ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
موسی سبزی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: باستان شناسی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي باستان شناسی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: sabzi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: باستان شناسی؛ 1386، دانشگاه شهر کرد.

 2. کارشناسی ارشد: باستان شناسی گرایش دوران تاریخی؛ 1389، دانشگاه تربیت مدرس.

 3. دکتری:باستان شناسی گرایش دوران تاریخی؛ 1393، دانشگاه تربیت مدرس.

مقالات علمی پژوهشی
 1. - علیرضا هژبری نوبری، موسی سبزی دوآبی، بررسي و مطالعه سنجاقهاي ميله اي لرستان، مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی تاریخی،دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.

 2. - طاهره عزیزی پور، فرهنگ خادمی ندوشن، موسی سبزی دوآبی؛ عنصر استرانسیوم معیاری در نظام اجتماعی جوامع گذشته، مجله علمی - پژوهشی پیام باستان¬شناس،سال 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389.

 3. - موسی سبزی دوآبی، علیرضا هژبری نوبری، فرهنگ خادمی ندوشن، سید مهدی موسوی کوهپر، بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره اشکانی دشت خاوه، مجله علمی- پژوهشی جامعه¬شناسی تاریخی،دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392.

 4. - Note on Three New Neolithic1- sites in Pish-e kuh Region, Central Zagros, NEO-LITHICS 1/12, The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Mohammed Bahrami, Mousa Sabzi Doabi and Meisam Nikzad

 5. -New Discovery Petroglyphs of Takht-e-Siah, Kerman Province, Southeast of Iran, International Journal of Archaeology, 2016; 4(1-1): 7-11, Maryam Mohamadi, Esmail Hemati Azandaryani, Nahid Nikfarjam, Mousa Sabzi Doabi

 6. - A study of the settlement pattern in Alashtar Plain during Parthian Period, Mousa Sabzi, Alireza Hejebri Noubari, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Mohammad Reza Mohammadian, international journal Humanities of iran 2016, Volume 23, Number 1.

 7. - Bichoun: newfound rock art at Boroujerd, Lorestan Province, western Iran, Mousa Sabzi and Esmail Hemati Azandaryani, Rock Art Research 2017- Volume 34, Number 1.

 8. - محمد بهرامی، موسی سبزی و محمد مهدی توسلی، مکان یابی جای نام سیماش شاهک نشین الیپي در خرم آباد و امکان یکي دانستن آن با سیماشکي عیلامي، مجله علمی- پژوهشی مطالعات باستان¬شناسي، سال 9، شمارة 1، بهار و تابستان 1396.

 9. - موسی سبزی، حبیب حاتمی کنکبود و ابراهیم رایگانی، بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای ادیانی، سال 5، شمارة 9، بهار و تابستان 1396.

 10. - بررسی محوطه ها و استقرارهای پارتی شمال و شمالغربی استان لرستان، موسی سبزی، علیرضا هژبری نوبری، محمد بهرامی و اسماعیل همتی ازندریانی، مجله پژوهش های باستان شناسی ایران، دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 83-102، شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/NBSH.2018.15682.1710.

 11. - حسین صدیقیان، موسی سبزی، تزئینات به کار رفته در بناهای مسکونی دوره قاجاریه خوانسار، مجله علمی-ترویجی نگارینه هنر اسلامی، دوره سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1395.

 12. Nargeseh: newly found rock art in Lorestan Province, western Iran, MOHAMAD BAHRAMI and MOUSA SABZI, Rock Art Research 2019 - Volume 36, Number 1.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. - بررسی الگوهای استقراری عصر مفرغ دشت نوراباد، شمال¬غربی لرستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پرویز حیدری کریم وندی، 13/02/1394.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. - علیرضا هژبری نوبری، فرهنگ خادمی ندوشن، موسی سبزی دوآبی؛ بررسی و مقایسه سنجاق های فلزی مناطق لرستان و شمال ایران از دیدگاه باستان شناسی، مجموعه مقالات همایش ملی چشم¬انداز باستان¬شناسی شمال کشور در دهه¬ی آینده، 1387.

 2. -Investigation of Aleshtar and Khaveh Status and Location in Islamic Age Based on Historical Texts and Archeological Evidences, 4th international congress of the society of south Asian archaeology,Mousa Sabzi Doabi, Alireza Hejebri Noubari , Ameneh Namdari Karamollah, Mohammad Bahrami.2012

 3. - Ancient Settlements of Tang-e Houdar, 4th international congress of the society of south Asian archaeology, Mousa Sabzi Doabi,Meisam Nikzad,Farhang Khademi Nadoushan.2012.

 4. - موسی سبزی دوآبی، اسماعیل همتی و فرشاد میری، مر کاظم خان، همایش بین المللی باستان شناسان جوان.1394.

 5. - موسی سبزی و مهرداد امیری، بررسي جغرافياي تاريخي الشتر با توجه به متون تاريخي و شواهد باستانشناسي در دوران اسلامي، اولين همايش كشوري دانش موضوعي - تربيتي آموزش تاريخ در كشور، 1396.

 6. - Investigation and analysis of rock arts at Dodangeh, Borujerd, Western Iran, SABZI, Mousa, TAJBAKHSH, Roya REZAEI AZANDARYANI, Hossein, The 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 03 07 April 2018, Ludwig-Maximilians-Universität Munich.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. - سرپرست طرح گمانه¬زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه مردآویز دلفان، خرداد 1394.

   2. - سرپرست طرح گمانه¬زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه برانی برکه، تیر 1392.

   3. - سرپرست طرح گمانه¬زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه نوراباد، فروردین 1391.

   4. - معاون هیئت بررسی باستان¬شناسی دهستان کاکاوند شهرستان دلفان به سرپرستی محمدرضا محمدیان، 25/04/92 الی 15/06/92.

   5. - معاون هیئت بررسی باستان¬شناسی بخش شاهیوند شهرستان چگنی به سرپرستی محمد بهرامی، 03/03/92 الی 30/03/92.

   6. موسی سبزی و اسماعیل همتی ازندریانی، بررسی و تحلیل سنگ نگاره های بیچون بروجرد، طرح درون دانشگاهی.

   7. - سرپرست طرح گمانه¬زنی به منظور بررسی میزان تداخل آزاد راه اراک-خرم¬آباد با تپه¬های رمضان و آهنگران بروجرد، 17/04/1397 الی 17/06/1397.

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. - تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد(ورامین-پیشوا).

   2. - تدریس در دانشگاه پیام نور واحد آبعلی.

   3. - تدریس در دانشگاه علمی -کاربردی.

   4. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی