ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
خانه
عبداله احتشام نیا
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ehteshamnia.ab@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ab.ehteshamnia@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. تکنولوژی تولیدات گیاهی (کاردانی) - دانشگاه لرستان

 2. مهندسی علوم باغبانی (کارشناسی) - دانشگاه تهران

 3. مهندسی علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)- گرایش بیوتکنولوژی درختان میوه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 4. دکتری علوم باغبانی - گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- بررسي تنوع ژنتيکي برخی توده هاي گردوی بومي استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولي ريزماهواره

 2. 2- Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran

 3. 3- Influence of environmental factors on antioxidant activity, phenol and flavonoids contents of walnut (Juglans regia L.) green husks

 4. 4- بررسي تنوع مورفولوژیکی و جغرافیایی توده¬های گردوي بومي مناطق مختلف استان گلستان با استفاده از صفات کیفی

 5. 5- بررسي تنوع مورفولوژیکی توده های گردوي بومي مناطق مختلف استان گلستان

 6. 6- تعیین آستانه تحمل به شوري در مرحله جوانه زنی در شش گیاه دارویی

 7. 7- بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه ها با کاربرد اسانس های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

 8. 8- تأثیر استفاده از اسانس های گیاهی در کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی سبزیها

 9. 9- پیش بینی زمان وقوع مراحل فنولوژی خیار (Cucumis sativus L.) با استفاده از درجه حرارت تجمعي

 10. 10- Evaluation of Some Physical Properties of Cucumber (Cucumis sativus L.

 11. بررسی خصوصیات میوه سه رقم زیتون کنسرو الیا, سویلانا و مانزانیلا در باغ سازگاری تیپ 57 شهرستان خرم آباد

 12. بررسي تنوع ژنتيكي برخي ارقام جديد اصلاحي گل داوودي ) (chrysanthemum morifoliumدر ايران با استفاده از تجزيه به مولفههاي اصلي

 13. بررسی خصوصیات میوه و هسته سه رقم زیتون در باغ سازگاری شهرستان کوهدشت

 14. بررسی خصوصیات میوه سه رقم زیتون کنسرو الیا, سویلانا و مانزانیلا در باغ سازگاری درشهرستان ویسیان لرستان

 15. بررسی برخی خصوصیات فیزیکی سه رقم زیتون (olea earopeal) در باغ سازگاری ارقام زیتون شهرستان خرم آباد

 16. بررسی برخی از ویژگی های رشد فلفل (capsicum annum L) تحت تنش شوری

 17. اثر تنش شوری بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی5 ژنوتیپ گیاه فلفل (capsicum annum L

 18. مطالعه و شناسایی ژنوتیپهاي انار ). (Punica granatum Lاستان لرستان با استفاده از صفات ظاهري و بیوشیمیایی

 19. بررسی عملکرد و میزان روغن برخی ارقام زیتون ). (Olea europea Lشهرستان خرم آباد

 20. ارزیابی خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون ). (Olea europea Lشهرستان خرمآباد

 21. اثر سطوح مختلف تنش خشکی برخصوصیات مهم ریشه و اندام هوایی برخی )Capsicum annum L. فلفل ( های ژنوتیپ

 22. Inhibition of persian walnut (Juglans regia L.) microcuttings browning by utilizing different methods

 23. تأثیرهیدروژن پراکسید بر گلدهی گل جعفري ) (Tagetes erectaتحت تنش شوري

 24. Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran

 25. تاثیر اسید جیبرلیک بر زمان و قدرت جوانه زنی بذرگردوی ایرانی .)Juglans regia L

 26. In vitro germination of some walnut (Juglans regia L.) cultivars embryos with BAP and IBA plant growth regulators

 27. ( Tagetes erectaعفري ) هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ج تأثیرتنش شوري بر ویژگی

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1- بررسی تنوع ژنتیکی گردوهای بومی استان لرستان

 2. 2- بررسی تنوع ژنتیکی انارهای بومی استان لرستان

 3. 3- ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه ارقام زیتون استان لرستان

 4. 4- تاثیر تیمارهای آماده سازی بذر بر جوانه زنی و شاخص های رشد دانهال گردو

 5. 5- اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپهای فلفل

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. International Symposium on Mulecular Markers in Horticulture, July 29-Agust 1 2009-Corvallis, Oregon Tiltle: Genetic Analysis of Persian Walnut Populations (Juglans regia L.), Using 11 SSR Markers

 2. 28th IHC Lisboan 2010 Titles:  Genetic Analysis of Persian Walnut Populations (Juglans regia L.), Using 11 SSR Markers  Investigation of Qualitative Morphological and Geographical Diversity among native populations of Persian walnut (Juglans regia L.) in Golestan province of Iran  Investigation of Diversity among five populations of native Persian walnut in Golestan province of Iran using Quantitative morphological traits

 3. The 4th International Cucurbitaceae Symposium Changsha, Hunan, China - Titles: • Evaluation of some physical properties of Cucumber (Cucumis sativus L.) • Comparison between two indian native Cucumber and a breeded Cucumber cultivar traits (Cucumis sativus L.) in vegetative and reproductive stsges • The study of growth degree day (GDD) in different phenological stages of three cucumbers (Cucumis sativus L.) cultivars

 4. 3rd Global summit on Medicinal and Aromatic Plants, Chiang Mai, Thailand- Titles: • Effect of Salinity on Seedling Growth Parameters of 10 Medicinal Plant Seeds • Investigation of 10 Medicinal Plant Seeds Response to Salinity Stress in Germination Stage

کتب منتشر شده
 1. دایرة المعارف گیاهان دارویی

افتخارات کسب شده
 1. 1- رتبه اول مقطع کاردانی - دانشگاه لرستان

 2. 2- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1- مبانی میوه کاری

  2. 2- اصلاح درختان میوه

  3. 3- اصلاح گیاهان دارویی

  4. 4- تغذیه گیاهان

  5. 5- اصلاح گیاهان زینتی

  6. 6- بیوشیمی

  7. 7- گیاهشناسی

  8. 8- روش تحقیق

  9. 9- اصول باغبانی

  10. 10- عملیات کشت و پرورش گیاهان دارویی

  11. 11- عملیات کشاورزی

  12. سوابق اجرایی
   1. نظارت و اصلاح باغات میوه استان گلستان - شهرستان کردکوی

   2. همکاری در بخش تحقیقات (اهلی سازی) گیاهان دارویی - شرکت داروسازی خرمان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. 1- کشت بافت گیاهان

   2. 2- بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان با نشانگرهای مولکولی

   3. 3- اهلی سازی و کشت گیاهان دارویی

   4. 4- به نژادی و اصلاح درختان میوه

   اطلاعات تکمیلی