ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
مريم نصراصفهاني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي -گرايش فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: esfahani.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: esfahani_nm@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 2. کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اصفهان

 3. دکتری زیست شناسی علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه گوتینگن آلمان

مقالات علمی پژوهشی
 1. Nasr Esfahani M, Kusano M, Nguyen KH, Watanabe Y, Ha CV, Saito K, Sulieman S, Herrera-Estrella L, Tran, LSP. 2016 Adaptation of symbiotic performance to phosphorus deficiency in Mesorhizobium–chickpea relies on reprogramming of whole plant metabolism. Proceedings of the National Academy of Sciences (Accepted)

 2. Nasr Esfahani M. 2016.The comparison of structural genes expression of nitrogenase and enzymes activity related to its performance in chickpea nodules inoculated with two Mesorhizobium species. Genetics-Novin (Accepted) (Persian Language)

 3. Nasr Esfahani M. 2016.The effect of hydropriming on germination performance and seedlings growth in milk thistle (Silybum marianum) seeds. Iranian journal of Seed Research (Accepted) (Persian Language).

 4. Nasr Esfahani M. 2016. Expression of genes involved in adaptation to low phosphorus in nodules of two symbiotic associations of chickpea-Mesorhizobium. Journal of Soil Biology (under review) (Persian Language)

 5. Nguyen KH, Ha CV, Watanabe Y, Tran UT, Nasr Esfahani M, Nguyen DV and Tran L-SP (2015) Correlation between differential drought tolerability of two contrasting drought-responsive chickpea cultivars and differential expression of a subset of CaNAC genes under normal and dehydration conditions. Frontiers in Plant Science 6:449.

 6. Nasr Esfahani, M. and Mostajeran A. 2015 Evaluation of symbiotic effects of different strains of Mesorhizobium cicer on drought stress tolerance of chickpea cultivars (Cicer arietinum L.). Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 103: 123-131

 7. Nasr Esfahani M, Sulieman S, Schulze J, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K and Tran LSP (2014) Approaches for enhancement of N2 fixation efficiency of chickpea (Cicer arietinum L.) under limiting nitrogen conditions. Plant Biotechnol J 12:387-397.

 8. Nasr Esfahani M. 2014. Changes of expression pattern of proteins and superoxide dismutase isozymes of nodules to drought Stress in symbiosis of chickpea with three strains of Mesorhizobium ciceri. Journal of Soil Biology. 1(2): 71-82.

 9. Nasr Esfahani M. 2013. Effect of dry stress on growth and antioxidant system in three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. Journal of Plant Biology. 15: 111-124

 10. Nasr Esfahani M, Mostajeran A, 2011. Rhizobial strain involvement in symbiosis efficiency of chickpea–rhizobia under drought stress: plant growth, nitrogen fixation and antioxidant enzyme activities. Acta Physiologiae Plantarum 33, 1075-83.

 11. Comparative transcriptome analysis of nodules of two Mesorhizobium–chickpea associations with differential symbiotic efficiency under phosphate deficiency

 12. Physiological and biochemical modifications by postharvest treatment with sodium nitroprusside extend vase life of cut flowers of two gerbera cultivars

 13. Shabanian S, Nasr Esfahani M, Karamian R, Tran L-SP (2018) Physiological and biochemical modifications by postharvest treatment with sodium nitroprusside extend vase life of cut flowers of two gerbera cultivars. Postharvest Biology and Technology 137:1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2017.11.009

 14. Adaptation of the symbiotic Mesorhizobium–chickpea relationship to phosphate deficiency relies on reprogramming of whole-plant metabolism

 15. پاسخ گياه سويا ) (Glycine maxبه تنش خشكي در رابطه با شاخصهاي رشد و برخي آنزيمهاي كليدي متابوليسم كربن و نيتروژن

 16. بررسي اثر همزيستي سويه هاي مختلف Mesorhizobium Ciceri بر تحمل به تنش خشکي ارقام نخود

 17. Mechanisms of physiological adjustment of N2 fixation in Cicer arietinum L. (chickpea) during early stages of water deficit: single or multi-factor controls. Plant J 79, 964-80.

 18. A Promising New Genetic Resource for Improved Drought Tolerance in Soybean When Solely Dependent on Symbiotic N2 Fixation

 19. Genome-Wide Identification and Expression Analysis of the CaNAC Family Members in Chickpea during Development, Dehydration and ABA Treatments. PLoS ONE 9:e114107

 20. Salicylic acid modulates cutting-induced physiological and biochemical responses to delay senescence in two gerbera cultivars

 21. Physiological and biochemical modifications by postharvest treatment with sodium nitroprusside extend vase life of cut flowers of two gerbera cultivars

 22. Comparative transcriptome analysis of nodules of two Mesorhizobium–chickpea associations with differential symbiotic efficiency under phosphate deficiency

 23. بررسی بیان ژنهاي دخیل در سازش به کمبود فسفر در گره هاي دو سویه از باکتري همزیست نخود

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Nasr Esfahani M., Mostajeran A. and Schulze J. 2010. Regulation of nitrogen fixation in chickpea nodules by feedback mechanism of nitrogenous compounds and antioxidant system under water stress. 1st Asian Conference on Plant- Microb symbiosis and nitrogen fixation.20-24 September. Miazaki, Japan (Oral).

 2. Nasr Esfahani M., Mostajeran A. and Schulze J. 2010. Regulatory role of carbon and nitrogen metabolism and respiration rate in nitrogen fixation regulation in chickpea nodules under drought and subsequent recovery. 9th European nitrogen fixation conference. 6-10 September. Geneva, Switzerland (Poster).

 3. Nasr Esfahani M., Mostajeran A., Emtiazi G and Tavassoli M. 2010. The effect of drought stress on activities of nitrogenase and antioxidant enzymes in nodules formed from symbiosis of chickpea with two strains of Mesorhizobium ciceri. 16th National and 4th International Conference of Biology. 14-16 september. Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran (Oral).

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی