ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
ابراهيم مهدي پور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: شيمي آلي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي آلی
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: mehdipour.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. -کارشناسی شیمی از دانشکده ی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. -کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه بوعلی همدان

 3. -دکتري شیمی آلی از دانشگاه بوعلی همدان

مقالات علمی پژوهشی
 1. A New Method for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols with Poly(p-N-chlorostyrenesulphonamide) Synthesizedby Direct and Indirect Methods,1996,Iranian Polymer Journal.

 2. Poly[N-methyl N p-styrenesulphonylformamidejAn Effective N-Formylating Agent,1999,Iranian Polymer Journal.

 3. Polymer Supported α-Amino Acids: Synthesis and Application in Alkylation of Arenes, 2000, Asian journal of chemistry.

 4. Poly [N-(4-pyridiniumdichromate)-P-Styrene Sulphonamide] as an Efficientreagent for Oxidation of Alcohols,2003, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.

 5. N-(4-pyridiniumdichromat)-p-Toluene Sulfonamide as an EfficientOxidation of Alcohols under mild condition,2003, Asian journal of chemistry.

 6. Encapsulation of Palladium Nanoparticles by Multiwall Carbon Nanotubes-graft-Poly(citric acid) Hybrid Materials,2009, Journal of applied polymer science.

 7. A possible anticancer drug delivery system based on carbon nanotube–dendrimer hybrid nanomate,2011, journal of materials chemistry.

 8. Preparation of long supramolecular carbon nanotubes, 2013, New Journal of Chemistry.

 9. New bis[N-(4-pyridyl)-P-Toluene Sulfonamide] Palladium Dichloride a Novel Fluorophore for Determination of Lysine Amino Acid,2014, journal of fluorescence.

 10. Crystal structure of palladium(II) complex with 2,2dipyridylamine and 4-toluensulfonyl-l-serine,2015, journal of structural chemistry.

 11. CRYSTAL STRUCTURE OF PALLADIUM(II) COMPLEX WITH 2,2′-DIPYRIDYLAMINE AND 4-TOLUENESULFONYL-L-SERINE

 12. Chemical and electrochemiacal oxidative coupling of n,n- dialkyl-p-phenylenediamines and arylsulfinic acids, synthesis of sulfonamide derivatives,2010, Tetrahedron letters.

 13. Palladium(II) Mixed-Ligand Complexes Containing 2,2BipyridineDerivaties and 4-Toluenesulfonyl-l-Serine: Synthesis, Characterizationand Crystal Structure Determination.

 14. Magnetic hydroxyapatite-immobilized 1,4-diazabicyclo [2.2.2] octane as a highly efficient and eco-friendly nanocatalyst for the promotion of nucleophilic substitution reactions of benzyl halides under green conditions

 15. Silver nanoparticles supported on ionic‐tagged magnetic hydroxyapatite as a highly efficient and reusable nanocatalyst for hydrogenation of nitroarenes in water

 16. Preparation of the Ag/RGO nanocomposite by use of Abutilon hirtum leaf extract: A recoverable catalyst for the reduction of organic dyes in aqueous medium at room temperature

 17. Preparation of graphene oxide by cyanuric chloride as an effective and non-corrosive oxidizing agent

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. (راهنمایی)بررسی اثرات کاتالیتیکی (LaCoO3)در واکنش تری متیل سایلیل دار کردن الکلها و فنلها- احسان بهارلویی

 2. (راهنمایی) انجام واکنش هک با استفاده از نانوذرات پالادیم قرار گرفته در حفره های پلیمر شاخه دار بتا-سیکلودکسترین و 2-اتیل-2-اکسازولین - مهدیه کلانتری

 3. (راهنمایی) تهیه پلیمر حمایت کننده پالادیوم با استفاده از پلی وینیل الکل اصلاح شده و کاربرد آن در واکنش جفت شدن - یاسر محمدی عبدی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. -مسئول امور ایثارگران 80-82

     2. -معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه 82-86

     3. -عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه 81-82

     4. -عضو شورای دانشگاه لرستان 82-86

     5. -عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه لرستان 80-82

     6. -عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان 80-86

     7. -عضو کمیته تخصصی دوره دکترا 88-90

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی