ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
خانه
امین صالحی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: فیزیک گرایش فیزیک نظری
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: salehi.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: salehi570@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. B.Sc:Shahid Chamran University of Ahvaz

 2. M.Sc:Atomic and Laser Physics Vali Asr University of Rafsanjan

 3. Subject of Dissertation:Intracavity Supersonic Laser Spectroscopy of NH3 using CO2 laser

 4. Supervisor:Alireza Bahrampour professor of Sharif university of technology

 5. Ph.D:Cosmology And Astrophysics University of Guilan

 6. Subject of Ph.D Thesis : Attractors .Statefinders and observational measurement in cosmological models

 7. Supervisor:Hossein Farajollahi,Associate professor of physics University Of Guilan And School of Physics University of New South Wales

مقالات علمی پژوهشی
 1. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Stability analysis and observational measurement in 5-D brans-dicke cosmology, physics Letters B 718 (3),709-7017 (2013

 2. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi, Stability analysis and observational measurement in chameleonic generalised Brans-Dicke cosmology,Journal of Cosmology and Astroparticle physics 07(2011)036

 3. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi, Universe acceleration and fine structure constant variation in BSBM theory,Journal of Cosmology and Astroparticle physics02(2012)041

 4. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Varying alpha and cosmic acceleration in Brans-Dicke-BSBM theory: stability analysis and observational tests,Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2012 (11), 002

 5. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,F.tayebi,Arvin.Ravanpak,Stability analysis in tachyonic potential chameleon cosmology,Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2011 (05), 017

 6. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Asieh.shabi,Observational constraints in scalar tensor theory with tachyonic potential, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2011 (10), 014

 7. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi, Mohammad .Nassiri,Stability analysis and observational constraints in scalar tensor theory,Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2011 (11), 018

 8. New approach in stability analysis: Case study: Tachyon cosmology with nonminimally coupled scalar-field matter,Physical Review D 83 (12), 124042

 9. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Chameleon gravity on cosmological scales,Physical Review D 85 (8), 083514

 10. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Mohammad nasiri,Constraints on scalar-tensor theories from observations,Physical Review D 84 (12), 124045

 11. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Dynamics of the self-interacting chameleon cosmology,Astrophysics and Space Science 338 (2), 375-380

 12. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Geometric and thermodynamic properties in Gauss-Bonnet gravity,Astrophysics and Space Science 338 (1), 187-193

 13. Hossein.Farajollahi,jafar Sadeghi,Morteza Pourali,Amin Salehi,Stability analysis of agegraphic dark energy in Brans–Dicke cosmology,Astrophysics and Space Science 339 (1), 79-85

 14. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,F. Tayebi,Entropy and statefinder diagnosis in chameleon cosmology,Astrophysics and Space Science 335 (2), 629-634

 15. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Asieh. Shabi,Dynamical stability in scalar-tensor cosmology,Astrophysics and Space Science 338 (1), 205-209

 16. Hossein.Farajollahi,Mehrdad Farhoudi,Amin Salehi,Hossein Shojaie,Chameleonic Generalized Brans–Dicke model and late-time acceleration,Astrophysics and Space Science 337 (1), 415-423

 17. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,COSMIC DYNAMICS IN CHAMELEON COSMOLOGY,International Journal of Modern Physics D 19 (05), 621-633

 18. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Observational constraints on FRW cosmologies with dark energy-dark matter interaction,General Relativity and Gravitation 45 (7), 1271-1283

 19. Hamzeh Fouladvand,Amin Salehi,Nader Daneshfar,Alireza Bahrampour and Reza Farhai moghadam,The Intra-cavity Mode Competition and Laser AbsorptionSpectroscopy with CO2Laser,Optik-International Journal for Light and Electron Optics 125 (10), 2248-2255

 20. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,Attractors, statefinders and observational measurement for chameleonic Brans-Dicke cosmology,JCAP11(2010)006

 21. Hossein.Farajollahi,Amin Salehi,F tayebi,The generalized second law in chameleon cosmology,Canadian Journal of Physics 89 (9), 915-919

 22. Amin .salehi, S.Aftabi,An approach to investigate stability, cosmography and the dark energy dipole: A case study of cosmological models in R1+International Journal of Modern Physics D Vol. 25, No. 5 (2016) 1650042 (17 pages)

 23. Amin Salehi ,S. AftabiSearching for a Cosmological Preferred Axis in complicated class of cosmological models:Case study f(R,T) model,Journal Of High Energy Physics 09(2016)140

 24. Amin. Salehi, Bouncing universe in presence of extend chaplygin gas model ,PHYSICAL REVIEW D 94, 123519 (2016

 25. Amin salehi and Mohammadreza Setare,Searching for Cosmological Preferred Axis using cosmographic approach,Gen Relativ Gravit (2017) 49:147

 26. بررسی مدل گازچاپلین تعمیم یافته برهم کنشی باداده های ابرنواخترهای نوع یک آ

 27. بررسی گسترش ناهمسانگردی در مدل کملون با استفاده از داده های ابرنواختری نوع یک آ

 28. دوقطبي انرژي تاريك وقانون دوم ترموديناميك در نظريه برنس ديكي 5بعدي

 29. ناهمسانگردی چندقطبی انرژی تاریک درانبساط عالم

 30. بررسی ناهمسانگردی انبساط شتاب دارعالم درگرانش (F(t

 31. آزمایش ناهمسانگردي جهان با استفاده از داده هاي ابرنواختر نوع یک

 32. عنوان: بررسی وابستگی خطی پارامترهاي g0و g1به انتقال به سرخ

 33. اندازه گیری حجم جریان موجود در کیهان با استفاده از ابرنواخترهای نوع یک آ با انتقال به سرخ کم

 34. تأثير فلزيت بر طول عمر فاز رشتهي اصلي ستارگان

 35. آنتروپي تصحيح يافته بكنشتاين-هاوكينگ در حضور ميدان كملئون

 36. رفتار اتركتوري كيهان در مدل كوينتيسنس

 37. قیدهایی بر روی آنتروپی تصحیح یافته بکنشتاین- هاوکینگ ( با استفاده از آزمون های رصدی کیهان شناسی)

 38. بررسی ناهمسانگردی کیهان در مدل کیونتومی با استفاده از نوسانات فاصله درخشندگی

 39. اندازه گيري سرعت ويژه ابرنواخترهاي نوع يك آ در مدل گاز چاپلين تعميم يافته برهم كنشي جديد

 40. اندازه گيري سرعت ويژه ابرنواخترهاي نوع يك آ در مدل برنس-ديك

 41. جستجوي محور ترجيحي كيهاني با استفاده از داده هاي يونين.2مورد مطالعه نظريه كملون برنس ديكي تعميم يافته

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. انرژی تاریک هولوگرافیک تعمیم یافته درگرانش با ابعاد بالاتر

 2. ناهمسانگردی تاپش پس زمینه کیهانی و قانون دوم ترمودینامیک در مدل برنس دیکی

 3. اترکتورها در نظریه اسکالر-تانسور

 4. بررسی ناهمسانگردی کیهان در مدل تل پارالل

 5. کیهان شناسی نظریه برنس دیکی تعمیم یافته کملونی

 6. بررسی ناهمسانگردیهای دوقطبی انرژی تاریک کیهان با استفاده از درخشندگی ابرنواخترهای نوع یک آ و انفجار پرتوهای گاما

 7. بررسی دوقطبی انرژی تاریک در گرانشf(T)

 8. بررسی پایداری مدل های کیهان شناسی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. dark energy qudrupole and octupole in expansion of universe همایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف بهمن 93

 2. dipole dark energy in Chameleon gravityهمایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف بهمن 93

 3. constrain on dark energy dipole in brans-dick theory using union 2 dataهمایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف تهران بهمن 93

 4. مطالعه ناهمسانگردی دو قطبی و چهار قطبی انرژی تاریک کیهان . همایش ملی گرانش و کیهانشناسی دانشگاه صنعتی شریف بهمن 93

 5. Study the anisotropic expansion of the universe in f(T) gravityهشتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک. دانشگاه صنعتی امیر کبیر 93

 6. Dark Energy Dipole and General Second Law of Thermodynamic in 5D Brans Dicke Theory هشتمین همایش ملی نجوم واختر فیزیک. دانشگاه صنعتی امیر کبیر 93

 7. Dark Energy multipole anisotropy in expansion of the universesهشتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک .دانشگاه صنعتی امیر کبیر سال 93

 8. بررسی گسترش ناهمسانگردی در مدل کملون با استفاده از داده های ابرنواختری نوع یک آ.دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک. دانشگاه تهران دی ماه 93

 9. بررسی وابستگی خطی پارامترهای g0,g1به انتقال سرخ.دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک دانشگاه تهران دی 93

 10. آزمایش ناهمسانگردی کیهان با استفاده از داده های ابرنواختری نوع یک آ. دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک.دانشگاه تهران دی ماه 93

 11. طیف سنجی مافوق صوت درون حفره ای NH3توسط لیزر CO2. دوازدهمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران

 12. اثبات بسیاری از مسایل هندسی با استفاده از قوانین فیزیک. همایش علمی کاربردی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

 13. اترکتورها حالت های سیستم واندازه گیری مشاهدات کیهانی در مدل های مختلف کیهان شناسی بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک (IPM)

 14. بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک ایران.بررس گاز چاپلین تعمیم یافته برهمکنشی با داده های ابر نواختری پزوهشگاه ئانشهای بنیادی(IPM

 15. شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران. از اولین نور در عالم تا ماهواره پلانک 2015

 16. رفتار اترکتوری کیهان در مدل کوینتیسن .بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیکIPM

 17. آنتروپي تصحيح يافته بكنشتاين-هاوكينگ در حضور ميدان كملئون .بیست و سومین کنفرانس بهلره فیزیک اردیبهشت IPM95

 18. اندازه گيري سرعت ويژه ابرنواخترهاي نوع يك آ در مدل برنس-ديك دانشگاه همایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه شهید بهشتی دی 94

 19. جستجوي محور ترجيحي كيهاني با استفاده از داده هاي يونين 2.مورد مطالعه نظريه كملون برنس ديكي تعميم يافته همایش ملی گرانش و کیهانشناسی دانشگاه شهید بهشتی دی 94

 20. بررسی ناهمسانگردی کیهان در مدل کوینتومی با استفاده از نوسانات فاصله درخشندگی همایش ملی گرانش و کیهانشناسی دانشگاه شهید بهشتی دی 94

 21. اندازه گيري سرعت ويژه ابرنواخترهاي نوع يك آ در مدل گاز چاپلين تعميم يافته برهمكنشي همایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران دی 94

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. انتخاب رساله دکتری به عنوان رساله برتر دکتری فیزیک ایران و دریافت جایزه شهید دکتر علیمحمدی از طرف انجمن فیزیک ایران و پژوهشگاه دانشهای بنیادیIPMدر سال 92 http://www.psi.ir/news2_fa.asp?id=1056

  2. انتخاب مقاله"اثبات بعضی از مسایل هندسی با استفاده ازقوانین فیزیک" به عنوان مقاله نمونه در همایش علمی کاربردی فیزیک اردیبهشت 79دانشگاه شهید چمران اهواز

  3. عضو بنیاد ملی نخبگان ایرانMember of Iran s National Elites Foundation

  4. عضو شورای علمی نخبگان استان لرستان

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. طیف سنجی مافوق صوت ذرون حفرهای NH3 توسط لیزر Co2

  2. بررسی نقاط لاگرانژی منظومه شمسی به منطور یافتن جایگاهی مناسب برای استقرار ماهواره ها، تلسکوپ های فضایی و سکونت آینده بشر در فضا

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مکانیک کوانتومی2

  2. نجوم

  3. اخترفیزیک

  4. ریاضی فیزیک1

  5. ریاضی فیزیک2

  6. ریاضی فیزیک3

  7. الکترومغناطیس1

  8. الکترومغناطیس2

  9. فیزیک مدرن رشته الکترونیک

  10. اپتیک

  11. امواج

  12. فیزیک پایه

  13. مکانیک تحلیلی1

  14. مکانیک تحلیلی2

  15. لیزر

  16. فیزیک پزشکی دکتری دامپزشکی

  17. تدریس در دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادودانشگاه پردیس بنت الهدی صدر گیلان

  18. سوابق اجرایی
   1. مشاور پژوهشسرای فارابی استان خوزستان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. تجزیه وتحلیل آخرین دستاوردها و اکتشافات فضایی تلسکوپ فضایی هابل و ماهواره پلانک

   2. نجوم و اخترفیزیک

   3. ترمودینامیک سیاهچاله ها

   4. کنترل سیستم های دینامیکی کیهان در فضای فاز

   5. هولوگرافی انرژی تاریک،ماده تاریک و انبساط شتابدار عالم

   6. نسبیت عام و گرانش تعمیم یافته

   7. مطالعه داده های مربوط به درخشندگی ابرنواخترهای نوع یک آ و انفجار پرتوهای تابش گاما

   8. مطالعه نقاط لاگرانژی منظومه شمسی به منظور یافتن جایگاهی مناسب برای ماموریت های فضایی

   9. بررسی پایداری سیستمهای دینامیکی در کیهان شناسی

   10. آزمون های رصدی

   11. مطالعه ناهمسانگردیهای تابش پس زمینه کیهانی

   اطلاعات تکمیلی
   1. همکاری با دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشگاه گیلان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان مشاور و راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری