ” Effect of the Blast Load on FRP Panels and Analysis of Resistance”, Indian Journals of Science and Technology, Vol. 9, No. 18, 2016.

 27. بررسی تطبیقی سقفهاي متداول با سقف یوبوت

 28. بکارگیري مصالح و سازه هاي نوین در ساختمان و تاثیر آن برحفاظت و پایداري محیط زیست

 29. معرفی الیاف مصنوعی به کاررفته در بتن و بررسی دوام آن ها با تاکید بر الیاف پلیمری فورتا

 30. به کارگیری کامپوزیت های FRP و بررسی دوام آنها بر سازه های بتن آرمه

 31. بررسی سقف های کمپوزیت با تکیه بر سقف های عرشه فولادی(نمونه موردی مجتمع مسکونی آصف )

 32. مقایسه تطبیقی سقف یوبوت به لحاظ اجزا، و صزفه اقتصادی با سقف های تیزچه بلوک و عزشه فولادی

 33. بررسی سازه های غشایی با تأکید بر روش های اجرای آن (نمونه موردی ترمینال حجاج جده)

 34. بررسی سقفهای پیش تنیده و مقایسه آن با سقفهای تیرچه بلوک در صنعت ساختمان

 35. ‌ بررسی‌ نحوه عملکرد سازه های کابلی

 36. N. Niknia, H. K. Moghaddam, S. M. Banaei, H. Torabi Podeh, F. Omidinasab and A. A. Yazdi, ”Application of Gamma Test and Neuro-Fuzzy Models in Uncertainty Analysis for Prediction of Pipeline Scouring Depth”, Journal of Water Resource and Protection, Vol. 6, 2014.

 37. بررسی نمای دو پوسته به عنوان یک سیستم غیرفعال خورشیدی در کاَهش بار سرمایشی ساختمان

 38. بررسی تطبیقی سازه فولادی سبک و اسکلت فلزی از دیدگاه فنی و اقتصادی

 39. سازه های غشایی تحولی در فناوری های نوین و معماری پایدار

 40. بررسی سازه های پوسته ای در صنعت ساختمان؛ نمونه موردی؛ پوسته های استوانه ای

 41. مقایسه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر با فروفتگی یک طرفه هندسی در ارتفاع

 42. بررسی روش های ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده با رویکرد معماری پایدار

 43. بررسي كاربرد سيستم LSFدرساخت وسازو مقايسه آن با ديگر سازه هاي فولادي)بررسي مزاياي برتر( LSF

 44. بررسي مزاياي برتر سيستم LSFدر ساخت وساز

 45. (بررسیکاربرد کامپوزیتها و نحوه به مواد آنها) کارگیری

 46. Direct solution to problems of static sharp waves in shallow-water

 47. بررسی نقش تکنولوژي هاي نوین ساخت در تولید انبوه مسکن در کشور

 48. بررسی طول دهانه و اثر ارتفاع بر ظریب رفتار قابهای مهاربندی شده با مهاربند کمانش ناپذیر

 49. مقایسه ضریب رفتار قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر و قابهای دارای مهاربند واگرا

 50. مقایسه عملكرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر( )BRBو همگرای معمولي ( )OCBدر قابهای فولادی نامنظم در ارتفاع با استفاده از آنالیز MPA

 51. بررسي روش هاي بارافزون مودي متوالي و بارافزون مودي متوالي اصلاح شده براي ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي شده كمانش ناپذير

 52. Assessment of conventional and enhanced pushover analyses in estimating the seismic demands of vertically irregular BRBF buildings

 53. مقایسه ی روشهای الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در تخمین یکنواختی توزیع آب در روش آبیاری بارانی"، علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی کشاورزی(، جلد 38 ، شماره ی 3 پاییز 94.

 54. بررسی اثر زره پوش کردن ساختمانهای بنایی غیرمسلح با شاتکریت بر رفتار لرزه ای آنها

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. محمد کیان مهر ، " مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربندهاي كمانش ناپذير(BRB) و همگراي معمولي (OCB) در قاب هاي فولادي نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحليل پوش اور(Pushover) "، دانشگاه لرستان، تیر ماه 94.

 2. افشین ناصرپور ، " بررسي روشهاي استاتيكي غير خطي جهت ارزيابي لرزه اي قابهاي فولادي نامنظم در ارتفاع با مهاربند هاي كمانش ناپذير "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 94.

 3. امیررضا سلیمانی ، " بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي طراحي شده بر اساس ويرايش چهارم آيين نامه زلزله 2800 ايران و مقايسه آن با قاب هاي فولادي طراحي شده بر اساس ويرايش سوم آيين نامه 2800 با استفاده از روش تحليل استاتيكي غير خطي پوش اور"، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 94.

 4. كوثر صادقي پور ، " مقايسه روشهاي مختلف بهسازي اتصالات در سازه هاي بتني(مطالعه موردي ورزشگاه 5 مهر آبادان)"، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 5. مسعود دالوند ، " تأثير ابعاد و فاصله نوارهاي تقويتي FRP بر ظرفيت خمشي و برشي تيرهاي بتن مسلح "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 6. حدیثه عباسی کنارسری ، " تحلیل پوش آور تطبیقی قاب های مهاربندی شده همگرا با مهاربندهای کمانش ناپذیر "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 7. اصغر كريمي بيرانوند ، " وجود ترك باز لبه اي در مقايسه با ترك سطحي در تير هاي بتني غير مسلح با استفاده از نرم افزار هاي المان محدود Franc 2D و مدل سازي Casca "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 8. مهرنوش نعلچیان ، " تحليل جزقاب هاي بتن آرمه تحت سناريوي حذف ستون با استفاده از مدل هاي ماكرو "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 9. صابر سلیمانی نسب، "بررسی پارامترهای شرایط مرزی تیر دو دهانه با تکیه گاه آسیب دیده "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 10. سید علی ساران ، " تعیین مشخصات ارتعاشی یک تیر ساده دارای دو ترک "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

 11. لیلا گودرزی، " بررسی تاثیر اشکال مختلف هندسی (صفحه تخت، دایره، دوبل نبشی و H شکل) مهاربند کمانش ناپذیر بر رفتار آن "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. F. Omidinasab, H. Shakib and M.T. Ahmadi, “Seismic Vulnerability of Elevated Water Tanks Using Performance Based-Design”, The 14th, World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China.

 2. S. Dehkordi, F. Omidinasab, R. R. Khabir and A. R. Almasi, “Choosing multi stage excavation method for large section tunnel with an especial attitude toward Imam Zadeh Hashem” , 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, October, 2009, Albena, Bulgaria.

 3. S. Soroush Nia, F. Omidinasab and N. Beheshtian, “Seismic Performance of Reinforced Concrete Water Tanks with Shaft Staging During the Past Earthquakes”, Proceedings of the 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 20-22 October, 2010.

 4. F. Omidinasab, S. Soroush Nia and H. Shakib, “Evaluation of the Seismic Performance of Reinforced Concrete Elevated Water Tanks Using Dynamic Analysis”, 14th European Conference on Earthquake Engineering (ECEE), August 30 – September 3, 2010, Ohrid, Macedonia.

 5. A. Naserpour, F. Omidinasab, “ Assessment of conventional and enhanced pushover analyses in estimating the seismic demands of vertically irregular BRBF buildings”, International Conference on Civil Engineering , Architecture and Urban Cityscape 28 July 2016, Istanbul University, Turkey.

 6. ابوالفضل عربزاده، اردشیر بحرینی نژاد و فريدون اميدي نسب، "پیش بینی مقاومت نهایی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح دوسر ساده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، 1382، اصفهان.

 7. حمزه شکیب و فريدون اميدي نسب، "ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیکی"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1388، شیراز.

 8. 8. عليرضا عباس زاده و فريدون اميدي نسب، " بهینه سازی هندسی سازه های فضاکار و گنبدی شکل با در نظرگرفتن کمانش اعضاء و ارتفاع متغیر گره ها با استفاده از الگوریتم وراثتی"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1388، شیراز.

 9. 9. سهیل سروش نیا، فريدون اميدي نسب، محمود نادري و سجاد سروش نيا ، " بررسي نيروهاي طراحي لرزه اي دودكش هاي بتن مسلح در ويرايش سوم استاندارد 2800 و مقايسه آن با استانداردهاي مختلف "، چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ، 1388، تهران.

 10. 10. محمدرضا مردان پور، فريدون اميدي نسب، مريم ملكي و کتایون نصیرپور، "مدیریت بکارگیری مصالح نوین سبک توام با سیستم طراحی مناسب در ساختمان های بتنی"، سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث ، 1391، تهران.

 11. مهدی مهدوی عادلی، فریدوى امیدی نسب و محمد رهاهی، "بررسی ادعاها در قراردادهای عمرانی با مطالعه موردی قراردادهای فهرست بهایی"، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، 1391، تهران.

 12. فريدون اميدي نسب، سامان احمدی چگنی و کامران شرفی، "ارزیابی رفتاردینامیکی غیرخطی سیستم مهاربندی برون محورباتیرپیوندقائم"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1392، سیستان و بلوچستان.

 13. فريدون اميدي نسب، کامران شرفی و سامان احمدی چگنی، "بررسی عملکردی سیستم مهاربندی برون محور با تیر پیوند قائم در قابهای فولادی با استفاده ازتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1392، سیستان و بلوچستان.

 14. نگار بخشي، فريدون اميدي نسب و علی سنایی راد، " مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر و قاب های دارای مهاربند واگرا"، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، 1392، همدان.

 15. مهدي خليلي راد و فريدون اميدي نسب، "بررسی رفتارعملکردی قابهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربندهای فولادی هم محور"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392، همدان.

 16. مهدي خليلي راد و فريدون اميدي نسب، "بررسی رفتارعملکردی قابهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربندهای فولادی هم محور"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392، تبریز.

 17. محدثه تصوري و فريدون اميدي نسب، "استفاده از فناوری نانو در سازه های غشایی"، اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان، 1392، میبد.

 18. پژمان اميري و فريدون اميدي نسب، "درآمدی بر شناخت سیستم های نوین ساختمانی در اصلاح الگوهای معماری نمونه موردی بررسی سیستم LSF "، اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان، 1392، میبد.

 19. ليلا بيرانوند، فريدون اميدي نسب، مهدی شریفی، "بررسی نقش و کاربرد م صالح هوشمند در بکارگیری پوسته ها در راستای معماری پایدار"، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، 1392، تهران.

 20. فريدون اميدي نسب، زينب امين آرا و اكبر پاكروان، "انبوه سازی صنعتی به روش قالب تونلی"، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، 1393، گلستان.

 21. نگار بخشي، فريدون اميدي نسب و بابک باقری، "مقایسه ضریب رفتار قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر و قابهای دارای مهاربند واگرا"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393، بابل.

 22. بابک باقری، فريدون اميدي نسب و نگار بخشي، "بررسی تاثیر طول دهانه و اثر ارتفاع بر ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده با مهاربند کمانش ناپذیر"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393، بابل.

 23. ميلاد عليپورباغي، مجتبي دولتشاهي و فريدون اميدي نسب، "بررسی سیستم قاب فولادی سبک با سیستم فولادی معمولی"، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، 1393، تبریز.

 24. علي علايي، فريدون اميدي نسب و مسعود فروزان منش، "بررسی نقش تکنولوژی های نوین ساخت در تولید انبوه مسکن در کشور"، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری ، 1393، تبریز.

 25. فريدون اميدي نسب، زهره عزتي و نجمه طالبيان زاده، "بررسی کاربرد کامپوزیتها و نحوه به کارگیری مواد آنها"، همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، 1393، گلستان.

 26. كبري سعدي نيا و فريدون اميدي نسب، "بررسی مزایای برتر سیستم LSF در ساخت وساز"، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393، همدان.

 27. كبري سعدي نيا و فريدون اميدي نسب، "بررسی کاربرد سیستم LSF درساخت وسازو مقایسه آن با دیگر سازه های فولادی بررسی مزایای برتر LSF"، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393، همدان.

 28. فريدون اميدي نسب و طيبه بهاروند، "بررسی تطبیقی سازه های LSF واسکلت فلزی از دیدگاه فنی و اقتصادی"، اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1393، همدان.

 29. فريدون اميدي نسب، نسيم رفيعي راد و محسن قاسمي مقدم، "بررسی روش های ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده با رویکرد معماری پایدار"، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، 1393، تبریز.

 30. فريدون اميدي نسب و سيد سعيد شاهرخي، "مقایسه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر با فروفتگی یک طرفه هندسی در ارتفاع"، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، 1393، تهران.

 31. فريدون اميدي نسب، ايمان بهرامي چگني و سيد سعيد شاهرخي، " مقایسه پریود قاب های نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر با عقب نشینی دو طرفه هندسی در ارتفاع "، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، 1393، تهران.

 32. فريدون اميدي نسب و محسن اسدپوريان، " مصالح هوشمند و نقش عمده آن ها در معماری"، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، 1393، تهران.

 33. همايون خدايي و فريدون اميدي نسب، " بررسی سازه های پوسته ای در صنعت ساختمان؛ نمونه موردی؛ پوسته های استوانه ای"، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، 1393، تهران.

 34. فريدون اميدي نسب و محمد پري زاده، " سازه های غشایی تحولی در فناوری های نوین و معماری پایدار"، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، 1393، تهران.

 35. فريدون اميدي نسب و مصطفي نهاوندي، "بررسی تطبیقی سازه فولادی سبک و اسکلت فلزی از دیدگاه فنی و اقتصادی"، همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار، 1393، تهران.

 36. فريدون اميدي نسب و زينب باريكاه، "بررسی نمای دوپوسته به عنوان یک سیستم غیرفعال خورشیدی درکاهش بارسرمایشی ساختمان"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 37. فريدون اميدي نسب و حميد كلهري، "تاثیرات و نفوذ فن آوری نانو درحوزه مصالح و فرآورده های ساختمانی"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 38. فريدون اميدي نسب و رضا غياث يگانه، "بررسی سقفهای پیش تنیده و مقایسه آن باسقفهای تیرچه بلوک درصنعت ساختمان"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 39. فريدون اميدي نسب، سعيده موسوي و مهدي دهقاني، "بررسی نحوه عملکرد سازه های کابلی"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 40. فريدون اميدي نسب، پرستو خدايي و نسيم رفيعي راد، "بررسی سازه های غشایی باتاکید برروشهای اجرای آن نمونه موردی ترمینال حجاج جده"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 41. فريدون اميدي نسب و صادق ابدال بيگي، "مقایسه تطبیقی سقف یوبوت به لحاظ اجرا و صرفه اقتصادی باسقفهای تیرچه بلوک و عرشه فولادی"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393، همدان.

 42. فريدون اميدي نسب و نسيم رفيعي راد، "بررسی سقف های کمپوزیت با تکیه بر سقف های عرضه فولادی(نمونه موردی: مجتمع مسکونی آصف) "، کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر، 1393، دبی.

 43. فريدون اميدي نسب و زهره عزتي، "به کارگیری کامپوزیت های FRP و بررسی دوام آنها بر سازه های بتن آرمه"، کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر، 1393، دبی.

 44. فريدون اميدي نسب و نسيم رفيعي راد، "معرفی الیاف مصنوعی به کاررفته در بتن و بررسی دوام آنها با تأکید بر الیاف پلیمری فورتا"، کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر، 1393، دبی.

 45. فريدون اميدي نسب و محمد جلالوند، "بکارگیری مصالح و سازه های نوین در ساختمان و تاثیر آن برحفاظت و پایداری محیط زیست"، اولین همایش ملی معماری مسکونی، 1393، ملایر.

 46. پريسا رهنما و فريدون اميدي نسب، "بررسی تطبیقی سقفهای متداول با سقف یوبوت"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393، تهران.

 47. فريدون اميدي نسب و فرشيد شهلايي، "بررسی نقش آجر در ساختمان های سنتی و ساختمان های جدید"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393، تهران.

 48. فريدون اميدي نسب و ميلاد لشني، "بررسی تطبیقی سازه قالب تونلی TCF باسازه قالب عایق ماندگار ICF ازنظر هزینه اجرا، اتلاف انرژی و زمان اجرا"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393، تهران.

 49. عبدالرضا خسروي و فريدون اميدي نسب، "بررسی و مقایسه دیوارهای برشی فولادی و بتنی درسازه های منظم و نامنظم درارتفاع با استفاده ازتحلیل استاتیکی غیرخطی"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393، تهران.

 50. فريدون اميدي نسب و پوريا فارسي، "بررسی تطبیقی سیستم ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار با سیستم ساختمانی قاب های فولادی سبک سرد نورد شده از نظر هزینه اجراء مصرف انرژی و زمان اجرا"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393، تهران.

 51. فريدون اميدي نسب و رضوان معظمي گودرزي، "بررسی چگونگی تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP مفاهیم و کاربردکامپوزیت ها"، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، 1393، تهران.

 52. عبدالرضا خسروي و فريدون اميدي نسب، "بررسی و مقایسه دیوارهای برشی کا مپوزیت (مرکب) و فولادی در سازه های منظم و نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحلیل پوش آور"، کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی، 1394، کوهدشت.

 53. فريدون اميدي نسب و سيدسعيد شاهرخي، "ارایه رابطه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر با فرورفتگی هندسی قاب به صورت یک طرفه در ارتفاع"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1394، تبریز.

 54. فريدون اميدي نسب و سعید بهاری پور، "بررسی و مقایسه روابط مربوط به پریود اساسی قابهای بلنذ فولادی با مهاربنذ واگرا در آیین نامه های مختلف"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1394، تبریز.

 55. فريدون اميدي نسب، حمیدرضا باباعلی و سيدسعيد شاهرخي، "ارایه رابطه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر با عقب نشینی هندسی دو طرفه قاب در ارتفاع"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1394، تبریز.

 56. فريدون اميدي نسب، حمزه شکیب و سهیل سروش نیا، "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با پایه های قابی شکل با استفاده از منحنی های شکنندگی لرزه ای"، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1390، تهران.

 57. حمیدرضا باباعلی و فريدون اميدي نسب، "مدلسازی عددی پرش هیدرولیکی درون کانال مستطیلی بر روی پله بروش حجم محدود"، همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1394، مراغه.

 58. فريدون اميدي نسب و اميررضا سليماني، "بررسی تغییرات ویرایش چهارم استاندارد 2800 نسبت به ویرایش سوم"، دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، 1394، سمنان.

 59. فاطمه قائدرحمتي و فريدون اميدي نسب، "بررسی روش اجرای انواع سقف های بتنی با تکیه بر سیستم کوبیاکس"، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1394، تبریز.

 60. فريدون اميدي نسب، سميرا خرمي مقدم و احسان عبدي، "بررسی و تحلیل اتصالات در سازه های فلزی با تأکید بر اتصالات جوشی"، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1394، تبریز.

 61. فريدون اميدي نسب و بابك دهقان، "بررسی روش های پیش ساختگی و صنعتی شدن ساختمان ها وتاثیر آن بر میزان انعطاف پذیری در سازه و معماری"، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1394، تبریز.

 62. فريدون اميدي نسب و امين بهلولي، "بررسی و ارائه رابطه تجربی پریود اساسی قابهای بلند مرتبه خمشی نامنظم فولادی"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1394، تهران.

 63. فريدون اميدي نسب و اميررضا سليماني، "بررسی تغییرات ویرایش چهارم استاندارد 2800 نسبت به ویرایش سوم"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، 1394، تبریز.

 64. محمد كيان مهر و فريدون اميدي نسب، " مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر BRB و همگرای معمولی OCB در قابهای فولادی نامنظم در ارتفاع با استفاده از آنالیز MPA "، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1394، تهران.

 65. افشین ناصرپور و فريدون اميدي نسب، "بررسي روش هاي بارافزون مودي متوالي و بارافزون مودي متوالي اصلاح شده براي ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي شده كمانش ناپذير"، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و منظر شهری، 1395، استانبول.

 66. ایمان بهرامی چگنی، فريدون اميدي نسب و مجید رستمی گله دار، "بررسي و ارائه طرح اختلاط بهينه در توليد بتن هاي متخلخل در رويه هاي بتني"، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1394، تهران.

 67. سلمان ملکی، فريدون اميدي نسب و کامران پیریان ظفرآباد، "بتن سنگین"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1395، تهران.

 68. سلمان ملکی، فريدون اميدي نسب و کامران پیریان ظفرآباد، "بررسی اثر زره پوش کردن ساختمانهای بنایی غیرمسلح با شاتکریت بر رفتار لرزه ای آنها "، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، 1395، تهران.

 69. فريدون اميدي نسب و نسیم حقی پور، "مقایسه سیستم سقف تیرچه درجای مهانیت با سیستم سقف کوبیاکس"، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ، 1395، تهران.

کتب منتشر شده
 1. فریدون امیدی نسب و سعید بهاری پور، بررسی و ارائه رابطه برای دوره اساسی قابهای نامنظم، انتشارات پلک، 1394.

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های فلزی و بتنی شهر خرم آباد و ارائه راهکارهای مناسب، راه و شهرسازی استان لرستان

  2. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شریانهای حیاتی شبکه حمل و نقل در استان لرستان، راه و شهرسازی استان لرستان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1384 تا 1385

  2. دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، 1386.

  3. دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1382 تا کنون.

  4. دروس تخصصی کاردانی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1386 تا 1391.

  5. دروس تخصصی کارشناسی ارشد عمران - سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد، 1390 تا 1395.

  6. دروس تخصصی کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1393 تا 1395.

  7. دروس تخصصی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1393 تا 1395.

  8. دروس تخصصی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1391 تا 1395.

  9. دروس تخصصی دکتری مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1393 تا کنون.

  10. دروس تخصصی کاردانی عمران، دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، واحد شهرداری خرم آباد ، 1391 تا 1394.

  11. دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، واحد شهرداری خرم آباد ، 1393 تا کنون.

  12. دروس کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و محیط، ، 1393 تا 1395.

  13. سوابق اجرایی
   1. شرکت مهندسین مشاور ری آب، کارشناس سازه، تهران، 1379 تا 1380.

   2. پژوهشگاه نیرو، همکار طرح پژوهشی، تدوین استاندارد تیرهای بتن مسلح در شبکه های انتقال و توزیع نیرو، تهران، 1380 تا 1382.

   3. شرکت مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز، کارشناس ارشد سازه، تهران، 1382 تا 1383.

   4. شرکت مهندسین مشاور پاسیلو، مدیر پروژه راه آهن قزوین – رشت - انزلی، تهران، 1383 تا 1385.

   5. شرکت آب منطقه ای استان لرستان، عضویت کمیته ایمنی و پایداری تاسیسات آبی، 1389 تا 1391.

   6. شرکت مهندسین مشاور طیف بازتاب طرح، مدیر عامل، 1389 تا 1393.

   7. دانشگاه جامع علمی – کاربردی، مرکز شهرداری، مدیر گروه عمران، 1390 تا 1395.

   8. انجمن بتن ایران، نمایندگی لرستان، نایب رئیس هیات اجرایی، 1391 تا 1393.

   9. شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، عضویت کمیته تحقیقات، 1391 تا 1393.

   10. سازمان نظام مهندسی استان لرستان، عضو شورای انتظامی، 1391 تا 1394.

   11. سازمان نظام مهندسی استان لرستان، مسئول کنترل نقشه ها، 1392 تا 1394.

   12. شرکت آب منطقه ای استان لرستان، عضویت کمیته تحقیقات، 1393 تا 1395.

   13. شهرداری خرم آباد، شورای اسلامی شهر، مشاور کمیسیون عمران، 1393.

   14. سازمان نظام مهندسی استان لرستان، مسئول شورای انتظامی، 1394 تا 1395.

   15. دانشگاه لرستان، مدیر گروه مهندسی عمران، 1394 تا کنون.

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. تحلیل غیر ارتجاعی سازه های بتن مسلح

   2. تحلیل غیر ارتجاعی سازه های فولادی

   3. تحلیل غیر ارتجاعی سازه های خاص

   4. ارزیابی آسیب پذیری لرزه های سازه ها

   5. کاربرد ریاضیات در مهندسی سازه

   6. بررسی اتصالات سازه های بتن مسلح

   7. بررسی اتصالات سازه های فولادی

   8. بررسی سیستم های نوین ساختمانی و سازه ای

   اطلاعات تکمیلی
   1. عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسکن استان لرستان از سال 1387

   2. عضویت در انجمن بتن ایران از سال 1391