ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨
خانه
سيدمحمود ميرزايي الحسيني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عربی
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: mirzaei.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mahmudalhosaini@gmail.com
وبسایت شخصی: https://t.me/mahmoodalhosaini
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1-کارشناسی زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1373

 2. 2-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1378 موضوع پایان نامه: الشعر السياسی عند نزار قباني

 3. 3-دکترای زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1386 موضوع رساله: البحث الدلالي في التراث البلاغي العربي

مقالات علمی پژوهشی
 1. نظری، علی، سید محمود میرزایی الحسینی، نعمت عزیزی (1389)، اشغالگری در شعر امروزین عراق ، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، سال ششم، شماره 16، صص 137- 157

 2. میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، بیهوده کاری در آیینه امثال فارسی و عربی، مجله پژوهش های نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی، سال دوم، زمستان، شماره پنجم، صص 127-142.

 3. مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی، جنت نصری (1391)، تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری، مجله لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، سال سوم، شماره نهم، صص153- 169

 4. منظمی، اردشیر، سید محمود میرزایی الحسینی (1392)، السّحر الحلال؛ إعاده النظر فی فکرة بایزید البسطامی من خلال قصه شمس الدین والمولوی، مجله إضاءات نقدیه (فصلیة محکمة) السنة الثالثة، العدد التاسع، صص 153-149.

 5. میرزایی الحسینی، سید محمود، کبری خسروی و صبا نجم (1392)، تحلیل معناشناختی واژگان حوزه ی معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه، لسان مبین، سال ششم، شماره هفدهم، صص170-193.

 6. ميرزايي الحسيني، سید محمود، علی نظری، یونس ولیئی (1394)، المصاحبة اللفظية في شعر لبيد بن ربيعة العامري،(دراسة دلالية)، فصلية إضاءات نقدية.

 7. فلاحی اصل، حسین، سید محمود میرزایی الحسینی، ملیحه جعفری (پذیرش 1393)، فلسفه فروع دین از منظر امام علی، مجله علمی پژوهشی نهج البلاغه، بنیاد بین المللی نهج البلاغه.

 8. میرزایی الحسینی، سید محمود، علی نظری و یونس وليئی (1395) ، المصاحبة اللفظية في شعر زهير بن أبي سلمی، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها

 9. محمودی، سعیده، حسین چراغی وش و سید محمود میرزایی الحسینی (1395) تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه

 10. نجفی حاجیور، مهران، علی نظری و سید محمود میرزایی الحسینی (1395)، تحليل روايت در رمان "حين تركنا الجسر" از منظر جريان سيال ذهن*، دوفصلنامة علمي- پژوهشي نقد ادب معاصرعربي

 11. ولیئی، یونس، سید محمود میرزایی الحسینی، محمد فرهادی (1395)، عوامل انسجام متنی در سوره نوح، دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قرآن

 12. میرزایی الحسینی، سید محمود، علی نظری و یونس ولیئی (1394) « المصاحبة اللفظية في شعر امرئ القيس؛ دراسة دلالية» جامعة پاصفهان

 13. مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی و صدیقه کرمی ( 1395)، حقل الألفاظ الدالّة على أعضاء الإبل في نهج البلاغةT بحوث في اللغة العربيةبجامعة إصفهان.

 14. Rhetorical Brevity (Qasr) in Poetic Elogyin Sheikh kazem Al- Ozri Book of Poem, mohammad Reza Abedi, Ali nazari, seyed mahmoud Mirzaei Al-hosaini, The man in india, 2013

 15. Tayebe Fathi Iranshahi*, Seyed Mahmoud Mirzaie Alhosseni** and Kobra Khosravi )2017( Investigating and Analyzing Sematic Field of Expressions and Interpretations Denoting “Hospitalityin Hatam Taie’s Poetical Work, MAN IN INDIA

 16. Tayebe Fathi Iranshahi* Seyed Mahmoud Mirzaie Alhosseni** and Kobra Khosravi***)2017(, THE STUDY AND ANALYSIS OF THE SEMANTIC SCOPE OF DEATH IN THE HATAM-E-TA’EE DIVAN, MAN IN INDIA.(

 17. چراغی وش، حسین، سید محمود میرزایی الحسینی ، سعیده محمودی، تحلیل استراتژی گفتمان ادبی خطبه شقشقیه، پذیرش در مجله رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، به تاریخ 21/ 08/ 1396

 18. نظری علی،سید محمود میرزایی الحسینی،( 1396)، شمس السادات حسینی، نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم، فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی دانشگاه اراک .

 19. عزیزی نعمت، علی نظری، سید محمود میرزایی الحسینی، تکنیک های تصویرسازی آمریکا در شعر معاصر فلسطین با تدکید بر نماد و نقاب، مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ پذیرش: 22/ 03/ 1396

 20. میرزایی الحسینی سید محمود، عیسی حمادی و مهران نجفی حاجیور (2017م)، حقل الألفاظ الدالة علی الشجاعة في أشعار عنترة بن شداد؛ دراسة دلالية، مجلة جامعة ابن رشد في هولندا،العدد 24،

 21. میرزایی الحسيني، سید محمود، حسین الیاسی و جلیل حاجی پور طالبی،( 2016)، الموازنة بين دالية شوقي و دالية الحصري القزوینی و نقد بعض آراء الدکتور زکی مبارک، مجلة کلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل في العراق، العدد 29.

 22. Jannat Taftahi,Seyyed Mahmoud Mirzaee Al-Husayni,Ali Nazari,EVALUATION OF ISRAELITES IN “QURAN’S SYSTEM AND THE FURQAN BEL-FURQAN INTERPRETATION”Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), Vol. 7, Issue 2, February 2017

 23. Jannat Taftahi, Seyyed Mahmoud Mirzaee al-Husayni,Ali Nazari, Quranic Sciences from Abdul Hamid Farahi’s Perspective (1863-1930), International Journal of Applied Linguistics & English Literature, December 01, 2017 Volume: 6 Issue: 7

 24. خالدی نژاد، قاسم، علی نظری و سید محمود میرزایی الحسینی،( 2017)، مکافحة الظلم و الاستبداد في الشعر السوداني الحديث(الهادي آدم، محمد الفيتوري، عبدالقادر الکتیابی نموذجا)، مجلة اللغة العربية وآدابها بجامعة الکوفة

 25. میرزایی الحسینی، سید محمود، حسین الیاسی (1395)، قراءة أسلوبية في قصيدة کلمات سبارتاکوس الأخیرة لأمل دنقل، دراسات الأدب المعاصر، العدد التاسع والعشرون

 26. میرزایی الحسینی، سید محمود؛ محمد فرهادی و علی نظریT پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی ) «نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی ترجمه انصاریان»

 27. حمادي، عيسی؛ علی نظری، سید محمود میرزایی الحسيني 2018- مجلة الکلية الأسلامية الجامعة في النجف الأشرف) «دراسة مستوی التزام المترجمين الفرس للقرآن الکريم بالفروق اللغوية بين ألفاظ حقل العلم الدلالي»،

 28. خالدي نژاد قاسم، علی نظري، سید محمود ميرزايي الحسيني (قبول نشر)« فلسطين في الشعر السوداني الحديث»، مجلة آداب الکوفة

 29. کرمي، أحمد؛ سید محمود ميرزايي الحسيني؛ أياد نيسي (العدد 31: 2018م)، جمالية توظيف المصطلحات العلمية والتلاعب بالألفاظ والأحرف في ديوان ابن نباتة المصري، مجلة آداب الکوفة

 30. نصري، جنت؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ سید محمود میرزایی الحسینی،(2018) «توظيف التعبیرات القرآنية في الأشعار السياسية لدی محمد مهدي الجواهري» مجلة الکلية الإسلامية الجامعة بالنجف الأشرف.

 31. نظری، علی ؛ سید محمود میرزایی الحسینی و مهران نجفی، (1397)، بررسی مؤلّفههای سبک ساز در شعر » تحوّلات العاشق ادونیس، مجله ادب عربی دانشگاه تهران

سایر مقالات چاپ شده
 1. 1-میرزایی الحسینی، سید محمود (1385)، التعدد الدلالی فی التراث البلاغی العربی، مجلة زبان وادب دانشگاه علامه طباطبایی.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1392)، باهم آیی واژگانی در حرزیات صحیفه رضویه، فصلنامه ادبیات شیعه، سال اول، شماره دوم.

 3. مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی و جنت نصری (1394)، بازتاب داستان قرآنی حضرت موسی )ع( در اشعار محمدمهدی جواهری، دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات، دانشگاه لرستان

 4. میرزایی الحسینی، سید محمود و فریبا مرادپور،( 1396)،تحلیل معناشناختی تعبیر قرآني أولو الالباب ، دوفصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 5. میرزایی الحسینی، سید محمود، میراحمد عظیمی (1395)، معنا شناسی واژه اجتماع در نهج البلاغه، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، شماره 17 ج 1

پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- فراخوانی شخصیت¬های تاریخی در شعر نزار قبانی- معصومه نادری- 13

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی معناشناختی حوزه های معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه- صبا نجم- 1392

 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حوزه¬های معنایی مرگ در شعر ایلیا ابوماضی- زینب سپهوند- 1392

 4. تصوير پردازي در شعر ايليا ابو ماضي با تاكيد برمضامين حكمي

 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تصوير پردازي در شعر ايليا ابو ماضي با تاكيد برمضامين حكمي، خانم زینب روحی، سال 1391

 6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي خطاب هاي عتاب آميز علي(ع ) در نهج البلاغه، خانم مظفرپور سارا، سال 1391

 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسي حوزه هاي معنايي در اشعار عبدالرحيم محمود، خانم معصومه فصاحت، سال 1391

 8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسي و تحليل مدح دولتمردان در شعر ابن نباته مصري، يعقوبي مقدم اسماعيل، سال1392

 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، دلالت ها و محورهاي معنايي شتر در نهج البلاغه ، كرمي كوشكقاضي صديقه، سال1391

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1-میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، اخلاق اجتماعی امام علی در اندرزهای پدرانه ایشان، دومین همایش ملی سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، تحلیل معنا شناختی واژگان عربی در فارسی، همایش آموزش زبان عربی ، کانون زبان ایران-تهران.

 3. 3- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، زبان پژوهی اسلامی؛ رویكردها و چالش ها، همایش سراسری مدیران گروههای عربی ایران، کرمانشاه.

 4. 4- میرزایی الحسینی، سید محمود (1387)، مؤلفه های اخلاق اجتماعی در كلام امام علی، دومین همایش ملی سیره علوی دانشگاه لرستان.

 5. 5-مرادیان قبادی، علی اکبر، سید محمود میرزایی الحسینی (1390)، استدعاء الشخصیات القرآنیة فی شعر محمود درویش، مجموعة مقالات مؤتمر القرآن الكریم واللغة العربیة وآدابها ، دانشگاه سنندج.

 6. 6- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، بررسی وتحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عجاج بن رؤبة، همایش ملی ادبیات تطبیقی-کرمانشاه.

 7. 7- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، تحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر رؤبة بن عجاج، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران .

 8. 8- میرزایی الحسینی، سید محمود، لیلا زارعی شهامت (1391)، بررسی جایگاه قناعت در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام علی، همایش بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 9. 9- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، مفهوم شناسی وبررسی تطبیقی مفاهیم سیره، سنت وسبك زندگی، همایش ملی بازشناسی سبك زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 10. 10- میرزایی الحسینی، سید محمود (1391)، مؤلفه های سبك زندگی اسلامی مطلوب اسلامی از دیدگاه امام علی، همایش ملی بازشناسی سبك زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی، دانشگاه لرستان.

 11. 11- میرزایی الحسینی، سید محمود، احمد کرمی (1392)، تحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عدی بن زید عبادی، هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

 12. 12-خسروی، کبری، سید محمود میرزایی الحسینی، زینب فتاحی (1393)، بینامتنیت قرآنی در شعر نزار قبانی، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، دانشگاه قم.

 13. 13- میرزایی الحسینی، سید محمود، زینب روحی (1393)، بینامتنیت قرآنی در شعر حکمی ایلیا ابوماضی، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، دانشگاه قم.

 14. میرزایی الحسینی، سید محمود ، اسماعیل یعقوبی (1394)، جلوه های ادب پایداری در سروده های عبدالله الزمراوی، همایش ملی ادب مقاومت و هنرريال قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

 15. میرزایی الحسینی، سید محمود، اسماعیل یعقوبی مقدم،(1394)، اسطوره های بیداری در شعر محمد الفیتوری، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

 16. میرزایی الحسینی، سید محمود، محمد فرهادی، یونس ولیئی (1394)، زیبایی شناسی ثوریات محمد العبد آل خلیفه، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، قم، دانشگاه آزاد اسلامی پردیسان.

 17. نظری، علی، سید محمود میرزایی الحسینی، رودابه امرایی (1395)، تحلیل حوزه معنایی دابة در قرآن، کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

 18. میرزایی الحسینی، سید محمود، طیبه فتحی ایرانشاهی (1395)، معناشناسی واژه بطن و مشتقات آن در قرآن کریم، کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

 19. میرزایی الحسیتی، سید محمود و محمد شکری (2017)، بررسی صفت مرکب و ویژگی های آن در زبان عربی، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات ایرانی بیدی دهلوی- هند.

کتب منتشر شده
 1. 1- میرزایی الحسینی، سید محمود، سید ابوالفضل سجادی (1391)، فرهنگ تعبیرهای اصطلاحی عربی- فارسی(ترجمه) انتشارات طلیعه سبز قم.

 2. 2- میرزایی الحسینی، سید محمود (1389)، دروس فی الترجمة التطبیقیة؛ القیود الفارسیة و تطبیقها مع اللغة العربیة (تألیف)، انتشارات طلیعه سبز قم.

 3. 3- میرزایی الحسینی، سید محمود (1389)، دروس فی مختبر اللغة العربیة (تألیف)، انتشارات طلیعه سبز قم.

 4. 4- میرزایی الحسینی، سید محمود، عبدالعلی آل بویه لنگرودی (1387)، غوغایی بر بام جهان (ترجمه) مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر تهران.

 5. 5-سجادی، سید ابوالفضل، سید محمود میرزایی الحسینی (1391)، تأویل واژگانی قرآن کریم؛ تحلیل معناشناسی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه اراک.

 6. فتاحی، زینب، سید محمود میرزایی الحسینی و کبری خسروی (1395)، بررسی بافت مدارانه دلالت ضمنی اندام واژه ها در نهج البلاغه، انتشارات طلیعه سبز

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان از سال 1386 تاکنون

   2. تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات عربی و کارشناسی ارشد نهج البلاغه(گرایش اصول دین و معارف علوی)

   3. سوابق اجرایی
    1. 1-مدیر گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه لرستان از 14/ 8/ 1386 تا 20/ 2/ 1390

    2. 2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان از 19/ 11/ 1393 تا 27/ 10/ 1395

    3. 3- معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان از 10/27/ 1395 تاکنون

    4. عضو حقوقي كميسيون تخصصي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان از تاریخ 06/ 12/ 1393 تا کنون

    5. عضو شورای فرهنگی دانشگاه لرستان از 21/ 08/ 1396

    6. عضو کارگروه تخصصی فرهنگی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان لرستان از تاریخ 01/ 11/ 1396

    7. عضو کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور از تاریخ 13/ 12/ 1397 به مدت دو سال

    8. عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه لرستان از تاریخ 24/ 07/ 1398 به مدت دو سال

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. 1-نقد ادبی 2-علوم بلاغی (معانی –بیان وبدیع) 3-معناشناسی 4-ترجمه 5-مطالعات و پژوهشهای قرآنی و نهج البلاغه

    اطلاعات تکمیلی
    1. میرزایی الحسیني، سید محمود (1385)، فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصادی-بازرگانی (عربی-فارسی)، انتشارات یادواره کتاب.

    2. عبد الرحیم، حسن (1379)، از جمهوریت افلاطون تا ولایت فقیه، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، مجله کیهان فرهنگی، شماره 165.

    3. عماره، محمد (1379)، تمدنهای جهانی؛ تدافع یا برخورد، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، مجله کیهان فرهنگی، شماره 164.

    4. الرکابی، زین العابدین (1378)، اصلاح روند رابطه میان غرب و جهان اسلام، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی،مجله اسلام و غرب، شماره 26.

    5. عماره، محمد (1371)، مقاله عقلانیت اسلامی، ترجمه سید محمود میرزایی الحسینی، روزنامه اطلاعات.