ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
خانه
مسعود عليرضايي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: بيوشيمي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم پایه
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: alirezaei.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alirezaei_m54@yahoo.com
وبسایت شخصی: www.alirezaei.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتري تخصصي بیوشیمی؛ 1389؛ دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شيراز، شیراز- ایران 2. دکتراي عمومي دامپزشکي 1380؛ دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شيراز، شیراز- ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. The plant histaminase: a promising enzyme with antioxidant properties versus histamine release in isoprenaline-induced myocardial infarction in rats.

 2. Betaine prevents ethanol-induced oxidative stress and reduces total homocysteine in the rat cerebellum

 3. Oleuropein prevents ethanol-induced gastric ulcers via elevation of antioxidant enzyme activities in rats

 4. Antioxidant Defense of Betaine Against Oxidative Stress Induced by Ethanol in the Rat Testes

 5. Betaine elevates ovarian antioxidant enzyme activities and demonstrates methyl donor effect in non-pregnant rats

 6. Betaine:a promising antioxidant agent for enhancement of broiler meat quality

 7. Beneficial antioxidant properties of betaine against oxidative stress mediated by levodopa/benserazide in brain of rats. Journal Physiological Sciences.

 8. Hepatoprotective effects of purified oleuropein from olive leaf extract against ethanol-induced damages in the rat

 9. Hyperhomocysteinemia reduction in ethanol-fed rabbits by oral betaine

 10. Nutritional effects of betaine on weight and length of rat offspring. Comparative clinical pathology

 11. Betaine reduces Hyperhomocysteinemia and enhances 5-hydroxyindoleacetic acid in ethanol-induced Hyperhomocysteinemia in rabbits

 12. Antioxidant and methyl donor effects of betaine versus ethanol-induced oxidative stress in the rat liver. Comparative clinical pathology

 13. Actinidin a promising milk : coagulating enzyme

 14. Cadmium-Induced Oxidative Stress in the Rat Testes: Protective Effects of Betaine

 15. Ghrelin regulates Bax and PCNA but not Bcl-2 expressions following scrotal hyperthermia in the rat Tissue and Cell

 16. Effects of Pretreatment With Single-Dose or Intermittent Oxygen on Cisplatin-Induced nephrotoxicity in Rats

 17. Importance of cystic echinococcosis in slaughtered herbivores from Iran.

 18. Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables in Khorramabad, Iran. Food Control

 19. The first report of Neospora caninum prevalence in aborted and healthy sheep from west of Iran

 20. The Effects of Moderate Exercise on Ethanol-Induced Gastric Injuries in Rats.

 21. Antioxidant enzyme activity and MDA level in the rat testis following chronic administration of ghrelin Andrologia

 22. Ghrelin promotes antioxidant enzyme activity and reduces lipid peroxidation in the rat ovary (Regulatory Peptides

 23. Ghrelin modulates testicular germ cells apoptosis and proliferation in adult normal rats

 24. Ghrelin regulates Bax and PCNA but not Bcl-2 expressions following scrotal hyperthermia in the rat

 25. Biochemical and histopathological evaluations of ghrelin effects following cadmium toxicity in the rat testis

 26. Ghrelin is a suppressor of testicular damage following experimentally induced cryptorchidism in the rat

 27. Correlation Between Intraocular Pressure (IOP) and Intracranial Pressure (ICP) in Dog

 28. Protective Effects of Ziziphus jujuba Fruit Extract against Ethanol-induced Hippocampal Oxidative Stress and Spatial Memory Impairment in Rats

 29. Protective effects of Althaea officinalis L. extract in 6-hydroxydopamine-induced hemi-parkinsonism model: behavioral, biochemical and histochemical evidences

 30. Ghrelin acts as an Antioxidant Agent in the Rat Kidney

 31. Ovarian and placental aromatase activity during second half of ovine pregnancy

 32. Antioxidant effects of aqueous fruit extract of Ziziphus jujuba on ethanol-induced oxidative stress in the rat testes

 33. اثر اسانس مرزه خوزستاني در آب آشامیدنی بر نسبت اسيد هاي چرب امگا- 6 به امگا- 3، محتوي كلسترول و پايداري ليپيدها در عضله سينه نيمچه هاي گوشتي

 34. بررسی اثر تجویز بتائین خوراکی بر کیفیت اسپرم موش رت متعاقب مسمومیت با کادمیوم

 35. تأثير اسانس مرزة خوزستاني در آب آشاميدني بر عملكرد و پتانسيل آنتي اكسيداتيو گوشت ران درجوجه هاي گوشتي.

 36. خالص سازی و بررسی خواص کینتیکی آنزیم هیستامیناز از گونه ی خلر ( Lathyrus sativus ) با استفاده از کروماتوگرافی تعویض آنیون.

 37. تاثیر اسیدهای چرب ضروری روغن ذرت و بادام زمینی بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی

 38. پیش درمانی با عصاره برگ زیتون نفروتوکسیسیتی حاصل از سیسپلاتین را بطور نسبی کاهش می دهد

 39. تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره آبی میوه عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول در کبد و کلیه موشهای صحرایی نر

 40. بررسي تاثير عوامل اصلی اكولوژيك بر درصد بازده اسانس درختچه مورد( Myrtus communis) در رويشگاه های استان لرستان

 41. . اثرات حفاظت کبدی بتائین در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا و بنسرازید در موشهای صحرایی

 42. مقایسه تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون با ویتامینهای Cو Eبر شاخصهای کیفی اسپرم گاو

 43. تأثير پيش درماني با مقادير مختلف ال-آرژينين بر نفروپاتي ناشي از سيسپلاتين در موشهاي صحرايي نر

 44. اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله ( )HbA1cو کلسترول تام در موشهای سوری

 45. تاثیر عوامل اصلی اکولوژیک بر درصد بازده اسانس درختچه مورد ).(Myrtus communis L در رویشگاه هاي مختلف جنگلی استان لرستان

سایر مقالات چاپ شده
 1. تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی

پایان نامه ها
 1. استاد مشاور پایان نامه های فیزیولوژی دامپزشکی در دانشگاه شیراز و دانشگاه لرستان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. - بررسی فعالیت آنتی اکسیداتیو متعاقب تزریق گرلین در بیضه موشهای رت

 2. - ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی هورمون گرلین و تعیین میزان MDAدر تخمدان موش های رت

 3. - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره عناب در سندرم کبد و کلیه حاصل از تجویز خوراکی الکل

 4. - بررسی فعالیت آنزیم آروماتاز در جفت و تخمدان گوسفندان آبستن ارجاعی به کشتارگاه خرم آباد

 5. - تاثیر اولئوروپئین خالص شده از برگ زیتون بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان بافت بیضه و فاکتورهای مرتبط با تحرک و باروری اسپرم در مدل حیوانی موش صحرایی

 6. خالص سازی و بررسی خواص کینتیکی آنزیم هیستامیناز از گونه نخود خلز (Lathyrus Sativus) با تکنیکهای Ion-exchange Chromatographyو SDS-PAGE

 7. - اثرات آنتی اکسیدانی اولئوروپئین خالص شده از برگ زیتون در پیشگیری از زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی نر

 8. تاثیر شرایط اقلیمی و نوع خاک بر میزان مواد فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی و درصد بازده اسانس درختچه مورد ( Myrtus communis) در استان لرستان

 9. بررسی خواص انعقادی عصاره گیاه مایه پنیر Withania coagulans L. بر الگوی الکتروفورتیک SDS-PAGE پروتئین های حاصل از آب پنیر و بهینه کردن شرایط انعقاد از جمله دما، pH، غلظت مناسب کلرید کلسیم در مقایسه با مایه پنیر استاندارد (کیموزین)

 10. - اثرات هموژنیزه جوانه های خلر (حاوی آنزیم هیستامیناز) در پیشگیری از ایسکمی و استرس اکسیداتیو ناشی از ایزوپرنالین در قلب موشهای صحرایی نر

 11. مقایسه اثرات اولئوروپئین و گرلین در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و نیتراتیو ناشی از لیپو پلی ساکارید (LPS)، در کلیه موشهای صحرایی نر (( مجری طرح

 12. اثرات بتائین بر هموسیستئین پلاسما و استرس اکسیداتیو در مغز ناشی از تجویز levodop در موشهای صحرایی نر: بعنوان یک مدل درمان از بیماری پارکینسون (( مجری طرح

 13. - بررسی اثراکسی تتراسایکلین طولانی اثر در درمان گاوهای ارجاعی به درمانگاه دامپزشکی دانشگاه لرستان آلوده به انگل تیلریا آنولاتا

 14. خالص سازی آنزیم اکتینیدین از میوه کیوی با روش کروماتوگرافی تعویض یون و استفاده از آن در تهیه پنیر

 15. خالص سازی آنزیم فیسین از انجیر با روش کروماتوگرافی تعویض یون

 16. تاثیر بتائین برآنزیمهای آنتی اکسیدان ،کیفیت لاشه و ضریب تبدیل رشد در جوجه های گوشتی

کتب منتشر شده
 1. بیوشیمی کاربردی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

افتخارات کسب شده
 1. - عضو و دبیر شورای صنفی دانشجویان خوابگاههای شهداء دانشگاه شیراز(متاهلی از سال 1385-1389)

 2. نماینده فرهنگی و عضو شورای فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان (1389-1390)

 3. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 89-90

 4. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 90-91

 5. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 92-93

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. سابقه تدریس بیوشیمی کاردانی و کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی، زراعت کشاورزی، باغبانی، زیست شناسی بمدت 13 سال در دانشگاه لرستان(1393-1380)

  2. کمک به برگزاری واحدهای عملیات بیوشیمی دامپزشکی بمدت چند نیمسال در دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

  3. تدریس 2 واحد بیوشیمی پیشرفته (فوق لیسانس بیوتکنولوژی) گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

  4. تدریس بیوشیمی فوق گروه علف های هرز، بیوشیمی فوق فیزی.لوژی دام

  5. سوابق اجرایی
   1. گواهي شرکت در کارگاه آموزشي روشهای تدریس در مراکزآموزش عالی ( دانشگاه لرستان - 1381)

   2. گواهي شرکت در کارگاه بیوشیمی و کاریوتیپ سلول( مرکز جهاد دانشگاهی شیراز- 1384 )

   3. گواهي شرکت در کارگاه ضدعفونی کردن محصولات با نانوسیل ( سازمان دامپزشکی- 1385 )

   4. برگزار کننده: کارگاه خالص سازی آنزیمهای گیاهی(Actinidin, Ficin) با روشهای کروماتوگرافی و SDS-PAGE ( مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان- 1388)

   5. برگزار کننده: کارگاه آشنایی با نرم افزارهای ویژه مقاله نویسی ( دانشگاه لرستان- 1389)

   6. گواهی شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش (دانشگاه علوم پزشکی لرستان- 1389)

   7. برگزار کننده: کارگاه دوره پیشرفته نرم افزارهای ویژه مقاله نویسی و چگ.نگی ویرایش مقالات علمی ( دانشگاه لرستان- 1390).

   8. برگزار کننده: کارگاه چگونه یک مقاله بد ننویسیم؟ ( دانشگاه لرستان- 1393).

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. نرم افزار آماری اندنوت

   2. نرم افزار آماری گراف پدپریسم

   اطلاعات تکمیلی