ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
حجت الله یونسی
آخرین مدرک تحصیلی: سازه های آبی
رشته تحصیلی: مهندسی آب
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: yonesi.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: h_yonesi110@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: مهندسی آبیاری(1378-1374) : دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد: تاسیسات آبیاری(1381-1379): دانشگاه تهران

 3. دکتری: سازه های آبی(1392-1388) :دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Predictive modeling of discharge in compound open channel by support vector machine technique

 2. Physical and numerical modeling of flow in heterogeneous roughness non-prismatic compound open channel

 3. Optimization and Simulation of Integrated Hydraulic and Water Resources by Using Developed Dynamic Programming (Case Study Central Plateau in Iran)-journal Iran-water resources Research-2016

 4. Flow discharge estimataion in compound open channel using theorical approach. Journal of sustain water resources. springer.2016

 5. Experimental study of the effect of spur dike location and skimming wall on divertion of flow and sediment at lateral intakes. IRIDSE journal.vol.17.2017

 6. Physical and numerical modeling of flow properties in prismatic compound open channel with heterogeneous roughness. Journal of irrigation and drainage structures enegerring research. Vol 18. No.68.2017

 7. The effect of simultaneous use of cable and collar in reduction of scour around the group of three pier. Iraninan water research journal. Vol10. No3.

 8. Evaluation of spur dike effect on sediment and flow Hydraulic of side intakes located on channel bends. Journal : WAtershed Engineering and management. Vol.9. Issue3. 2017

 9. Discharge estimation in compound channels with the use of diagonal dividing line, journal of Irrigation science and Eng.(Accepted).2018

 10. Comparing the performance of support vector machine, gene expression programming and Bayesian networks in predicting river flow (Case study: Kashkan River). J. of Water and Soil Conservation, Vol. 24(4), 2017 http://jwsc.gau.ac.ir

 11. Evaluating Central Force Optimization algorithm in multi-reservoir system operation and providing a new optimization method of Repetitive Central force algorithm. Accepted.DOI: 10.24200/J30.2018.1331

 12. Using differential evolution algorithm for optimizing and modeling of integrated hydraulic and water resources (case study: the . central plateau of Iran). Accepted.DOI):10.22092/ARIDSE.2017.106751.1102. Journal of Irrigation and Drainage Structures Engineering Research

 13. Experimental studty on the effect skimming wall angle sediment control in lateral intake. Journal of Watershed Eangineering and management. DOI:10.22092/ijwmse.2018.115658

 14. Experimental study of the effect of sediment control structures on bed topography around the lateral intake and the amount of sediment entering to the lateral intake.journal of irrigation science and engineering.Accepted. DOI:10.22055/jise.2017.21902.1568.2018

 15. Delepment of particle sawarm optimization algorithm for optimal multiple reservoir operation(case study:dez dam), the iraninan society of Irrigation and water, vol.29.2017

 16. Evaluation of GIS and interpolation method in determinating spatia distribution and classifying groundwater quality . Journal of iran water resources research.Vol.14,NO.1,2018

 17. The Effect of Diversion Angle on Sediment Control at Intake Mouth in U-Shaped Bend with Skimming Wall and Sill(in persian). j of irrigation and water Eng.. 1397

 18. Investigation dimensions of separation zone at lateral intake and flow pattern in a U channel bend with presence sill, dike and skimming wall. (in persian). Watershed Engineering and Management.(1398) . Volume 11, Issue 1, 2019, Pages 220-232

 19. Experimental study of flow hydraulic and sediment transport in Non-prismatic compound channels, journal of Hydraulics,issue 14, No.2. 2019

 20. Investigation into temporal-spatial variations of groundwater resources quality in Borujerd-Doroud Plain.accepted.journal of irrigation and water engineering.2019

 21. Evaluation of efficiency the butterfly gate as a structure for control and flow measurement in semicircular canals. DOI:10.22125/iwe.2019.189759.1146.Journal of irrigation and water engineering.kerman university.

 22. Investigation of Optimal Hydraulic Cross Section in Two-Section Parabolic Channels DOI:10.22125/iwe.2019.190310.1149, Journal of Irrigation and water Eng.(Accepted)

 23. Laboratory study of free and submerged flow on inclined weirs, DOI:10.22092/idser.2019.127234.1400, Journal of Irrigation and Drainage Structures Engineering Research (Accepted)

 24. Experimental Study of the Effect of Simultaneous use of Skimming Wall on Velocity of flow and Sediment Control in a Lateral Intake,DOI: 10.22092/idser.2018.121215.1312,Journal of Irrigation and Drainage Structures Engineering Research (Accepted)

 25. Estimation of the daily Evaporation Rate using Bayesian Network (A case study: Dehno Station- Lorestan). Journal of environmental science and technology,DOI: 10.22034/JEST.2018.18299.2713

 26. کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه سازی بهره برداری مخزن سد دز برای دوره بلند مدت، مجله علمی پژوهشی دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۸

 27. ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی در بهره برداری بهینه از سیستم های چند مخزنه و تک مخزنه واقعی، مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد، ۱۳۹۸

 28. Central force optimization used to optimize water distribution networks-2015-journal of water and wastewater consulting research development

 29. • The effects of floodplains’ roughness on hydraulic flow in compound channel with non-prismatic floodplains (JCEU)

 30. The effect of floodplains roughness on hydraulic of flow in compound channel with non-prismatic floodplains

 31. Investigation of the effects of longitudinal arrangement of submerged vanes in a stright river on bed topogeraphy, impoundment efficiency and decreasing sedimentation near the intake structures

 32. • A study of the effects of the longitudinal arrangement of submerged vanes on river configuration and impoundment efficiency and decreasing sedimentation near the intake structures(IAHR)

 33. مقایسه عملکرد مدل هاي ماشین بردار پشتیبان، برنامه ریزي بیان ژن و شبکه بیزین در پیش بینی جریان رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه کشکان)

 34. مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن

 35. Dynamic programming model for hydraulics and water resources simulating and optimizing water transfer system (a case study in Iran)

 36. تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب شستگی اطراف گروه پایه هاي سه تایی

 37. ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده

 38. بررسی اثر سازه آبشکن بر هیدرولیک جریان و رسوب آبگیرهای جانبی واقع در قوس آبراهه

 39. بهينهسازی و مدلسازی تلفيقی هيدروليک و منابع آب پروژه انتقال آب بينحوضهای با استفاده از برنامهريزی پويا اصلاح شده )مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ايران(

 40. بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جداکننده بر انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی

 41. کاربرد روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی سامانه های توزیع آب

 42. Investigating the effect of skimming wall on controlling the sediment entrance at lateral intakes. Water science and technology.25 January 2017, ws2017007; DOI: 10.2166/ws.2017.007

 43. Water distribution network optimization using a modified central force optimization method.journal of water management.ICE.2016:

 44. بهینه سازی بهره برداری ماهانه از سد دز با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده

 45. Stage discharge prediction in heterogeneous compound open channel roughness. ISH journal hydraulic engineering.2016

 46. Prediction of flow discharge in compound open channels using adaptive neuro fuzzy interface system method. .2016. Journal of flow measurement and Instrumentation

 47. Development of central force optimization for pipe -sizing of water distribution networks- journal of water science and technology:water supply.2016- in press

 48. ارزيابی روشهای زمینآمار و سیستم اطلاعات جغرافیايی در تحلیل تغییرات مکانی و طبقهبندی كیفیت آب زيرزمینی

 49. Optimization of hydraulic-hydrologic complex system of reservoirs and connecting tunnel-Water resources management journal-August.2016

 50. مدلسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب دشتهای غیر منشوری و زبر

 51. The effect of floodplains roughness on hydraulic of flow in compound channel with non-prismatic floodplains

 52. Calibration the Area-reduction Method in Sediment Distribution of Ekbatan Reservoir Dam Using Genetic Algor

 53. استفاده الگوريتم تكامل تفاضلي در بهينهسازي و مدلسازي تلفيقي هيدروليك و منابع آب

 54. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه دیوار جدا کننده روی کنترل رسوب در دهانه آبگیر

 55. Energy Dissipation on Rough Stepped Spillways

سایر مقالات چاپ شده
 1. The effects of the longitudinal arrangement of submerged vanes on river configuration and impoundment efficiency and decreasing sedimentation near

 2. The effects of longitudinal arrangement of submerged vanes on river bed morphology near the intake structures-International conf. of river Eng. Shahid chamran Ahwaz- University

 3. Evaluation of methods for estimating the total load sediment in the Karkhe basinand comparison with the results of the ANN-7th Hyd. iraninan conf.

 4. Estimating of low-flow rivers in Karkheh basin- The first regional conference on water- Behbahan Azad uoniversity. Nov. 2006

 5. The effects of submerged vanes installed on velocity distribution and shear stress in the Intakes.5th. Hyd. iraninan conf. -Kerman

 6. Drought Evaluation and its effect on groundwater, case study: Qazvin Plain-Shahroud Univ.

 7. Determination of dominant discharge in Karkheh basin rivers-8IREC.Ahwaz univ.

 8. Investigation of hydraulics behavior temporary bridges on khorramabad s river at flood - 10 international river engineering conference in persian-2016

 9. Investigation of utility and precision of quasi 2D CES model in determination of rivers discharge (case study: rivers of Karkheh basin)-10 international river engineering conference in persian-2016

 10. Simulation of water level profile despite structures on khorramabad s river -10 international river engineering conference in persian-2016

 11. The comparison of EDM and CES models at concerning river s discharge(case study: rivers of Karkheh basin)- 10 international river engineering conference in persian-2016

 12. Pridiction of flow discharge in compound channels using adaptive neuro fuzzy interface system method- 10 international river engineering conference in english-2016

 13. Predictive modeling of discharge in compound channel by support vector machine technique- 10 international river engineering conference in english-2016

 14. Evaluation of the accuracy and stability of numerical methods in solving wave equation with time variability - 2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari

 15. The effect of the Courant criterion on numerical error in the solution of wave equation-2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari

 16. Assessment of analytical and numerical solution of the wave equation with time variability- 2 st national conference on development of civil engineering, architecture, electricity and mechanical in iran(in persain)-2015 Sari

 17. The role of urban wastewater as irrigation water-The first National Conference of coastal water resources management-Dec. 2010 sari

 18. Characterization of urban flooding in the Khorramabad waterways and its role in flood management- Feb. 2008- Mashhad

 19. Forecasting of Monthly precipitation using artificial neural network(ANN)- 2 st Regional conference findings of Agriculture and Natural Resources at West IR.Iran-kourdestan university

 20. Determine the best equation for estimating sediment load in the kashkan river-The first regional conference on water resources Lorestan-Sep. 2008-khorramabad

 21. Forecasting meteorological parameters by combining intelligent systems and GIS-Case Study: Lorestan province-The 1st National Conference on Geospatial Information Technology- K.N.Toosi University of Technology- 19 - 20 January 2016

 22. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در هیدرولیک جریان در دهانه آبگیر جانبی. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک. ۱۳۹۶

 23. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در انرژی جنبشی آشفتگی در دهانه آبگیر. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک.۱۳۹۶

 24. Numerical modeling of scour downstream stilling basin with reverse slope. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)

 25. Determination of the best hydraulic-economic section of composite channels using nonlinear optimization method. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.iran(29-31 Jan. 2019)

 26. Prioritization of watersheds based on sediment yield Using Game theory. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.iran(29-31 Jan. 2019)

 27. Experimental study of the effect of skimming wall angle on sediment control in lateral intake. 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)

 28. Investigation of flood routing methods in rivers (Case study: Maroon River) 11 International river Eng. conf. Ahvaz.Iran(29-31 Jan. 2019)

 29. برآورد کیفی مؤلفه های آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و طبقه بندی شولر )مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکا رضا(

 30. شبیه سازی جریان متوسط ماهانه رودخانه بادآور نورآباد با استفاده از مدل های سری زمانی

 31. اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز بر اساس عملکرد رسوب با استفاده از تئوری بازی

 32. بررسی اثر دیواره جدا کننده بر روی الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه ابگیر جانبی

 33. بررسی تأثیرموقعیت آبشکن بر کنترل رسوب در آبگیري از کانالهاي آبیاري

پایان نامه ها
 1. مدل سازی آبشستگی پایاب حوضچه آرامش با شیب معکوس با نرم افزار Flow 3D-دانشجو: فاطمه اکبری،۱۳۹۴ ،کارشناسی ارشد

 2. ارزيابي اثرات طرح ساماندهي رودخانه خرم آباد بر عملكرد هيدروليكي آن - دانشجو: حنیفه درویشی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 3. بررسی کارایی روش شیونو و نایت (SKM ( در ایستگاه¬های هیدرومتری- دانشجو: زهرا امیدی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 4. بررسی الگوی رسوب¬گذاری در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D- دانشجو:سپیده ترابی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 5. ارزیابی معادلات برآورد رسوب در تعدادی از رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي- دانشجو: سیاوش فتح الهی،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 6. بهینه سازی هیدروسیستم ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی(CFO) و معرفی الگوریتم توسعه یافته(RCFO)- دانشجو پرستو همه زاده،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 7. شبیه سازی جریان در مقاطع مرکب غیرمنشوری با استفاده از مدل Flow 3D- دانشجو شادی نجفیان، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 8. بهينه سازي شبكه هاي توزيع و انتقال آب با استفاده از روش هاي فراكاوشي: مطالعه موردي شبكه آبادان-خرمشهر: دانشجو: سارا شیرمحمدی،۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 9. بهره برداري تلفيقي از سدهاي بختياري و رودبار با استفاده از الگوريتم ژنتيك. دانشجو: پری یا بهرام سری،۱۳۹۴،کارشناسی ارشد

 10. مطالعه عددی تاثیر همزمان آبشکن وصفحات مستغرق بر خط جدایی جریان در آبگیرهای ۹۰ درجه- دانشجو : زینب دالوند۱۳۹۵، کارشناسی ارشد

 11. توسعه روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی شبکه های توزیع آب و معرفی دو روش جدید CFOnet و MCFOnet-دانشجو: آزاده جباری،۱۳۹۵، رساله دکتری

 12. بررسی اثر شیب و زبری وجه بالادست بر ضریب تخلیه سرریز لبه پهن مستطیلی- دانشجو:سمیرا بیگلری،۱۳۹۵، کارشناسی ارشد

 13. بهینه سازی هیدروسیستم ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی هارمونیHSA. دانشجو: مریم میربیک سبزواری،۱۳۹۵، کارشناسی ارشد

 14. ارزیابی اثرات طرح های انتقال آب سطحی و برداشت های زیرزمینی از حوضه آبریز کارون بزرگ بر کشاورزی و تولید انرژی نیروگاه های سدهای حوضه با استفاده از مدل ویپ. دانشجو سیمین خسروی، ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد

 15. بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد توامان دیوار جداکننده و اپی بر هیدرولیک جریان و رسوب در مجاورت دهانه آبگیر جانبی. دانشجو: امیرمرادی نژاد،۱۳۹۶، رساله دکتری

 16. ارزیابی آزمایشگاهی و عددی اثر سازه های دیوار جداکننده، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی واقع بر قوس رودخانه، دانشجو: هانی تبریزی، ۱۳۹۶، رساله دکتری

 17. بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر زاویه آبگیری همراه با سازه های دیواره جدا کننده ، آبشکن و آستانه بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر های جانبی واقع در قوس رودخانه. . دانشجو: حسن گلیج.. ۱۳۹۶.دکتری

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. عضو برگزیده نخبگان استان لرستان در سال 1386

  2. کسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد در سال 1379

  3. دفاع از رساله دکتری با درجه عالی-1392

  4. دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی - 1381

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی جریان های کم رودخانه ای-1386(مجری)

  2. پیش بینی خبره سیلاب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی-1387(مجری)

  3. بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیر زمینی در دشت دورود- 1393(مجری)

  4. ارزیابی دایک حفاظتی احداث شده در دشت سیلاخور در راستای کنترل سیلاب با استفاده از RS-GIS -(همکار طرح-1394)

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مکانیک سیالات(کارشناسی)

  2. هیدرولیک(کارشناسی)

  3. هیدرولیک انهار(کارشناسی)

  4. محاسبات عددی(کارشناسی)

  5. روش های عددی کلاسیک(کارشناسی ارشد)

  6. هیدرولیک رسوب(کارشناسی ارشد)

  7. طراحی سازه های تنظیم آب(کارشناسی ارشد)

  8. هیدرولیک مقاطع مرکب( دکتری)

  9. سوابق اجرایی
   1. معاون آموزشی دانشکده کشاورزی-1388-1386

   2. مدیر گروه مهندسی آب از تیرماه 1393 تا دی ماه 1393

   3. مدیر کل امور آموزشی دانشگاه از دی ماه 1393 تا بهمن ماه 1394

   4. معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از بهمن ماه 1394 تا کنون

   5. عضو شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه از دی ماه 1393 تا کنون

   6. دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر از اردیبهشت 1394 تا کنون

   7. دبیر ستاد رفاهی دانشگاه لرستان از اردیبهشت 1394 تا کنون

   8. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری کنکور سراسری 1394

   9. عضو شورای فرهنگی دانشگاه از اردیبهشت 1394 تا کنون

   10. سوپروایزر شرکت مهندسین گلستان آب خرم از سال 1383 تا 1384

   11. کارشناس طرح های مهندسی رودخانه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در شرکت آبشاران گستر افلاک از 1386 تا کنون

   12. کارشناس بخش طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در شرکت مهندسین جامع ایران از 1379 تا 1381

   13. دبیر هفته پژوهش دانشگاه در سال 1393

   14. عضو شورای پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان از سال1393

   15. دبیر علمی اولین کنفرانس ملی منابع آب استان لرستان-1387

   16. نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور در آزمون دوره های دانشکده افسری ارتش در سالهای 93و 94

   17. عضو شورای دانشگاه از دی ماه 1393 تا کنون

   18. رییس کمیته انضباطی بدوی دانشگاه از بهمن ماه 1394

   19. دبیر و سخنگوی کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه از بهمن ماه 1394

   20. رییس کمیته نظارت بر خوابگاه های خودگردان استان لرستان. از سال ۹۴ تا کنون

   جزوات دانشگاهی
   1. Hydraulics flow-Bsc

   2. Open channel Hydraulics-Bsc

   3. Numerical Methods-Msc

   4. Sediment transport-Msc

   علاقه مندی ها
   1. Hydraulics of Compound channels

   2. Sediment Transport

   3. Hydraulic Structures

   4. River Engineering

   اطلاعات تکمیلی
   1. Referee of Applied Research in Irrigation and Drainage Structures Engineering Journal

   2. Referee of World Applied Sciences Journal

   3. Referee of 13 th Iraninan Hydraulic Conference

   4. Referee of 15 th Iraninan Hydraulic Conference

   5. Referee of 11th International river Eng. Conference