ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
مهری سعیدی نیا
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: saeedinia.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: saeedinia2016@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

 2. کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهر کرد

 3. دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات علمی پژوهشی
 1. مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی، بررسی انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی: تونل بهشت اباد)، مجله پژوهش آب ایران، 1387، شماره سوم، صفحه33-44.

 2. مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، عباس ملکی، عزیزالله ایزدی، بررسی تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر منابع آب زیرزمینی و توسعه کشاورزی در حوضه بهشت آباد با استفاده از مدلسازی، 1390، مجله پژوهش های حفاضت آب و خاک گرگان، جلد هجدهم، شماره سوم،صفحه 17-36.

 3. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب، عبدالرحیم هوشمند، امیر سلطانی محمدی، بهرام اندرزیان، قابلیت شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز، 1395، نشریه دانش آب و خاک، جلد26، شماره یک، صفحه 173-185.

 4. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب، عبدالرحیم هوشمند، امیر سلطانی محمدی، بهرام اندرزیان، بررسی شوری آب آبیاری بر کارایی شاخص CWSI درشرایط اقلیمی اهواز، 1395، مجله مهندسی آب و آبیاری اهواز.

 5. Delghandi, M., Behzad, M., Broomandnasab, S., Saeedinia, M, Study on effects of temperature changes on emitters outflow of drip irrigation, 2011, Res. on Crops 12 (2).pp: 600-606.

 6. Saeedinia, M., amadi Broujeni, H, Study on the impacts of Inter-Basin Water transfer (case study: Northeren Kuroon), 2013, African Journal of Agricultural Research, Vol. 8(18), pp. 1996-2002.

 7. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب و سید بهرام اندرزیان، 1396، شبیه سازي اثر شوري آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز، پژوهش آب در کشاورزی، 31(1): 12-1.

 8. مهری سعیدی نیا، فرج الله ترنیان، سید حمزه حسینیان، علی حیدر نصراللهی، 1397، برآورد میزان تبخیر - تعرق و ضریب گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبز در منطقه خرم آباد ، مدیریت آب و آبیاری، 8(1):175-165.

 9. سید حمزه حسینیان، ناصر اکبری، حمیدرضا عیسوند، امید علی اکبرپور و مهری سعیدی نیا، 1397. تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر مؤلفه‌های فتوسنتزی گیاه نخود، مدیریت آب و آبیاری. 8(2):236-227.

 10. Mehri Saeidinia, Sayed Hamzeh Hosseinian, Farhad Beiranvand and Hassan Mumivand,2019, Study of the essential oil, morphological parameters, and growth–stage-specific crop coefficients of Summer Savory (Satureja hortensis L.), ).

 11. مهری سعیدی نیا، علی حیدر نصراللهی، مجید شریفی پور، 1398.بررسی توانایی شاخص CWSI در برنامه ریزی آبیاری و برآورد میزان عملکرد ذرت علوفه ای تحت تنش آبی، تحقیقات آب و خاک ایران.

 12. مهری سعیدی نیا، سید حمزه حسینیان، فرهاد بیرانوند، بررسی اثر تنش آبی بر میزان تبخیر و تعرق، اسانس و برخی صفات مورفولوژییکی گیاه دارویی مرزه. تحقیقات آب و خاک ایران. پذیرفته شده برای چاپ.

 13. سید حمزه حسینیان، مهری سعیدی نیا، فرهاد بیرانوند، بررسی اثر تنش خشکی بر برخی شاخص های فتوسنتزی و رشدی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.). تنش های محیطی در علوم زراعی. پذیرفته شده برای چاپ.

 14. مهری سعیدی نیا، سید حمزه حسینیان، فرهاد بیرانوند، علی حیدر نصراللهی، اثر تنش آبی بر دمای پوشش سبز گیاهی و شاخص CWSI گیاه مرزه، نشریه پژوهش آب در کشاورزی، پذیرفته شده برای چاپ

 15. علی حیدر نصزاللهی، فاطمه علیزاده، مهری سعیدی نیا،تاثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی: خرم آباد). 1398. مجله تحقیقات آب و خاک ایران.(پذیرفته شده برای انتشار).

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، بررسی تاثیر شیوه های نوین ابیاری بر افزایش توسعه کشاورزی حوضه بهشت آباد با استفاده از مدل شبیه سازی WEAP، دومین همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی دانشگاه اهواز. 1387.

 2. مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، داوودرضا عرب، علیرضا زارعی، بررسی میزان اب قابل انتقال از سرشاخه های کارون به حوضه های مجاور با استفاده از مدلWEAP، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، 1387.

 3. فاطمه محمدی، حسین صمدی بروجنی، مهری سعیدی نیا، بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی سال87-1386 در مقطع ورودی به مخزن سد کارون 3 و ارزیابی اثرات آن بر تولید برق در این استان، همایش خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری و راههای مقابله باآن، 1387.

 4. فروزان رجایی، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی، مهری سعیدی نیا، بررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت شهر کرد با استفاده از مدل WEAP، همایش خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری و راههای مقابله با آن، 1387.

 5. مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی، فروزان رجایی، بررسی تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر سطوح توسعه کشاورزی دشتهای حوضه بهشت آباد،همایش خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری و راههای مقابله باآن، 1387.

 6. فروزان رجایی، حسین صمدی، مهری سعیدی نیا، ارزیابی منابع آبهای زیرزمینی دشت های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل WEAP، اولین کنفرانس بین المللی بحران آب زابل، 1387.

 7. مهری سعیدی¬نیا، عبدالرحیم هوشمند،محسن زرشناس، مهدی دلقندی، بررسی اثرات آزمونهای آبشویی در کاهش املاح خاک و ارزیابی مدل های تجربی آبشویی (مطالعه موردی: بخشی از اراضی شمال غرب خوزستان) ، اولین همایش ملی و بهره وری آب(مشهد)، 1392.

 8. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب، عبدالرحیم هوشمند، امیر سلطانی محمدی، بهرام اندرزیان، بررسی قابلیت مدل Aqua crop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تنش شوری در شرایط اقلیم اهواز، سومین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، 1394.

 9. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب، عبدالرحیم هوشمند، امیر سلطانی محمدی، بهرام اندرزیان، بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و مقایسه آن با مدل هافمن ، سومین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، 1394.

 10. مهدی دلقندی، بهرام اندرزیان، سعید برومند نسب، مهری سعیدی نیا، ارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT4.5 در شرایط کم آبیاری(مطالعه موردی: شهرستان اهواز)، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اهواز، 1389.

 11. مهری سعیدی نیا، بهرام اندرزیان، بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی عملکرد ذرت تحت آبیاری با آب شور در منطقه اهواز، سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و حیط زیست، 1395.

 12. مهری سعیدی نیا، سعید برومند نسب، بارزیابی توانایی مدلAquaCrop در شرایط آبیاری با آب شور (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) ، سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و حیط زیست، 1395.

 13. مهری سعیدی نیا, علی حیدر نصراللهی, بررسي توابع عملكرد شوري تحت دو روش آبياري قطره اي تيپ و سطحي در اهواز, چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي, تهران, 1395

 14. مهری سعیدی نیا, رضا لاله زاری, بهينه سازي مصرف آب در كشت برنج از ديدگاه اقتصادي(مطالعه موردي شهرستان باغملك), چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي, تهران, 1395.

 15. مهری سعیدی نیا, رضا لاله زاری, بررسي اثر خشكسالي بر وضعيت آب زيرزميني در دشت باغملك, چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي, تهران, 1395.

 16. علی حیدر نصراللهی، مهری سعیدی نیا، بررسی تاثیر روش های آبیاری قطره ای تیپ و جوی پشته ای بر بهره وری آب ذرت در اقلیم اهواز، سومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی، دانشگاه تهران(کرج)، 1395.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. رتبه اول دوره دکتری

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. کارشناس طرح پژوهشی ارزیابی منابع آب حوضه های کارون شمالی با استفاده از مدلسازی ماهانه منابع آب، 1387.

  2. مجری طرح پژوهشی درون دانشگاهی، برآورد میزان نیاز آبی و ضریب گیاهی زیره سبز و بابونه در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری تحت شرایط اقلیمی خرم آباد.

  3. مجری طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان : بررسی توانایی شاخص CWSI در برنامه ریزی آبیاری ذرت علوفه ای در شرایط اقلیمی خرم آباد.

  4. مجری طرح پژوهشی درون دانشگاه با عنوان: بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر گیاه مرزه در منطقه خرم آباد

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. هوا و اقلیم شناسی

  2. برنامه نویسی

  3. حفاظت آب و خاک

  4. هیدرولیک انهار

  5. زهکشی

  6. مکانیک سیالات

  7. آبیاری عمومی

  8. هیدرولیک عمومی

  9. مساحی و نقشه برداری

  10. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی