ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
عیسی حزباوی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسي مكانيك بیوسیستم
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: hazbavi.i@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hazbavi3000@yahoo.com
وبسایت شخصی: https://scholar.google.com/citations?user=Uon2LYkAAAAJ&hl=en&oi=ao
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی، سال 1384- دانشگاه ارومیه.

 2. کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1388- دانشگاه تربیت مدرس.

 3. دکتری: رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1392، دانشگاه تربیت مدرس.

مقالات علمی پژوهشی
 1. Hazbavi, I. 2014. Maximum Height calculation for bulk of apple fruits (var. Golden Delicious). J. Agroaliment. Proc. Technol .

 2. Hazbavi, I. 2013. How to obtain the proper box height of kiwi fruit for handling and storing. AgroLife.

 3. حزباوی، ع. دهقانی، ر. 1397. ارزیابی مدل‌های هوشمند در تخمین هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مازندران). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. 20 (4): 87-98. (ISC)

 4. حزباوی، ع.، مینایی، س. 1387. تعیین و بررسی برخی ویژگی¬های فیزیکی 7 رقم کلزا. مجله علمی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

 5. Hazbavi, I. 2013. Determination of physical properties of apricot fruit and proper box height for storing and handling the apricot fruit. Agricultural Engineering International

 6. Hazbavi, I. 2013. Estimation of suitable box height based on engineering properties of pomegranate fruit (var.Malas). Direct Research Journal of Agriculture and Food Science

 7. Hazbavi, I. 2014. Estimation of maximum height for bulk of white mulberry. International Journal of Biosciences

 8. Hazbavi, I. 2014. Using geometrical characteristics to grading pomegranate fruit (var. Malas). International Journal of Biosciences

 9. Hazbavi, I. 2014. Shape and size grading of apple fruit (cv. Fuji) based on geometrical properties. International Journal of Biosciences

 10. حزباوی، ع.، مینایی، س.. 1389. تهیه و بررسی ویژگی های کیفی برگه خرمالو. مجله علمی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

 11. حزباوی، ع.، خوش تقاضا، م.، مستعان، ا.، بناکار، ا.13992. اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی-چشایی خرمای رقم استعمران. نشریه علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی

 12. Darvishi, H., Farhang, A., Hazbavi, I. 2012. Mathematical modeling of thin-layer drying of shrimp.Global Journal of Science Frontier Research ...

 13. Darvishi, H., Hazbavi, I. 2012. Mathematical Modeling of Thin-Layer Drying Behavior of Global Journal of Science Frontier Research ... .DatePalm

 14. Hazbavi, I. 2013. Moisture dependent physico-mechanical properties of Iranian okra (Ablemoschus esculentus L.) seed. African Journal of Biotechnology

 15. Hazbavi, I., Khoshtaghaza, M.H., Mostaan, A., Banakar, A. 2015. Effect of Storage Duration on Some Physical Properties of Date palm (cv. Stamaran).Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences

 16. Hazbavi, I., Khoshtaghaza, M.H., Mostaan, A., Banakar, A. 2015. Effect of postharvest hot-water and heat treatment on quality of date palm (cv. Stamaran). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. طهماسبی، م.، درویشی، ح.،حزباوی، ع. 1386. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کدو سبز. هفدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 2. حزباوی، ع.، خوش تقاضا، م.، درویشی، ح.، طهماسبی، م. 1386. تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی هویج رقم ایرانی جهت کاهش ضایعات آن. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

 3. درویشی، ح.، نرگسی، ف.، خوش تقاضا، م.، طهماسبی، م. حزباوی، ع.. 1386. کاهش ضایعات میوه زردآلو در طول دوره انبارداری با طراحی جعبه استاندارد برای نگهداری آن. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

 4. مینایی، س.، حزباوی، ع.، قبادیان، ب.، کاظمی، ش.. 1387. طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات میوه انجیر در حین حمل و نقل و انبارداری. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

 5. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب. خوش تقاضا، م.، کاظمی، ش. 1387. تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی¬های فیزیکی بذر بامیهپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

 6. مینایی، س.، حزباوی، ع.، قبادیان، ب.، کاظمی، ش. 1387. مطالعه رفتار میوه خرمالو تحت بارگذاری. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

 7. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب. مستعان، ا. 1387. برخی ویژگی¬های فیزیکی 6 رقم هسته خرمای ایرانی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

 8. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب. 1387. تعیین و بررسی ویژگی¬های شیمیایی بذر بامیه جهت معرفی به عنوان ماده مغذی طیور. سومین کنگره علوم دامی کشور

 9. حزباوی، ع.، فتاحی، ف.، کاظمی، ش.، اشرف، ز.، مینایی، س. 1387. برخی خواص مهندسی میوه و هسته زیتون. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 10. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب.، خوش تقاضا، م.، کاظمی، ش. 1387. تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی¬های فیزیکی بذر کتان. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 11. حزباوی، ع.، مینایی، س.، کاظمی، ش. 1387. طراحی جعبه مناسب برای کاهش خسارت میوه توت در حین حمل و نقل و انبارداری. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 12. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب.، خوش تقاضا، م.، کاظمی، ش. 1387. مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 13. حزباوی، ع.، صفی¬الدین، م.، خوش تقاضا، م.، مینایی، س. 1387. تعیین و بررسی ویژگی¬های فیزیکی بذر بادمجان. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 14. حزباوی، ع.، قاسمی، م.، کاظمی، ش.، قاسمی، ش.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. 1387. مطالعه رفتار گلابی آسیایی تحت بارگذاری. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی

 15. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب.، کاظمی، ش. 1387. معرفی بذر بامیه به عنوان مکمل خوراک طیور. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

 16. حزباوی، ع.، مینایی، س.، کاظمی، ش. 1387. برخی ویژگی¬های فیزیکی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی. اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

 17. طهماسبی، م.، خوش تقاضا، م.، توکلی هشجین، ت.،حزباوی، ع. 1387. طراحی جعبه استاندارد به منظور کاهش صدمات استاتیکی و دینامیکی گوجه فرنگی در حین حمل و نقل و انبارداری. اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

 18. حزباوی، ع.، کاظمی، ش.، مینایی، س.، قبادیان، ب. 1387. تعیین و بررسی ویژگی های فیزیکی بذر ریحان. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

 19. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب.، کاظمی، ش. 1387. برخی ویژگی های فیزیکی دانه پنبه تحت تاثیر رطوبت. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

 20. کاظمی، ش.، امید بیگی، ر.، حزباوی، ع. 1387. بررسی تاثیر برداشت های مختلف بر عملکرد رویشی گیاه آویشن باغی. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

 21. حزباوی، ع.، مینایی، س.، قبادیان، ب. 1387. انرژی شکست و چغرمگی هسته خرما. سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)

 22. حزباوی، ع.، کاظمی، ش.، مینایی، س.، طهماسبی، م. 1387. مدیریت پس از برداشت میوه گیلاس. سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)

 23. حزباوي، ع.، مينايي، س.، قباديان، ب. 1388. برخي ويژگي هاي شيميايي هسته خرما. چهارمين همايش ملي بررسی ضايعات محصولات کشاورزي

 24. حزباوي، ع.، مينايي، س.، کاظمي، ش. 1388. طراحي جعبه بسته بندي مناسب براي کاهش ضايعات ميوه گيلاس. چهارمين همايش ملي بررسی ضايعات محصولات کشاورزي

 25. حزباوي، ع.، مينايي، س.، قباديان، ب. 1388. بررسي خواص مکانيکي هسته خرما به منظور توليد پودر بازيافتي. چهارمين همايش ملي بررسی ضايعات محصولات کشاورزي

 26. حزباوی، ع.، خوش تقاضا، م.،کاظمی، ش. 1389. مديريت حمل و نقل و انبارداري ميوه توت فرنگي. ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون

 27. حزباوي، ع.، کاظمي، ش. 1390. تعيين و بررسي برخي ويژگي هاي فيزيكي بذر خربزه. نخستين همايش ملي توليد و فرآوري خربزه -عنوان مقاله:

 28. Hazbavi I.,Khoshtaghaza,M.H.,Mostan,A.,Banakar,A. 2013. Effect of Room Temperature Storage on the Chemical Characteristics of Date Palm (cv. Stamaran). International Technical Symposium on Packaging & storage technology.

 29. مطیعی، م.، شهبازی، ف.، حزباوی، ع.1395. بررسي پنج ساله تاثير عوامل مختلف بر ميزان ضايعات گندم ديم در برداشت با كمباين. دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم

 30. صبوری، ا.، حزباوی،ع.، شهبازی، ف. 1396. ارزيابي كاربرد قيچي باغباني ويژه در برداشت ميوه توت. دومين همايش ملي فناوريهاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي

 31. حزباوی، ع. 1396. خواص مکانیکی بافت خرمای برحی متاثر از نوع محلول شستشو. دومين همايش ملي فناوريهاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي غذایی و کشاورزی

 32. کرمیان، ا.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. حرارت دهی اهمیک آب هویج با الکترودهای مختلف. همایش توسعه همکاریهای علمی منطقه¬ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

 33. ناصری، ح.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. اثر دما و پروتئین بر هدایت الکتریکی شیر بازساخته. همایش توسعه همکاریهای علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

 34. ناصری، ح.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. بررسی اثر درصد چربی و دما بر هدایت الکتریکی شیر بازساخته. نهمین همایـش سـراسـری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 35. ناصری، ح.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر درصد لاکتوز و پروتئین. نهمین همایـش سـراسـری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 36. کرمیان، ا.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. اثر گرمایش اهمیک بر پ هاش آب هویج. نهمین همایـش سـراسـری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 37. کرمیان، ا.، حزباوی، ع.، شهبازی، ف. 1397. اثر گرادیان ولتاژ بر هدایت الکتریکی آب هویج در حرارت دهی اهمیک. همایش توسعه همکاریهای علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

کتب منتشر شده
 1. تنش سرماییی در گیاهان

افتخارات کسب شده
 1. دانشجوی نمونه کشوری در سطح کارشناسی ارشد-سال 1387

 2. عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1388 تا کنون

 3. دانشجوی تلاشگر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- سال 1387

 4. رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد-سال 1385

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدریس در دانشگاه آزاد شهر ری-گروه مکانیک خودرو و صنایع اتومبیل: 1387-1391

  2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامشهر-گروه مکانیک جامدات و صنایع اتومبیل: 1389-1392

  3. هیات علمی و تدریس در دانشگاه لرستان از سال 92 در گروه مهندسی مکانیک بیوسیتم و سایر گروهای کشاورزی در مقطع کارشناسی تا دکتری

  4. 1- ریاضیات مهندسی

  5. 2- طراحی با کامپیوتر

  6. 3- ریاضیات مهندسی پیشرفته

  7. 4- روش اجزا محدود

  8. 5- ریاضیات عمومی

  9. 6- ماشینهای کشاورزی عمومیی

  10. 7- مقاومت مصالح

  11. 8- مولد قدرت

  12. 9- انتقال قدرت

  13. 10- سوخت رسانی

  14. 11- زبان فنی

  15. 12- کارگاه اتومکانیک

  16. 13- عملیات کشاورزی

  17. 14- مدل سازی و شبیه سازی ریاضی

  18. 15- روشهای ارزیابی کیفیت مواد غذایی

  19. 16- نقشه کشی صنعتی

  20. 17- فیزیک عمومی

  21. سوابق اجرایی
   1. مسئول سایت کامپیوتر دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس-1386-1388

   2. مسئول ورزش خوابگاه-دانشگاه تربیت مدرس-سال 1388-1392

   3. دستیار آموزشی-پژوهشی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. سال 1388-1389

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی

   2. فرآوری محصولات کشاورزی

   3. مدیریت پس از برداشت محصولات کشاورزی

   4. مدل سازی و بهینه سازی در کشاورزی

   اطلاعات تکمیلی
   1. گواهی دانشجوی نمونه کشوری با امضای ریاست جمهوری - سال 1387

   2. عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1388 تا کنون