ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
صبا موسیوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: فیزیک حالت جامد
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: mosivand.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Saba.Mosivand@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph. D. Condensed Matter Physics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, 2014

 2. Title of thesis: Synthesis and study of structural and magnetic properties of iron oxide nanoparticles and an investigation of their applications

 3. Supervisor 1: Professor Iraj Kazeminezhad, Professor of physics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

 4. Supervisor 2: Professor John Michael David Coey, Magnetism and Spin Electronics Group, Trinity College Dublin, The University of Dublin, College Green, Dublin, Ireland

 5. Advisor: Professor Walther Schwarzacher, Professor of Physics, Bristol University, Bristol, United Kingdom

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1. “Effect of Growth Parameters on Structure of Electrooxidized Fe3O4 Magnetic Nanoparticles”, I. Kazeminezhad, S. Mosivand, and M. Farbod, Current Nanoscience, 7, 819-824, 2011.

 2. 2. "Effect of Surfactant Concentration on Size and Morphology of Sonoelectrooxidized Fe3O4 Nanoparticles", I. Kazeminezhad and S. Mosivand, Current Nanoscience, 8, 623-627, 2012.

 3. 3. "Influence of Growth Conditions on Magnetic and Structural Properties of Magnetite Nanoparticles Electro-crystallized in the Presence of Organic Molecules", Saba Mosivand, Lorena M.A. Monzon, Iraj Kazeminezhad, J. Michael D. Coey, International Journal of Molecular Sciences, 14, no. 5, 10383-10396, 2013.

 4. 4. "The Effect of Organics on the Structure and Magnetization of Electro-synthesised Magnetite Nanoparticles", Saba Mosivand, Lorena M.A. Monzon, Iraj Kazeminezhad, Michael Coey, Journal of Nanoparticle Research, 15, 1795 (1-11), 2013.

 5. 5. "Structural and Magnetic Properties of Sonoelectrocrystallized Magnetite Nanoparticles", S. Mosivand, L.M.A. Monzon, K. Ackland, I. Kazeminezhad, J.M.D. Coey, Journal of Physics D: Applied Physics 47 (5) 2014.

 6. 6. “Phase Transition of Electrooxidized Fe3O4 to γ and α-Fe2O3 Nanoparticles Using Sintering Treatment,” I. Kazeminezhad and S. Mosivand, Acta Phys. Pol. A, 125 (No. 5) 1210-1214, 2014.

 7. 7. "The role of Polyaniline in the Formation of Iron-containing Nanocomposites", Lorena M. A. Monzon, Saba Mosivand, Karl Ackland, M. Venkatesan, J. M. D. Coey, Journal of Nanoparticle Research, 15, 153 (1-11), 2013.

 8. 8. "Synthesis of Electrocrystallized Cobalt Ferrite Nanopowders by Tuning the Cobalt Salt Concentration", S. Mosivand, I. Kazeminezhad, RSC Advances, 5, 14796-14803, 2015.

 9. 9. "A Novel Synthesis Method for Manganese Ferrite Nanopowders: The Effect of Manganese Salt as Inorganic Additive in Electrosynthesis Cell", S. Mosivand, I. Kazeminezhad, Ceramics International, 41, 8637–8642, 2015.

 10. 10. "Structural and Magnetic Characterization of Electro-crystallized Magnetite Nanoparticles under Constant Current", S. Mosivand, I. Kazeminezhad, Materials Research Bulletin, 70, 328–335, 2015.

 11. 11. "Functionalization and Characterization of Electrocrystallized Iron Oxide Nanoparticles in the Presence of -cyclodextrine", Saba Mosivand and Iraj Kazeminezhad, CrystEngComm, 2016, 18, 417-426.

 12. 12. "Elimination of copper and nickel from wastewater by electrooxidation method", Iraj Kazeminezhad and Saba Mosivand, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422 (2017) 84–92.

 13. 13- بررسی اثر جریان بر مشخصات ساختاری و مغناطیسی نانوذرات الکتروبلوری مگنتایت در حضور امواج فراصوت"، صبا موسیوند، ایرج کاظمی¬نژاد، مجله پژوهش سیستم¬های بس¬ذره¬ای، شماره 9‏، جلد 5، 1394.

 14. 14. "Electro-synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles and their application in removal of congo red from water without UV radiation Maryam Kardanzadeh, Iraj Kazeminezhad, Saba Mosivand, Ceramics International 44 (2018) 5652–5659.

 15. 15. "Magnetite nanoparticles functionalized with polypyrrole by pulsed sono-electrocrystallization and their applications for water treatment", Saba Mosivand and Iraj Kazeminezhad, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2018) 29:12466–12476.

 16. 16. Pulsed electrochemical and" electroless techniques for efficient removal of Sb and Pb from water", Saba Mosivand, Lorena M. A. Monzon, Iraj Kazeminezhad, Anup Kumar and J. Michael D. Coey, Environmental Science Water Research & Technology, 2018, 4, 2179–2190, DOI: 10.1039/c8ew00645h

 17. 17. "Synthesis and Characterization of Electro-Crystallized Alumina Nanoparticles and Investigation of Their Application in Removal of Cobalt and Cadmium from Seimareh and Karoon Rivers in Iran", Shirin Piri Fathabad, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhad, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 47, No. 12 (2018) 7034-7052.

 18. 18. "Easy, fast, and efficient removal of heavy metals from laboratory and real wastewater using electrocrystalized iron nanostructures", Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhad, Shirin Piri Fathabad, Microchemical Journal 146 (2019) 534–543.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. Student: Mryam Kardanzadeh (MSc)- (Status: Graduated, 2015), Thesis Title: Synthesis of TiO2 nanoparticles using electrooxidation method and an investigation on their photocatalytic properties

 2. Student: Hadis Beiranvand (MSc)- Supervisor (Status: Graduated, 2016), Thesis Title: “Synthesis and investigation of structural and properties of hybrid fullerene-Iron oxide C60/ Fe3O4 nanocomposite"

 3. Student: Shirin Piri Fathabad (MSc)- Supervisor (Status: Graduated, 2018), Thesis Title: “Synthesis and characterization of aluminum oxide nanoparticles prepared by electrooxidation and investigation of their application in removal of cobalt and cadmium from waste water"

 4. Student: Seyedeh Zeinab Shahanshahi (MSc)- Supervisor (Status: Graduated, 2018), Thesis Title: “Synthesis and characterization of tin oxide nanoparticles prepared by electrooxidation and investigation of their application in removal of cobalt and cadmium from waste water".

 5. Student: Kolsum Garavand (MSc)- Supervisor (Status: Graduated, 2018), Thesis Title: “The effect of growth conditions on structural and magnetic properties of nickle oxide nanoparticles prepared by electrocrystalization and removal of cobalt and cadmium metalpollutants from water using them".

 6. Student: Fathallah Bagheri (MSc)- Supervisor (Status: On-going), Thesis Title: “Synthesis and characterization of structural properties of nickel hydroxide nanostructures and investigation of their application ".

 7. Student: Manoochehr Adami, (MSc)- Supervisor (Status: On-going), Thesis Title: “Synthesis and characterization of crystalline structure of aluminum hydroxide nanostructures and investigation of their application".

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Effect of Ultrasonic Waves on Properties of Electrooxidated Fe3O4 Nanoparticles, Iraj Kazeminezhd, Saba Mosivand, International Conference on Nanoscience and Nanotechnology ICONN 2010, Australia.

 2. Phase Transition of Electrooxidated Fe3O4 to γ and α Fe2O3 Nanoparticles Using Sintering Treatment, Iraj Kazeminezhd, Saba Mosivand, International Conference on Nanoscience and Nanotechnology ICONN 2010, Australia.

 3. Investigation of Current Density on Structure and Size Control of Sonoelectrooxidated Fe3O4 Nanoparticles, Iraj Kazeminezhad and Saba Mosivand, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Shiraz, Iran, 2010.

 4. Effect of Surfactant Concentration on Size and Morphology of Electrooxidated Fe3O4 Nanoparticles, Iraj Kazeminezhd, Saba Mosivand, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010), Kish Island, Iran.

 5. Sonoelectrooxidation of Fe3O4 Nanoparticles at Different Growth Temperatures, Iraj Kazeminezhad and Saba Mosivand, International Conference on Environmental Science and Technology, Penang, Malaysia, 2011.

 6. Size Dependence of Electrooxidized Fe3O4 Nanoparticles on Surfactant Concentration, Iraj Kazeminezhad and Saba Mosivand, International Conference on Environmental Science and Technology, Penang, Malaysia, 2011.

 7. Fabrication and Characterization of Fe3O4 Nanoferro Fluid using Electrooxidation, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), Greece, 2012.

 8. Influence of Surfactant on Magnetic Properties of Magnetite Nanoparticles Produced by Electrooxidation, Saba Mosivand, Lorena M. A. Monzon, Karl Ackland, Iraj Kazeminezhad, J. Michael D. Coey, Joint European Magnrtic Symposia, Parma, Italy, 2012.

 9. Electrocrystallized Cobalt Ferrite Nanoparticles, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2014.

 10. The Influence of KCl on Electrocrystallized Iron Oxide Nanoparticles, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2014.

 11. The Effect of Ultrasound Power on Magnetite Nanoparticles Prepared in the Presence of Polypyrrole by Electrocrystallization, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2014.

 12. Structural and Magnetic Properties of Magnetite Nanoparticles Prepared in the Presence of β-cyclodextrine by Pulsed Sono-electrochemical Method, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 11th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar, University of Guilan, Rasht, Iran, 2014.

 13. Synthesis and Characterization of Structural and Magnetic Properties of Electro-crystallized Magnetite Nanoparticles under Constant Current, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 11th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar, University of Guilan, Rasht, Iran, 2014.

 14. The Effect of Lanthanum Nitrate on Iron Oxide Nanoparticles Prepared by Electrochemical Method, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2014.

 15. Manganese Ferrite Nanoparticles Synthesized by a New Electrochemical Method, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2014.

 16. Effect of Applied Potential on Removal of Cobalt from Polluted Water, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2015.

 17. Influence of Applied Voltage on Electrooxidation of Iron in the Cell Containing -cyclodextrine, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2015.

 18. Simultaneous Removal of Heavy Metals from water: Effect of pH and Removal Time, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2015.

 19. Effect of Pulsed Ultrasound on Formation of Magnetic Nanoparticles prepared by Electrooxidation of Iron, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), Kish Island, Iran, 7-10 March 2016.

 20. A Simple and Low Cost Method for Removal of Heavy Metals from Water, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), Kish Island, Iran, 7-10 March 2016.

 21. مقایسه ی روش های گوناگون ساخت نانوذرات مغناطیسی Fe3O4، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، سومین همایش علمی- تخصصی فیزیک، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، اهواز، 1387.

 22. ساخت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 به روش رسوب دهي الکتروشيميايي و بررسي اثر دمای رشد بر خواص اپتیکی و هندسه ی ساختار آن ها، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، منصور فربد، نهمین کنفرانس ماده ی چگال انجمن فیزیک ایران، دانشگاه شهيد چمران، اهواز ، 1387.

 23. ساخت نانوذرات مغناطیسي Fe3O4 به روش الکترواکسیداسیون و بررسي اثر پارامترهاي رشد بر خواص ساختاري و اپتیکی آن ها، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، منصور فربد، ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 1388.

 24. بررسی اثر ولتاژ بر خواص اپتیکی، مورفولوژی و کنترل اندازه ی نانوبلورهاي مغناطيسي Fe3O4 تهیه شده به روش الکترواکسیداسیون، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، منصور فربد، اولین کنفرانس رشد بلور ایران، دانشگاه سمنان، ایران، 1388.

 25. بررسی اثر امواج مافوق صوت و دمای رشد بر خواص ساختاری و کنترل اندازه ی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 تهیه شده به روش الکترواکسیداسیون، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، منصور فربد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ایران، 1389.

 26. ساخت نانوسیال مغناطیسی اکسید آهن به عنوان نانوحامل دارو، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، اولین کنگره نانوداروها، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، 1389.

 27. ساخت نانوذرات مغناطيسي با ساختار هسته ی اکسید آهن و پوسته دو لایه ای پلی اکریلیک اسید و دی اتیلن تری آمین به روش رسوب دهي سونوشيميايي، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، نوزدهمين همايش بلورشناسی و کانی شناسی ايران، دانشگاه گلستان (گرگان)، ایران، 1390.

 28. بررسي اثر غلظت پایدارساز بر خواص ساختاری و ریخت نانوذرات TiO2 تهیه شده به روش الكترواكسیداسیون، مریم کاردان زاده، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، بیست و دومین همايش بلورشناسی و کانی شناسی ايران، دانشگاه شیراز، ایران، 1393.

 29. ساخت نانوذرات TiO2به روش الكترواكسيداسيون و بررسي اثر ولتاژ بر خواص ساختاری و مورفولوژی آن ها، مریم کاردان زاده، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فبزبک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، 1393.

 30. مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوذرات سونوالکتروبلوری اکسیدآهن/تیوره تهیه شده به روش کرنوپتانسیومتری، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، ایران، 1394.

 31. بررسي اثر نمك طلا بر مشخصات ساختاري نانوذرات اكسيد آهن تهيه شده به روش الكتروكريستاليزاسيون، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، ایران، 1394.

 32. بررسی اثر دمای پخت بر خواص ساختاری و مورفولوژی نانوذرات TiO2 ساخته شده به روش الکترواکسیداسیون، مریم کاردان زاده، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، ایران، 1394.

 33. بررسی اثر غلظت بتاسایکلودکسترین بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات الکتروبلوری مگنتایت، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1394.

 34. جداسازی آنتیموان از آب آلوده با استفاده از رسوب نانوذرات محتوی آهن تهیه شده به روش الکترولس، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1394.

 35. بررسی اعمال امواج فراصوت بر خواص ساختاری و ریخت شناسی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش الکترواکسیداسیون، مریم کاردان زاده، ایرج کاظمی نژاد، صبا موسیوند، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1394.

 36. اثر دیسپروزیم بر ساختار نانوذرات الکتروبلوری اکسید آهن، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس سیستم هاي بس ذره اي (کپه اي و نانومقیاس)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، 1394.

 37. تأثیر دمای رشد بر ریزساختار نانوبلورهای حاصل از الکترواکسایش آهن در حضور بتاسایکلودکسترین، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، 1395.

 38. مطالعه ی اثر نمک طلا بر خواص مغناطیسی نانوذرات الکتروبلوری مگنتایت، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس ملی فیزیک ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 1395.

 39. Elimination of Nickel from Wastewater by Electrosynthesized Nano-sorbents, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 6th International Congress on Nanoscience and nanotechnology (ICNN 2016), Kharazmi University, Karaj, Iran.

 40. Removal of Copper from Water by Magnetic Nanostructures at Different Voltages, Saba Mosivand, Iraj Kazeminezhd, 6th International Congress on Nanoscience and nanotechnology (ICNN 2016), Kharazmi University, Karaj, Iran.

 41. مطالعه ی اثر ولتاژ بر خواص مغناطیسی نانوذرات مگنتایت تهیه شده در حضور بتاسایکلودکسترین، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، سیزدهمین کنفرانس ماده چگال، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، بهمن 1395.

 42. حذف نیکل از آب آلوده با استفاده از نانوذرات محتوی آهن تهیه شده تحت ولتاژهای مختلف، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، سیزدهمین کنفرانس ماده چگال، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، بهمن 1395.

 43. حذف فلزات سنگین کبالت و کادمیوم از آب آلوده با کمک نانوساختارهای حاصل از الکترواکسایش آلومینیوم، شیرین پیری فتح آباد، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، دومین کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران، بهمن 1396.

 44. اثر ولتاژ در حذف فلزات آلاینده کبالت و کادمیوم از آب آلوده توسط نانوذرات حاصل ازالکترواکسایش قلع، سیده زینب شهنشاهی، صبا موسیوند، دومین کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران، بهمن 1396.

 45. مطالعه ي خواص ساختاري نانوذرات دي اکسید قلع تهیه شده به روش الکتروکریستالیزاسیون با اعمال دماهاي مختلف، سیده زینب شهنشاهی، صبا موسیوند، کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران، اهواز ایران، اسفند 1396.

 46. ساخت و بررسی خواص ساختاری نانوذرات آلومینا به روش الکترواکسیداسیون در دماهای مختلف، شیرین پیری فتح آباد، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران، اهواز ایران، اسفند 1396.

 47. مشخصه یابی ساختاری نانوذرات الکتروبلوری آلومینا تهیه شده با غلظت های مختلف الکترولیت، شیرین پیری فتح آباد، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1396.

 48. بررسی اثر غلظت الکترولیت بر خواص ساختاری نانوذرات اكسيد قلع تهيه شده به روش الكتروكريستاليزاسيون، سیده زینب شهنشاهی، صبا موسیوند، اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1396.

 49. مطالعه ی خواص ساختاری نانوذرات اكسيد قلع تهيه شده به روش الكتروكريستاليزاسيون با اعمال ولتاژهای مختلف، سیده زینب شهنشاهی، صبا موسیوند، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه یزد، شهریور 1396.

 50. بررسی اثر ولتاژ بر خواص ساختاری نانوذرات اکسید آلومینیوم ساخته شده به روش الکتروکریستالیزاسیون، شیرین پیری فتح آباد، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه یزد، شهریور 1396.

 51. ساخت نانوذرات اکسیدنیکل به روش الکتروکریستالیزاسیون و بررسی اثر دمای پخت بر خواص ساختاری آن ها، کلثوم گراوند، صبا موسیوند، کنفرانس فیزیک ایران 1397، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، شهریور 1397.

 52. بررسی اثر ولتاژ الکتروکریستالیزاسیون بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید نیکل، کلثوم گراوند، صبا موسیوند، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران 1397، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1397.

 53. خواص ساختاری نانوذرات الکتروبلوری اکسید نیکل تهیه شده در غلظت های مختلف الکترولیت، کلثوم گراوند، صبا موسیوند، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران 1397، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1397.

 54. بررسی اثر زمان بر میزان حذف کبالت و کادمیوم از آب آلوده به وسیله نانوساختارهای حاصل از الکترواکسایش آلومینیوم، شیرین پیری فتح آباد، صبا موسیوند، ایرج کاظمی نژاد، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران 1397، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1397.

 55. The effect of growth temperature on magnetic properties of electrocrystallized iron oxide nanoparticles in the presence of β- cyclodextrin, Saba Mosivand, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 2109, 080002 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5110129

 56. Physics and gender, Saba Mosivand, and Azim Rahman Salari, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, 2109, 130003 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5110151

 57. Iranian female faculties in physics, Azam Iraji Zad, Saba Mosivand, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, 2109, 050020 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5110094

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. ثبت سه اختراع در حوزه فناوری نانو

  2. دریافت 24 حمایت تشویقی از ستاد توسعه فناوری نانو از سال 1387 تاکنون

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. A joint project with Prof. J.M.D. Coey at Trinity College Dublin and BOLIDEN TARA MINES LIMITED on “Removal of Antimony from Industrial Waste Water of Tara Mines" at Knockumber, Navan, Co. Meath, Ireland”, summer 2012 and 2013.

  2. Synthesis and investigation of Magnetic Nanostructures, Trinity College Dublin, Ireland, 2011-2013.

  3. A study on reduction of lightning risks in the north of Khozestan province, Khozestan 2012.

  4. Synthesis of nanoparticles for removal of pollutants from drilling fluid, A joint project with Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology and Shahid Chamran University of Ahvaz, 2010-2011.

  5. Removal of Ni2+ and Cu2+ metal pollutants from industrial waste water using pulsed electrooxidation method, Vice presidency for science and technology, Iran National Science Foundation, 2015.

  6. Fast and easy removal of Co and Cd metal pollutants from industrial waste water using magnetic nanostructures prepared by electrooxidation of iron, Vice presidency for science and technology, Iran National Science Foundation, 2016.

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مکانیک آماری پیشرفته (کارشناسی ارشد همه گرایش ها)

  2. روش های آنالیز نانوساختارها (کارشناسی ارشد گرایش نانوفیزیک)

  3. موضوعات ویژه (کارشناسی ارشد گرایش فیزیک حالت جامد)

  4. مکانیک کوانتومی 1

  5. مکانیک کوانتومی 2

  6. فیزیک حالت جامد 1

  7. ریاضی فیزیک 1

  8. ابررسانایی و کاربرد آن

  9. مبانی نانوفیزیک

  10. فیزیک پایه 1

  11. فیزیک پایه 2

  12. فیزیک پایه 3

  13. آزمایشگاه فیزیک پایه 1

  14. آزمایشگاه فیزیک پایه 3

  15. پروژه

  16. فیزیک حالت جامد 2

  17. آزمایشگاه نانوفیزیک پیشرفته (کارشناسی ارشد)

  18. سوابق اجرایی
   1. عضو شورای اجرایی انجمن فیزیک ایران

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. Applications of nanotechnology

   2. Nanostructure materials

   3. Magnetic nanoparticles, ultra thin films, and nanowires

   اطلاعات تکمیلی