ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
مريم مددکار حق جو
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي -گرايش فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: madadkar.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: m_madadkar@yahoo.com
وبسایت شخصی: maryammadadkarhaghjou
سوابق علمی و تحصیلی
 1. B.Sc علوم گیاهی (زیست شناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، 1374

 2. M.Sc فیزیولوژی گیاهی، (زیست شناسی)، دانشگاه اصفهان، 1378

 3. Ph.D فیزیولوژی گیاهی (زیست شناسی)، دانشگاه اصفهان، 1385

مقالات علمی پژوهشی
 1. کیومرث آرمند تراب، مریم مددکار حق جو *، احمد اسماعیلی (1394). ارتقای تحمل و بهبود وضعيت بذر يونجه (Medicago sativa) در شرايط تنش شوری تحت تاثير زمانهای متفاوت پرايمينگ باNa2SiO3 و KNO3. مجله زيست شناسي گياهي ایران (دانشگاه اصفهان)، 7(26): 75-96.

 2. Madadkar Haghjou M.*, Colville L., Smirnoff N. (2014). The induction of menadione stress tolerance in the marine microalga, Dunaliella viridis, through cold pretreatment and modulation of the ascorbate and glutathione pools. Plant Physiology and Biochemistry, 84:96-104.

 3. رویا محمدخانی پردنجانی، مریم مددکار حقجو * (1394). تاثیر نوع منبع نیتروژنی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه جلبک آب شور Dunaliella. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، 4(13): 71-86.

 4. رویا محمدخانی پردنجانی، مریم مددکار حقجو * (1394). ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور میکروجلبک Dunaliella تحت اثر تغییر عوامل محیطی . مجله علوم و فنون دریایی (دانشگاه خرمشهر)، 14(2): 21-30

 5. مریم کمالی سروستانی، منصور شریعتی *، مریم مددکار حقجو (1993). تاثیر آهن بر تقسیم سلولی و سنتز رنگیزههای کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک سلولیDunaliella . مجله سلول و بافت (دانشگاه اراک)،5(2): 207-215.

 6. مریم مددکار حق جو * (1392). بررسي مقايسه‌اي برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيك (محتواي كلروفيلي، فعاليت فتوسنتزي ..) در گزينش سويه‌هاي جلبك Dunaliella sp. جداسازي شده از آ‌بهاي ايران. مجله سلول و بافت (دانشگاه اراک)، 4(1): 85-102.

 7. Madadkar Haghjou M., Shariati M., Smirnoff N *. (2009).The effect of acute high light and low temperature stresses on the ascorbate–glutathione cycle and superoxide dismutase activity in two Dunaliella salina strains. Physiologia Plantarum, 135(3):280-272.

 8. مریم مددکار حقجو * (1390). القای مقاومت در Dunaliella نسبت به پاراکوات، توسط برخی پیش تیمارها. مجله زيست شناسي گياهي ایران (دانشگاه اصفهان)، 3(10): 71-86.

 9. Madadkar Haghjou M., Shariati M *. (2007). Photosynthesis and respiration under low temperature stress in two Dunaliella strains. World App Sci. J. 2(4): 276-282.

 10. Sarmad J., Shariati M. *, Madadkar Haghjou M. (2007). Relationship between endogenous abscisic acid and B-carotene synthesis in unicellular green alga Dunaliella. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 2(5): 559-564.

 11. مریم مددکار حقجو، منصور شریعتی * (1379). بررسي اثر تنش شوري بر ميزان بتاكاروتن و كلروفيل محتوي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina جداسازي شده از مرداب گاوخوني اصفهان. مجله پژوهشي علوم دانشگاه اصفهان، 14(2):55-66.

 12. مریم مددکار حقجو، منصور شریعتی * (1377). بررسی رابطة ميزان بتاكاروتن و محتواي كلروفيلي در جلبك سبز Dunaliella salina در پاسخ به نور شديد. مجله زیست شناسی ایران (دانشگاه تهران). 7(3-4):112-123.

 13. M. M. Tirani, M. Madadkar Haghjou*, S. Sulieman, and A. Ismaili (2018). Comparative Evaluation of Zinc Oxide Effects on Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Grown in Different Media. J. Agr. Sci. Tech. (2018) Vol. 20: 787-802

 14. Maryam M. Tirani, Maryam Madadkar Haghjou *, Saad Sulieman, Louise Colville, Ahmas Ismaili. (2018). The influence of organic and inorganic chelators on the toxicity of bulk and nanoparticles of zinc oxide during germination and seedling growth of Nicotiana tabacum L. 153 (3): 436-449.

 15. Fahimeh Rasolzadeha, Payman Hashemia,*, Maryam Madadkar Haghjoub and Mehdi Safdarian (2019). Chlorella Vulgaris Microalgae as a Green Packing for the Microextraction by Packed Sorbent of Nitrofurantoin in Urine. Anal. Bioanal. Chem. Res. , Vol. 6 , No. 2 , 419 - 429.

 16. Maryam M.Tirani, Maryam Madadkar Haghjou* (2019). Reactive oxygen species (ROS),Total antioxidant capacity (AOC) and Malondialdehyde (MDA) make a triangle in evaluation of Zinc stress extension. Journal of Animal and Plant Sciences 29(4):1100-1111.

 17. ناهید پوربزرگی رودسری، مریم مددکار حق جو* و علیرضا غیاثوند (1397). بررسی مقایسه ای شاخص های رشد، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جلبک سبز- آبی Spirulina platensis در دو محیط کشت غذایی Zarrouk وJohnson بر اثر تیمار وانیلین. Iranian Journal of Plant Biology (زیست شناسی گیاهی ایران). 10(4):110-81.

 18. Maryam M. Tirani, Maryam Madadkar Haghjou*, Ahmad Ismaili (2019). Hydroponic grown tobacco plants respond to zinc oxide nanoparticles and bulk exposures by morphological, physiological and anatomical adjustments. Functional Plant Biology 46(4), 360-375.

 19. فروغ اکبری، مریم مددکار حق جو* (1397). افزایش بیومس و رشد میکروجلبک Dunaliella تحت تاثیر تیمار وانیلین. فرآیند و کارکرد گیاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان). جلد هفتم، شماره 24. صفحات 211-228.

 20. مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق‌جو*، احمد اسماعیلی (1398). بررسی تأثیر فرم‌های نانو و غیر‌نانو (توده‌ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های تنباکو Nicotiana tabacum L. فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران (دانشگاه گیلان) انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398.

 21. فروغ اکبری، مریم مددکار حق جو* (1396). بهبود ارزش تغذیه‌ای دوگونه میکروجلبک سبز Dunaliella به وسیله تغییر در فاکتورهای محیط کشت. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (دانشگاه اصفهان) 70(3): 243-261.

 22. رضوان قناد، فروغ اکبری، مریم مددکار حق جو* (1395). اثر جلبک‌های سبز-آبی و سبز Spirulina ،Chlorella ،Dunaliella و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه‌زنی بذر زرین‌گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss) . مجله یافته های نوین زیستی. 3 (4): 295-307.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. (راهنمایی، پایان نامه ارشد)- تعیین برخی خصوصیات فیزیولوژیک جلبک Dunaliella sp. (استخراج شده از ایران) در پاسخ به تغییر شرایط محیطی. رویامحمدخانی پردنجانی.(1392).

 2. (راهنمایی، پایان نامه ارشد)- بررسي اثر پرايمينگ بر شاخصهاي جوانهزني و بهبود تحمل به تنش شوري در بذر گیاه يونجه .(Medicago sativa cv. کیومرث آرمند تراب (1393).

 3. (راهنمایی، پایان نامه ارشد)- بررسي اثر تيمار‌هاي پرايمينگ بر شاخصهاي جوانهزني و بهبود تحمل به تنش خشكي بذر گیاه شبدر لاكي .(Trifolium incarnatum L.) یاسر سعیدی زاده (1393)

 4. (راهنمایی، پایان نامه ارشد)-بررسي برخي تيمارهاي موثر بر ميزان بيومس در جلبك Dunaliella . فروغ اکبری (1394).

 5. (راهنمایی، پایان نامه ارشد)- تاثيرتكنيك هاي پرايمينگ برشاخص هاي جوانه زني و شكست خواب بذر زرين گياه ( Dracocephalum kotschyi ). قناد رضوان (1394).

 6. (مشاورت، پایان نامه ارشد شیمی) مقایسه روش استخراج نقطه ابری با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی کنترل دمایی مبتنی بر استخراج و پیش تغلیظ کوئرستین-کاربرد جلبک ها به عنوان جاذب برای استخراج و جداسازی ترکیبات داروئی (مشاورت). فهیمه رسول زاده (1393).

 7. (مشاورت، پایان نامه ارشد)- كاربرد جلبك اسپيرولينا براي آناليز تركيبات دارويي و تهيه يك حسگر نوري آگاروس براي آناليز يون هاي فلزي. الهام بازگیر (1394).

 8. (راهنمایی، پایان نامه دکتری)Effects of ZnO nanoparticle on some morphophysiological and biochemical parameters in Nicotiana tobacco L. (Maryam M. Tirani, 2012-2016).

 9. (راهنمایی، پایان نامه ارشد) بررسی تاثیر تکنیک های پرایمینگ در بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه تاج خروس (Celosia cristata L) در دمای پایین. ناهید رهنودی، 1396.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تاثیر پرایمینگ مونوپتاسیم فسفات، بر شاخص‌‌های رشد و جوانهزنی بذر گیاه یونجه(Medicago sativa) در تنش شوری.کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست توسعه روستایی(1394).

 2. تغییرات طول، وزن ساقه چه و ریشه چه و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاهچه یونجه تحت تاثیر پرایمینگ با آب مقطر. کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست توسعه روستایی، (1394).

 3. بررسی تغییرات پرولین و وزن خشک در گیاهچه های حاصل از بذور پرایم شده شبدر (Trifoliun incarnatum). کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست توسعه روستایی، (1394).

 4. Microextraction in packed syringe using microalgae Clorella vulgaris as an adsorbent for HPLC analysis of nitrofurantoin، شانزدهمین کنگره شیمی ایران، (1392).

 5. بررسی پاسخ آنتی اکسیدانی آنزیمی به استرس اکسیداتیو در جلبک دانالیه لا. کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- گیلان (رشت)، (1384).

 6. بررسي پاسخ سريع مقدار بتاكاروتن به نور شديد در جلبك سبز تك ياخته Dunaliella salina. مجموعه مقالات کامل نخستين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران- تهران، (1378).

 7. مطالعه تاثیر KNO3 بر شاخص های آنزیمی بذر تاج خروس (Celosia cristata L) - پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - 8 , 9 شهریور 96- دانشگاه زنجان.

 8. 20th National and 8th International Congress of Biology 22-24 August University of Maragheh Iran. (2018). Change in ascorbate and tocopherol contents under hydrogen peroxide oxidative stress in microalga Dunaliella

 9. 20th National and 8th International Congress of Biology 22-24 August University of Maragheh Iran.(2018). Application of exogen H2O2 on the photosynthetic system and chlorophyll fluorescence of two Dunaliella isolates (D-1 and D-2) alga

 10. The effect of GA3 pretreatment and cold temperature on the increment of protein and some of physiological and biochemical factors in amaranthus seeds (Ceosia cristata L.)- پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - 8 , 9 شهریور 96- دانشگاه زنجان.

 11. The effect of CaCl2 halopriming on the activation of seed metabolism in Celosia cristata L. Society of Plant Physiology. پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - 8 , 9 شهریور 96- دانشگاه زنجان.

کتب منتشر شده
 1. فیزیولوژی گیاهی، جذب و انتقال مواد از خلال غشاء. تالیف و گردآوری، انتشارات دانشگاه اصفهان. شابک: 978-964-6478-95-6 . تاریخ انتشار ، سه دوره، سالهای 1383-1386-1392-دکتر منصور شریعتی، دکتر مریم مددکار حق جو

افتخارات کسب شده
 1. پذیرفته شده آزمون وزارت کشاورزی سال 1378، به عنوان کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی موسسه تحقیقات پنبه گرگان (تک ظرفیت).

 2. رتبه اول فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد، 1377-1378 (معدل 19/19)

 3. پذیرفته شده تک ظرفیت دکتری دانشگاه اصفهان (1379)

 4. رتبه اول فارغ التحصیلان دوره دکتری (1384-1385) (معدل 48/19)

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. انتخاب سويه يا سويه‌هاي برتر در زمينه توليد بتاكاروتن و ميزان فتوسنتز،از جلبكهاي سبز تك سلولي دانالیه‌لا جداسازي شده از مردابها و آبهاي‌،ايران. کد طرح: 9010504، تاریخ تصویب نهایی: 15/12/91

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. فیزیولوژی تنش ها (دکتری)

 2. فیزیولوژی جذب (دکتری)

 3. جذب و انتقال (کارشناسی ارشد)

 4. فتوسنتز (کارشناسی ارشد)

 5. ریخت زایی و اندام زایی گیاهی (کارشناسی)

 6. تشریح و مورفولوژی گیاهی (کارشناسی)

 7. فیزیولوژی گیاهی 1 و آزمایشگاه (کارشناسی)

 8. فیزیولوژی گیاهی 2 و آزمایشگاه (کارشناسی)

 9. فیزیولوژی رشد و نمو (کارشناسی)

 10. سیستماتیک گیاهی 1 و آزمایشگاه (کارشناسی)

 11. سیستماتیک گیاهی 2 و آزمایشگاه (کارشناسی)

 12. ویروس شناسی (کارشناسی)

 13. تکامل (کارشناسی)

 14. زیست شناسی عمومی (کارشناسی کشاورزی)

 15. سوابق اجرایی
   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. اثیر نانوفلزت بر گیاهان و جلبک ها ، بیومس و تولیدات جلبکی، فرایندهای شکست خواب و جوانه زنی بذور گیاهی، فیزیولوژی تنش در گیاهان و جلبک ها و تاثیر تنش بر فتوسنتز و تولیدات جلبکی

   اطلاعات تکمیلی
   1. گذرانیدن دوره مطالعاتی 9 ماهه- مربوط به دانشجویان دکتری (انگلستان، 2003-2004)