ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
ايرج مغفوري مقدم
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زمين شناسي چينه و فسيل شناسي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زمين شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: maghfouri.i@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: irajmmms@yahoo.co.uk
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. تحصیلات: دکترا ی زمین شناسی ( چینه و فسیل)از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) 1379

مقالات علمی پژوهشی
 1. 10- Roozpeykar, A., Maghfouri Moghaddam,I., 2014, Benthic foraminifera as biostratigraphical and paleoecological indicators: An example from Oligo-Miocene deposits in the SW of Zagros basin, Iran, Geoscience Frontiers , Volume 7, Issue 1, PP. 125–140.

 2. 12- Roozpeykar, A., Maghfouri Moghaddam,I., 2015, Sequence biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the Oligocene-early Miocene deposits of the Zagros Basin (Dehdasht area, South West Iran), Arab J Geosci, DOI 10.1007/s12517-015-2064-4.

 3. حوادث مهم زیستی در پیشینه زمین شناسی

 4. Biostratigraphy, facies analysis and paleoecology of the Asmari Formation inthe northwest of Behbahan, south-western Iran

 5. Microbiostratigraphy of Cretaceous deposits in Northern Iran, Alborz Mountains

 6. Early Miocene ( Burdigalian ) Gastropod Fauna s of Vareh Zard section n, North o f Pole - Dokhtar, ( Lorestan, Iran )

 7. .Microbiostratigraphy and depositional environment of Eocene Shahbazan deposits at Chenareh section,southwest of Iran, Global Geology ( English Edition), 18( 3) 155-163.

 8. ریز زیست چینه نگاری واحد E5 سازند کرج در شمال خاوری آشتیان , ایران مرکزی

 9. Microbiostratigraphy of Asmari Formation in Robat Namaki section, Zagros Basin

 10. Microbiostratigraphy of the Qom Formation in South and West of Tafresh, Central Iran, Iranian journal of Earth Sciences 6 : 51-62

 11. چینه شناسی سازند آقچاگیل در شمال ایران

 12. معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود

 13. زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس زنگول و مقایسه آن با برش کوه سیاه , برش عسلویه و چاه ایوان

 14. ریزرخساره ها , محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوشن در برش هفت چشمه , شمال خاوری نورآباد , پهنه سنندج سیرجان

 15. دیرین شناسی و محیط دیرینه سازند تاربورشمال خرم آباد

 16. معرفی رودیستهای سازند تاربور در برشهای سمیرم و خرم آباد

 17. چینه شناسی سازند تله زنگ درحوضه لرستان

 18. ریز زیست چینه نگاری سازند گورپی در یال جنوب باخنری تاقدیس خرم آباد , حوضه زاگرس

 19. Systematic of Albian - Cenomanian Gastropods and Bivalves from the Kazhdumi Formation, Zagros Basin

 20. چینه نگاری توالی های سازند آسماری در چاه شماره 5 زیلایی

 21. دو کفه ایهای کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

 22. Paleontological Study of the Echinoiderms in The Qom Formation

 23. Microbiostratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation, Kuh Siah Anticline (Izeh Basin), SW Iran

سایر مقالات چاپ شده
 1. تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات

 2. بررسی چینه شناسی و محیط رسوبی سازند تله زنگ

 3. معرفی رودیستهای سازند تاربور ‚ خرم آباد

 4. فازهای کوهزای میوسن در ایران

 5. اهمیت اقتصادی کواترنری

 6. اهمیت پالئو اکولوژی گونه Ammonia beccarii

 7. تاثیر تغییر زاویه میل زمین بر روی آب و هوا

 8. تغییرات آب و هوائی در فرگشت جانداران

 9. رودیست ها و اهمیت آنها در اکتشاف

 10. ریز چینه نگاری سازند تله زنگ در جنوب و جنوب باختر خرم آباد

 11. دیرینه شناسی سازند تاربور در حوضه زاگرس و معرفی رودیست های آن

 12. چینه شناسی سازند تله زنگ در برش های الگو و کیا لو˓جنوب لرستان

 13. ریز چینه نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه کوپال

پایان نامه ها
 1. ریز زیست چینه نگاری و تعیین محیط رسوبی سازند قم در باختر آشتیان

 2. میکرو بیو ستراتیگرافی سازند آسماری در شمال شرق دهدشت

 3. ریز زیست چینه نگاری سازند های شهبازان و آسماری در شمال کوهدشت

 4. مقایسه سکانس رسوبی بخش هفت سازند گچساران در میادین نفتی اهواز، رامشیر و آب¬تیمور

 5. زیست چینه نگاری سازند آسماری در شمال پلدختر˓ برش وره زرد

 6. زیست چینه نگاری سازند آسماری در تاقدیس میش شمال گچساران˓ تنگ ملاغون

 7. بیو ستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در شمال و جنوب غرب خرم آباد

 8. ریز زیست چینه نگاری سازند تله زنگ در جنوب اسلام آباد غرب

 9. ریز زیست چینه نگاری سازند گورپی در تاقدیس زنگول (جنوب باختری خرم آباد)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- چینه شناسی نهشته های کواترنری دریاچه ارومیه‚ همایش بین المللی کواترنر ‚دانشگاه تهران 1371

 2. 2- زمین شناسی دریاچه ارومیه‚ اولین همایش دریاچه ارومیه‚دانشگاه ارومیه 1380

 3. 3- چینه شناسی لیتو زون K5در جنوب الیگودرز‚ هشتمین همایش انجمن زمین شناسی انجمن زمین شناسی ایران 1383

 4. 4- خصوصیات کانی شناسی ‚ژئو شیمیای و پترو لوژیکی سنگهای ماگمای شمال شرف زنجان‚ سیزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران‚دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383

 5. 5- کانی شناسی و ترکیب شیمیای گارنت های معدن آهن با با علی و کاربرد زمین شناسی اقتصادی ایران‚ دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران‚دانشگاه شهید چمران اهواز 1383

 6. 6- معرفی گاسترو پود های سازند آسماری در شمال پلدختر˛ سمینار تخصصی چینه شناسی ایران˛ سازمان زمین شناسی˛ 1392

 7. 7- زیست چینه شناسی سازند آسماری در یال شمال باختری تاقدیس پشت جنگل˛ هفتمین گردهمایی ملی زمین شناسی˛ دانشگاه پیام نور خرم آباد˛ 1393

 8. 8- کاربرد سنجش از دور در پی جویی بخش تبخیری کلهر˛ هفتمین گردهمایی ملی زمین شناسی˛ دانشگاه پیام نور خرم آباد˛ 1393

 9. 10- زیست چینه نگاری سازند آسماری در تاقدیس کوه سیاه،شمال شرق دهدشت˛ هفتمین گردهمایی ملی زمین شناسی˛ دانشگاه پیام نور خرم آباد

 10. 11- رخساره های رسوبی و چینه نگاری واحدE5 سازند کرج در شمال آشتیان˛ هفتمین گردهمایی ملی زمین شناسی˛ دانشگاه پیام نور خرم آباد 1393

 11. 12- Orogenic Phases in Iran,14th meeting of the Association of European Geological Sciences,2005

 12. 13- Paleontology and Paleoenvironment of Tarbur Formation, Internatiomal Earth Sciences colloquium on the Agean regions,Ismir,2005

 13. بیستمین گرد همایی انجمن زمین شناسی

کتب منتشر شده
 1. 1- مغفوری مقدم ˓ا.˓ پازوکی ˓ ا.˓ 1380˓اصول چینه شناسی دانشگاه لرستان

 2. 2- مغفوری مقدم ˓ا.˓ 1379˓دیباچه ای بر دیرین شناسی پریماتها ‚دانشگاه لرستان

 3. 3- مغفوری مقدم ˓ا.˓ پازوکی ˓ ا.˓ زارعی سهامیه˓ ر.˓ 1383˓زمین شناسی تاریخی دانشگاه لرستان

 4. 4- مغفوری مقدم ˓ا.˓ پازوکی ˓ ا.˓ 1380˓چینه شناسی و فسیل شناسی برای دانشجویان علوم تجربی˓ دانشگاه لرستان

 5. 5- مغفوری مقدم ˓ا.˓ مبانی دیرین شناسی˓1384˓ دانشگاه لرستان

 6. 6- مغفوری مقدم ˓ا.˓ پازوکی ˓ ا.˓ زارعی سهامیه˓ ر.˓ 1383˓زمین شناسی ایران ‚دانشگاه لرستان

 7. 7- مغفوری مقدم ˓ا.˓ طبسی ˓ه˓ 1386˓زمین شناسی تاریخی و روش های چینه نگاری˓ دانشگاه آزاد

 8. 8- مغفوری مقدم ˓ا.˓ پازوکی ˓ ا.˓ 1390˓ مقدمه ای بر رخساره های کربناته˛ دانشگاه لرستان

افتخارات کسب شده
 1. 1- پژوهشگر نمونه دانشگاه لرستان 1381

 2. 2- پژوهشگر نمونه دانشکده علوم 1380

 3. 3- پژوهشگر نمونه دانشده علوم ( دانشگاه لرستان 1384)

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. 1- لیتو استراتیگرافی و بیو استراتیگرافی نهشته های نئوژن شمال ایران، دانشگاه لرستان 1381

 2. 2- همکار طرح پترو گرافی توده های مافیک گردنه رازان، دانشگاه لرستان 1381

 3. 3- بررسی گاسترو پودهای سازند آسماری در شمال پلدختر، دا نشگاه لرستان 1385

 4. 4- لیتو ستراتیگرافی و بیو ستراتیگرافی سازند تاربور در شمال خرم آباد، دانشگاه

 5. 5- همکار طرح بررسی وضعیت ساختاری و چینه شناسی ناحیه جنوب سفید کوه، دانشگاه لرستان1387

 6. 6- لیتو ستراتیگرافی و بیو ستراتیگرافی و پالئو اکولوژی لیتوزون k5در جنوب الیگودرز ،دانشگاه لرستان1382

 7. 7- بیو استراتیگرافی سازند تله زنگ در حوضه لرستان ،دانشگاه لرستان1387

 8. 8- ریز چینه نگاری سازند ایلام در شمال خرم آباد، دانشگاه لرستان 1391

 9. 9- چینه شناسی سازند تله زنگ در جنوب باختر خرم آباد، دانشگاه لرستان 1383

 10. 10- توان هیدرو کربنی زون انتقالی بخش کلهر به کربنات های سازند آسماری، شرکت ملی نفت ایران

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. الف) کارشناسی 1- زمین شناسی تاریخی 2- چینه نگاری 3- دیرین شناسی1 دیرین شناسی 2 ب) کارشناسی ارشد 1- دیرین شناسی بی مهرگان 2- تحول و اصول فیلوژنی 3- پالئو اکولوژی ج) دکترا 1- فسیل شناسی بیمهرگان 2- تحلیل حوضه های رسوبی

 2. سوابق اجرایی
  1. مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان (1386-1382)

  جزوات دانشگاهی
  1. 1- میکروپالئونتولوژی 2- ماکرو فسیل

  علاقه مندی ها
  1. 1- زیست چنه نگاری سنوزوئیک 2- زمین شناسی حوضه لرستان

  اطلاعات تکمیلی