Ar En
حميدرضا عيسوند
حميدرضا عيسوند
عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
eisvand.hr@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
hrisvand@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
PhD: Crop Physiology, University of Tehran, 2008
MSc: Agronomy, University of Tehran, 2003
BSc :Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, 2000
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
بررسي اثر پرايمينگ هورموني با جيبرلين و اسيدساليسيليك بر نمود بذر و كيفيت فيزيولوژيك گياهچه دو رقم هويج . 1389
بررسي اثرات پرايمينگ بذر نخود با جيبرلين و اسيد آبسيسيک بر بهبود کيفيت فيزيولوژيک بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي. 1390
بررسي اثرات هيدرو و اسموپرايمينگ در دماهاي مختلف، بر سبز شدن، رشد اوليه گياهچه و درصد اسانس مرزه خوزستاني(Satureja Khuzestanica Jamzad) تحت تنش خشكي. 1390
مطالعه مقايسه اي اثرات تنش شوري و خشکي بر جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه چهار اکوتيپ از دو گونه بابونه Triplurospermum sevanens و Matricaria urea
بررسي جوانه زني و رشد اوليه گياهچه سه گونه آويشن تحت تنش هاي شوري و خشکي. 1391
بررسي اثر جيبرلين و نحوه استفاده از آن بر بهبود کيفيت بذرهاي زوال يافته بابونه آلماني (. Matricaria aurea L).
بررسي اثر كودهاي پرمصرف NPK بر صدمات مكانيكي بذر دو رقم نخود در دو سطح رطوبت. 1392
تاثير دو باکتري ريزوبيوم اليگومينوساروم و سودوموناس پوتيدا بر بهبود ظهورگياهچه، استقرارگياهچه و عملکرد بذور پير شده لوبيا چيتي. 1392
بررسي اثر اسانس مرزه خوزستاني بر کاهش خسارت قارچ فوزاريوم و آلترناريا در بذور پيرشده دو رقم گندم. 1392
بررسي اثرات پرايمينگ هورموني بر سبز شدن و خصوصيات فيزيولوژيکي گياهچه ذرت علوفه‌اي (سينگل کراس 704) تحت تنش سرما.1392
بررسي اثر آفت سن بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گندم.1393
بررسي تاثير تنش خشکي پايان فصل و محدوديت منبع بر عملکرد، انتقال مجدد و ميزان پروتئين دانه در ارقام جديد گندم.1393
بررسی عوامل موثر در فرایند هیدروپرایمینگ بذر بر کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت تحت تنش خشکی.1394
بررسي ارتباط قدرت رويشي بذور ارقام رايج پنبه در مزرعه و آزمايشگاه با استفاده از روشهاي مختلف آزمون بنيه بذر
بررسی تأثیر میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود دیم بهاره. 1394
بررسی نوع خواب بذر و روشهای شکستن آن در گیاه مرتعی گون ایرانی. 1394
بررسی اثر زمان و دمای نگهداری بذرهای پرایم شده گندم بر کیفیت فیزیولوژیکی بذر و شاخص های رشد و عملکرد محصول دانه.1395
16- بررسی تاثیر میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه، عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم نخود دیم بهاره. 1394
بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر فیزیولوژی زوال و ترمیم‌پذیری بذر گندم (دکتری-1395)
The effect of hormonal seed priming on emergence indices, early growth and some physiological traits of red bean seedling (Phaseolus vulgaris L.) under different soil density conditions
Effects of phosphate bio-fertilizer and foliar application of potassium, zinc and boron on physiological characteristics, yield and yield components of two cultivars of bread wheat under late-season heat stress
The Effect of Nitrogen and Zinc on the Growth and Quantitative and Qualitative Yields of Bread Wheat (Chamran cv.) Under Terminal Heat Stress Conditions (PhD thesis)
بررسی تاثیر سطوح تنش کم آبی بر صفات کیفی و کمی چهار گونه شبدر (Trifolium spp) در شرایط مدیریت پرنهاده و کم نهاده (تز دکتري)
Effects of vermicompost and zinc foliar application on yield and baking quality of wheat in late-season drought stress conditions
بررسی تاثیر تنش گرمای انتهای فصل و تغذیه گیاه مادری با روی و بور بر زوال بذر و کیفیت فیزیولوژیک گیاهچه گندم .1397
بررسی اثر آللوپاتیک گلبرگ زعفران بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه تاج¬خروس و سلمه‌تره تحت تنش شوری.1398
بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر و محلول پاشی نیتروژن و گلایسین بتائین بر عملکرد کمی و کیفی نخود در شرایط دیم 1398
Effects of sulfur and vermicompost on soybean (Glycine max L.) seed yield quality and quantity- (PhD Thesis)
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
فیزیولوژی گياهان در شرايط تنش، مقطع دکتری
فیزیولوژی بذر، مقطع دکتری
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، مقطع ارشد
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، مقطع دکتری
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان، مقطع کارشناسی ارشد
تکنولوژی بذر، مقطع کارشناسی ارشد
بيولوژي و تکنولوژي بذر، مقطع کارشناسی
زراعت در شرایط تنشهای محیطی، مقطع کارشناسی
فناوري هاي نوين در توليد گياهان زراعي- مقطع کارشناسي
فيزيولوژي رشد و نمو گياهان زراعي- مقطع کارشناسي ارشد
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
عيسوند، حميدرضا و پروانه عشوري. 1389. فيزيولوژي تنش، ترجمه، انتشارات دانشگاه لرستان
راهنما، افراسياب، پوستيني كاظم، ساساني، شهريار و حميدرضا عيسوند. 1390. پاسخ گياهان به تنش هاي غير زيستي. ترجمه- انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
عليزاده، محمدعلي و حميدرضا عيسوند. 1385. برنج در مصر، ترجمه، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت زراعت، دفتر گندم، برنج و حبوبات، 538 ص.
عیسوند، حمیدرضا، کمایی، حسین، چعب، عبدالنور، نعمت الهی، داریوش ، حیدری، سعید، و علی فرهادی. 1394. بیولوژی علف هرز و تغییر اقلیم.ترجمه. انتشارات دانشگاه لرستان. 337 ص.
عیسوند، حمیدرضا، حسینیان، سیدحمزه و سعید موری.1397. تعیین و بررسی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان زراعی. ترجمه، انتشارات دانشگاه لرستان، 233 ص
علاقه‌مندی ‌ها
Environmental Stresses
Seed Physiology
Phytohormones