ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
نیلوفر درستی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: شیمی معدنی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي معدنی
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: dorosti.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nilufardorosti@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph.D. Inorganic Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

 2. M.Sc. Inorganic Chemistry, Alzahra University, Tehran, Iran

 3. B.Sc. Applied Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

مقالات علمی پژوهشی
 1. Plant-mediated gold nanoparticles by Dracocephalum kotschyi as anticholinesterase agent: Synthesis, characterization, and evaluation of anticancer and antibacterial activity

 2. Synthesis, crystal structure, biological evaluation, electronic aspects of hydrogen bonds, and QSAR studies of some new N -(substituted phenylurea) diazaphosphore derivatives as anticancer agents

 3. Synthesis, structural characterization, density functional theory calculations and biological evaluation of a new organotin(IV) complex containing N -isonicotinyl- N ’ , N ′′ -diaryl phosphorictriamide as N -donor ligand

 4. Antitumor activities of some new 1,3,2-oxaza- and 1,3,2- diazaphosphorinanes against K562, MDA-MB-231, and HepG2 cells

 5. Some new compounds with P(E)NHC(O) (E = lone pair, O, S) linkage: synthesis, spectroscopic, crystal structures, theoretical studies, and antimicrobial evaluation

 6. Three new supramolecular compounds of copper (II), cobalt (II) and zirconium (IV) with pyridine-2,6-dicarboxylate and 3,4-diaminopyridine: Solid and solution states studies

 7. Novel ammonium phosphinates containing peptide moiety: Synthesis, structure, and in vitro antimicrobial activity

 8. N -Phosphinyl Ureas: Synthesis, Characterization, X-Ray Structure, and In Vitro Evaluation of Antitumor Activity

 9. Cyclophosphamide analogues: synthesis, spectroscopic study, and antitumor activity of diazaphosphorinanes

 10. Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structures, theoretical studies, and antibacterial evaluation of two novel N-phosphinyl ureas

 11. Synthesis and Characterization of 2,3-Bis(hydroxyimino)piperazine and its Ni(II), Co(II), Cu(II) and U(VI)O2 Complexes

 12. synthesis, spectroscopic study, and antitumor activity of diazaphosphorinanes

 13. بررسی و مقایسه ی اثرات ضد سرطانی عصاره متانولی پیاز یزدی(allium jesdianum)و پیاز تابستانه لرستانی(nectaroscordeum coelzi )بر روی رشد سلول های hela و k562

 14. ultrasonic-assisted synthesis and biological evaluation of a nano-rod diorganotin phosphonic diamide: precursor for the fabrication of SNP2 O7 nano-structure

سایر مقالات چاپ شده
 1. lu.ac.ir/usersfiles/892429.6544063.6833730.26685.pdf

پایان نامه ها
 1. سنتز سونوشیمیایی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانو ساختاری از قلع-فسفر: پیش ماده ای برای سنتز SnP2O7

 2. سنتز,شناسایی وبررسی خواص ضدباکتری نانوکمپلکس قلع فسفنیک آمید

 3. سنتز،شناسایی وبررسی خواص ضد سرطانی وضدباکتریایی نانوذرات طلا تهیه شده باعصاره بادرنجبویه

 4. سنتز ، شناسایی و بررسی خواص ضدسرطانی مشتقات جدید دی اکسافسفرینان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Niloufar Dorosti, Synthesis of SnP2O7 nanoparticles by a new nano-rod tin (IV) phosphoramide complex, 2016, Kazan, Russia

 2. Niloufar Dorosti, Sonochemical synthesis, characterization, and anticancer activity of bulk and nano forms of a new tin (IV) phosphonic amide complex , 2016, Kazan, Russia

 3. Niloufar Dorosti, Synthesis, Characterization, and QSAR studies of some new phosphorus compounds having five and six-membered rings as anticancer agents, 2015, tabriz

 4. Niloufar Dorosti, Electronic aspects of hydrogen bonds of a new Phosphonylurea, 2015, Tabriz

 5. Dorosti, N, Khodadadi, K, Sonochemical syntheses of a rod nano-structure Tin-phosphoramidate complex as precursor for preparation of nano-sized SnO, 2014, Kish

 6. Niloufar Dorosti, Marzeh Khodadadi, Niloufar Saki, Sanaz Zarabi, Green synthesis of gold nanoparticles using Dracocephalum Kotschyi extract: evaluation of antibacterial and anticancer effect, 2013, hamedan

 7. Niloufar Dorosti, Hadis Mohammadpour, Samira Ghasemi Goudarzi, Maryam Khaksar, Silver nanoparticles: Green synthesis and their antimicrobial activities, 2013, hamedan

 8. Niloufar Dorosti, Marzieh Khodadadi, Phosphonic diamides: Synthesis, Characterization, Antibacterial and theoretical studies , 2013, hamedan

 9. Niloufar Dorosti, Hadis Mohammadpour, New phosphoramidates: Synthesis, Spectroscopic characterization, Antibacterial studies and Ab initio calculations, 2013, hamedan

 10. Potent anticancer activities of novel heterocycles containing peptide moiety, Netherland, 2012

 11. Anticholinestase activity of some new bisphosphoramides, Netherland

 12. Synthesis, characterization and anticholinesterase potency of some new phosphohydrazide compounds, Netherland, 2012

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات جدید فسفینیل اوره

   2. بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات جدید سیکلوفسفامید روی رده های سلول سرطانی انسان

   3. بررسی خواص ضدباکتریایی، سمیت در مقابل سلولهای سرطانی و اثرات مهارکنندگی اسانس و عصاره مرزه رشینگری و خوزستانی بر روی آنزیم های استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز

   4. سنتز، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری بیس N)-سیکلوهگزیل) فنیل فسفین اکساید به فرم¬های نانو و بالک

   5. بررسی ساختار بلوری و خصوصیت آنتی باکتری های برخی از کمپلکس ها ی فلزات واسطه ....

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. طیف سنجی شیمی معدنی (ارشد)

   2. طیف سنجی نانو (ارشد)

   3. شناسایی نانوساختارها (ارشد)

   4. شیمی آلی قلزی

   5. شیمی صنعتی 1

   6. خوردگی

   7. شیمی صنایع معدنی

   8. معدنی پیشرفته، طیف سنجی شیمی معدنی، معدنی 1 ، معدنی 2، الی فلزی، شیمی عمومی1و 2، شیمی نانو،(دانشگاه پیام نور)

   9. شیمی عمومی و ازمایشگاه رشته های علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، بهداشت محیط شمی تجزیه مواد غذایی رشته تغذیه دانشگاه علوم پزشکی

   10. شیمی عمومی 1 و 2 رشته شیمی

   11. سوابق اجرایی
    1. عضو شوری پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی لرستان

    2. مدیر گروه شیمی مرکز پیام نور خرم اباد( 2 سال)

    3. مدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی یافته علوم پزشکی لرستان ( 1 سال)

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. سنتز ترکیبات احتمالی در درمان سرطان، ترکیبات نانو، گیاهان دارویی،مطالعات Docking, QSAR

    اطلاعات تکمیلی