ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
حميد رضا متين فر
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي علوم خاك- RS & GIS
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: matinfar.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: matinfar44@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- کارشناسی مهندسی علوم خاك دانشگاه تهران(1371 )

 2. 2-كارشناسي ارشد علوم خاک- دانشگاه تهران (1374 )

 3. 3-دكتري مهندسی علوم خاك (Rs&GIS) دانشگاه تهران (1385 )

 4. رساله دكتري: "ارزيابي داده های سنجنده هاي ASTER ، LISS_III ، ETM+ ، TM و MSS به منظور شناسايي خاكها بر اساس مطالعات ميداني و به كمك سامانه های اطلاعات جغرافيايي(GIS )"

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسی-کاربری/پوشش اراضي منطقه کاشان بوسيله طبقه بندی داده های لندست7(ETM+) با استفاده از تكنيك شيئ گرا، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مر تع وبیابان ایران ج14، شماره 4.

 2. ارزیابی داده های سنجنده LISS_III به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی و به کمک سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در منطقه آران و بیدگل، مجله پژوهش سازندگی، شماره 80.

 3. مقايسه محتوي اطلاعاتي باند هاي سنجنده هاي TM و ETM+ در محيط هاي بياباني ايران ،مجله پژوهشهاي جغرافيايي ، شماره 56

 4. متین فر ح.ر.،سرمدیان ف. و علوی پناه س. ک.،1385. شنا سايي خاكهاي شور منطقه خشك(كاشان)بر مبنای پردازش رقومی داده هاي ماهواره IRS_1D ومطالعات میدانی، مجله علمی پژوهشی آبخیز، جلد2 شماره3

 5. مطالعه تفکیک پذیری خاکهای مناطق خشک با استفاده از داده های سنجندهASTER ، مطالعه موردی استان اصفهان. فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 5 .

 6. مطالعه تفکیک پذیری خاکهای مناطق خشک با استفاده از داده های سنجنده LISS_III ، مطالعه موردی منطقه آران، مجله پژوهش کشاورزی جلد6 ،شماره

 7. مطالعه نقش مالچهای نفتی در تثبیت خاک وتپه های شنی مناطق خشکبا استفاده9 از دور سنجی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی،دوفصل نامه ،مجله مدیریت وتوسعه منابع طبیعی

 8. امکان سنجی داده های ماهواره ای به منظور مطالعه خصوصیات خاکهای مناطق خشک(برآورد رنگ خاک) فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مر تع وبیابان ایران

 9. بررسي شاخصه هاي مختلف دور سنجي در بارزسازي پوششهاي سطح زمين در مناطق خشك (مطالعه ي موردي : نجم آباد ساوجبلاغ)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مر تع وبیابان ایران

 10. مدلينگ فاكتور فرسايندگي باران با استفاده از روش زمين امار(مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد ايلام)، فصلنامه كاربرد سنجش از دور وGIS در علوم منابع طبيعي

 11. تاثير اعضاي خالص انتخاب شده با تصوير ETM+ و IKONOSدر دقت جدا سازي طيفي با الگوريتم خطي، مجله سنجش از دور و GIS ايران.

 12. ،شناسایی خاکهای شور با تحلیل طیفی داده های سنجنده LISS_III ..، فصلنامه زمین شناسی ایران ، سال چهارم ، شماره 13.

 13. مقایسه محتوی اطلاعاتی باند های سنجنده ASTER و LISS_III در مناطق خشک،کار برد سنجش از دور وGIS در علوم منابع طبیعی،سال اول ، شماره 1

 14. ،تولید مدل رقومی ارتفاع از زوج تصویر سنجنده ASTER، کار برد سنجش از دور وGIS در علوم منابع طبیعی،سال دوم، شماره 3.

 15. تحلیل رابطه و پیامدهای محیطی توسعه ی گردشگری و تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامسر با استفاده از پردازش تصاویر سنجنده TM مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 1، بهار 1392، صفحات 123-144.

 16. بهره گیری از روش کریجینگ در ارزیابی وضعیت شوری و سدیمی:مطالعه موردی، خاک های اطراف دریاچه طشک و بختگان، استان فارس، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صفحات 35-48.

 17. برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137 مطالعه موردي(حوضه آبخيز ريمله-لرستان)، مهندسی زراعی ( مجله علمی کشاورزی)، جلد 35 شماره2، زمستان 1391.

 18. بارزسازي تودة گردوغبار بخشي از خاورميانه برمبناي داده هاي طيفي سنجندة ماديس. پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، سال 45، شماره 4، صص 84-73.

 19. توزیع زمانی- مکانی ذرات معلق اتمسفري در غرب کشور بر مبناي داده هاي طیفی سنجنده MODIS. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد بیست و یکم، شماره چهارم.

 20. تهیه نقشه شوري سطحی خاك با استفاده از دادههاي رقومی ماهواره لندست ETM در منطقه اي در جنوب اهواز. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزي) جلد 37 شماره1.

 21. أثير جنگل كاري با گون ههاي سري عالرشد غيربومي بر تنوع گياهيِ زيراشكوب (مطالعة موردي: پارك جنگلي گهر دورود در استان لرستان). نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 4، زمستان 1392.

 22. Comparisons of Object-Oriented and Pixel-Based Classification of land use/land cover by using Landsat7 (ETM+) spectral bands, case study: Arid region of IRAN, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 2(4):448-456

 23. Characterizing land cover types and surface condition of Yardang region in Lut Desert (Iran) based upon LandsatSatellite images, World Applied Sciences Journal 2(3):212-228.

 24. Cross-sensor Analysis of TM and ETM+ spectral information content in Arid and Urban Areas, 2007. World Applied science Journal,2(5): 665-673.

 25. The efficiency of Landsat TM and ETM+ thermal data for extracting soil information in arid regions, Journal of Agricultural science and Technology(JAST),, Volume 10.Number 5.

 26. Criteria of selecting satellite data for studying land resources, DESERT(15).

 27. Soil spectral properties of arid region, Biban, Vol: 10 No. 2

 28. Use of DEM and ASTER sensor data for soil and agricultural characterizing, Agropphysics,25.

 29. Evaluation of Spatial and Temporal Variation of Heavy Metals in Soil, Water and Rice Grain (Case Study: Khoramabad Plain, Iran) , Technical Journal of Engineering and Applied Sciences Available online at www.tjeas.com ©2013

 30. Modeling wheat yield estimation base upon spectral data and field measurement, Case study: Razan plain, IRAN, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences Available online at www.tjeas.com ©2013 TJEAS Journal-2013-3-17/2123-2130 ISSN 2051-0853 ©2013 TJEAS

 31. Soil Quality Assessment Based Upon Remotely Sensed Data and GIS, Soil- Water Journal (2013) Vol2, Number 2 (2).

 32. Estimate Actual Evapotranspiration (ET) Using SEBS Model Based on Spectral Data and Landsat7 ETM+Thermal Band Assessment Base Upon Remotely Sensed Data and GIS, Soil- Water Journal (2013) Vol2,Number2(2)

 33. Evaluation of LISS-III Sensor Data of IRS-P6 Satellite for Detection Saline Soils (Case Study: Najmabad Region) , DESERT Online at http://jdesert.ut.ac.ir DESERT 17 (2013) 277-289.

 34. Assessment of ASTER Data for Soils Investigation Using Field Data and GIS in Damghan Playa, DESERT Online at http://jdesert.ut.ac.ir DESERT 17 (2013) 241-248.

 35. Detection of soil salinity changes and mapping land cover types based upon remotely sensed data,Arabian Journal of Geosciences

 36. Monitoring of petroleum mulch effects on land surface base upon remotely sensed data analysis, Agropphysics.

 37. Decision Tree Land Use/ Land Cover Change Detection of Khoram Abad City Using Landsat Imagery and Ancillary SRTM Data, Annals of Biological Research, 3 (8):4045-4053.

 38. Evapotranspiration estimation base upon SEBAL model (case study ,Khoramabd ,IRAN), Annals of Biological Research, 3 (5):2459-2463.

 39. Evaluation of desert management and rehabilitation by petroleum mulch base on temporal spectral analysis and field study (case study: Ahvaz, Iran), Ecological Engineering 46 , 68– 74.

 40. Landsat thermal band efficiency on characterizing mulched soil surface, Int. Agrophys, 26, 249-257.

 41. Comparison of RDI and SPI Indices and correlation analysis ofMeteorological, Spectral and Thermal Indices for drought monitoring in various areas, Archives Des Sciences, Vol 65, No. 6.

 42. Temporal and spatial evaluation of evapotranspiration methods for estimating potential evapotranspiration in Arid and Semiarid regions, Ecol. Env. & Cons. 18 (3); pp. (467-477).

 43. ESTIMATE EVAPOTRANSPIRATION (ET) USING SEBS MODEL BASED ON LANDSAT 5 (TM) THERMAL DATA AND GIS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231-6345.

 44. Estimation of Water requirement of different vegetations, Based on Spectral Data Process. Caspian Journal of Applied Sciences Research 3(1), pp. 7-18.

 45. EVALUATING THE CAPABILITIES OF FUZZY LOGIC AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) IN IDENTIFYING AND MAPPING THE SOILS OF COMPLEX TERRAINS (IRAN - LORESTAN). International Journal Available at http://www.cibtech.org/jls.htm. Vol. 4 (2) pp. 324-330.

 46. EVALUATION OF LABORATORY AND SPECTROSCOPY METHOD AND SOC ESTIMATION CHALLENGES. International Journal Available at http://www.cibtech.org/jls.htm. Vol. 4 (2) pp.31 -37.

 47. The Role of Spectral Indices in Identification and Preparation of Soil Salinity Map of Bare Lands and Vegetations. Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST). Issue 14(4) [Supplementary Part V], , pp. 987-992.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسي اثرات مالچ هاي نفتي بر احياي مناطق بياباني با استفاده از داده هاي ماهواره اي

 2. برآورد روان آب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي....

 3. بررسي قا بليت سنجنده هاي LISS_III و ASTER براي ...

 4. تجزيه طيفي براي تهيه نقشه تغييرات پوششي وكار بري زمين ....

 5. بررسي وارزيابي روشهاي كمي وكيفي تغييرات كار بري وپوشش زمين

 6. طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از تحليل تصاوير ماهواره اي

 7. مدلسازي وتحليل فضايي سيل خيزي در حوضه آبخيز سد درود زن..

 8. ارزيابي نقشه هاي شوري خاك منتج از داده هاي ماهواره اي

 9. بررسي تغييرات ساختار سيماي سرزمين تالاب هورالعظيم و نيروهاي محركه آن

 10. بررسي ومقايسه خصوصيات خاك و زاد آوري در مناطق جنگلي قرق شده

 11. سنجش تلفیقی خشکسالی با استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و داده های ماهواره ای و پیش بینی وقوع آن به کمک مدلهای استوکستیک

 12. ارزيابي وضعيت شوري خاك سطحي به كمك داده هاي طيفي وميداني

 13. پایش شوری با استفاده از سنجش از دور و مطالعات میدانی در منطقه¬ای در جنوب اهواز

 14. بکارگیری روش های Pixel Base و sub pixel مبتنی بر طبقه بندی برای تعیین تغییرات LU , LC)) با استفاده از تصاویر ماهواره ای

 15. بررسي ومقايسه خصوصيات خاك وزاد اوري در مناطق جنگلي قرق شده وقرق نشده در جنگلهاي غرب كشور

 16. مدل¬سازی بهینه ارزیابی توان اکولوژیکی از منظر کاربری¬های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم¬های تصمیم¬گیری چند معیاره¬ (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (مطالعه موردی شهرستان ارسنجان).

 17. ارزیابی نقشه¬های شوري خاك منتج از روش¬های متفاوت اندازه¬گیری شوری در دشت نیریز، استان فارس.

 18. تجزيه طيفي براي تهيه نقشه تغييرات پوششي وكار بري زمين مبني بر طبقه بندي تصاوير ماهواره اي

 19. مقایسه روشهای پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل پوشش گیاهی دومین معادله تجدیدنظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE 2) ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل هرو)

 20. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصولات زراعی بخشی از استان لرستان بر مبنای داده‌های طیفی و اقلیمی

 21. امکان¬سنجی استفاده از تصاویر ماهواره¬ای جهت تخمین غلظت گردوغبار و اندازه¬گیری غلظت سرب و روی

 22. شناسایی و تهیه نقشه رقومی خاک با تلفیق داده های طیفی و ارتفاعی مبتنی بر منطق فازی در محیط GIS

 23. ارزیابی مدل های PSIAC Mاصلاح شده ومدل هیبریدی IMPLIRO در بر آورد هدر رفت خاک

 24. بررسی سطح برف و حجم آب معادل با استفاده از داده های سنجش از دور (مورد مطالعه: کوه سهند مراغه)

 25. بررسی رابطه کربن آلی خاک و کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره لندست 8 و GIS

 26. شناسایی نقشه برداری خاک های شور مبتنی بر شاخص های طیفی و مطالعات میدانی

 27. پایش شوری اراضی منطقه خشک اهواز با تحلیل داده های طیفی سنجنده TM و ETM و داده های میدانی

 28. بررسی تغییرات شوری، کربن آلی و رنگ خاک های متأثر از شرایط ماندابی و غیرماندابی با استفاده از شاخص های طیفی (منطقه مطالعاتی؛ ناحیه کپرجودکی، دشت سیلاخور)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- متین فر ح.ر.، سرمدیان ف.و علوی پناه س. ک.1386. مقایسه قابلیت داده های سنجنده های MSS و LISS_III در شناسایی خاکهای مناطق خشک ، دهمین کنگره علوم خاک ایران ، شهریور 1386 ، کرج.

 2. خدادادی م.، عسگری م. ،سرمدیان ف. ، رفاهی ح.، نوروزی ع.، حیدری ا.و متین فر ح.ر.،1386.بررسی قابلیت داده های سنجنده ETM+ جهت تهیه نقشه خاکهای تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین، دهمین کنگره علوم خاک ایران ، شهریور 1386 ، کرج.

 3. 3- متین فر ح.ر. وملکی ع.،1386. بررسی آلودگی منابع آب وخاک بر اساس مطالعات میدانی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی، مهر ماه1386، گرگان.

 4. ملکی ع. ، حقی آبی ا. و متین فر ح. ر.،1386. تاثیر شدت جریان ورودی به عنوان عامل مدیریتی بر نفوذ آب در جویچه در آبیاری های مختلف، دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی، ، مهر ماه1386، گرگان

 5. 5- حقی آبی ا.، ملکی ع. و متین فر ح. ر.،1386. بررسی تاثیر مدیریت آبیاری(کم آبیاری) بر هیدرو مدول آبیاری در منطقه خرم آباد ، دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی،، مهر ماه1386، گرگان.

 6. متین فر ح. ر.،1387.فناوری فضایی(دورسنجی) و کار برد آن در پایش منابع آب وخاک، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 7. 7- مهری ع.، ملکی ع.، قمرنیاه. و متین فر ح.ر.،1387.پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 8. مهری ع.، ملکی ع.، قمرنیاه. و متین فر ح.ر.،1387 مصرف بهینه آب کشاورزی، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 9. 9- مهری ع.، ملکی ع.، قمرنیاه. و متین فر ح.ر.،1387 محدودیتهای نظام اعتباری و تسهیلات مالی توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان لرستان، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 10. متین فر ح. ر.و ملکی ع.،1387. بررسی آلودگی خاکها و آبهای سطحی منطقه چنگایی به عناصر سنگین، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد

 11. 11- ساریخانی ر.، متین فر ح. ر.،ملکی ع.و قاسمی آ.1387. مطالعات زمین شناسی مهندسی و عملیات حفاری و تزریق در سد تنگ هاله، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 12. مهری ع.، ملکی ع.، قمرنیاه. و متین فر ح.ر.،1387 مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر وتعرق در استان لرستان، اولین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب استان لرستان ، 1387، خرم آباد.

 13. ساریخانی ر.، متین فر ح. ر.،ملکی ع.و قاسمی آ.1387. نقش بارندگی در گسیختگی شیبها در منطقه جنوب شرق لرستان، 1387، خرم آباد

 14. 14- علوی پناه ، س.ک. ومتین فر ح.ر. ، 1383 .ارزيابي كار بري داده هاي ماهواره اي از نظر صرفه جويي در وقت – كنفرانس ملي صرفه جويي، فرهنگستان علوم ايران .

 15. علوی پناه ، س.ک. ،متین فر ح.ر. ،کمکی ب. و سرمدیان ف.، .1384 بررسي كار برد داده هاي ماهواره اي در مطالعات خاك – نهمين كنگره علوم خاك ايران ،كرج.

 16. 16- علوی پناه ، س.ک. ،متین فر ح.ر. و طاهری م.، 1384. شنا سايي تپه هاي ماسه اي با استفاده از دور سنجي ،اولين همايش ملي فر سايش بادي ، دانشگاه يزد .

 17. متین فر ح.ر.،1385.ا رزیابی قابلیت داده های ماهواره ای برای مطالعات منابع طبیعی ، سمینار علمی ، دانشگاه لرستان.

 18. متین فر ح.ر.،1377.بررسي توزيع جغرافيايي ، خصوصيات و مديريت خاكهاي رسي( انقباض و انبساطي)، سمينارعلمی- دانشگاه لرستان.

 19. متین فر ح.ر.،1375.بررسي ژنز ورده بندي خاكهاي اسلام آباد غرب، سمينارعلمی- دانشگاه لرستان.

 20. 20- متین فر ح.ر.،.1378كار برد كودهاي بيولوژيك در كشاورزي پايدار، سمينارعلمی- دانشگاه لرستان.

 21. متین فر ح.ر. ومحمودی ش.، 1375چگونگي تشكيل، تحول و رده بندي خاكهاي دشت شيان ( كرمانشاه) ، سومين كنگره علوم خاك ايران، كرج. .

 22. متین فر ح.ر .و ملکی ع. 1385 بررسی وضعیت عناصر سنگین در آب ، خاک و محصول برنج در شالیزار های خرم آباد ، نخستین همایش منطقه ای آب ، بهبهان .

 23. بررسی تغییرات مکانی وزمانی کادمیوم ، نیکل وسرب در خاکهای منطقه خرم آباد ، نخستین همایش استاندارد ، سلامت و توسعه ،اردیبهشت 1386 ، کر مانشاه.

 24. متین فر ح.ر.،علوی پناه س.ک. وملکی ع.،1386.نقش داده های ماهواره ای در کاهش هزینه ها وصرفه جویی در زمان تهیه نقشه خاک، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور ،اسفند1386، سنندج.

 25. 25- متین فر ح.ر.،علوی پناه س.ک. وملکی ع.،1386.پردازش رقومی داده های دور سنجی روشی نوین در شناسایی برخی ویژگیهای خاک، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور ،اسفند1386، سنندج.

 26. ملکی ع.، متین فر ح.ر.،حقی آبی ا.،1386 بررسی سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان لرستان، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور ،اسفند1386، سنندج.

 27. 27- ملکی ع.، متین فر ح.ر.،حقی آبی ا. و ترابی ح.،1386 . بررسی تغییرات مکانی نفوذ در آبیاری جویچه ای، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور،اسفند1386، سنندج.

 28. متین فر ح.ر. و علوی پناه س.ک.،1387 ، روش انتخاب داده های ماهواره ای مناسب برای مطالعات منابع آب وخاک، سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور،اسفند1387، سنندج

 29. متین فر ح.ر.و سلطان آبادی م.، 1387، کار برد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS ) درپهنه بندی اکولوژیکی نواحی کشاورزی، سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور،اسفند1387، سنندج

 30. متین فر ح.ر. و شادمان رودپشتی وم.، 1387، پایش خشکسالی ها با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور،اسفند1387، سنندج

 31. متین فر ح.ر. و صمدی مهمدی،1388. مکانیابی دفع پسماند ها با استفاده از GIS و AHP روشی مناسب برای کاهش آلودگی منابع آب وخاک، سومین کنفرانسملی روز جهانی محیط زیست،تهران

 32. 32- هاشمی منش م.م.، زهتابیان،غ.، آذرنیوند ح. ومتین فر ح.ر.، 1388. مروری بر اثرات تثبیت مالچهای نفتی بر کاهش الودگی های زیست محیطی در استان خوزستان، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست،تهران

 33. گودرزي،س.، متين فر ح.ر.و شعباني ا.، 1389.برآورد سطح زير كشت برنج با استفاده از تصاوير سنجنده TM ( دشت سيلاخور)، همايش ملي كشاورزي پايدار، اصفهان.

 34. متین فر ح.ر. و شمسي پورع. ا.،1388.كار برد داده هاي دور سنجي درپايش خشكسالي،دومين همايش ملي اثرات خشكسالي وراهكار هاي مديريت آن، اصفهان.

 35. ملكي ع.، حقي آبي ا.ح. و متین فر ح.ر.،1388. تاثير بهينه سازي مصرف آب(كم آبياري) بر خصوصيات كيفي گندم دروم در منطقه خرم آباد،دومين همايش ملي اثرات خشكسالي وراهكار هاي مديريت آن، اصفهان.

 36. گودرزي مهر ، سعيد و متين¬فر،ح.ر.،1389. فناوري سنجش از دور و قابلیتهاي آن درکشاورزي دقیق. دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 37. متين¬فر،ح.ر.و علوي پناه،س.ك.،1389. کار برد فناوري سنجش از دور در مدیریت زراعی، دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 38. 38- متين¬فر،ح.ر. و گودرزي مهر ، س.، 1389. مقایسه روشهای طبقه بندی MLC ، SVM، SAM، BECو شبکه های عصبی برای تفکیک مزارع با استفاده از تصویر سنجنده ETM+، دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 39. 39- متين فر ،ح.ر.، شعباني ا. و عزيزي، س. ، 1389. بررسي تغييرات مكاني برخي عناصر غذايي خاك به كمك روشهاي زمين آماري(مطالعه موردي دشت سیلاخور)، دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 40. 40- شمس ،ن.، ابطحي،ع.، عبدالعظيمي،ه.ومتين فر ،ح.ر.،1389. شناسايي و تفكيك خاكهاي شور با بهره گيري از داه هاي سنجنده LISS_III(مطالعه موردي،استان فارس)، دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 41. پرهيزگار،ب..، ابطحي،ع.، عبدالعظيمي،ه.ومتين فر ،ح.ر.،1389 ارزيابي چند مدل رگرسيوني در تخمين شوري خاك سطحي(مطالعه موردي: اطراف دریاچه طشک و بختگان، استان فارس)، دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، شيراز.

 42. 42- متين فر،ح.ر.و شعباني، الف.،1390، بررسي پراكنش وآنومالي آلاينده هاي شهر تهران به كمك امار مكاني، پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران

 43. 43- برتینا ه.، صیاد غ.، متین فر ح.ر. و گلابی محمد رضا،1390. بررسی پدیده گرد وغبار ورودی به استان خوزستان، اولین کنگره بین المللی گرد وغبار و... بهمن 1390 ، دانشگاه رامین خوزستان

 44. 44- سورغالی، متین فر ح.ر. ، 1391. پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای، هشتمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیز داری، اردیبهشت 1391،خرم آباد، دانشگاه لرستان.

 45. 45- کریمی م. و متین فر ح. ر.، 1391ارزیابی تاثیر شخم بر روی فر سایش در حوضه های آبخیز، نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور.

 46. 46- متین کیا م.، پیله ور ب. و متین فر ح. ر.، 1390. اثر جنگلکاری با گونه های سوزنی برگ وپهن برگ بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ، همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، چالشها وتنگناها.

 47. 47- متین فر ح. ر. و ملکی ع. 1391. رابطه تغییرات دمای سطح منتج از داده های طیفی و تغییرات پوشش گیاهی، نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور.

 48. 48- متین فر ح. ر. و سور غالی م.، 1391.بررسی وضعیت فرسایش با استفاده از شاخصهای چند طیفی منتج از داد های چند طیفی هشتمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیز داری، اردیبهشت 1391،خرم آباد، دانشگاه لرستان.

 49. 49- متین فر ح. ر. ، گودرزی س. و میرزایی س. 1390، ارزیابی قابلیت تصاویر Hymap و Hyperspectral در تهیه نقشه های زمین شناسی، دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.

 50. 50- عشور نژاد غ. و متین فر ح. ر. 1391. تغییرات کار بری اراضی شهرستان رامسر بر مبنای پردازش داده های طیفی سنجنده TM، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

 51. 51- متین فر ح. ر. و سورغالی م. 1391. قابلیت داده های ماهواره ای در شناسایی طوفان های گرد وغبار، ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست.

 52. 52- متین فر ح. ر، سورغالی م، احمدی س،1391، تخمین فاکتور(c) پوشش گیاهی در معادله جهانی اصلاح شده ی فرسایش (RUSLE ) با استفاده از شاخص های گیاهی منتج از داده های چند طیفی، همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار، دانشگاه ملایر-17 اسفند 1391.

 53. 53- متین فر ح. ر، سورغالی م، 1391، خاکشناسی رقومی روشی نوین در شناسایی منابع خاک، همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ، دانشگاه ملایر-17 اسفند 1391.

 54. 54- متین فر ح. ر، سورغالی م،1391، ارزیابی قابلیت داده های طیفی(ماهواره ای) و رقومی در شناسایی خاک ها، همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ، دانشگاه ملایر-17 اسفند 1391.

 55. 55- متین فر ح ر، سورغالی م، شاه کرمی ع،1391، تخمین دمای سطح زمین با استفاده از داده های باند حرارتی سنجنده ETM+ ماهواره لندست7، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست3 اسفند 1391.

 56. 56- متین فر ح. ر، سورغالی م، قابلیت داده های طیفی)ماهواره ای( در تخمین فاکتور های موثر بر فرسایش آبی، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست.

 57. 57- متین فر ح ر، شعبانی ا، مقایسه روش های تابع پایه شعاعی و کریجینگ در مدل سازی عنصر کادمیم خاک(منطقه مورد مطالعه: دشت خرم آباد)، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست.

 58. 58- بقایی ز، متین فر ح. ر ، برسی روش های مختلف اندازه گیری فاکتور فرسایش پذیری خاک (K)، اولین همایش ملی دانشجویی پیشگیری و مبارزه با فرسایش خاک، دانشگاه لرستان.

 59. 59- کریمی ح، متین فر ح. ر، علوی پناه ک، عسکری م، 1392، بررسی عوامل و اثرات تخریب و شوری خاک بر بیابانسایی و توفان های گردوغبار با استفاده از فنون RS & GIS، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، اردیبهشت1392، دانشگاه لرستان.

 60. 60- برتینا ه، صیاد غ، حجتی س، متین فر ح. ر، 1392، بررسی نقش تالاب هورالعظیم در شکل گیری طوفانهای گردوغبار موثر بر غرب و جنوب غرب ایران، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، اردیبهشت1392، دانشگاه لرستان.

 61. 61- متین فر ح. ر، کریمی م، پرنیان پ، 1392، پایش گرد و غبار توسط فن فناوري سنجش از دور، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، اردیبهشت1392، دانشگاه لرستان.

 62. 62- برتینا ه، صیاد غ، متین فر ح. ر، حجتی س، 1392، منشأیابی طوفانهای گردوغبار موثر بر غرب و جنوب غرب ایران، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، اردیبهشت1392، دانشگاه لرستان.

 63. 63- رئیسی ص، زمانیان ح، متین فر ح. ر، زارعی ر،1392 شناسایی مناطق دگرسانی با استفاده از تصاویر سنجنده استر در آلموقلاق همدان، هفتمیه همایش ملی تخصصی زمیه شىاسی داوشگاه پیام نور، 29 آبان لغایت 1 آذر 1392 خرم آباد.

 64. 64- متین فر ح. ر،1392، تغییر کاربری اراضی هشداری بر تغییرات مخرب محیطی، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پیدار28-شهریور1392

 65. 65- حجتی، عباسی، متین فر ح.ر. 1393. بررسی و تحلیل تغییرات کاربری طمین به کمک تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان). چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 66. 66- صالح مطلق، علوی پناه، متین فر ح.ر. 1393. ارزیابی مدل SRM در تعیین سطح و آب معادل برف در حوضه آبریز صوفی چای (مراغه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 67. 67- فاریابی، متین فر ح.ر. 1393. ارزیابی تخریب خاک با اسنفاده از سنجش از دور و رابطه آن با کیفیت خاک. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 68. 68- متین فر ح.ر. قدوسی فرد، سعدی خانی. 1393. ارزیابی روش های آزمایشگاهی و طیفی در برآورد ماده آلی خاک. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 69. 69- متین فر ح.ر. زندیه. 1393. مقایسه شاخص های BI, VSSI, SI, NDSI, NDBI در شناسایی نواحی شور دشت ملایر. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 70. 70- متین فر ح.ر. 1393. پایش فرسایش مبتنی بر سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 71. 71- پیله ور، متین فر ح.ر. 1393. کاربرد روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) داده های طیفی در تخمین میزان کربن آلی خاک ( مطالعه موردی: منطقه ضرغام آباد سمیرم اصفهان). چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 72. 72- پیله ور، متین فر ح.ر. 1393. مقایسه مدل خطی تعمیم یافته (GLM) و رگرسیون خطی چند متغیره (MLR) در پیش بینی کربن آلی خاک به کمک داده های آنالیز سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی (NDVI). .چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 73. 73- جیهونی، متین فر ح.ر. شهابی. 1393. نقش داده های سنجنده TM در افزایش صحت نقشه های شوری خاک. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 74. 74- متین فر ح.ر. شکری. 1392. ارزیابی شاخص بازتاب طیفی- ترکیبی در شناسایی و تهیه نقشه شوری خاک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.

 75. 75- سورغالی، متین فر ح.ر. سهرابی. 1393. نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع (DEM) مبتنی بر منطق فازی. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.

 76. 76- حسنوندی، لندی، متین فر ح.ر.. 1392. برآورد شوری خاک های جنوب اهواز بر مبنای مدلسازی داده های طیفی سنجنده ETM+ سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.

 77. 77- مهرابی گوهری، متین فر ح.ر.. 1393. پایش رطوبتی خاک در کشت ذرت دانه ای با استفاده از تانسیومتر.کنگره ملی خاک و محیط زیست (چایش و مدیریت خاک ).

 78. 78- بقایی، متین فر ح.ر. ، شهبازی، سهرابی. 1392. ارزيابي قابليت مدل هيبريدي ImpelERO در برآورد فرسايش خاك. ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان.

 79. 79- متین فر ح.ر. ، بلوچی. 1392. برآورد فاكتور KC (ضريب گياهي) با استفاده از داده هاي طيفي. . ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان.

 80. 80- متین فر ح.ر. ، شکری، قدوسی فرد. 1392. شناسایی عناصر سنگین در خاک با استفاده از طیف سنجی و تصاویر ابرطیفی. همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

 81. 81- متین فر ح.ر. ، سعدی خانی. 1393. اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 82. 82- متین فر ح.ر. ، قدوسی فرد. 1393. ارزیابی کربن آلی خاک در کاربری های اراضی مختلف در دانشکده کشاورزی لرستان. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

 83. 83- جانی پور، یوسفی فرد، متین فر ح.ر.. 1393. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصولات زراعی بر مبناي دادههاي طیفی و اقلیمی(مطالعه موردي: بخشی از استان لرستان). دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

 84. 84- Alavi panah,s.k., Rafiei.A., Matinfar, H. R., Nematolahi, Amiri,R. and Biglo J.,2008. The use of feature space in the interpretation of principle component analysis, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries,4-7 June 2008- Istanbul, Turkey.

 85. 85- Matinfar, H. R. and Alavi Panah S. K.,2008, Soil classification in arid lands based upon remote sensing, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries,4-7 June 2008- Istanbul, Turkey

 86. 86- Matinfar, H. R. and Alavi Panah S. K.,2008,Recognition of land cover/land use types and soil surface condition of arid region of IRAN based upon ASTER data, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries,4-7 June 2008- Istanbul, Turkey

 87. 87- Matinfar, H. R.,2008. Role of remote sensing thermal data and GIS techniques for ground water zoning in arid playa, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries,4-7 June 2008- Istanbul, Turkey.

 88. 88- Shamsipour A.A., Alavi Panah S. K.,Mohammadi H.,and Matinfar, H. R.,2008. Analysis of Drought Events for Central Plains of Iran with NOAA-AVHRR Data, 4th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries,4-7 June 2008- Istanbul, Turkey.

 89. 89- Alavi Panah, S. K., Matinfar, H. R. and Alikhah, A., 2006. Optimization of urban mapping in satellite images by combining thermal and reflective remotely sensed data, ASIA GIS, 6th International conference, 9-10 March, Malaysia.

 90. 90- Matinfar H. R. and Alavi Panah S. K., 2006. Soil Survey in Arid Lands with Enhanced Thematic Mapper Data and GIS (Case study: Kashan), Map Middle East, March 26-29, Dubai, UAE.

 91. 91- Matinfar H. R., Sarmadian, F. and Maleki A., 2006. Remote Sensing and Geographic Information System a Clue for Assessing Land Degradation in Arid Regions in Iran, Map Middle East, March 26-29, Dubai, UAE.

 92. 92- Alavi Panah S. K., Matinfar H. R. and Khodaei K., 2006. The use of remote sensing data and GIS in the study of petroleum mulch on soil surface and sand dune fixation, EARSel Symposium, Bonn, Germany.

 93. 93- Alavi Panah S. K., Shamsipour A. and Matinfar H. R., 2005. Study of temperature range and daily cycles in desert using field measurements and interpretation of TM and ETM+ thermal data, China,

 94. 94- Matinfar H. R. and Soorghali M., 2012, A Survey on Satellite Data Potentials in Dust monitoring, 8th International Soil Science Congresson "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 ,Izmir, TURKEY.

 95. 95- Matinfar H. R. and Alavi Panah S. K.,2012, Vegetation Indices and Land surface temperature as a clue for Change detection monitoring (Case study;Khoramabad region), 8th International Soil Science Congresson "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 ,Izmir, TURKEY.

 96. 96- Alavipanah S.K.,Matinfar H. R.,Sarmasti N., Jafarbeglou M., Goodarzi Mehr S.2012. INTRODUCTION TO INDEXES IN IDENTIFICATION OF SALINE SOILS BY USING OF ASTER AND LISS III DATA, 4th International Congress EUROSOIL 2012.

کتب منتشر شده
 1. 1-علوم خاک، انتشارات دانشگاه لرستان

 2. 2- کار برد فنآوری اطلاعات در علوم زمین(خاک شناسی رقومی) - انتشارات دانشگاه تهران

 3. 3- سنجش از دور شوری خاک(با تاکید بر مدیریت اراضی) - انتشارات دانشگاه تهران

 4. 4- مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای( کار برد نرم افزار ENVI5)- زیر چاپ

 5. 5- روش تحقیق در سنجش از دور -زیر چاپ

افتخارات کسب شده
 1. 1- رتبه اول آزمون ورودي دكتري ، مهندسي علوم خاك ، دانشگاه تهران- 1379

 2. 2- رتبه دوم دانشجويان شاهد وايثار گر دانشگاه تهران- سال تحصیلی 81-1380

 3. 3- پژوهشگر برتر استانی ، سال 1387

 4. 5- پژوهشگر برتر دانشگاه ،سال 1389

 5. 4- پژوهشگر برتر دانشگاه سال1388

 6. 6- پژوهشگر برتر استاني، سال 1390

 7. 7- پژوهشگر برتر استاني، سال 1391

 8. 8- پژوهشگر برتر دانشگاه ، سال 1392

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. نقشه برداری تکمیلی (کار برد RS وGIS ) دانشگاه لرستان

  2. پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران

  3. اصول سیستمای اطلاعات جغرافیایی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران

  4. کاربرد آمار در تحلیلهای فضایی و مکانی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران

  5. کار برد سنجش از دور در برنامه ریزی محیطی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران

  6. اصول سنجش از دور دانشگاه لرستان

  7. سنجش از دور ( ارشد آبخیز داری) دانشگاه لر ستان

  8. سنجش از دور(ارشد علوم خاک) دانشگاه لرستان

  9. سنجش از دور( دکتری ژئومورفولوژی) دانشگاه تهران

  10. سنجش ازدور(دکتری علوم خاک) دانشگاه لرستان

  11. GIS(دکتری علوم خاک) دانشگاه لرستان

  12. شناسایی وتهیه نقشه خاک دانشگاه لرستان

  13. خاکشناسی عمومی

  14. سوابق اجرایی
   1. مدیر دانشجویی دانشگاه : 1378 -1380

   2. مدیر گروه تولیدات گیاهی88-90

   3. عضوشوری نظارت و ارزشیابی دانشگاه 1378تا 1380

   4. عضو کمیته بررسی، نظارت و ارزیابی تالیفات دانشگاه 1378 تا 1380

   5. -نماینده وزیر در هیئت نظارت دانشگاه ملایر

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. 1- خاکشناسی رقومی و پدومتری

   2. 2- تلفیق روشهای زمین آمار و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در استخراج اطلاعات از داده های ابر طیفی و چند طیفی.

   3. 3- مطالعه خصوصیات طیفی و اپتیکی پدیده های مختلف خصوصاخاک های مناطق خشک ونیمه خشک ایران ، پوشش گیاهی و...

   4. 4- تحقیق پیرامون روشهای برآورد وضعیت پوشش گیاهی ، خشک سالی ها ، تغییرات کار بری های اراضی ، تغییرات اراضی متاثر از شوری ، روند یابی سیل و ... با تکیه بر داده های دور سنجی و تکتیکهای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای.

   5. 5- تحقیق پیرامون دور سنجی در مناطق خشک ،مزایای دور سنجی در مناطق خشک ،محدودیتها ی دور سنجی در این مناطق و بالاخره معرفی مناسبترین داده های دور سنجی و روشهای استخراج اطلاعات از این داده ها برای کار بران مختلف.

   اطلاعات تکمیلی