ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩
خانه
فرانک هادي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: hadi.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: fara_hadi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. PhD in Molecular Genetics, National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran, GPA: 18.62 out of 20, ranked 1

 2. MSc in Cellular and Molecular Biology, University of Tehran, Faculty Science,GPA: 17.83 out of 20, ranked 2

 3. BSc in Zoology, Lorestan University, Faculty of Science, GPA: 17.34 out of 20, ranked 1

مقالات علمی پژوهشی
 1. Elham Ghazizedeh, Amir Mousavi, Faranak hadi, Haleh Hashemi Sohi, Detection of Transgenic Roundup Ready Soybean Seeds by Molecular Methods, Iranian Journal of Biology, 2014; 27(4): 555-564.

 2. Elham Ghazizedeh, Amir Mousavi, Faranak hadi, Detection of Transgenic Roundup Ready Soybean Seeds Applying real-time PCR, Journal of Plant Genetic Research, 2014; 1(2): 71-78.

 3. Faranak Hadi, Amir Mousavi, Kambiz Akbari, Hadi Ghaderi Tabar, Ali Hatef Salmanian. New Bacterial Strain of the Genus Ochrobactrum with Glyphosate-Degrading Activity, Journal of Environmental Science and Health, Part A 2013; 48, 208–213.‏

 4. Faranak Hadi, Ali Hatef Salmanian, Amir Mousavi, Elham Ghazizadeh, Jafar Amani, Kambiz Akbari Noghabi, Development of Quantitative Competitive PCR Assay for Determination both the Copy Number and Expression Level of Synthetic Glyphosate Oxidoreductase Gene in Transgenic Canola Plants. Electronic Journal of Biotechnology, 2012; 15(4)

 5. Faranak Hadi, Amir Mousavi, Ali Hatef Salmanian, Kambiz Akbari Noghabi. Glyphosate Tolerance in Transgenic Canola Plant by a Modified Glyphosate Oxidoreductase (gox) Gene. Progress in Biological Sciences Journal 2011; 2(1) 50-58.

 6. Nasrin Motamed, Faranak Hadi, Ferdos Rastegar Jazii, Hasan Ebrahimzadeh. Differential Expression of Olive Plantlet under Osmotic Stress. Iranian Journal of Biology. Summer 2009; 22(2): 293-299

 7. Zahra Salahshournia, Seyed Hesamaldin Hejazi, Faranak Hadi, Zahra Saeedi. The Study of Relationship Between Epstein - Barr virus and Breast Cancer in Isfahan Province. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2018; 11(2):16.

 8. Maryam Zare, Faranak Hadi, Mohammad Reza Alivand, Considering the downregulation of Tpm1.6 and Tpm1.7 in squamous cell carcinoma of esophagus as a potent biomarker, Personalized Medicine. 2018;15(5):361-370.

 9. Elham Ghazizadeh, Faranak Hadi, Maryam Zare, Direct Assay of miR-16, miR-145 and miR-223 by a Novel Method of Mimic PCR in Serum of Breast Cancer Patients, Journal of Genetic Resources, 2016; 2 (2):98-108

 10. 2. Amir Hadi Chegeni, Faranak Hadi, Mojgn Kowsari, Maryam Zare, Abdolnaser, Gholami Mohammadi. Antifungal Activity of Native Bacteria Isolated from Khorramabad Agricultural soil. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(3)382-391 (Persian)

 11. Raziyeh Rezaei, Saeed Shakeriyan, Masoud Nikbakht, Faranak Hadi, The effect of endurance training on of miR-133 and SRF gene expression in slow and fast witch skeletal muscles of Wistar rats, 2018; 6(12): 103-115 ((Persian

 12. Zahra Saeedi, Faranak Hadi, Seyed Hesamaldin Hejazi, Zahra Salahshournia. The Relationship Between EBV Virus and Breast Cancer in Khuzestan Province of Iran, Journal of Applied Biotechnology Reports, 2018; 5(1):37-41 (Persian)

 13. Mahlegha Ghavami, Amir Mousavi, Ali Hatef Salmanian, Faranak Hadi. Transformation of Rapeseed by Mutated epsps Fused to Chloroplast Signal Peptide towards Glyphosate Resistance. Journal of Agricultural Biotechnology, 2015; 7(2): 107-119.e

 14. Elnaz Khadivinia, Hakimeh Sharafi, Faranak Hadi, Hosein Shahbani Zahiri, Fatemeh Masoumi, Ali Hatef salmanian, Amir Mousavi, Kambiz Akbari Noghabi, Cadmium Biosorption by a Glyphosate-Degrading Bacterium, a Novel Biosorbent Isolated from Pesticide-Contaminated Soils, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014, 20(6); 4304–4310

 15. Elham Ghazizedeh, Amir Mousavi, Faranak hadi, Quantitative Competitor PCR Assay to Detect Genetically Modified Roundup Ready Soybean in Foods Sold Commercially in Iran, Progress in Biological Sciences journal, 2014, 4(2); 235-243.

 16. Maryam Zare, Faranak Hadi, Zarrin Minuchehr, Jafar Amani Ali Hatef Salmanian. Effects of Missense R84Q Mutation on Human P5CS Enzyme Properties, an in-Silico Analysis, Journal of Applied Biotechnological Reports, 2014; 1(1), 11-16

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، لیلا شاهسونی بررسی تاکسونومی و بیوسیستماتیک برخی از گونه های جنس Alyssum L. در ایران، 1393

 2. راهنما اول پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی دانشگاه لرستان با عنوان "بررسی اثرات عصاره ی آبی بذر گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) بر بیان ژن و مقدار آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در سلولهای HepG2 مقاوم شده به انسولین توسط گلوکزآمین، علی منصوری، 1395

 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی با عنوان "بررسي اثر تیمارهای پرایمینگ بر شاخص¬های جوانه¬زنی و بهبود تحمل به تنش خشکی بذر شبدر لاکی (Trifolium incranatum L.)"

 4. راهنما اول پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مولکولی ارتباط بین ویروس اپشتین-بار با سرطان پستان در مبتلایان به این بیماری در استان خوزستان"

 5. راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مولکولی ارتباط بین ویروس اپشتین-بار با سرطان پستان در مبتلایان به این سرطان در شهرستان اصفهان"

 6. مشاوره دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران با عنوان " تأثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و SRF در عضلات تند و کندانقباض رت های نر نژاد ویستار"

 7. راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، جداسازی و شناسایی باکتری ها از خاک کشاورزی خرم آباد و مطالعه فعالیت ضدقارچی آن ها، امیر هادی چگنی، 1396

 8. 5- راهنما اول پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین ویروس های هپاتیت ب و پاپیلوما ویروس با سرطان سینه با استفاده از داده های مولکولی در مبتلایان به این بیماری در استان های خوزستان و اصفهان، پگاه حسین پوری، 1396

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Hadi F and Motamed N. Application of Electrophoresis Methods in the Studies of Polypeptide Pattern of the P5CS Gene Transgenic versus non Transgenic Olive Plant under Osmotic Stress. (2004) The 12th Conference of Biology of Iran, University of Bo-Ali, Hamedan, Iran

 2. F. Hadi, F. R. Jazii and N. Motamed. Proteomics Analysis of Polypeptide Pattern in Olea Europea (C.V. Zard) Following Transformation with P5CS Gene. (2005). 30th FEBS Congress- 9th IUBMB Conference, 2005, Budapest, Hungary

 3. F. Hadi, F. Rastegar jazii, N. Motamed. Differential Polypeptide Expression in Olive Plantlet under Osmotic Stress. (2005) XVII International Botanical Congress, Austria Center, Vienna.

 4. The Seventh Asia Pacific Bioinformatics Conference

 5. Faranak Hadi; Ali Hatef Salmanian; Amir Mousavi, Kambiz Akbari Noghabi and Khosro Khajeh. In silico Analysis of Glyphosate Oxidoreductase (gox) Gene to Increase the Expression of this Transgene in Canola. (2011) 7th National Biotechnology Congress, Tehran, Iran (Oral presentation).

 6. Faranak Hadi, Ali Hatef Salmanian; Amir Mousavi, Elham Ghazizadeh, Jafar Amani, Kambiz Akbari Noghabi. Estimation of Copy Number and Transcript Level of Synthetic Glyphosate Oxidoreductase Gene in Transgenic Canola Plants Using Quantitative Competitive PCR. (2012) 12th National Biotechnology Congress, Tehran, Iran (Oral presentation).

 7. Ghaderitabar Hadi, Hadi Franak, Mousavi Amir, Salmanian Ali Hatef. Screening of the Isolated Bacteria from Iranian Gardens towards Resistance to Glyphosate Herbicide. (2012) 12 th National Biotechnology Congress, Tehran, Iran (Full article).

 8. Ghaderitabar Hadi, Mousavi Amir, Salmanian Ali Hatef, Hadi Franak, Isolation of Glyphosate-Resistant 5-Enolpyruvylshikimate-3-Phosphate Synthase (epsps) Gene from an Indigenous Pseudomonas in Iran. (2013) the 8th National Biotechnology Congress of Iran and the 4th Congress on Biosafety and Genetic Engineering, Tehran,Iran.

 9. 7. Sepideh Parvanian, Amir Mousavi, Ali Hatef Salmanian, Faranak Hadi. Producing a Construct Containing synth-gox and epsps (G96A,A183T) Genes for Transformation of Canola towards Glyphosate Tolerance. (2012) 12 th National Biotechnology Congress, Tehran, Iran (Full article).

 10. Saedeh Aghaei, Amir Mousavi, Bahram Maleki Zanjani, Ali Hatef Salmanian, Faranak Hadi. Cloning and Expression of Glyphosate Oxidoreductase (gox) in E. coli towards assessment of glyphosate degradation (2011) 7th National Biotechnology Congress, Tehran, Iran (Full article)

 11. Zahra Salahshournia, Faranak Hadi, Seyed Hesamaldin Hejazi. Association of Epstein-Barr virus infection with breast cancer in Isfahan and its comparison with Lorestan. (2017) 2th international and 10th national biotechnology congress of Islamic Republic of Iran, Karaj, Iran

 12. Zahra Saeedi, Seyed Hesamaldin Hejazi, Faranak Hadi. Comparison of the relationship between Epstein-Barr virus and breast cancer in Khuzestan and lorestan provinces. (2017) 2th international and 10th national biotechnology congress of Islamic Republic of Iran, Karaj, Iran

 13. Ali Mansouri, Salar Bakhtiyari, Faranak Hadi, The effects of aqueous extract of the seeds of Citrullus colocynthis on the gene expression of PEPCK in HepG2 cells become resistant to insulin by glucosamine. (2016) 14th Biochemistry Congress, Tehran, Iran

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. نفر اول بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی

  2. نفر اول بین فارغ التحصیلان دوره دکتری

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. بیوشیمی دوره کارشناسی زیست شناسی و کشاورزی

   2. بیوشیمی دوره کارشناسی ارشد رشته باغبانی و گیاه پزشکی

   3. سلولی و مولکولی دوره کارشناسی زیست شناسی

   4. زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی

   5. مبانی ژنتیک کارشناسی زیست شناسی

   6. زیست مولکولی کارشناسی زیست شناسی

   7. زیست شناسی مولکولی پیوسته کارشناسی ارشد بیوشیمی

   8. زیست شناسی مولکولی مقدماتی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

   9. بیوانفورماتیک رشته زیست شناسی

   10. زیست فناوری کارشناسی ارشد بیوشیمی

   11. زیست فناوری دکتری فیزیولوژی

   12. زبان تخصصی کارشناسی زیست شناسی

   13. تکامل کارشناسی زیست شناسی

   14. ایمنی زیستی کارشناسی زیست شناسی

   15. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. کشت سلولی، سرطان، جداسازی و شناسایی باکتری ، کاربرد نانو در زیست شناسی، بیان ژن در باکتری و گیاه، بررسی گیاهان دارویی

    اطلاعات تکمیلی