ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
مسعود رحمتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی تربیت بدنی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: rahmati.mas@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 1384، دانشگاه خوارزمی؛

 2. کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 1386، دانشگاه بوعلی سینا؛

 3. دکتری: فیزیولوژی ورزش؛ 1392، دانشگاه تربیت مدرس؛

 4. B.S. in Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University (2001-2005)

 5. M.S. in Physical Education and Sport Sciences, Bu-Ali Sina University (2006-2008)

 6. Ph.D. in Exercise Physiology-Neuromuscular Adaptations, Tarbiyat Modares University (2010-2013)

مقالات علمی پژوهشی
 1. کاظمی عبدالرضا، رحمتی مسعود، حسين‌پور مجيد. تأثير شش هفته بستن عصب سياتيک بر بيان ژن داينکتين عصب سياتيک در موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار. مجله پزشكي اروميه. 1394; 26 (2) :121-128

 2. Masoud Rahmati ; Seyed Jalal Taherabadi ; and Mahmoud Mehrabi. Decreased Activity in Neuropathic Pain Form and Gene Expression of Cyclin-Dependent Kinase5 and Glycogen Synthase Kinase-3 Beta in Soleus Muscle of Wistar Male Rats. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 June; 17(6): e23324 , DOI: 10.5812/ircmj.23324. (Impact Factor= 0/504).

 3. عبدالرضا کاظمی، مسعود رحمتی ، علی نژاد زمانی. بررسی اثر مزمن فعاليت کاهش يافته به روش ليگاتوربندی عصب نخاعی بر بيان ژن KIF1B عصب سياتيک رت های نر ويستار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20 (3): 23-32.

 4. کرمی پسکوهانی اعظم، رحمتی مسعود، کاظمی عبدالرضا. تعديل بيان ژن Sunday Driverدر عضله نعلی رتهای دارای نروپاتی ديابت متعاقب تمرين استقامتی. مجله دیابت و لیپید ایران. 1394; 14 (3) :169-178

 5. رحمتی مسعود، کاظمی عبدالرضا، نکويی نعيمه، کرندی هادی. بررسی ميزان تغييرات سطوح سرمی لپتين، انسولين، زمينه ليپيدی و نمايه توده‌‌ بدنی پس از يک دوره تمرين تناوبی سرعتی در کودکان چاق. مجله دیابت و لیپید ایران. 1394; 14 (4) :265-272

 6. رحمتي مسعود، فرامرزيان نرگس، ميرنصوري رحيم، بهرامي مصطفي، "ارتباط بين پلي مورفيسم ژن GNB3 و ورزش استقامتي يك مرور سيستماتيك و متاآناليز" مجله پاتوبيولوژي مدرس يا مجله پاتوبيولوژي تربيت مدرس، سال 18، شماره 3، صفحه1-13، 1394.

 7. رحمتي مسعود، كاظمي عبدالرضا، ارچنگي محمد حسين، طاهرابادي سيدجلال، "نقش كاهش فعاليت بدني به شكل درد نروپاتيك در افزايش بيان فاكتور رشد عصبي در عصب سياتيك" ديابت و ليپيد ايران، سال 14، شماره 6، صفحه365-372، 1394.

 8. رحمتي مسعود، كاظمي عبدالرضا، باقريان رفسنجاني محسن، طاهرابادي سيدجلال، مداحي مهدي، "اثر كاهش فعاليت به روش ليگاتوربندي عصب نخاعي بر بيان ژن NT-4 در عصب سياتيك رت هاي نر ويستار" مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا، سال 5، شماره 3، صفحه1-10، 1394.

 9. رحمتي مسعود، كاظمي عبدالرضا، سالاري كيسكاني حمزه، "بررسي اثر 6 هفته ليگاتوربندي عصب سياتيك بر رفتار درد و بيان ژن داينئين در موش هاي صحرايي" دانشور پزشكي، سال 23، شماره 119، 1394.

 10. صادقي پور وجداني فرانك، قراخانلو رضا، موحدين منصوره، رحمتي مسعود، "اثر 6 هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن GSK-3 در بخش حسي نخاع رت هاي نر ويستار با نوروپاتي ديابت" ديابت و ليپيد ايران، سال 15، شماره 1، صفحه9-11، 1394.

 11. كاظمي عبدالرذضا، رحمتي مسعود، حسين پور مجيد، "XML ت ثير شش هفته بستن عصب سياتيك بر بيان ژن داينكتين عصب سياتيك در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار" مجله پزشكي اروميه، سال 26، شماره 2، صفحه121-128، 1394.

 12. کاظمی عبدالرضا، رحمتی مسعود، فاریابی مجید، طاهرآبادی سیدجلال. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر وزن بدن و سطوح سرمی TNF-α ، انسولین و نیمرخ لیپیدی کودکان دارای اضافه وزن. مجله علوم پزشکی رازی. ۱۳۹۴; ۲۲ (۱۳۹) :۱-۷

 13. رحمتي مسعود، احمدي زهره، ميرنصوري رحيم، فتحي محمد، "ارتباط بين پلي مورفيسم ژن IL6 و ورزش تواني يك مرور سيستماتيك و متاآناليز" ديابت و ليپيد ايران، سال 15، شماره 3، 1395.

 14. كاظمي عبدالرضا، رحمتي مسعود، آخوندي معصومه، "اثر 6 هفته تمرين تناوبي شديد و مكمل دارچين بر غلظت سرمي آپلين و مقاومت به انسولين پسران داراي اضافه وزن" افق دانش، سال 22، شماره 3، صفحه177-183، 1395.

 15. كاظمي عبدالرضا، رحمتي مسعود، سيستان علي ضياء، "تاثير شش هفته فعاليت كاهش يافته به شكل درد نوروباتيك بر بيان ژن بروتئين راننده يكشنبه عصب سياتيك رت هاي نر ويستار" فيزيولوژي ورزشي، سال 1، شماره 31، صفحه15-28، 1395

 16. كاظمي عبدالرضا، رشيد مولايي رامين، رحمتي مسعود، "ت ثير شش هفته تمرين استقامتي بر بيان BDNF و TrKB در عضله نعلي رت هاي داراي نوروپاتي ديابت" مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، سال 23، شماره 6، صفحه741-753، 1395.

 17. كاظمي عبدالرضا، كرماني جميله، رحمتي مسعود، "اثر تمرين مزمن استقامتي بر ميزان بيان ژن JIP3 در عضله نعلي رت هاي نر ويستار" مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا، سال 3، شماره 6، صفحه18-28، 1395.

 18. Abdolreza Kazemi; Masoud Rahmati; Rasoul Eslami; Vahid Sheibani., "Activation of neurotrophins in lumbar dorsal root probably contributes to neuropathic pain after spinal nerve ligation", Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Vol. 20, No. 1, PP. 29-35, 2017.

 19. Faramarziyan N, Rahmati M, Mirnasouri R, Bahrami M. The Association between GNB3 Gene Polymorphism and Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. IJDO. 2017; 9 (1 and 2) :69-81

 20. Rahmati M., "Kinesin-1 Traffic Control in Neuronal Highway", Biotechnology and Health Sciences, Vol. 3, No. 2, PP. 1-8, 2016.

 21. Khazani A, Gharakhanlou R, Kordi M R, Movahedin M, Jahani Golbar S, Rahmati M. The effect of endurance training on dynein motor protein expression in Wistar male rats sciatic nerves with diabetic neuropathy. hmj. 2017; 21 (1) :10-19

 22. تأثير فعاليت ورزشي استقامتي بر بيان ژن SYDدر نورونهاي حركتي رتهاي مبتلا به نوروپاتي ديابت

 23. تعديل بیان ژن فاکتور رشد عصبي در نخاع حرکتي رت های مبتلا به نوروپاتی ديابت در پی 6 هفته تمرین استقامتي

 24. آسیب های مغزی مزمن در بوکسورهای آماتور

 25. سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور

 26. بررسي جنبه هاي نوروسايکولوژيک بوکسورهاي آماتور شهرستان قم

 27. تاثير حاد ضربه‌هاي وارد بر سر ناشي از يك مسابقه بوكس آماتور بر نوار مغزي (EEG)

 28. بررسی فراوانی ناهنجاری¬های ستون فقرات و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم¬آباد

 29. مريم فولادوند، رضا قراخانلو، احمد همت فر، مسعود رحمتی. تعدیل بیان ژن SYD در نرون‌های حسی رت‌های دارای نروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی. ديابت و ليپيد ايران، 1392؛ 12 (4):301-292.

 30. ﻣﺴﻌﻮد رﺣﻤﺘﯽ، ﻋﻠﯽ ﺧﺎزﻧﯽ، رﺿﺎ ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ، ﻣﻨﺼﻮره ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ، ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﯽ. اثرات مزمن تمرین استقامتی با شدت متوسط بر علائم درد نروپاتیک در رت های دیابتی. فیزیولوژی و فارماکولوژی، 1391؛ 16(4): 445-435.

 31. محمد کشاورز، رضا قراخانلو، منصوره موحدين، مسعود رحمتی، اميربهادر دخيلی. اثر تمرين استقامتي بر ميزان بيان ژن CDK5 در نورون هاي حسي موش هاي صحرايي نر با نوروپاتي ديابت. دانشور پزشکی، 1392؛ 21(107): 49-58.

 32. مسعود رحمتی، رضا قراخانلو، منصوره موحدین، سید جواد مولی، علی خازنی، زهره مظاهری. تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح mRNA موتور پروتئین KIF1B در بخش های حسی نخاع رت¬های دارای نروپاتی دیابت. مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي، 1392؛ 16 (2):25-38.

 33. Rahmati M, Gharakhanlou R, Movahedin M, Mowla SJ, Khazani A, Fouladvand M, Jahani Golbar S. Treadmill Training Modifies KIF5B Motor Protein in the STZ-induced Diabetic Rat Spinal Cord and Sciatic Nerve.Arch Iran Med (IF: 1.22). 2015; 18(2): 94-101

 34. راضيه دباغ زاده، عبدالرضا کاظمی، مسعود رحمتی، سعيده رئيسی ، سميه ملايی‌سربيژن. اثر یک دوره تمرین تناوبی پرحجم بر ویسفاتین و واسپین سرمی، مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان با اضافه وزن. دانشور پزشکی. 1393; 22 (114) :55-60.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتباط بين پلي مور فيسم ژن IL6 با چاقي و ورزش تواني: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز، زهره احمدی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1394

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتباط بين پلي مورفيسم ژن GNB3 با چاقي و ورزش استقامتي: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز؛ نرگس فرامرزیان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1394

 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تدوين فرمول جديد برآورد درصد چربي بدن در دختران 25 تا 35 سال شهرستان خرم آباد از طريق همبستگي ميان اندازه گيري هاي تن سنجي و روش توزين زير آب. نگار کریمیان جزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1395.

 4. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتباط سطوح برخي آنزيم هاي مرتبط با كبد چرب غيرالكلي با هورمونهاي تيروئيد و برخي شاخص هاي آنتروپومتريكي در مردان چاق همراه با بررسي هشت هفته تمرين تناوبي شديد. سید فخرالدین حسینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1395.

 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تدوين فرمول جديد برآورد درصد چربي بدن با استفاده از اندازه گيريهاي تن سنجانه در پسران 7 تا 12 ساله شهرستان خرم آباد. محمد تقی طالبی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، 1394.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تاثیر فعالیت کاهش یافته به شکل لیگاتوربندی نخاع بر بیان ژن برخی نوروتروفینها و گیرندههای تیروزینکینازی آنها در بافت نخاع

کتب منتشر شده
 1. استانداردهاي بين المللي برآورد آنتروپومتريك. ترجمه مسعود رحمتی. انتشارات دانشگاه لرستان. 1393.

 2. مکمل‌ها و داروهای نیروزا در ورزش (به همراه روش‌ها و داروهای کاهش وزن)

 3. مبانی علوم ورزشی برای مربیان

 4. راهنماي ارزيابي آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي ACSM. ترجمه مسعود رحمتی، مهدی بوستانی و سید جلال طاهرآبادی. انتشارات دانشگاه لرستان، 1396.

 5. مباني بيوشيمايي نوروپاتي ديابت و ورزش. تالیف: مسعود رحمتی، انتشارات دانشگاه لرستان، 1396.

 6. كودكان، چاقي و ورزش: ديدگاهي كاربردي جهت جلوگيري، درمان و كنترل چاقي كودكي و نوجواني. ترجمه:مسعود رحمتی و حمید کشاورز حسن آباد. انتشارات دانشگاه لرستان، 1395.

افتخارات کسب شده
 1. کسب رتبه اول آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389

 2. کسب عنوان مقاله برتر در حیطه فیزیولوژی ورزش در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، لرستان، دلفان، 1393

 3. کسب عنوان مقاله برتر در حیطه فیزیولوژی ورزش در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، 1393

 4. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1394.

 5. پژوهشگر برتر استان لرستان، 1394.

 6. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1396.

 7. پژوهشگر برتر استان لرستان، 1396.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. آمایش ورزش قهرمانی استان لرستان. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

 2. طرح جامع طراحي و تدوين راهبردهاي توسعه ورزش همگاني در استان لرستان. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

 3. بررسي اثرات ورزش و فعاليت بدني در كاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي جوانان استان لرستان. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

 4. بررسي توانايي ها و نحوه عملكرد مربيان تيم هاي ورزشي استان لرستان. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

 5. طراحي نرم افزار جامع اطلاعات ورزشكاران نخبه استان لرستان. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

 6. بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي استان لرستان با تاكيد بر جاذبه هاي ورزشي. اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان.

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. تدریس در دانشگاه بوعلی سینا همدان

 2. تدریس در دانشگاه صنعتی همدان

 3. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 4. تدریس درس بیوشیمی ورزشی در دوره کارشناسی ارشد

 5. تدریس درس بیوشیمی ورزشی پیشرفته در دوره دکتری

 6. سوابق اجرایی
  1. عضو شورای آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان از سال 1390 تا 1392

  2. مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه لرستان از سال 1393 تا کنون

  3. مدیر گروه علوم ورزشی از سال 1394 تا 1396

  4. عضو کانون صنفی اساتید دانشگاه لرستان از سال 1396 تا کنون

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. بررسی سازگاری های سیستم عصبی در ورزش

  2. بررسی اثرات ورزش بر سازگاری های سیستم عصبی در بیماری دیابت

  3. نقش ورزش در پیشگیری و درمان چاقی

  اطلاعات تکمیلی
  1. دارای مدرک مربیگری در رشته ژیمناستیک

  2. دارای مدرک مربیگری درجه سه در رشته ورزشی دو و میدانی

  3. دارای مدرک مربیگری درجه سه در رشته ورزشی بوکس

  4. دارای مدرک مربیگری درجه سه در رشته آمادگی جسمانی

  5. دارای مدرک مربیگری درجه سه در رشته ورزشی بدمینتون