ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
عزت اله قدم پور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: ghadampour.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: eghadampour@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

 3. دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات علمی پژوهشی
 1. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه؛ یوسفوند، لیلا. (1396). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اجتناب شناختی- رفتاری و نشخوار ذهنی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. افق دانش ، 23(2)، 148-141.

 2. قدم پور، عزت اله؛ زندکریمی، مریم؛ صحرائی بیرانوند، مهدی؛ قارلقی، سجاد. (1396).بررسی رابطه ی میان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در میان مدیران مدارس. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، 14(2)، 124-105.

 3. فرهادی، علی؛ ساکی، کوروش؛ قدم پور، عزت اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ چهری، پرستو. (1395).پیش¬بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس مولفه های سرمایه روان شناختی دانشجویان. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ، 9(2)، 133-127.

 4. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه؛ یوسفوند، لیلا. (1395). تاثیر درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کفایت اجتماعی و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. ارمغان دانش، 21(11)، 1114-1100

 5. قدم پور، عزت اله؛ میردریکوند، فضل اله؛ بیرانوند، کبری. (1396). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(2)، 61-52.

 6. روشن نیا، سمیه؛ رضایی، فاطمه؛ قدم پور، عزت اله. (1396). مروری بر نقش عوامل روانشناختی در صرع. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 5(2)، 123-110.

 7. قدم پور، عزت اله؛ بیرانوند، زینب؛ یوسفوند، مهدی. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش به روش ایده جویی (اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت تجربه ها. فصلنامه علمی – پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1)، 154-125.

 8. قدم پور، عزت اله؛ رضایی، مهدی؛ موذنی، ترانه؛ گراوند، هوشنگ. (1396). مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین بر اساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک. مطالعات روانشناختی، 13، 2.

 9. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. (1395). تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول. پژوهش های تربیتی، 33،

 10. قدم پور، عزت اله؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1394). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر هیجان یادگیری دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی تربیتی

 11. قدم پور، عزت اله؛ جعفری، حسن. (1394). بررسی میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و باورهای انگیزشی مرتبط با آن. پژوهش در نظام های آموزشی

 12. قدم پور، عزت اله. (1395). اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم آباد. فصلنامه روان شناسی تربیتی

 13. روشن نیا، سمیه؛ رضایی، فاطمه؛ قدم پور، عزت اله. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان. دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت

 14. قدم پور، عزت اله؛ حسنوندی، صبا؛ قاضی، شیرین. (1395). تاثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زنان دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی-نقص توجه. یافته

 15. قدم پور، عزت اله؛ صادقی، مسعود؛ نقی بیرانوند، فاطمه. (1395). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی تربیتی

 16. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، لیلا؛ رادمهر، پروانه. (1395). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 17. علوی، زینب؛ قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه. (1396). تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت

 18. قدم پور، عزت اله؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ وجدان پرست، حسین. (1395). الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجانی بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

 19. قدم¬پور، عزت¬اله؛ ویسکرمی، حسنعلی و گراوند، هوشنگ. (1395). ارائه مدل علی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه روانشناسی تربیتی

 20. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1396). مقایسه و رابطه بین معنای زندگی و حرمت خود با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 21. قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه؛ علوی، زینب. (1396). تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد. اندیشه های نوین تربیتی

 22. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه؛ یوسفوند، لیلا. (1396). تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 23. قدم پور، عزت اله؛ منصوری، لیلا. (1396). مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر و پسر و سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان. فصلنامه روان شناسی تربیتی

 24. قدم پور، عزت اله؛ بیرانوند، کبری. (1396). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه تازه های علوم شناختی

 25. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، مهدی؛ فرخ زادیان، علی اصغر. (1396). بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش آموزان دختر افسرده. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

 26. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه؛ یوسفوند، لیلا. (1396). کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر اضطراب سلامت زنان مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، 27(4)، 276- 269.

 27. قدم پور، عزت اله؛ امیریان، لیلا؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ نقی بیرانوند، فاطمه. (1396). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی

 28. قدم پور، عزت اله؛ محمدی، یوسف؛ یوسفوند، مهدی؛ فرخ زادیان، علی اصغر. (1396). نقش باورهای فراشناختی، خوش بینی تحصیلی و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری تحصیلی. فصلنامه روان شناسی تربیتی

 29. قدم پور، عزت اله و زندکریمی، مریم.(1396). بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 30. قدم پور، عزت اله؛ منصوری، لیلا. (1396). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود در دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مطالعات روانشناختی

 31. عباسی، محمد؛ قدم پور، عزت اله و امیریان، لیلا. (1396). تاثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی های روانشناختی بیماران دارای آسیب نخاعی. پوهش در دین و سلامت

 32. بختیاری، لیلا؛ قدم پور، عزت اله؛ بختیاری، منصوره؛ سادین، علی اکبر. (1393). مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت¬های اجتماعی دانش¬آموزان جهت اموزش از راه دور و اموزش سنتی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(3)، 63-49.

 33. قدم پور، عزت اله؛ کامکار، پیمان؛ جمشیدی کیا، سجاد؛ سبزیان، سعیده؛ محمدحسنی، نسرین؛ گراوند، هوشنگ. (1393). نقش سبک های تفکر و گرایش به تفکر انتقادی در آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزشی الکترونیکی با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان شناسی تربیتی، 1(1)، 15-1.

 34. عزت اله قدم پور، پیمان کامکار، هوشنگ گراوند، سجاد جمشیدی کیا. (1393). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5(1)، 1، 42-21.

 35. عزت اله قدم پور، پیمان کامکار؛ سعیده سبزیان، عاطفه چهل پر، سمانه عبدلی، هوشنگ گراوند. (1394). بررسی رابطه بین انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 2(1)، 67-53.

 36. محمدی، جواد؛ قدم پور، عزت اله؛ عزیزی، امیر. (1394). بررسی ارتباط آشفتگی اخلاقی با کنترل و تقاضای شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر تبریز. نشریه آموزش و اخلاق پرستاری، 3(3)، 30-23.

 37. قدم پور، عزت اله؛ امیری، زنگی آبادی، معصومه؛ اصلی آزاد، معصومه. (1394). اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل بر عزت نفس، عملکرد و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. پژوهش توانبخشی در پرستاری، 3(1)، 44-33.

 38. علی سیاه منصور، عزت اله قدم پور، مجتبی روشن پور. (1394). راههای کاهش آسیب اجتماعی خودکشی و خودزنی در زندانهای استان لرستان. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، 3(4)، 48-35.

 39. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، لیلا؛ رادمهر، پروانه. (1395).تبیین بهزیستی روان شناختی کارکنان بر اساس سازه های رهبری معنوی و سلامت سازمانی. نوآوری های مدیریت آموزشی، 11(2)، 80-73.

 40. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، لیلا؛ رادمهر، پروانه. (1395).اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 2(3)، 78-67.

 41. قدم پور، عزت اله؛ سرمد، زهره. (1381). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. مجله روانشناسی، 7(26)،126-111.

 42. فیروزه غضنفری، عزت اله قدم پور .(1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد.فصلنامه اصول بهداشت روانی، 37، 54-47.

 43. Shahbazirad, A., Ghadampour, E., Ghazanfari, F., & Momeni, K. (2017).Development of cognitive, metacognitive and behavioral model of social anxiety disorder (SAD). Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, (Accepted paper).

 44. Ghadampour, E., Vieskarami, H., & Garavand H. (2016). Investigating the Relationship of Creative Educational Atmosphere and Academic Self-efficacy with Problem Solving Skills of Higher Education Students. The Social Sciences.11, 3, 6581-6586.

 45. Ghadampour, E., Alaei Khoraem, R., & Alaei Khoraem, S. (2014). International Journal of Psychology and Behavioral Research. 1, 3, 683-688.

 46. Vieskarami, H., Ghadampour, E., & Mottaghinia, M. (2017).The relationship of school climate and collective self-efficacy with personal self-efficiency of primary school teachers. International Journal of Economic Perspectives, (Accepted Paper).

 47. قدم پور، عزت اله؛ عاقلی، علی. (1388). بررسی اثربخشی برنامه آموزش آیین نامه راهنمایی ورانندگی كسب مهارت های نظری رانندگی در آموزشگاه های تعلیم رانندگی تهران بزرگ در سال 1385. مجله راهور، شماره 8.

 48. Shahbazirad, A., Ghadampour, E., Ghazanfari, F., & Momeni, Kh. (2016). Model of schol anxiety disorder: a structural equation modeling of cognitive, meta- cognitive, behavioral aspects. Psychologia; 59: 202- 214.

 49. Shiva, Nazari; Ezatollah Ghadampour. (2015). Identifying the relation between psychological capital and Efficiency of the secondary school teacher in khorramabad city. MULTITEMAS, 26, 4, 176- 183.

 50. Nazanin Zadehmoradian Alani; Ezatollah Ghadampour. (2015). Examining the relation between teachers general health and Self- Efficacy. MULTITEMAS, 26, 3, 90-96.

 51. Ghadampour, E., Vieskarami, H., & Vejdanparast, H. (2016).The structural model of the metacognitive beliefs and effect of self-esteem on academic procrastination among Farhangian University students. International Journal of Educational and Psychological Researches, (Accepted Paper).

 52. Vieskarami, H., Ghadampour, E., & Mottaghinia, M. (2016).Teachers Sense of Efficacy Scale (TSES): Examining the reliability and validity in the Iranian teachers. International Journal of Educational and Psychological Researches, (Accepted Paper).

 53. قدم¬پور، عزت¬اله؛ خلیلی¬گشنیگانی، زهرا و رضائیان، مهدی. (1396). تاثیر آموزش بسته فراشناختی(تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان پسر دوره دوم متوسطه. مجله آموزش و ارزشیابی، 11(42)، 90- 71.

 54. حسنوندی، صبا؛ قاضی، شیرین و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تاثیر برنامه درمانی مثبت¬نگر بر بهزیستی روان¬شناختی زنان دارای کودکان مبتلا به بیش¬فعالی- نقص¬توجه. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(2)، 40- 30.

 55. قدم¬پور، عزت¬اله و مشرقی، شبنم. (1396). رابطه سلامت معنوی، بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان. مجله روان¬شناسی پیری، 3(2)، 106- 97.

 56. قدم¬پور، عزت¬اله؛ شفیعی، معصومه و حیدری¬راد، حدیث. (1396). بررسی رابطه مزاحمت¬های سایبری با آسیب¬پذیری روانی و افکار خودکشی در دانشجویان دختر و پسر. پژوهش در سلامت روان¬شناختی، 11(3)، 40- 28.

 57. وجدان¬پرست، حسین؛ قدم¬پور، عزت¬اله و ویسکرمی، حسنعلی. (1396). الگوی ساختاری تاثیر عزت¬نفس، انگیزش و نظم-جویی شناختی هیجان بر تعلل¬ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز. پژوهش¬های نوین روان¬شناختی، 12(47)، 240- 224.

 58. قاضی، شیرین؛ حسنوندی، صبا و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). پیش¬بینی اضطراب امتحان و خودناتوان¬سازی تحصیلی بر اساس الکسی¬تایمیا. مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(4)، 31- 22.

 59. 79) قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1396). اثربخشی برنامه آموزشی غنی¬سازی روابط بر ادراک رفتارهای از خودگذشتگی خود و شوهر و تاب¬آوری ابهام در زنان دانشجو. مشاوره و روان¬درمانی خانواده، 7و 2(24)، 142- 123.

 60. 80) کاظمی، رضا؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ رستمی، رضا؛ خمامی، ساناز و رضایی، مهدی. (1396). بررسی اثربخشی تحریک دوطرفه مکرر مغناطیسی فراجمجمه¬ای بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به افسردگی دوقطبی. فصلنامه روان¬شناسی شناختی، 5(3)، 50- 41.

 61. شاکرمی، مریم؛ صادقی، مسعود و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تدوین مدل درگیری تحصیلی بر اساس عوامل جو روانی- اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی تاب¬آوری تحصیلی. فصلنامه روش¬ها و مدل¬های روان-شناختی، 8(3)، 182- 159.

 62. علائی، رقیه؛ علائی¬خرایم، سارا و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در پیش¬بینی اضطراب امتحان دانش¬آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری. دانش و پژوهش در روان¬شناسی کاربردی، 18(2)، 117- 109.

 63. قدم¬پور، عزت¬اله؛ صادقی، مسعود؛ چهری، پرستو و خلیلی¬گشنیگانی، زهرا. (1396). تاثیر آموزش امید بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش¬آموزان دختر استثنایی(کم¬توان ذهنی) دوره متوسطه دوم شهرستان خرم¬آباد. فصلنامه کودکان استثنایی، 17(4)، 76- 65.

 64. قدم¬پور، عزت¬اله؛ قاسمی پیربلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1396). ویژگی¬های روان¬سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش¬آموزان. فصلنامه اندازه¬گیری تربیتی، 8(29)، 184- 167.

 65. سبزیان، سعیده؛ قدم¬پور، عزت¬اله و میردریکوند، فضل¬اله. (1396). تدوین مدل علی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه¬ای خودکارآمدی تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(3)، 66- 43.

 66. رحیمی¬پور، طاهره؛ غضنفری، فیروزه و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش¬آموزان نارساخوان. دانش و پژوهش در روان¬شناسی کاربردی، 18(2)، 61- 52.

 67. عباسی، محمد؛ قدم¬پور، عزت¬اله و حجتی، محمد. (1396). نقش خودمراقبتی، تاب¬آوری و ناامیدی در افسردگی سالمندان مبتلا به بیماری¬های قلبی. مجله روان¬شناسی پیری، 3(3)، 184- 177.

 68. علائی، رقیه؛ سپهوندی، محمدعلی و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تدوین مدل محله آسیب¬پذیر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد. مجله توسعه محلی(روستایی- شهریی)، 9(1)، 78- 51.

 69. علائی، رقیه؛ سپهوندی، محمدعلی و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تبیین نقش تعیین¬کننده منبع کنترل: سنجش رابطه میان نحوه نظارت والدین و رفتار پرخطر مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه¬های شهر تهران. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، 249- 231.

 70. گراوند، هوشنگ؛ قدم¬پور، عزت¬اله و ویسکرمی، حسنعلی. (1396). ارائه مدل علی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت¬های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه¬ای تحصیلی. فصلنامه روان¬شناسی تربیتی، 13(46)، 121- 95.

 71. قدم¬پور، عزت¬اله؛ اداوی، حمیده و روشن¬نیا، سمیه. (1396). تاثیر آموزش روان¬شناسی مثبت¬نگر بر عشق به یادگیری و تاب¬آوری تحصیلی دانش¬آموزان. پژوهش¬های کاربردی روان¬شناختی، 8(4)، 67- 51.

 72. قدم¬پور، عزت¬اله؛ منصوری، لیلا و بکدلی¬نصرآباد، حدیث. (1396). نقش ابعاد حمایت اجتماعی در پیش¬بینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر اهواز. فصلنامه زن و فرهنگ، 9(33)، 75- 63.

 73. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی؛ فرخ¬زادیان، مهدی؛ حسنوند، بنفشه و یوسف¬وند، مسلم. (1396). اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تاب¬آوری تحصیلی و خودتمایزیافتگی دانش¬آموزان دختر افسرده. مجله روان¬شناسی و روان¬پزشکی شناخت. 4(3)، 90- 77.

 74. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم¬پور، عزت¬اله و متقی¬نیا، محمدرضا. (1396). ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (OTS)در مدارس ابتدایی. فصلنامه پژوهش¬های کاربردی روانشناختی، 8(1)، 48- 31.

 75. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی و فرخزادیان، علی¬اصغر. (1397). بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش¬آموزان دختر افسرده. فصلنامه پژوهش¬های نوین روان¬شناختی، 13(49)، 40- 21.

 76. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حسینی¬رمقانی، نسرین¬السادات؛ مرادی، سمیه؛ مرادیانی، سیده خدیجه و عالی¬پور، کبری. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری پس¬رویدادی و اجتناب شناختی در دانش¬آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی. افق دانش، 24(2)، 118- 111.

 77. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم¬پور، عزت¬اله و متقی¬نیا، محمدرضا. (1397). الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی بر خودکارآمدی شخصی با مینجیگری خودکارآمدی جمعی معلمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(1)، 282- 259.

 78. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی و رجبی، هومن. (1397). نقش خوش¬بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش¬بینی خودناتوان¬سازی تحصیلی. مطالعات روان¬شناسی تربیتی، 15(30)، 30- 1.

 79. قدم¬پور، عزت¬اله؛ امیریان، لیلا و خدایی، سجاد. (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 240- 219.

 80. قدم¬پور، عزت¬اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و عالی¬پور، کبری. (1397). بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دوماهنامه سلامت کار ایران، 15(2)، 141- 129.

 81. قدم¬پور، عزت¬اله؛ میردریکوند، فضل¬اله و بیرانوند، کبری. (1397). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بی¬حوصلگی و شکفتگی دانش¬آموزان دختر پایه دوم دبیرستان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 4(2)، 12- 1.

 82. قدم¬پور، عزت¬اله؛ مرادی¬زاده، سیروس و شاه¬کرمی، محمد. (1397). اثربخشی آموزش ذهن¬آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان. فصلنامه روانشناسی پیری، 4(1)، 38- 27.

 83. قدم پور، عزت اله؛ حیدریانی، لیلا؛ برزگربفرویی، مهدی و دهقان منشادی، منصور. (1397). بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی تحصیلی. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(3)، 57- 47.

 84. قدم پور، عزت اله؛ منصوری، لیلا؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و امرایی، فروزان. (1397). تاثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(35)، 170- 147.

 85. قدم پور، عزت اله؛ حسینی رمقانی، نسرین السادات و مرادیانی گیزه رود، خدیجه. (1397). اثربخش طرحواره درمانی هیجانی بر حساسيت اضطرابی و راهبردهای تنظيم هيجان دانش آموزان مضطرب اجتماعي. ارمغان دانش، 23(5)، 607- 591.

 86. قدم پور، عزت اله؛ روشن نیا، سمیه و رضایی فر، نسرین. (1397). اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر کیفیت خواب و استحکام روانی سالمندان شهر خرم آباد. نشریه سالمندشناسی، 3(2)، 39- 31.

 87. قدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، مهدی؛ کریمیان، مجتبی؛ پیرعین الدین، سعید و باغخانی، نرگس. (1397). تأثیر آموزش به روش الگوی پیش سازماندهنده بر نیازهای خود تعیین گری و معنای تحصیل در یادگیری زبان انگلیسی (مورد مطالعه: دانشآموزان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوره متوسطه دوم). نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 121- 114.

 88. سلیمی، حسین؛ قدم پور، عزت اله و رضایی، فاطمه. (1397). دوین مدل ساختاري پیشبینی قربانی شدن قلدري از طریق عوامل محیطی و مهارتهاي ارتباطی با واسطه گري آشفتگی روانشناختی . دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 7(2)، 94- 71.

 89. رحیمی پور، طاهره؛ غضنفری، فیروزه و قدم پور، عزت اله. (1397). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش پیشرفت و عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 19(4)، 136- 124.

 90. قدم پور، عزت اله؛ حیدریانی، لیلا و رادمهر، فرناز. (1397). بررسی رابطۀ معنای زندگی و عزت‌نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 26(5)، 322- 317.

 91. قدم پور، عزت اله؛ رادمهرف فرناز و حیدریانی، لیلا. (1397). مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا و عادی. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 3(9)، 260- 219.

 92. جعفری، حسن؛ محمدپور، سمانه؛ قدم¬پور، عزت¬اله و قبادیان، مسلم. (1397). ویژگی¬های روان¬سنجی پرسشنامه بدرفتاری روان¬شناختی. فصلنامه اندازه¬گیری تربیتی، 8(32)، 141- 127.

 93. قدم¬پور، عزت¬اله و زندکریمی، مریم. (1397). بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 25(25)، 128- 103.

 94. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حیدریانی، لیلا و برزگربفرویی، مهدی. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی، تاب¬آوری و رضایت زناشویی همسران جانبازان. مجله طب نظامی، 21(1)، 31- 22.

 95. روشن¬نیا، سمیه؛ رضایی، فاطمه و قدم¬پور، عزت¬اله. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان. دوفصلنامه روان¬شناسی بالینی و شخصیت، 16(2)، 39- 29.

 96. قدم¬پور، عزت¬اله؛ کلانتر، جهانگیر و یوسف¬وند، لیلا. (1397). تاثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه¬ی قصه¬گویی بر بخشودگی بین¬فردی دانش¬آموزان پایه ششم ابتدایی، 12(41)، 89- 73.

 97. بیرانوند، زینب؛ قدم¬پور، عزت¬اله و سپهوندی، محمدعلی. (1397). اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلالات رفتاری دانش-آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش¬پذیر. فصلنامه کودکان استثنایی، 18(3)، 104- 91.

 98. قدم پور، عزت اله؛ صادقی، مسعود؛ نقی بیرانوند، فاطمه. (1395). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 14(49)، 137- 119.

 99. جعفری، حسن؛ محمدپور، سمانه؛ قدم¬پور، عزت¬اله و قبادیان، مسلم. (1397). ویژگی¬های روان¬سنجی پرسشنامه بدرفتاری روان¬شناختی. فصلنامه اندازه¬گیری تربیتی، 8(32)، 141- 127.

 100. قدم¬پور، عزت¬اله؛ رادمهر، فرناز و یوسف¬وند، لیلا. (1397). تاثیر آموزش برنامه جرات¬ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش¬آموزان دختر متوسطه اول. اندیشه¬های نوین تربیتی، 14(3)، 180- 164.

 101. قدم¬پور، عزت¬اله؛ روشن¬نیا، سمیه و رضایی¬فر، نسرین. (1397). اثربخشی معنویت¬درمانی بر باورهای فراشناختی و نگرش-های ناکارآمد سالمندان شهر خرم¬آباد در سال 1396. نشریه سالمندشناسی، 3(3)، 8- 1.

 102. قدم¬پور، عزت¬اله؛ روشن¬نیا، سمیه و رضایی¬فر، نسرین. (1397). اثربخشی معنویت¬درمانی بر کیفیت خواب و استحکام روانی سالمندان شهر خرم¬آباد. نشریه سالمندشناسی، 3(2)، 39- 31.

 103. زنگی¬آبادی، معصومه؛ صادقی، مسعود و قدم¬پور، عزت¬اله. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش¬آموزان ناسازگار. فصلنامه پژوهش در نظام¬های آموزشی، 13(44)، 85- 69.

 104. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حیدریانی، لیلا و رادمهر، فرناز. (1398). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف-پذیری شناختی و رضایت¬مندی از زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه روان¬شناسی سلامت، 8(1)، 167- 153.

 105. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی؛ کریمیان، مجتبی؛ پیرعین¬الدین، سعید و باغخانی، نرگس. (1397). تاثیر آموزش به روش الگوی پیش¬سازمان¬دهنده بر نیازهای خودتعیین¬گری و معنای تحصیل در یادگیری زبان انگلیسی(مورد مطالعه: دانش-آموزان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوره متوسطه دوم). نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 120- 114.

 106. یوسف¬وند، مهدی؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ یاوری، هانیه و آج، آرمان. (1398). مدل¬یابی علی تاب¬آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، 37- 31.

 107. سبزیان، سعیده؛ قدم¬پور، عزت¬اله و میردریکوند، فضل¬الله. (1397). ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف¬پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجی¬گری خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 7(3)، 43- 32.

 108. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حاتمیان، پیمان و بیات، شکوفه. (1398). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و دشواری تنظیم شناختی هیجان در سالمندان سیگاری و غیرسیگاری. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 14(1)، 41- 37.

 109. مرادی¬زاده، سیروس؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ میردریکوند، فضل¬الله؛ قدم¬پور، عزت¬اله و غضنفری، فیروزه. (1398). بررسی و مقایسه اثربخشی روان¬درمانی مثبت¬نگر و واقعیت¬درمانی بر کاهش کمال¬گرایی و استرس تحصیلی دانش¬آموزان دختر تیزهوش. فصلنامه روان¬شناسی افراد استثنایی، 9(34)، 110- 79.

 110. ) قدم¬پور، عزت¬اله و زندکریمی، مریم. (1398). رابطه بین رهبری تحولی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش. فصلنامه مدیریت مدرسه، 7(2)، 231- 212.

 111. 148) قدم¬پور، عزت¬اله؛ رشیدی، فرزانه؛ یوسف¬وند، مهدی؛ عنایتی، بهار و ملکی، سبحان. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغیر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی. مطالعات روان¬شناختی، 15(1)، 130- 113.

 112. 149) یوسف¬وند، مهدی؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ملکی، سبحان؛ پادروند، پیمان و رجبی، هومن. (1398). اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابی¬های تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی دانش¬آموزان پسر. نشریه پژوهش¬های آموزش و یادگیری، 16(1)، 49- 37.

 113. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی و علوی، زینب. (1397). اثربخشی معنادرمانی بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر خرم¬آباد. رویش روانشناسی، 7(9)، 188- 144.

 114. قدم¬پور، عزت¬اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و منصوری، لیلا. (1397). رابطه معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با بهزیستی تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه اول شهر ایذه. رویش روانشناسی، 7(7).

 115. قدم پور، عزت اله؛ مهدیانی، زینب؛ پادروند، حافظ؛ امرایی، بهزاد و سوری، حسین. (1398). پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی،15(53)، 108- 93.

 116. یوسفوند، مهدی؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ صادقی، مسعود و غلامرضایی، سیمین.0(1397). نقش پایستگی آموزشی، مکان کنترل هیجانات تحصیلی در پیش¬بینی تاب¬آوری تحصیلی. فصلنامه تدریس پژوهی، 6(4)، 144- 127.

 117. Zangiabadi, M.,Sadeghi, M., & Ghadampour, E.(2018). The effect of emotion- focused prospecting strategies training on academic adjustment of female students. Iranian journal of learning and memory. 1(2), 23- 28.

 118. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسفوند، مهدی؛ صادقی، مسعود و علوی، زینب. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح باورهای فراشناختی و رضایتمندی زناشویی در زوجین مبتلا به افسردگی. فصلنامه پژوهش-های نوین روانشناختی، 14(53).

 119. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حیدریانی، لیلا؛ برزگربفرویی، مهدی؛ نصیری هانیس، غفار. (1397). مقایسه دلبستگی به والدین، دانش و نگرش جنسی و نگرش نسبت به انتخاب همسر در دانش¬آموزان خانواده¬های طلاق و عادی. روانشناسی خانواده، 5(1)، 82- 71.

 120. قدم¬پور، عزت¬اله؛ کرمی، امیر و خدارحیمی، سیامک. (1398). مقایسه بهزیستی معنوی، تحمل ابهام و شادکامی در سالمندان ساکن در منزل و خانه سالمندان. 13(44)، 12- 2.

 121. کاظمی، رضا؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ رستمی، رضا؛ خمامی، ساناز و رضایی، مهدی. (1396). بررسی اثربخشی تحریک دوطرفه مکرر مغناطیسی فراجمجمه¬ای بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به افسردگی دوقطبی. فصلنامه روان¬شناسی شناختی، 5(3)، 50- 41

 122. علوی، زینب؛ قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه. (1396). تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، 15(2)، 96- 85.

 123. قدم¬پور، عزت¬اله؛ حسینی¬رمقانی، نسرین¬السادات؛ مرادی، سمیه؛ مرادیانی، سیده خدیجه و عالی¬پور، کبری. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری پس¬رویدادی و اجتناب شناختی در دانش¬آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی. افق دانش، 24(2)، 118- 111.

 124. یوسف¬وند، مهدی؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ میردریکوند، فضل¬اله؛ حسینی، حسین و فرخ¬زادیان، علی اصغر. (1397). اثربخشی درمان DBT(رفتار درمانی دیالکتیک) بر نیازهای خودتعیین¬گری(SDN) و معنای تحصیل(MOE) دانش-آموزان دختر مبتلا به افسردگی. روان¬شناسی بالینی شخصیت و رفتار.

 125. Shahbazirad, A; Ghadampour, E; Ghazanfari, F & Momene, K. M. (2016). model of social anxiety disorder: a structural equation modeling of cognitive , meta- cognitive ,behavioral aspects

 126. علائی، رقیه؛ سپهوندی، محمدعلی و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تبیین نقش تعیین¬کننده منبع کنترل: سنجش رابطه میان نحوه نظارت والدین و رفتار پرخطر مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه¬های شهر تهران. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، 249- 231.

 127. رحیمی¬پور، طاهره؛ غضنفری، فیروزه و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش¬آموزان نارساخوان. دانش و پژوهش در روان¬شناسی کاربردی، 18(2)، 61- 52.

 128. عباسی، محمد؛ قدم¬پور، عزت¬اله و حجتی، محمد. (1396). نقش خودمراقبتی، تاب¬آوری و ناامیدی در افسردگی سالمندان مبتلا به بیماری¬های قلبی. مجله روان¬شناسی پیری، 3(3)، 184- 177.

 129. سبزیان، سعیده؛ قدم¬پور، عزت¬اله و میردریکوند، فضل¬اله. (1396). تدوین مدل علی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه¬ای خودکارآمدی تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(3)، 66- 43.

 130. قدم¬پور، عزت¬اله؛ قاسمی پیربلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1396). ویژگی¬های روان-سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش¬آموزان. فصلنامه اندازه¬گیری تربیتی، 8(29)، 184- 167.

 131. قدم¬پور، عزت¬اله؛ صادقی، مسعود؛ چهری، پرستو و خلیلی¬گشنیگانی، زهرا. (1396). تاثیر آموزش امید بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش¬آموزان دختر استثنایی(کم¬توان ذهنی) دوره متوسطه دوم شهرستان خرم¬آباد. فصلنامه کودکان استثنایی، 17(4)، 76- 65.

 132. قدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر

 133. علائی خرایم، رقیه؛ علائی خرایم، سارا و قدم پور، عزت اله. (1396). نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزة پیشرفت در پیشبینی اضطراب امتحان دانش آموزانِ مقطع ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(3)، 109- 117.

 134. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1396). اثربخشی برنامه آموزشی غنی¬سازی روابط بر ادراک رفتارهای از خودگذشتگی خود و شوهر و تاب¬آوری ابهام در زنان دانشجو. مشاوره و روان¬درمانی خانواده، 7و 2(24)، 142- 123.

 135. علائی، رقیه؛ سپهوندی، محمدعلی و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تدوین مدل محله آسیب¬پذیر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد. مجله توسعه محلی(روستایی- شهریی)، 9(1)، 78- 51.

 136. قدم پور، عزت اله؛ میردریکوند، فضل اله؛ بیرانوند، کبری. (1396). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(2)، 61-52.

 137. شاکرمی، مریم؛ صادقی، مسعود و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تدوین مدل درگیری تحصیلی بر اساس عوامل جو روانی- اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی تاب¬آوری تحصیلی. فصلنامه روش¬ها و مدل-های روان¬شناختی، 8(3)، 182- 159.

 138. قاضی، شیرین؛ حسنوندی، صبا و قدم پور، عزت اله . (1396). پیش بینی اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی بر اساس الکسی تایمیا. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(4)، 31- 22.

 139. روشن نیا، سمیه؛ رضایی، فاطمه؛ قدم پور، عزت اله. (1396). مروری بر عوامل روانشناختی در صرع. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 5(2)، 123-110.

 140. تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول

 141. قدم پور، عزت اله؛ رضایی، فاطمه؛ حسینی رمقانی، نسرین السادات؛ مرادی، سمیه. (1396). مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 19(1)، 92-81.

 142. قدم پور، عزت اله؛ امیریان، لیلا؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و نقی بیرانوند، فاطمه. (1396). بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه خوشبینی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7(27)، 64- 45.

 143. وجدان¬پرست، حسین؛ قدم¬پور، عزت¬اله و ویسکرمی، حسنعلی. (1396). الگوی ساختاری تاثیر عزت¬نفس، انگیزش و نظم¬جویی شناختی هیجان بر تعلل¬ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز. پژوهش¬های نوین روان-شناختی، 12(47)، 240- 224.

 144. قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه؛ علوی، زینب. (1396). تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد. اندیشه های نوین تربیتی، 13(2)، 124- 97.

 145. قدم پور، عزت اله؛ عزیزی، امیر؛ محمدی، جواد. (1395).اثربخشی درمان فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. نشریه آموزش پرستاری، 5(5)، 22-17.

 146. فرهادی، علی؛ ساکی، کوروش؛ قدم پور، عزت اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ چهری، پرستو. (1395).پیش¬بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس مولفه های سرمایه روان شناختی دانشجویان. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ، 9(2)، 133-127.

 147. قدم¬پور، عزت¬اله؛ شفیعی، معصومه و حیدری¬راد، حدیث. (1396). بررسی رابطه مزاحمت¬های سایبری با آسیب-پذیری روانی و افکار خودکشی در دانشجویان دختر و پسر. پژوهش در سلامت روان¬شناختی، 11(3)، 40- 28.

 148. تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی.

 149. قدم پور، عزت اله؛ بیرانوند، کبری. (1396). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(4)، 55- 43.

 150. قدم پور، عزت اله؛ رحیمی پور، طاهره؛ زنگی آبادی، معصومه. (1395). تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران بر مهارت های خود کنترلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دوره دبستان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 17(3)، 117-109.

 151. فرهادی، علی؛ قدم پور، عزت اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1395).پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(4)، 265-260.

 152. شهبازی راد، افسانه؛ قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه؛ مومنی، خدامراد. (1395).اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی- فراشناختی- رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6(24)، 61-47.

 153. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم پور، عزت اله؛ متقی نیا، محمد رضا. (1395).الگوی ساختاری رابطه جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی.مجله دست آوردهای روان شناختی(علوم تربیتی و روان شناسی) دانشگاه شهید چمران اهواز، 4، 23، 1، 114-95.

 154. Shahbazirad, A., Ghadampour, E., Ghazanfari, F., & Momeni, K. (2016).The effectiveness of education based on the cognitive, metacognitive and behavioral model on reducing post-event processing in the patients with social anxiety disorder (SAD). Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences, 10, 4, 1288-1291.

 155. قدم پور، عزت اله؛ رضایی، مهدی و موذنی، ترانه. (1396). مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین بر اساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک. مطالعات روانشناختی،13(2)، 112- 95.

 156. قدم پور، عزت اله؛ بیرانوند، زینب؛ یوسفوند، مهدی. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش به روش ایده جویی (اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت تجربه ها. فصلنامه علمی – پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1)، 154-125.

 157. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، لیلا؛ رادمهر، پروانه. (1395).تاثیر آموزش برنامه جرات¬ورزی بر میزان تفکر انتقادی(خلاقیت، بالندگی، تعهد) در دانش¬آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم¬آباد. فصلنامه علمی – پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی6(2)، 18-1.

 158. صادقی، مسعود؛ قدم پور، عزت اله و اسماعیلی، افسانه. (1395). بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تابآوری کودکان مادران دارای اختلال طیف اتیسم1. 15(6)، 99- 84.

 159. قدم پور، عزت اله؛ فرهادی، علی؛ نقی بیرانوند، فاطمه. (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی گیلان، 8(2)، 68-60.

 160. حسنوندی، صبا؛ قاضی، شیرین و قدم¬پور، عزت¬اله. (1396). تاثیر برنامه درمانی مثبت¬نگر بر بهزیستی روان¬شناختی زنان دارای کودکان مبتلا به بیش¬فعالی- نقص¬توجه. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(2)، 40- 30.

 161. قدم¬پور، عزت¬اله و مشرقی، شبنم. (1396). رابطه سلامت معنوی، بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان. مجله روان¬شناسی پیری، 3(2)، 106- 97.

 162. قدم پور، عزت اله؛ رحیمی پور، طاهره و سلیمی، حسین. (1394).بررسي اثربخشي رويكرد گروه درماني معنوي بر افزايش ميزان تاب آوري دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان. 8(4)،

 163. veiskarami, H. A; Ghadampour, E & Motaghiniya, M.R. (2017). nteractions among School Climate,I Collective Self-Efficacy, and Personal Self-Efficiency: Evidence from Education Institutions

 164. Ghadampour, E., Vieskarami, H., & Vejdanparast, H. (2017).The effect of teaching motivation and self-esteem strategies on reducing academic procrastination among Farhangian University students in Tabriz. International Journal of Economic Perspectives, (Accepted Paper).

 165. Shahbazirad, A; Ghadampour, E; Ghazanfari, F & Momene, K. M. (2017). The Effectiveness of Cognitive, Meta-cognitive, and Behavioral Model on Reducing Anxious Thoughts in Patients with Social .Anxiety Disorder

 166. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1395).اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. مجله علوم پزشکی شهرکرد، 18(2)، 34- 21.

 167. Shahbazirad, A., Ghadampour, E., Ghazanfari, F., & Momeni, K. (2017).The effectiveness of education based on the cognitive, metacognitive and behavioral model on reducing meta-worries belief in patients with social anxiety disorder. Practice in Clinical Psychology, 5, 1, 55-61.

 168. قدم¬پور، عزت¬اله؛ شهبازی راد، افسانه؛ محمدی، فرشته؛ و عباسی، منظر. (1394). اثر بخشی بازی بی رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روان¬شناسی تربیتی علامه طباطبایی،11(38)، 15-1.

 169. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه؛ یوسفوند، لیلا. (1395). تاثیر درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کفایت اجتماعی و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. ارمغان دانش، 21(11)، 1114-1100.

 170. قدم پور، عزت اله؛ زندکریمی، مریم؛ صحرائی بیرانوند، مهدی؛ قارلقی، سجاد. (1396). بررسی رابطه¬ی میان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در میان مدیران مدارس. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، 14(2)، 124-105.

 171. قدم پور، عزت اله؛ یوسفوند، لیلا؛ رادمهر، پروانه. (1395).اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 2(3)، 78-67.

 172. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین؛ رادمهر، پروانه. (1394).اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگیدر نوجوانان مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی با پیگیری 60 روزه، مجله پزشکی ارومیه، 26(12)، 1040-1028.

 173. مهدی رضائی،عزت اله قدم پور، مظاهر رضایی،رضا کاظمی. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روان شناسی بالینی،7(4)، 58-45.

 174. میردریکوند، فضل الله؛ قدم پور، عزت اله؛ کاوریزاده، میعاد. (1395). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بدسرپرست. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 5(3)، 30-23.

 175. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1395). تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی*. 4(6)، 58- 38.

 176. قدم پور، عزت اله؛ ویسکرمی، حسنعلی و علائی خرایم، رقیه. (1394). رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی انگیزش تحصیلی اضطراب آزمون ) با عملکرد تحصیلی. 12(21)، 126- 105.

 177. family and its role in high-risk behavior of substance use

 178. Effectiveness of group forgiveness education on aggression reduction of female student of khorramabad high schools.

 179. قدم پور، عزت اله؛ کوگانی، نیلوفر و جعفری، حسن. (1393). بررسي رابطه بين سبكهاي تفكر و خلاقيت مديران مدارس متوسطه. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3).

 180. قدم پور، عزت اله؛ میرزایی فر، داود و سبزیان، سعیده. (1393).بررسی رابطه بین درگیري تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانهاي شهر اصفهان پیش( بینی افت تحصیلی بر اساس درگیري تحصیلی). فصلنامه روانشناسی تربیتی، 10(34)، 247- 233.

 181. قدم پور، عزت اله؛ متقی¬نیا، محمدرضا؛ گراوند، هوشنگ. (1394). بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم در مدارس ابتدایی شهر گناباد. فصلنامه نو¬آوری¬های آموزشی، 14(55)، 51-68.

 182. قدم پور، عزت اله. (1394). بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سلامت روانی کارکنان سازمانهاي دولتی استان لرستان. فصلنامه علمی پژوهشی یافته، 17(3)، 105- 95.

 183. Working Memory and Intelligence Contribution to Academic Achievement.

 184. قدم پور، عزت اله؛ مهرداد، حسین و جعفری، حسنعلی. (1390). بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 2(1)، 101- 81.

 185. رحیمی¬پور، طاهره؛ قدم¬پور، عزت¬اله؛ امیری، فاطمه و حیدری بزنجانی، مصطفی. (1395). اثربخشی آموزش صبر مبتنی بر آموزه¬های دینی بر تاب¬آوری. فصلنامه روان¬شناسی دین، 11(41)، 46- 31.

 186. قدم¬پور، عزت¬اله؛ یوسف¬وند، مهدی و رجبی، هومن. (1397). نقش خوش¬بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش¬بینی خودناتوان¬سازی تحصیلی. مطالعات روان¬شناسی تربیتی، 15(30)، 30- 1.

 187. بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد در سال 1389.

 188. مطالعه سبک های مدیریت تعارض معلمان در برخورد با دانش-آموزان پرخاشگر (محیط پژوهش: مدارس راهنمایی استان لرستان)

 189. قدم پور، عزت اله؛ سبزیان، سعیده، اسدالهی، جواد؛ گراوند، هوشنگ.(1393). اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی و میزان خلاقیت دانش آموزان دختر شهر اصفهان. فصلنامه علمی – پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 1.

 190. قدم پور، عزت اله؛ گراوند، هوشنگ؛ سبزیان، سعیده. (1393). رابطه بین ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(11)، 942-933.

 191. طاهری، ژاله؛ دلاور، علی؛ قدم پور، عزت اله و فرخی، نورعلی. (1389). عوامل موثر در الگوي مناسب باورهاي انگيزشي دانش آموزان دبيرستاني در شهر تهران. مجله اصول بهداشت روانی، 12(4)، 673- 662.

 192. قدم پور، عزت اله؛ مرادیان، محمودرضا و شکری، فرحناز. (1393). طراحى، تدوين و هنجاريابى پرسش نامة روش تدريس انعكاسى براى نظام آموزشى ايران در دورة متوسطه. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 50(13)، 64- 43.

 193. قدم پور، عزت اله؛ کشتی آرای، نرگس؛ ناصریان حاجی آبادی، حمید؛ محمدزاده قصر، احمد و گراوند، هوشنگ. (1392). اولويت سبكهاي يادگيري و ارتباط آن با گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13(8)، 662- 652.

 194. رضایی، اکبر؛ محمدزاده، علی؛ قدم پور، عزت اله و کردنوقابی، رسول. (1392). خوش بيني-بدبيني و سبكهاي پردازش اطلاعات به عنوان پيش بين هاي افسردگي و رضايت از زندگي. مجله اصول بهداشت روانی، 15(3).

 195. رضایی، اکبر؛ قدم پور، عزت اله و شریفی، حسن پاشا. (1387). الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعـه و پـژوهش. بررسـی اثربخشی آن در دانش آموزان دورۀ راهنمایی1. نوآوری های آموزشی، 7(25)، 184- 151.

 196. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم پور، عزت اله و متقی نیا، محمدرضا. (1397). الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکار آمدی شخصی با میانجی گری خودکار آمدی جمعی معلمان

 197. قدم¬پور، عزت¬اله؛ امیریان، لیلا و خدایی، سجاد. (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 240- 219.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تدوین مدل انگیزش تحصیلی و اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر انگیزش تحصیلی، علاقه مندی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 2. تدوین مدل شناختی - فراشناختی - رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر کاهش نشانه‌ها، پردازش پس‌رویدادی و باور فرانگرانی در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی شهر کرمانشاه

 3. تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه پژوهشی در دانشجویان دانشگاه انتظامی

 4. تدوین الگوی شناسایی باور های انگیزشی دانش آموزان دبیرستان های تهران در سال تحصیلی 88-89

 5. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم آباد

 6. بررسی اثربخشی مدل مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دوره دوم متوسطه شهر سنندج

 7. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر هیجان یادگیری، اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد

 8. بررسی رابطه بین هوش چندگانه و مهارت های سه گانه مدیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد

 9. اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلالات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مک توان ذهنی آموزش پذیر

 10. اثربخشی آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی، درگیری تحصیلی و شکفتگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد

 11. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سوگیری تعبیر، باورهای فراشناختی و نگرش های ناکارآمد در نوجوانان مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

 12. بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر معنا در زندگی، تاب آوری و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم

 13. بررسی تأثیر درمان تعهد و پذیرش بر فراوانی حملات صرع، اضطراب و رفتارهای خود مدیریتی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو در شهر خرم‌آباد

 14. بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد

 15. بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران

 16. بررسی میزان رعایت اصول آزمون‌سازی و اجرای آزمون‌ها در مراکز آموزشی درجه‌داری ناجا

 17. بررسی رابطه بین فشار روانی و اثربخشی مدیران مقاطع سه‌گانه آموزش و پرورش شهرستان سلسله

 18. بررسی ویژگی‌های شخصیتی مدیران کارآمد و ارائه راهکارهایی جهت فراگیر نمودن این ویژگی‌ها در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان خرم‌آباد نواحی 1 و 2

 19. بررسی عوامل مؤثر بر جذب، بهسازی و نگهداری مدیران آموزشی کارآمد از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرم‌آباد

 20. بررسی مشکلات برنامه آموزش آئین‌نامه راهور( کسب مهارت‌های نظری رانندگی) از دیدگاه فراگیران رانندگی تهران بزرگ

 21. رابطه بین سبک‌های شناختی و راهبردهای یادگیری و مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

 22. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان آموزشگاه‌های علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان و شهید چمران کرج با عملکرد آنان در سال 1387

 23. بررسی رابطه بین ویژگی‌های سازمانی و تأمین سلامت عمومی کارکنان مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز

 24. رابطه بین ترافیک شهری و بهداشت روانی شهروندان شهر مشهد

 25. بررسی اثربخشی برنامه تفصیلی فراگیران مقطع دیپلم و زیر دیپلم مرکز آموزش شهید بیگلری و مدنی در سال 1386

 26. بررسی رابطه بین جو سازمانی و کارایی مدیران مدارس متوسطه شهرستان شیروان چرداول

 27. ارزشیابی عملکرد دوره‌های تخصصی تکمیلی در سال 86-1385 در دانشکده اداری و پشتیبانی

 28. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سطح میانی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 29. بررسی میزان به‌کارگیری مدیران از مدیریت فرآیند مدار و رابطه آن با عملکرد دبیران در سطح دبیرستان‌های متوسطه نظری دخترانه نواحی 1 و 2 شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 88-87

 30. بررسی میزان موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس شهرستان خرم‌آباد

 31. بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و انگیزه پیشرفت آن‌ها در مدارس متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 32. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان پلدختر

 33. بررسی رابطه بین میزان اعمال عدالت سازمانی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 34. بررسی رابطه بین میزان استفاده مدیران از مهارت‌های مدیریت زمان(الگوی دیوید لوئیس) و اثربخشی این مهارت‌ها در عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 35. بررسی عوامل مؤثر بر استرس مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم‌آباد بر اساس دیدگاه رابینز در سال تحصیلی 89-1388

 36. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی( براساس الگوی پنج عاملی مک گری و کاستا) و کارایی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان پلدختر

 37. بررسی اجرای طرح صدور گواهینامه رانندگی موقت و نقش آن در ایمنی ترافیک شهر تهران

 38. میزان گرایش به مواد مخدر در بین رانندگان حمل‌ونقل عمومی و عوامل مؤثر بر آن در محور سبزوار- شاهرود

 39. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 1388-89

 40. بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش سازمانی و یادگیری سازمانی مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد

 41. بررسی عوامل مؤثر بر روحیه پژوهش دانش آموزان متوسطه ناحیه یک شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 90-1389

 42. بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 90-1389

 43. بررسی رابطه بین پیشرفت دردرس مهارت‌آموزی با افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان استثنایی گروه کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان خرم‌آباد

 44. بررسی رابطه بین هویت اجتماعی با سلسله‌مراتب ارزش‌ها در دانش آموزان دخترو پسرمقطع متوسطه شهرخرم‌آباد درسال تحصیلی 89-1388

 45. مقایسه باورهای انگیزشی و روحیه پژوهشگری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه هوشمند و عادی شهرستان خرم‌آباد

 46. بررسی رابطه بین رفتار اجتماعی معلمان و جوسازمانی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان قم در سال تحصیلی 89-1388

 47. بررسی رابطه بین به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش وکارایی معلمان دردرس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شهرستان خرم آباد درسال تحصیلی 89-1388

 48. بررسی راهکارهای جذب دانش آموزان به شرکت در مسابقات فرهنگی-هنری در مدارس متوسطه شهرستان خرم‌آباددرسال تحصیلی 91-1390

 49. بررسی رابطه بین مهارت های خواندن و نوشتن زبان فارسی و یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 91-1390

 50. بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و رفتار اخلاقی مدیران مدارس شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 91-1390

 51. بررسی رابطه بین هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دو ممقطع متوسطه شهرستان الشتر در سال تحصیلی 91-1390

 52. بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر خرم آباد

 53. بررسی میزان شیوع مشکلات روانی-اجتماعی در بین دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی ناحیه یک خرم‌آباد و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن ها

 54. رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه ناحیه یک شهرخرم‌آباد درسال تحصیلی 92-1391

 55. امکان‌سنجی اجرای مدیریت دانش در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان خرم‌آباد بر اساس مدل نوناکاوتاکوچی در سال تحصیلی 89-1388

 56. رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی دبیران دبیرستان‌های ناحیه یک آموزش و پرورش خرم‌آباد د رسال تحصیلی 91-1390

 57. بررسی رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و به‌ کارگیری فرهنگ اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان و معلمان آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم‌آباد

 58. بررسی نقش آموزش‌های ضمن خدمت بر میزان بهره وری کارکنان اداره کل حفاظت محیط ‌زیست استان لرستان

 59. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (الگویBig5) و رهبری تحول‌گرا در مدیران مدارس متوسطه شهر خرم‌آباد (نواحی 1و 2) درسال تحصیلی 89-1388

 60. راه‌های فعال‌سازی شورای معلمان و انجمن اولیاء ناحیه یک شهرستان خرم آباد درسال تحصیلی 89-1388

 61. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم داده‌ شده و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه نظری شهرخرم‌آباد

 62. تأثیر به‌کارگیری روش‌های سنجش جایگزین (عملکردی وکارپوشه) وسنتی (مداد وکاغذی) بر انگیزش پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی دردرس شیمی شهرستان خرم‌آباد درسال 87-86

 63. تدوین الگوی شناسایی باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستان‌های تهران د رسال تحصیلی 89-1388

 64. طراحی و تدوین مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان نسبت به مطالعه و پژوهش

 65. بررسی میزان آشنایی مدیران مدارس شهرستان ایلام با مدیریت فرآیند مدا رو راه‌های ارتقاءآن

 66. بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با عملکرد دبیران دبیرستان‌های دخترانه شهر خرم‌آباد بر اساس مهارت‌های هفتگانه

 67. بررسی رابطه بین رهبری تحولی و مؤلفه‌های آن با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرخرم‌آباد نواحی 1 و 2 از دیدگاه معلمان بر اساس مدل برناردباس

 68. بررسی رابطه بین باورهای فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرم‌آباد بر اساس مدل چالز هندی

 69. بررسی رابطه بین ساختارسازمانی و آمادگی مدیران برای تغییر درسازمان‌های دولتی شهرخرم‌آباد

 70. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 88-1387

 71. بررسی شیوه¬های افزایش مشارکت مردمی در اداره امور مدارس شهرستان قصرشیرین از دیدگاه مدیران و اولیای عضوانجمن و اولیاء و مربیان

 72. بررسی علل عدم مشارکت والدین در جلسات انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 89-1388

 73. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دبیرستان‌های شهرستان خرم‌آباد(ازدیدگاه گلمن) درسال تحصیلی 89-1388

 74. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

 75. بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی کارکنان و میزان رضایت دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 89-1388

 76. بررسی رابطه بین تفکر و پذیرش تغییر مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 90-1389

 77. بررسی میزان استفاده معلمان از طرح درس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 5 تهران

 78. بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 91-1390

 79. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و استفاده مدیر از الگوهای رفتار سازمانی مدارس متوسطه نظری شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 91-1390

 80. بررسی نقش مدارس هوشمند و عادی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان پلدختر

 81. بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه و عملکرد شغلی آن ها در دبیرستان‌های دختر انه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 90-1389

 82. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی رؤسای شعب بانک کشاورزی در استان لرستان

 83. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مسؤلیت پذیری دبیران دوره متوسطه ناحیه یک شهرستان خرم¬آباد در سال تحصیلی 89-1388

 84. رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستان های شهر الیگودرز

 85. بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روابط انسانی مدیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 91-1390

 86. ارائه چارچوبی جهت کاربرد مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

 87. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس و بهداشت روانی دبیران دبیرستان¬های خرم آباد

 88. نقش هوش هیجانی بر سبک تصمیم¬گیری مدیران مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389

 89. رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و استرس شغلی در آموزگاران ناحیه 2 آموزش و پرورش خرم آباد در سال تحصیلی 92-1391

 90. بررسی نقش روابط غیر رسمی مدیران بر کارایی معلمان مدارس راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389

 91. مقایسه فعالیت های مدیریتی، پرورشی و بهداشتی مراکز پیش دبستانی دولتی و غیرانتفاعی شهرخرم آباد ازدیدگاه مربیان در سال تحصیلی 89-1388

 92. بررسی رابطه بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389

 93. بررسی نقش به کارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد در سال 1389

 94. بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از دیدگاه دانشجویان

 95. بررسی میزان نقش مربیان بهداشت مدارس در حفظ و بهبود سطح سلامت عمومی دانش آموزان ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389

 96. راهکارهای ترغیب دانش آموزان متوسطه شهرستان خرم آباد به انتخاب رشته های غیر نظری

 97. بررسی میزان رعایت اصول ساخت و اجرای آزمون های پیشرفت تحصیلی در مراکزآموزش در جه داری ناجا

 98. بررسی رابطه بین اختلالات یادگیری و توانایی دانش آموزان در مهارت های مربوط به دروس بخوانیم و بنویسیم در بین دانش آموزان پایه اول ناحیه 2 شهر ری در سال تحصیلی 91-1390

 99. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک های مدیریتی با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

 100. بررسی شیوه های افزایش مشارکت مردمی در اداره امور مدارس شهرستان قصرشیرین از دیدگاه مدیران و اولیای عضو انجمن و اولیاء و مربیان

 101. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (براساس الگوی پنج عاملی مک کری و کوستا) و کارایی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان پلدختر

 102. الگوسازی، طراحی و هنجاریابی پرسشنامه روش تدریس انعکاسی و میزان آگاهی و به کارگیری آن توسط دبیران مقطع متوسطه در استان لرستان

 103. بررسی رابطه بین میزان استفاده مدیران از مهارت های مدیریت زمان ( الگوی دیوی دلوئیس) و اثربخشی این مهارت ها در عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 89-1388

 104. بررسی عوامل مرتبط با اهمال در انجام فریضه نماز در دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی ناحیه (1) آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد و ارائه راهکارهای مناسب

 105. بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی و هوش فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در سال 1389

 106. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی آموزگاران دبستان های استثنایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 92-1391

 107. رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری و مطالعه با پشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتطامی در سال تحصیلی 87-1386

 108. بررسی اثربخشی برنامه تفصیلی فراگیران مقطع دیپلم و زیر دیپلم مرکز آموزش شهید بیگلری و مدنی استان اردبیل در سال 1387

 109. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مدارس راهنمایی ناحیه یک شهرستان خرم آباد

 110. رابطه بین هیجان خواهی و بزهکاری ( خرید و فروش مواد مخدر،سرقت و شرارت ) در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان لرستان در سال 1386

 111. میزان گرایش به مواد مخدر در بین رانندگان بخش حمل و نقل عمومی در محور سبزوار-شاهرود و عوامل موثر بر آن در 6 ماه نخست سال 1386

 112. بررسی رابطه بین ویژگی های سازمانی و تامین سلامت عمومی کارکنان مرکزآموزش ولیعصر (عج) تبریزدرسال 1386

 113. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان آموزشگاه های علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان و شهید چمران کرج با عملکرد آنان در سال 1387

 114. رابطه بین ترافیک شهری و بهداشت روانی شهروندان شهر مشهد در سال 1386

 115. رابطه بین سلامت عمومی با خودکارآمدی حرفه ای معلمان دوره اول و دوم متوسطه ناحیه 1 شهرخرم آباد

 116. بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر خرم آباد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسی رابطه بین شیوه های مقابله با استرس و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه لرستان. چهارمین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان

 2. مقایسه احتمال خطر مصرف مواد مخدر، احتمال خطر خودکشی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان برحسب عوامل جنسیت، وضعیت تأهل و نوع پذیرش (روزانه- شبانه).چهارمین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان

 3. بررسی میزان انطباق تفکر انتقادی دانشجویان با سیره علوی. همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی(اقتصادی) در سیره علوی

 4. معنویت در سیره علوی: (بررسی میدانی جایگاه معنویت، شکاف بین اهمیت و شانس دستیابی به آن در مقایسه با دیگر اهداف دانشجویان). همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی(اقتصادی) در سیره علوی

 5. برنامه درسی مبتنی بر وب برای دانش آموزان خاص: مفهوم،‌مسائل و طراحی. همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره‌های آموزش و پرورش

 6. توانمندسازی معلمان از طریق برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مبتنی بر خودکارآمدی: ضرورتی برای دانشگاه فرهنگیان. همایش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متعهد و متخصص

 7. بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت¬شناختی و اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان. ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

 8. بررسی رابطه بین آگاهی ازدفاع مقدس ومدیریت جهادی دبیران. نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

 9. بررسی تأثیر آموزش به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجین.اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده. اهواز. انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز

 10. بررسی آمادگی ورودی دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی و نقش کارکردهای سبک تفکر در آن. ششمین همایش ملی آموزش

 11. بررسی رابطه بین ادراک از محیط یادگیری با اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی

 12. بررسی نقش فشارآورهای تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی

 13. بررسی رابطه بین ادراکات محیط یادگیری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی

 14. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی پرستاران بیمارستان بوعلی همدان. اولین همایش ملی پرستاری، روان‌شناسی، ارتقای سلامت و محیط‌زیست سالم

 15. اثربخشی آموزش‌های ادراکی-بینایی در بهبود املای دانش¬آموزان کم‌توان ذهنی. نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

 16. بررسی نقش فشارآورهای تحصیلی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی

 17. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر.چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

 18. اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلال کمبود توجه دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر.سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران

 19. اثربخشی نمایش عروسکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر.سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

 20. بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر سبک گرایش- اجتناب حل مسئله دانش آموزان دختر.سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران

 21. ارتقاء، اقدام،اجرا و ارزیابی برنامه‌ها توسط مدیران دبیرستان‌های متوسطه نظری دخترانه شهر خرم‌آباد از دیدگاه دبیران.همایش سراسری مباحث کلیدی در علم مدیریت

 22. تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هیجان مثبت یادگیری دانش آموزان.کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

 23. رابطه امید و انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه.کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم اجتماعی

 24. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری فردی نوجوانان دختر بدسرپرست. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران

 25. بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر اعتماد به حل مسئله دانش آموزان دختر.سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران

 26. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر بدسرپرست. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران

 27. بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر وجود معنا درزندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم.کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز

 28. بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم.کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

 29. بررسی نقش سازه‌های احساس تنهایی و فرسودگی شغلی در پیش‌بینی قصدترک شغل کارکنان، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

 30. بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی، تاب آوری و جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی. دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

 31. رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 32. اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر افزایش سازگاری و صمیمیت زناشویی زنان افراد تحت درمان با متادون. پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

 33. بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان. هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

 34. پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس جو روانی- اجتماعی کلاس درس در بین دانش آموزان متوسطه اول در شهرستان خرم¬آباد. اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی

 35. پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده در بین دانش آموزان شهرستان خرم آباد. اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی

 36. بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و فرسودگی در مدرسه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی

 37. سرمایه روان شناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی

 38. مقایسه فریبکاری تحصیلی، تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی

 39. بررسی راهکارهای انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم انقلاب. کنگره طنین ایثار، مجموعه چکیده مقالات برتر، اداره کل امور بانوان استانداری تهران با همکاری کانون طنین ایثار

 40. راهکارهای ترویج کارآفرینی با هدف تحقق جهاد اقتصادی. کنفرانس جهاد اقتصادی

 41. نقش دانشگاه ها در تحقق جهاد اقتصادی. کنفرانس جهاد اقتصادی

 42. انسان کامل از منظر امام علی علیه السلام. چکیده مقالات دومین همایش ملی سیره علوی

 43. جایگاه مردم در حکومت علوی. چکیده مقالات دومین همایش ملی سیره علوی

 44. The relationship between GAI and CPI factor in new Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV)with Wechsler Individual Achievement Test Second Edition (WIAT-II). International Conference On Management, Economics and Humanities

 45. The Comparison of Self-Efficacy and Coping Styles among Students with High Test Anxiety and Students Normally. The Second INTERNATIONAL Anxiety Congress, Shafa Neuroscience Research Center

 46. Effect of Psycho-Social on the Prevalence of Addiction in Tehran. 8th International Congress on Addiction Science

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. فرا مطالعه تحقیقات اجتماعی در حوزه های سرقت، خودکشی، قتل عمد و نزاع دسته‌جمعی در استان لرستان و راهکارهای مقابله با آن

   2. شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی

   3. بررسی و ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی استان لرستان

   4. بررسی میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و باورهای انگیزشی مرتبط با آن

   5. تاثیر سبک های یادگیری بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان

   6. نظرسنجی عمومی از مردم استان همدان در مورد چگونگی حفظ و تقویت روحیه ایثارگری و انتظار آنان از ایثارگران

   7. مقایسه نقش زنان شاهد و عادی در توسعه فرهنگی کشور

   8. بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان و مشکلات تشخیص دادهشده آنها طی سال های 1388-1385

   9. بررسی مقایسه ای بهداشت روانی کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی استان لرستان و عوامل فردی، سازمانی و محیطی مرتبط با آن

   10. بررسی مقایسه ای بهداشت روانی کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی استان لرستان و عوامل فردی، سازمانی و محیطی مرتبط با آن

   11. بررسی عوامل آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اضطراب، استرس و افسردگی در جانبازان استان همدان

   12. بررسی راهکارهای انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم انقلاب

   13. بررسی میزان مشارکت زنان در خدمات جمعیت هلال احمر استان ایلام و موانع موجود در مشارکت آنان

   14. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در اصلاح رفتار مددجویان

   15. بررسی نقش اقدامات کاهش آسیب در کاهش رفتارهای پر خطر معتادان تزریقی شهرستان خرم آباد

   16. شیوه های گسترش فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در مدارس استان لرستان

   17. شناسایی راهکارهای افزایش کیفیت به خدمات رفاهی و درمانی فرهنگیان استان لرستان

   18. آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان 12 تا 17 ساله استان لرستان

   19. بررسی دلایل افزایش پذیرش دختران نسبت به پسران در دانشگاه ها و پیامدهای ناشی از آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه لرستان

   20. بررسی ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات مشاوره ای در کلانتری های استان لرستان و نقش آن در کاهش جرایم

   21. نقش نیروی انتظامی در ساختار امنیت و احساس امنیت

   22. بررسی تاثیر روش آموزشی آزمون محور بر پیشرفت تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

   23. بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر ابعاد دینداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز)

   24. بررسی رابطه بین رضایت از زناشویی و مشکلات دوران بارداری

   25. بررسی تطبیقی عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها در مدارس راهنمایی شهرستان الیگودرز

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. عضو شورای پژوهشی دانشگاه لرستان

    2. عضو کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    3. عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    4. عضو کمیسیون تخصصی کارگروه پژوهش دفتر آموزش وپژوهش استانداری لرستان

    5. عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان

    6. عضو کمیته پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 2 خرم آباد

    7. عضو هیات نظارت بر انتخابات اولین دوره شورای نظام روان شناسی و مشاوره استان لرستان

    8. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

    9. عضو شورای دانشگاه لرستان

    10. معاون اداری- مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

    11. استاد مشاور فرهنگی دانشگاه لرستان با حکم معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه لرستان

    12. عضو کمیته علمی و اجرایی همایش بهره مندی دانشی از تجارب حاصل در برقراری امنیت انتظامی

    13. عضو هیات داوران کمیته همایش ملی احساس امنیت، نظمو امنیت

    14. مسئول کمیته روانشناختی همایش ملی احساس امنیت، نظم و امنیت

    15. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

    16. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه لرستان

    17. قائم مقام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    18. معاون آمورشی دانشگاه لرستان

    19. عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

    20. عضو و رئیس شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    21. عضو و رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    22. مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

    23. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه لرستان

    24. دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

    25. دبیر هیأت ممیزه دانشگاه لرستان

    26. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    27. عضو کمیسیون فرهنگی تعیین امتیازات فرهنگی-تربیتی-اجتماعی دانشگاه لرستان

    28. عضو شورای عالی هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه لرستان

    29. عضو شورای پردیس دانشگاه لرستان

    30. عضو هیات علمی مستقر در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    31. عضو کمیته ارزیابی و تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه لرستان

    32. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    33. عضو شورای فرهنگی دانشگاه لرستان

    34. دبیر کارگروه آمایش آموزش عالی استان لرستان

    35. عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی- کاربردی استان لرستان

    36. عضو کمیته پژوهشی هلال احمر استان لرستان

    37. هماهنگ کننده استانی پروژه های بین المللی تیمز و پرلز 2011 در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    38. عضو هیات رئیسه دانشگاه لرستان

    39. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    40. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    41. عضو کمیته فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

    42. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه لرستان

    43. عضو کمیته داوری همایش بین المللی سیره علوی

    44. دبیر چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

    45. نماینده تام الاختیار کنکور سراسری در سالهای 90، 91، 92 و 93 در دانشگاه لرستان

    46. عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

    47. عضو هیئت تحریریه مجله علمی- ترویجی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی