ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
حميدرضا عيسوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: eisvand.hr@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hrisvand@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. PhD: Crop Physiology, University of Tehran, 2008

 2. MSc: Agronomy, University of Tehran, 2003

 3. BSc :Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, 2000

مقالات علمی پژوهشی
 1. عیسوند، ح.ر. 1393. پيش بيني زمان احياي بذر چند گونه دارويي از طريق برآورد ثابت¬هاي معادله قوه ناميه. 1393. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 45، شماره 3، 407-399.

 2. جوانمرد، ز. طبری، م.، عیسوند، ح.ر. و ف. احمدلو. 1394. اثر اسموپرايمينگ بر صفات جوانه زني بذر تحت تنش شوري كاج تهران (Pinus eldarica Medw.). نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 68، شماره 1، 88-77

 3. رستمي پور، ا.، مرادي، ع.، عيسوند* ، ح.ر. و نصيري، م. 1394. بررسي نوع خواب بذر و مناسب ترين روشهاي شکستن آن در سه اکوتيپ گون مرتعي (Astragalus cyclophyllus). نشريه علوم و فناوري بذر ايران. شماره (2)4، 65-51.

 4. آذرنيا، م.، بياباني، ع.، عيسوند، ح. ر.، غلامعلي-پورعلمداري، ا. 1394. مطالعه اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات ريشه و بخش هوايي عدس. نشريه پژوهش هاي توليد گياهي، (3)22، 53-27.

 5. کریم آبادی، ی.، غلامی زالی، ع.، احسان زاده، پ.، رزمجو، ج.، عشقی زاده، ح.ر. و ح.ر. عیسوند. 1395. بررسي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكرد ارقام نخود (Cicer arietinum L). به رژیم آبیاری و شوری. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.سال ششم، شماره 19، 85-69.

 6. Eisvand, H. R., Shirbandi, A., Nazarian, F. and Shakarami, J. 2015. Study the rate of sunn pest damage on wheat seed germination and early seedling growth. Iranian Journal of Seed Research 5(2): 11-19.

 7. Sharafi, A. and Eisvand, H. R. 2017. Effects of osmopriming at different temperatures on emergence, seedling growth and essential oil of Savory (Satureja Khuzestanica Jamzad) under drought stress. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5(2):23-35.

 8. Nikfar, Z., Pilevar, B., Mirazadi, Z. and Eisvand, H. R. 2017. Distribution pattern and some qualitative and quantitative traits of Persian Oak acorns in coppice forests of central Zagros (Case study: Kakareza forest in Lorestan province). Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(2): 23-41

 9. Eisvand, H.R. and Farajollahi, Z. 2017. Study of seed storability and seed physiological quality of two ecotypes of sage (Salvia officinalis) using AA test. Journal of Plant Production Research, 24(2):147-152.

 10. Farhadian Asgarabadi, K. and Eisvand, H. R. 2017. Effects of mycorrhiza and superabsorbent on root morphological characteristics and yield of chickpea (Cicer arietinum L.) under rain-fed conditions. Journal of Crop Production, 10(2):61-73.

 11. Samiei, Z., Eisvand, H., Farajollahi, Z. (2018). Study on effect of hydropriming duration and temperature on some seed and seedling physiological characteristics of rainfed wheat (Triticum aestivum L.) Kouhdasht cultivar under drought stress. Iranian Journal of Seed Sciences and Research, 4(4), 23-36. doi: 10.22124/jms.2018.2515

 12. عیسوند, حمید رضا, کمائی, حسین, دانشور, ماشاالله, نظریان فیروزآبادی, فرهاد. (1396). بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری. مجله تولید گیاهان زراعی, 10(4), 187-203. doi: 10.22069/ejcp.2018.13077.2013

 13. Kamaei, H., Eisvand, H. R. (2017). Effects of Planting Date, Bio-fertilizer Containing P Solubilizing Bacteria and Elements Foliar Application of Zinc and Boron on physiological and Agronomic Traits of Bread Wheat (Aflakcultivar). Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), 165-179. https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61058

 14. حمدی, حامد, نصرالهی, علی حیدر, شریفی پور, مجید, عیسوند, حمیدرضا. (1397). تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران, 8(4), 121-131.

 15. احمدی, حامد, نصرالهی, علی حیدر, شریفی پور, مجید, عیسوند, حمیدرضا. (1396). برنامه‌ریزی آبیاری سویا با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی. مدیریت آب و آبیاری, 7(1), 121-134. doi: 10.22059/jwim.2018.65502

 16. 83. Moslehi, A., Feyzian, M., Higueras, P. and Eisvand H.R. 2019. Assessment of EDDS and Vermicompost for the Phytoextraction of Cd and Pb by Sunflower (Helianthus annuus L.). International Journal of Phytoremediation, https://doi.org/10.1080/15226514.2018.1501336

 17. 60. Moori, S., Eisvand, H. R., Ismaili, A. and Sasani, SH. 2018. Effects of seed preparation with gibberellic acid and brassinosteroid on germination indices and physiological traits after accelerated aging. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 7(2): 183-193

 18. 61. Moslehi, A., Feizian, M. and Eisvand, H. R. 2019. Effect of salinity stress, phosphate fertilizer, and cadmium contamination on cadmium fractions in tobacco cultivated soil. Iranian Journal of Soil Research, 32 (4): 511-523

 19. 62. Farokhpour, B., Ismaili, A., Eisvand, H. R. and Sohrabi, M. 2019. Analysis of gene expression pattern of some members of NAC gene family in lentil (Lens culinaris M.) under cold stress. Agricultural Biotechnology Journal, 10 (4): 111-131.

 20. 65. Zaremanesh, H., Eisvand, H. R., Akbari, N., Ismaili, A. and Feizian, M. 2019. Effects of different humic acid and salinity levels on some traits of Khuzestani savory (Satureja Khuzestanica Jamzad). Applied Ecology and Environmental Research, 17(3):5409-5433.

 21. Hosseinian H.; Akbari, N.; Eisvand, H.R.; Akbarpour, O.; Saeedinia, M. 2019.Effect of drought stress and glycine betaine as foliar application on photosynthesis parameters of chickpea. J. of Water and Irrigation Management, 8(2):226-237

 22. Eisvand, H.R. and L. Ghorashi Kalibar. 2013. Do Osmosis and Salinity Stresses Have the Same Effects on Germination Parameters and Early Growth of Thyme? Seed technology Journal, 35 (2): 225-236.

 23. علیزاده، م.ع. و ح.ر. عیسوند. 1380. بررسي درصد جوانه زني، سرعت تجمعي جوانه زني و شاخص بنيه بذر 9 گونه دارويي تحت دو شرايط آزمايشگاهي مطلوب و پيش سرما. فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ایران، شماره 7، 146-133.

 24. نصیری، م. و ح.ر. عیسوند. 1380. بـــررسي اثـر اسيــد سـولـفـوريـك بـــر شكستن خــواب و جـوانه زنــي بــــــذور شـب خـسب ( Albizia julibrissin Durazz.) و خــرنوب (Ceratonia siliqua L.) . فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ایران، شماره 8

 25. عیسوند، ح.ر. و م.ع. علیزاده.1382. بررسي برخي فاكتورهاي كيفيت فيزيولوژيكي بذر (درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و شاخص بنيه) گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرايط آزمون پيري زودرس (AAT) – فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي

 26. علیزاده، م.ع. و ح.ر. عیسوند. 1383. درصد، سرعت جوانه زني و شاخص بنيه دو گونه گياه دارويي Eruca sativa Lam. و Anthemis altissima L. تـحت شرايــط سردخانه و انبارداري خشك. فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 20، شماره 3،307-301.

 27. نصیری، م.، مداح عارفی، ح. و ح.ر. عیسوند. 1383. بررسي تغييرات قوه ناميه و شكستن خواب بذر برخي از گونه هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي. فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، جلد 12 ، شماره 2 ،182-163.

 28. عیسوند، ح.ر، احمدی، ع. ، شاه نجات بوشهری، ع.ا. ، پوستینی، ک. و م.ر. جهانسوز. 1384. اثرتنش خشكي و زمان‌بندي مصرف كود ازته بر انتقال مجدد ازت، كيفيت نانوايي و الگوي نواري پروتئين‌هاي ذخيره‌اي دانه گندم مهدوي Triticum aestivum var Mahdavi. مجله علوم

 29. احمدی، ع. ، عیسوند، ح.ر. و ک. پوستینی. 1385. اثر متقابل تنش خشکي و زمان بندي مصرف کود نيتروژنه بر عملکرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي مرتبط با آن در گندم. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ايران، جلد 37 شماره 1، 123-113.

 30. عیسوند ح.ر. ، ر. توکل افشاری، ف. شریف زاده، ح. مداح عارفی و م. حسامزاده حجازی. 1387. بهبود كيفيت فيزيولوژيك بذور زوال يافته علف گندمي بلند (Agropyron elongatum Host) با استفاده از پرايمينگ هورموني براي شرايط كنترل و تنش خشکي، مجله علوم گياهان زراعي ا

 31. عیسوند، ح.ر. و ح. مداح عارفی. 1386. بررسي اثر برخي تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر كيفيت فيزيولوژيك بذور پير شده گياه Bromus inermis ، دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، جلد 15، شماره 2، 171-159.

 32. عیسوند ح.ر. ، م. آذرنیا، ف. نظریان فیروزآبادی و ر. شرفی. 1390. بررسی اثر جیبرلین و اسید ابسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیک بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 42، شماره 4، صص 797-789.

 33. اسماعیلی، ا. ، عیسوند، ح.ر.، رضائی نژاد، ع.، سمیعی،ک.و ضابطی، م. 1391. مطالعه شاخص ها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد (Myrtus communis). فصلنامه علمی پژوهشی یافته، دوره 14، شماره 2، 80-71.

 34. رهام، ر.، اکبری، ن.، نوقابی، م.، عیسوند، ح.ر.، و یعقوبی م.1391. بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر، جمعیت علفهای هرز و الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندر قند. مجله علمي پژوهشي چغندر قند. دوره 28 شماره 2؛ 187-171.

 35. عیسوند، ح.ر. ، ا. شرفی و ا. اسماعیلی. 1392. بررسی اثرهاي هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) تحت تنش رطوبتی. فصلنامه علمي-پژوهشي تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 29 شماره 2، 357-

 36. كريمی، ا. ،‌ م. دانشور و ح.ر. عيسوند. 1392. بررسی اثر کم آبیاری و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و صفات مورفو- فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.) در منطقه خرم آباد. مجله گیاه و زیست بوم، شماره (1) 35 ، 15-3.

 37. آذرنیا، م. .و ح.ر. عيسوند. 1392. بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم و آبی. مجله الکترونیکی تولید گیاهان زراعی، دوره 6 شماره 4، 18-1.

 38. عیسوند، ح.ر.، نصیری، م.، عارفی، ح. و ع. ا. جعفری، 1392. تعيين زمان احياي بذر گياهان دارويي جنسهاي مريم نخودي ( Teucrium polium)، مريم گلي (Salvia virgata)، آويشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi ) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia ) با استفا

 39. عیسوند، ح.ر.، اسماعيلي ع. و م. محمدي. 1393. بررسی اثر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و فیزیولوژیکی چهار رقم گندم پائیزه کشور (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد. مجله علوم گياهان زراعي ايران. دوره 45، شماره 2، 302-2

 40. بررسی تغییرات شاخص تنش آبی گیاه سویا تحت سطوح مختلف آبیاری

 41. بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود در شرایط دیم

 42. Effects of storage duration and temperature of hydro-primed wheat seeds on seed and seedling quality.

 43. بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی مریم گلی ) (Salvia officinalisبا استفاده از آزمون پیري تسریع شده

 44. The effects of various levels of water deficit stress on forage yield and physiological characteristics of four cultivars of clover (Trifolium spp) under low input condition

 45. PLANT GROWTH REGULATORS AND ASCORBIC ACID EFFECTS ON PHYSIOLOGICAL QUALITY OF WHEAT SEEDLINGS OBTAINED FROM DETERIORATED SEEDS

 46. Estimation of seed viability constants for tall wheatgrass, cocksfoot, rye, and sheep fescue to inform gene banking decisions.

 47. بررسی الگوي توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگلهاي جست زاد زاگرس میانی )مطالعه موردي: جنگلهاي کاکارضا استان لرستان(

 48. Chlorophyll fluorescence, yield and yield components of bread wheat affected by phosphate bio-fertilizer, zinc and boron under late-season heat stress

 49. اثرات اسموپرایمینگ بذر در دماهاي مختلف، بر سبزشدن، رشد گیاهچه و درصد اسانس ( تحت تنش خشکیSatureja Khuzestanica Jamzad) مرزه خوزستانی

 50. Storage duration and temperature of hydroprimed seeds affects some growth indices and yield of wheat

 51. بررسي اثر تلقيح ميكوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات كمي و كيفي عدس (Lens culinaris L.)

 52. Effects of savory essential oil on germination parameter of Fusarium infected seeds of wheat (Triticum aestivum L.).

 53. Effects of late-season drought stress on physiology of wheat seed deterioration: changes in antioxidant enzymes and compounds

 54. بررسی برخی پاسخهاي فیزیولوژیک و عملکرد ارقام نخود ).(Cicer arietinum L به رژیم آبیاري و شوري

 55. بررسی نوع خواب بذر و مناسب ترین روش های شکستن آن در سه اکوتیپ گون مرتعی

 56. تأثیر نانوپرایمینگ بذر با نانولوله کربن چندجداره بر مؤلفههاي جوانهزنی بذر و رشد اولیه گیاهچههاي بارانک لرستانی ).(Sorbus luristanica Bornm

 57. مطالعه اثر تلقیح میکوریزي و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس

 58. MECHANICAL DAMAGE TO CHICKPEA SEEDS AS AFFECTED BY NPK FERTILIZATION

 59. MECHANICAL DAMAGE TO CHICKPEA SEEDS AS AFFECTED BY NPK FERTILIZATION

 60. cigr section VI international technical symposium

 61. Effects of some PGRs on seedling emergence and CAT and POD activity of maize under low temperature stress

 62. اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر تحت تنش )Pinus eldarica Medw.( شوری کاج تهران

 63. ‌ پيش بيني‌ زمان‌ احياي‌ بذر‌چند‌گونۀ‌ ‌ دارويي‌ از‌طريق‌ برآورد‌ ثابتهاي‌ معادلۀ‌ ‌ قوۀ‌ناميه‌ ‌

 64. Evaluation of salinity tolerance of different clover species at germination and seedling stages

 65. EFFECTS OF PRIMING TEMPERATURE AND OSMOTIC PTENTIAL ON SEEDLING EMERGENCE AND GROWTH OF SAVORY (SATUREJA KHUZESTANICA JAMZAD) UNDER DROUGHT STRESS

 66. بررسي اثر کاربرد نيتروکسين، کود دامي و شيميايي نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گندم دوروم

 67. پرايمينگ روشي براي بهبود كيفيت بذر جهت افزايش رشد و عملكرد گياهان زراعي

 68. تعيين زمان احياي بذر گياهان دارويي جنسهاي مريم نخودي (،)Teucrium polium ) وThymus daenensis , T. fedtschenkoi()، آويشنSalvia virgata( مريم گلي نعناع ( )Mentha pulegium, M. longifoliaبا استفاده از مدلينگ متغيرهاي مهم حفاظت (دما و رطوبت)

 69. بررسي اثر جيبرلين و نحوه استفاده از آن بر شاخصهاي جوانه زني و رشد گياهچه بذرهاي زوال يافته بابونه آلماني ).(Matricaria aurea L

 70. Do Drought and Salinity Stresses Have Similar Effects on tyme Germination and Seedling Growth?

 71. اثرات تاریخ کاشت، کود زیستی حاوی باکتریهای حل کننده فسفات و محلول پاشی عناصر روی و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افلاک)

 72. MECHANICAL DAMAGE TO CHICKPEA SEEDS AS AFFECTED BY NPK FERTILIZATION

 73. بررسي اثر سطوح مختلف نانواكسيد آهن بر برخي ويژگيهاي كمي، كيفي و فيزيولوژيك چهار رقم گندم پاييزه كشور ) (Triticum aestivumدر وضعيت اقليمي خرم آباد

 74. تأثير باكتريهاي محرك رشد و پيري بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L.)

 75. اثر محلولپاشی پتاسیم، روي و بور بر دماي سایهانداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان ). (Triticum aestivum Lتحت تاریخهاي کاشت مناسب و تأخیري

 76. اثر اسید هیومیک بر ویژگیهاي مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و اسانس بابونه آلمانی ). (Matricaria chamomilla Lتحت تنش کمآبیاري

 77. تعیین شاخص CWSIجهت مدیریت آبیاری سویا در اقلیم خرمآباد

 78. Eisvand, H.R., H.M. Arefi and R. Tavakol-Afshari. 2006. Effects of various treatments on breaking seed dormancy of Astragalus siliquosus. Seed Science and Technology, 34 (3):747-752.

 79. Eisvand, H.R., R. Tavakol-Afshari, F. Sharifzadeh, H. Maddah Arefi and S.M. Hesamzadeh. 2010. Effects of hormonal priming and drought stress on activity and isozyme profiles of antioxidant enzymes in deteriorated seed of tall wheatgrass (Agropyron e

 80. Eisvand, H.R., Alizadeh, A. and A. Fekri. 2010. How Hormonal Priming of Aged and Non-aged Seeds of Bromegrass Affects Seedling Physiological Characters. Journal of New Seeds, 11:52-64.

 81. Eisvand, H.R., Shahrosvand, S., Zahedi, B., Heidari, S., and Sh. Afroughe. 2011. Effects of Hydro-priming and hormonal priming by gibberellin and salicylic acid on seed and seedling quality of carrot (Daucus carota var sativus). Iranian Journal of Pl

 82. Nasiri, M., H. Maddah Arefi and H. R. Eisvand. 2008. Seed germination in Kozal (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond). Seed Science and Technology, 36:214-217.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسي اثر پرايمينگ هورموني با جيبرلين و اسيدساليسيليك بر نمود بذر و كيفيت فيزيولوژيك گياهچه دو رقم هويج . 1389

 2. بررسي اثرات پرايمينگ بذر نخود با جيبرلين و اسيد آبسيسيک بر بهبود کيفيت فيزيولوژيک بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي. 1390

 3. بررسي اثرات هيدرو و اسموپرايمينگ در دماهاي مختلف، بر سبز شدن، رشد اوليه گياهچه و درصد اسانس مرزه خوزستاني(Satureja Khuzestanica Jamzad) تحت تنش خشكي. 1390

 4. مطالعه مقايسه اي اثرات تنش شوري و خشکي بر جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه چهار اکوتيپ از دو گونه بابونه Triplurospermum sevanens و Matricaria urea

 5. بررسي جوانه زني و رشد اوليه گياهچه سه گونه آويشن تحت تنش هاي شوري و خشکي. 1391

 6. بررسي اثر جيبرلين و نحوه استفاده از آن بر بهبود کيفيت بذرهاي زوال يافته بابونه آلماني (. Matricaria aurea L).

 7. بررسي اثر كودهاي پرمصرف NPK بر صدمات مكانيكي بذر دو رقم نخود در دو سطح رطوبت. 1392

 8. تاثير دو باکتري ريزوبيوم اليگومينوساروم و سودوموناس پوتيدا بر بهبود ظهورگياهچه، استقرارگياهچه و عملکرد بذور پير شده لوبيا چيتي. 1392

 9. بررسي اثر اسانس مرزه خوزستاني بر کاهش خسارت قارچ فوزاريوم و آلترناريا در بذور پيرشده دو رقم گندم. 1392

 10. بررسي اثرات پرايمينگ هورموني بر سبز شدن و خصوصيات فيزيولوژيکي گياهچه ذرت علوفه‌اي (سينگل کراس 704) تحت تنش سرما.1392

 11. بررسي اثر آفت سن بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گندم.1393

 12. بررسي تاثير تنش خشکي پايان فصل و محدوديت منبع بر عملکرد، انتقال مجدد و ميزان پروتئين دانه در ارقام جديد گندم.1393

 13. بررسی عوامل موثر در فرایند هیدروپرایمینگ بذر بر کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت تحت تنش خشکی.1394

 14. بررسي ارتباط قدرت رويشي بذور ارقام رايج پنبه در مزرعه و آزمايشگاه با استفاده از روشهاي مختلف آزمون بنيه بذر

 15. بررسی اثر دوره و دمای نگهداری بذرهای پرایم شده¬ی گندم بر کیفیت فیزیولوژیکی بذر، شاخص های رشد و عملکرد. 1394

 16. بررسی تأثیر میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود دیم بهاره. 1394

 17. بررسی نوع خواب بذر و روشهای شکستن آن در گیاه مرتعی گون ایرانی. 1394

 18. بررسی اثر زمان و دمای نگهداری بذرهای پرایم شده گندم بر کیفیت فیزیولوژیکی بذر و شاخص های رشد و عملکرد محصول دانه.1395

 19. 16- بررسی تاثیر میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه، عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم نخود دیم بهاره. 1394

 20. بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر فیزیولوژی زوال و ترمیم‌پذیری بذر گندم (دکتری-1395)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. عیسوند ح.ر. و م.ع. علیزاده. 1381. بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه) گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس (AAT). هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

 2. مداح عارفی، ح. ، عیسوند ح.ر. 1381. مديريت و احياي ژرم پلاسم در حال زوال در بانك ژن منابع طبيعي. اولين كنفرانس علوم و تنوع زيستي گياهي ايران، دانشكده علوم دانشگاه تهران، 1381.

 3. عیسوند ح.ر. و ح. مداح عارفی.1382. احياء بذور در بانك ژن منابع طبيعي. اولين همايش دانش بومي و ذخاير توارثي. سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با همكاري دانشگاه زاهدان، مهرماه.

 4. عیسوند ح.ر. ، ح. مداح عارفی و م. نصیری. 1383. بررسي چالشهاي توليد بذر برخي گونه هاي جنس‌ Aegilops ، Bromus و Onobrychis در بانك ژن منابع طبيعي ايران. خلاصه مقالات دوازدهمين کنفرانس سراسري زيست شناسي ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان. 12-10 شهريور

 5. عیسوند ح.ر. و ح. مداح عارفی 1383. بررسي مقايسه‌اي وضعيت بذر دهي 14 گونه يونجه يكساله در برنامه احياء بذور بانك ژن منابع طبيعي. خلاصه مقالات دومين همايش علمي پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي سراسر کشور، دانشگاه تربيت مدرس، 16 شهريور.

 6. عیسوند ح.ر. ، و م. نصیری. 1383. بررسي تغييرات قوه ناميه و طول عمر بذر دو گونه يونجه ( Medicago sativa L. و Medicago truncatulla L.) در طول مدت انبار داري. خلاصه مقالات دومين همايش علمي پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي سراسر کشور، دانشگاه تربيت مدرس،

 7. نصيري ن. ، عارفي ح. ، عيسوند ح.ر. 1384. بررسي اثر برخي عوامل انبارداري در تغييرات قوه ناميه دو گونه مهم علوفه اي(Medicago truncatulla & M. sativa). اولين همايش ملی گياهان علوفه اي كشور دانشکده علوم زراعي و دامي دانشگاه تهران، 1384.

 8. عیسوند، ح.ر. ، ح. مداح عارفی و ا. فکری.1385. بررسي اثر برخي هورمونهاي گياهي بر كيفيت فيزيولوژيك بذور پير شده گياه بروموس ( Bromus inermis ). چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، دانشگاه تربيت مدرس.

 9. اسماعيلي ا. ، عيسوند ح.ر. ، رضايي نژاد ع. 1389. تاثير تيمارهاي مختلف بر رفع خواب فيزيكي و جوانه زني بذر گياه دارويي مورد (Myrtus communis L.) منطقه لرستان. چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، دانشگاه كردستان، 22 و 23 ارديب

 10. كاري هفت چشمه ن. ، اكبري ن. ، حميدي آ. ، عيسوند ح.ر. ، س. حيدري. 1389. مطالعه اثر فرسودگي بذر بر جوانه زني و برخي مولفه هاي رشد گياهچه پنبه در شرايط آزمايشگاهي. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، 4-2 مرداد ماه.

 11. عيسوند ح.ر. ، دانشور م. ، و جاسمي ه. 1389. بررسي اثر سه كود نيتروكسين، دامي و شيمايي بر صفات كمي و كيفي گندم دوروم. دومين همايش منطقه اي ايده هاي نوين در كشاورزي پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، مهر ماه 1389.

 12. نصیری م. ، ح. مداح عارفی و ح.ر. عیسوند. 1389. بررسي جوانه زني و شكستن خواب بذر گونه هاي جنس آويشن (Thymus) موجود در ايران. همايش ملي گياهان دارويي؛ دانشگاه مازندران-11 و 12 اسفند.

 13. شهروسوند، س. ، ح.ر. عیسوند و ف. نریمانی. 1390. بررسي اثر پرايمينگ هورموني بذور دو رقم هويج زراعي (Daucus carota var sativus) بر درصد و سرعت سبز شدن و شاخص بنيه گياهچه. پنجمين همايش منطقه اي يافته اي كشاورزي (غرب كشور)، 28 و 29 ارديبهشت- دانشگاه ك

 14. عیسوند ح.ر. ، شهروسوند س. ب. زاهدی، و س. حیدری. 1390. بررسي اثر پرايمينگ هورموني بر بهبود كيفيت بذر هويج زراعي به منظور مقاومت به دماي پايين در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه. دومين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر، 4 و 5 آبان - دانشگاه آزاد اسلامي و

 15. عیسوند ح.ر. 1390. اهميت تكنيك هاي پرايمينگ بذر در بهبود وضعيت اقتصادي كشاورزان و استفاده از اراضي نامساعد. اولین کنفرانس ملی جهاد اقتصادی، اول اسفند، دانشگاه لرستان.

 16. جوانمرد، ز.، طبری، م.، احمدلو، ف.، و ح.ر. عیسوند. 1391. تأثير هيدروپرايمينگ بر جوانه¬زني بذر کاج تهران (D.Don Pinus eldarica) تحت تنش خشکي. اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار). 27 تا 28 خرداد، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

 17. عیسوند ح.ر. ، قرشي كليبر ل. ، نظریان فیروزآبادی ف. ، اكبري ن. ، و ا. سرلك. 1391. مقایسه مؤلفه¬های جوانه-زنی سه گونه آویشن در شرایط تنش خشكي. دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 14 تا 16 شهريور. كرج، دانشگاه آزاد اسلامي.

 18. قرشي كليبر ل.، و ح.ر. عيسوند. 1391. بررسي جوانه¬زني و رشد اوليه سه گونه آويشن تحت تنش شوري. اولين همايش ملي تنش هاي گياهي (غير زيستي) ، 10 تا 11 آبان ماه، دانشگاه اصفهان.

 19. سرلك ا.، و ح.ر. عيسوند. 1391. بررسی جوانه زني و پارامترهاي مرتبط با آن در دو جنس از بابونه تحت تنش خشکي. اولين همايش ملي تنش هاي گياهي (غير زيستي)، 10 تا 11 آبان ماه، دانشگاه اصفهان.

 20. عیسوند ح.ر.، سرلك ا.، گودرزي د. ، و قرشي كليبر، ل.1392. بررسی جوانه زني و پارامترهاي مرتبط با آن در دو جنس از بابونه تحت تنش شوري. دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، 23 مرداد ماه، اروميه، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع

 21. فلاح، س.، عیسوند ح.ر.، شهبازی، ف.، و س.،نصیری خلیل الهی. 1392. بررسي اثرات كودهاي پرمصرف بر صدمات مكانيكي بذر نخود (رقم آرمان) در دو سطح رطوبت. ششمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، 29 آبان 1392، دانشگاه تربیت مدرس.

 22. فلاح، س.، عیسوند ح.ر.، شهبازی، ف.، و س.،نصیری خلیل الهی. 1392. بررسي اثرات كودهاي پرمصرف بر صدمات مكانيكي بذر نخود (رقم آرمان) در دو سطح رطوبت. ششمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، 29 آبان 1392، دانشگاه تربیت مدرس.

 23. فلاح، س.، شهبازی، ف.، عیسوند ح.ر.، و س.،نصیری خلیل الهی. 1392. بررسي اثرات ك.دهاي پرمصرف(N, P, K) بر صدمات مكانيكي بذر نخود(رقم آزاد). ششمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، 29 آبان 1392، دانشگاه تربیت مدرس.

 24. عیسوند، ح.ر.، رحیمیان، ف.، درویش نیا، م. 1392. بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی و قارچ کش ویتاواکس بر کاهش خسارت قارچهای فوزاریوم و آلترناریا در بذر دو رقم گندم. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، 28 آذر 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

 25. عیسوند، ح.ر. 1393. برآورد ثابتهای معادله قوه نامیه بذر گیاهان دارویی آویشن و نعناع. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، کرج، 6-4 شهریور.

 26. عیسوند، ح.ر. و م. آذرنیا. 1393. بررسی اثر پرایمینگ بذر با GA3 و ABA بر رشد ریشه و بخش هوایی گیاه نخود در شرایط آبی و دیم. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، موسسه تحقیقات اصل

 27. Eisvand, H.R., R. Tavakol-Afshari, F. Sharifzadeh, H. Maddah Arefi and S.M. Hesamzadeh. 2008. Improvement of physiological quality of deteriorated tall wheatgrass seeds by hormonal priming for control and drought stress conditions. 9th ISSS Confe

 28. Shahbazi, F., Fallah, S. and Eisvand, H. R. 2013. Effect of NPK fertilization on the mechanical damage to chickpea seeds. Proceeding of the 8th CIGR Section VI international Technical Symposium, 3-7 Nov 2013, Guangzhou, China.

 29. پاکدل، ا.، عیسوند، ح. ر. و ش. شعاعی.1392. بررسی تاثیر پرایمینگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران، 10 بهمن ماه 1392.

 30. پاکدل، ا.، عیسوند، ح. ر. و ش. شعاعی.1392. بررسی تاثیر پرایمینگ بر سبز شدن و رشد اولیه دو رقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران، 10 بهمن ماه 1392.

 31. عیسوند، ح.ر.، گودرزی، د. و ن. فتحی. 1393. اثرات پرایمینگ هورمونی بر سبز شدن و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهچه ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704). همایش ملی مباحث نوین کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران.

 32. عیسوند، ح.ر. 1393. برآورد ثابتهای معادله قوه نامیه بذر گیاهان دارویی آویشن و نعناع. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، کرج، 6-4 شهریور.

 33. . عیسوند ح.ر. 1381. اثر تنش خشكي و زمان بندي مصرف كود ازته بر عملكرد و كيفيت نانوايي گندم مهدوي. اولين كنگره بين المللي گندم. تهران

 34. عیسوند، ح.ر. و م. آذرنیا. 1393. بررسی اثر پرایمینگ بذر با GA3 و ABA بر رشد ریشه و بخش هوایی گیاه نخود. سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ، کرج، 6-4 شهریور

 35. آذرنیا، م.، صفی خانی، س.، بیابانی، ع.، پورعلمداری، ا. و عیسوند، ح.ر. 1393. مطالعه اثر پرایمینگ بذر برخی خصوصیات رویشی گیاهچه عدس. اولین كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

 36. آذرنیا، م.، صفی خانی، س.، بیابانی، ع.، پورعلمداری، ا. و عیسوند، ح.ر. 1393. بررسي اثر پيش تيمار بذر بر خصوصيات جوانه زني و كيفيت فيزيولوژيك بذر و گياهچه عدس. اولین كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

 37. Eisvand, H.R. and Sharafi, A. 2015. Effects of priming temperature and osmotic potential on seedling emergence and growth of savory under drought stress. 4th National Congress on Medicinal Plants, 12, 13 May. Tehran, Iran.

 38. عيسوند، ح.ر.، موري، س.، اسماعيلي، ا. و ش. ساساني. 1394. اثر پرايمينگ هورموني با براسينواستروئيد بر ويژگي هاي جوانه زني بذر گندم. چهارمين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، دانشگاه تربيت مدرس. 11 شهریور. تهران

 39. فرهادیان، ک.، عیسوند، ح.ر.، و ف. نطریان. 1395. بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد دو رقم نخود. ششمین همایش ملی حبوبات ایران. 15 اردیبشهت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خرم آباد.

 40. 37. Eisvand, H. R., Dalvand, Z., Hosseini, Z. and Bajalan, B. Effects of hormonal priming on seed quality and germination indices of two lentil cultivars. 5th National Conference of Iranian Society of Plant Physiology, August 30-31, 2017. Zanjan University, Zanjan, Iran.

 41. 38. Eisvand, H. R. and Akbarzadeh, A. Using hormonal and ascorbic acid priming to mitigate seed deterioration damage in sunflower. 5th National Conference of Iranian Society of Plant Physiology, August 30-31, 2017. Zanjan University, Zanjan, Iran.

کتب منتشر شده
 1. عيسوند، حميدرضا و پروانه عشوري. 1389. فيزيولوژي تنش، ترجمه، انتشارات دانشگاه لرستان

 2. راهنما، افراسياب، پوستيني كاظم، ساساني، شهريار و حميدرضا عيسوند. 1390. پاسخ گياهان به تنش هاي غير زيستي. ترجمه- انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 3. عليزاده، محمدعلي و حميدرضا عيسوند. 1385. برنج در مصر، ترجمه، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت زراعت، دفتر گندم، برنج و حبوبات، 538 ص.

 4. عیسوند، حمیدرضا، کمایی، حسین، چعب، عبدالنور، نعمت الهی، داریوش ، حیدری، سعید، و علی فرهادی. 1394. بیولوژی علف هرز و تغییر اقلیم.ترجمه. انتشارات دانشگاه لرستان. 337 ص.

 5. عیسوند، حمیدرضا، حسینیان، سیدحمزه و سعید موری.1397. تعیین و بررسی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان زراعی. ترجمه، انتشارات دانشگاه لرستان، 233 ص

افتخارات کسب شده
 1. رتبه یک آزمون دکتری دانشگاه تهران

 2. دانشجوي پژوهشگر برگزيده پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال 1386

 3. كسب لوح افتخار مقام علمي برگزيده استاني سال تحصيلي 78-77

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسي تاثير نانو اكسيدآهن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيک و کيفت دانه گندم نان (Triticum aestivum L.)

 2. طراحي نظام طبقه بندي و اعطا نشان گندم، آرد و نان"

 3. بررسي جوانه زني و برطرف كردن خواب بذر گياه دارويي مورد (Myrtus communis L)

 4. Study of seed storability and physiological quality of sage (Salvia officinalis) using AA test

 5. Effects of Ultrasonic Waves and Hydropriming on Seeds Germination of Silybum marianum and Artemisia aucheri

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. فیزیولوژی تنشها در گیاهان زراعی، مقطع دکتری

 2. فیزیولوژی بذر، مقطع دکتری

 3. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، مقطع دکتری

 4. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، مقطع دکتری

 5. اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان، مقطع کارشناسی ارشد

 6. تکنولوژی بذر، مقطع کارشناسی ارشد

 7. کنترل و گواهی بذر، مقطع کارشناسی

 8. زراعت در شرایط تنشهای محیطی، مقطع کارشناسی

 9. سوابق اجرایی
  1. عضو كميته علمي و فني موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال کشور از سال 1389 تا 93

  2. مسول کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان

  3. عضو هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

  4. عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. Environmental Stresses

  2. Seed Physiology

  3. Phytohormone

  اطلاعات تکمیلی