ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
خانه
زهرا طهماسبي نمکي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زمين شناسي - پترولوژي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زمين شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: tahmasebi.z@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: zahra_tak@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری زمین شناسی-پترولوژی دانشگاه اصفهان

 2. کارشناسی ارشد زمین شناسی-پترولوژی دانشگاه اصفهان

 3. کارشناسی زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان

 4. دیپلم علوم تجربی

مقالات علمی پژوهشی
 1. Petrologic and geochemical constraints on the origin of Astaneh pluton, Zagros orogenic belt, Iran

 2. شیمی کانی گارنت در پگماتيت ها و سنگ های دگرگونی منطقه همدان

 3. ویژگی های ژئوشيميایی و زمین ساختی سنگ‌هاي آتشفشاني شرق نهاوند (پهنه سنندج- سیرجان)

 4. پترولوژی، ژئوشیمی و شیمی¬کانی سنگ¬های نیمه آتشفشانی و آنکلاو ها در شیرمزدتپه (جنوب¬غرب اراک)

 5. سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ¬های دگرگونی جنوب¬غرب اراک و مقایسه آن با مناطق همجوار

 6. ریخت شناسی تورمالین در گرانیت های مشهد ( g2) با استفاده از آنالیز فراکتال و تئوری اجتماع با انتشار محدود

 7. ژئوشیمی و مکانيسم تشکيل تورمالين نودولي در گرانیت های (g2) مشهد

 8. Surveying the spatial variations of water temperature of gaseous wells in Hamedan area in order to obtain geothermal energy

 9. Surveying the temporal variations of water temperature of gasseous wells in region of Hamehkasi- Famenin in order to obtain geothermal energy

 10. Evaluation of Hydrogeochemical Characteristic of Groundwater of Romeshgan plain, Lorestan, Iran

 11. Petrography and mineral chemistry of the Boroujerd pluton (Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran)

 12. بررسي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در مجموعه افيوليتي نورآباد (شمال غرب لرستان)

 13. سازوكار شكل گيري ندول هاي تورمالين در منطقه بروجرد (دهگاه-سرسختي)

 14. نقش گارنت در تفسير سنگ زايي همبافت گرانيتوئيدي بروجرد و هاله دگرگوني آن

 15. مطالعه كيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

 16. ويژگي هاي سنگ شناختي و ژئوشيميايي گرانيتوئيدهاي آستانه (زون سنندج سيرجان، غرب ايران)

 17. پترولوژي، ژئوشيمي و ويژگي هاي تكتونيكي توده ي گرانيتوئيدي بروجرد

 18. ژئوشيمي و تعيين منشا تورمالين هاي منطقه بروجرد

 19. ژئوشيمي و محيط تكتونيكي متاپليت هاي منطقه اليگودرز (زون سنندج-سيرجان)

 20. استفاده از ويژگيهاي كانيشناسي و ژئوشيميايي گرانيتوئيدهاي منطقهي بروجرد و آستانه (زون سنندج - سيرجان)

 21. پتروژنز تودة گرانيتوئيدي جنوب شازند (جنوب غرب اراك)

 22. مطالعه سيالات درگير و كاني شناسي در دگرساني هاي گرمابي گرانيتوييد آستانه (زون سنندج-سيرجان)

 23. شيمي كانيها و ژئوشيمي دگرساني پروپليتيك در گرانيتوئيد آستانه (جنوب غرب اراك)

 24. مقايسة انواع آمفيبولها و ژئوترموبارومتري تودة نفوذي آستانه (زون سنندج- سيرجان)

 25. خصوصيات پتروگرافي و ژئوشيميايي انكلاوهاي منطقه آستانه

 26. شواهد كاني شناسي و ژئوشيميايي آميختگي ماگمايي در آنكلاوهاي منطقه آستانه

 27. تورمالين زايي در منطقه آستانه

 28. Microbiostratigraphy of the tarbur formation zagros basin iran

 29. Thermobarometry of the astaneh pluton and its related subvolcanic rocks

 30. petrogarafy and geochemistry characteristic of enclaves in the astaneh

 31. نگرشي نو بر سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد

 32. اشكال ساختاري توده گرانيتوئيدي و سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد

 33. رشد جهت يافته و دگرشكلي سيليكات هاي آلومينيم در سنگ هاي دگرگوني منطقه همدان

 34. GEOTHERMOBAROMETRY OF QUARTZ CRYSTALS IN THE ALMOGHOLAGH PLUTON, WESTERN IRAN

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. پترولوژی و ژئوشیمی میگماتیت های منطقه بروجرد(راهنما)

 2. ژئوشیمی و شیمی کانی دایک های بازیک بروجرد(راهنما)

 3. ژئوشیمی و شیمی کانی دایک های بازیک افیولیت نورآباد-هرسین(راهنما)

 4. ژئوشيمي وتعيين خاستگاه تورمالين هاي گرانيت هاي جنوب شرق مشهد(مناطق خلج )(راهنما)

 5. ژئوشيمي وتعيين محيط تكتونيكي سنگ هاي دگرگوني منطقه آستانه(راهنما)

 6. پترولوژي و ژئوشيمي گدازه هاي بالشي افيوليت نورآباد(راهنما)

 7. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ساب ولكانيكي آستانه(راهنما)

 8. پترولوژي و ژئوشيمي آنكلاو هاي مختلف موجود در توده گرانيتوئيدي بروجرد(راهنما)

 9. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني منطقه بزمان (مشاور)

 10. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي منطقه بزمان (راهنما)

 11. ژئوشيمی و زمين شناسی اقتصادی بور در تورمالين های منطقه بروجرد و آستانه (مشاور)

 12. بررسی ويژگي هاي ژئوشيميايي تورمالين هاي ناحيه الوند با نگرشی بر بور از ديدگاه زمين شناسي اقتصادی (مشاور)

 13. پترولوژی و ژئوشيمی توده گرانيتوئيدی گوشه (جنوب شرق بروجرد) (راهنما)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. كاني شناسي و شيمي كاني دايك هاي ديابازي افيوليت نورآباد-هرسين (شمال غرب لرستان)

 2. بررسي شيمي كاني دايك هاي بازيك منطقه بروجرد

 3. بررسي ساختارهاي ماكروسكوپي ميگماتيت هاي منطقه بروجرد

 4. خصوصيات ژئوشيميايي و موقعيت تكتونيكي گدازه‌هاي بالشي افيوليت نورآباد (استان لرستان)

 5. ژئوشيمي و محيط تكتونيكي متاپليت هاي منطقه آستانه(جنوب غرب اراك)

 6. بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاه هاي گاز دار منطقه دشت چهاردولي- اسدآباد و احتمال وجود انرژي ژئوترمال

 7. ژئوشیمی و تعیین خاستگاه دایک های بازیک منطقه بروجرد

 8. ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی دایک های دیابازی افیولیت نورآباد-هرسین (شمال غرب لرستان)

 9. پتروفابریک و منشأ لوکوسم ها در میگماتیت های منطقه بروجرد

 10. بررسي ژئوشيمي تورمالين نودولي در گرانيت هاي مشهد

 11. زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشیمی هارزبورژيت هاي افيوليت نورآباد (شمال غرب لرستان)

 12. پتروگرافي، زمين شناسي و آلتراسيون منطقه پان ساره (شمال شرق آتشفشان بزمان)

 13. پتروگرافي و شيمي كاني كلريت در سنگ هاي دگرگوني منطقه آستانه

 14. شيمي كاني هاي بيوتيت و پلاژيوكلاز در سنگ هاي داسيتي منطقۀ آستانه (جنوب غرب اراك)

 15. پترولوژي و ژئوشيمي گدازه هاي بالشي افيوليت نورآباد(استان لرستان)

 16. پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي داسيتي منطقه آستانه(جنوب غرب اراك)

 17. بررسي پتروگرافي و مقايسه ميكروسكپي كاني تورمالين در گرانيت هاي مشهد(g2)

 18. بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاه هاي گاز دار همدان جهت دستيابي به انرژي ژئوترمال

 19. تعيين شرايط فشار و دماي تشكيل توده گرانوديوريتي مجموعه گرانيتوئيدي قروه

 20. پيدايش اورتوپيروكسن در گرانيت هاي آستانه (جنوب غرب اراك)

 21. بررسي تركيب، منشا و محيط تكتونيكي سنگ هاي دگرگوني منطقة بروجرد

 22. بررسي شيمي كاني گارنت در برخي از سنگ هاي آذرين و دگرگوني گارنت دار منطقه بروجرد

 23. مقايسه ويژگي هاي ژئوشيميايي تورمالين هاي منگاوي و گنجنامه همدان

 24. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ اي آتشفشاني كالك آلكالن- شوشونيتي شرق نهاوند (غرب ايران)

 25. منشا و محيط تكتونيكي پليت هاي دگرگون شده شمال غرب اليگودرز

 26. خاستگاه و خصوصيات ژئوشيميايي توده گرانيتوئيدي گوشه (جنوب شرق بروجرد)

 27. بررسي ژئوشيمي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اليگودرز

 28. زمين شناسي اقتصادي تورمالين هاي ناحيه همدان با نگرشي بر بور در آنها

 29. پتروگرافي و ژئوشيمي گرانيتهاي روشن اسفن دار در منطقه بروجرد

 30. بررسي ژئوشيميايي كاني گارنت در پگماتيت ها و سنگ هاي دگرگوني منطقه همدان

 31. پتروژنز توده ي گرانيتوئيدي گوشه (جنوب شرق بروجرد)

 32. بررسي چگونگي تشكيل بافت هاي نامتعادل در اثر فرايند فوق سرد شدگي درسنگها و توده هاي معدني و مثالي از آن در تورمالين هاي دندريتي مشهد

 33. بررسي خاستگاه رسوبي و فازهاي كنترل كننده فراواني عناصر اصلي در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 34. The role of fluids in formation processes of the migmatitic rocks in the Boroujerd area

 35. بررسي توده نفوذي شيور داغ و اسكارن زندآباد

 36. ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي كواترنري منطقه بزمان

 37. ويژگي هاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده گرانيتوئيدي منطقه بزمان

 38. ژئوشيمي ،كاني شناسي وپتروگرافي سنگهاي آتشفشاني منطقه بزمان

 39. مطالعه پيدايش ،تنوع فيبروليت ها در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 40. كرديريت با ساختار ماكل چرخشي شعاعي شش تايي در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 41. ويژگي هاي ژئوشيميايي و زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني شمال كبودرآهنگ (همدان)

 42. بررسي مورفولوژي هاي تورمالين و دگرساني هاي موجود در توده ي گرانيتي لاله زار

 43. ويژگي هاي پترولوژي و ژئوشيمي انواع گابروهاي مجموعه افيوليتي نورآّباد (استان لرستان)

 44. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني جنوب شرق بروجرد

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. فارغ التحصیل برتر دکتری زمین شناسی دانشگاه اصفهان

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. شيمي سنگ هاي دگرگوني و تعيين محيط تكتونيكي منطقه بروجرد

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. پترولوژي سنگهاي دگرگوني

  2. آتشفشان شناسي پيشرفته

  3. ترموديناميك

  4. ژئوشيمي پيشرفته

  5. ژئوشيمي سيالات گرمابي

  6. آندزيت ها

  7. ژئو شيمي كانسارهاي گرمايي

  8. واكنش هاي دگرگوني

  9. دگرگوني دماي بالا و آناتكسي پوسته

  10. پترولوژي

  11. ژئوشيمي

  12. سنگ شناسي آذرين

  13. آتشفشان شناسي

  14. سنگ شناسي دگرگوني

  15. عمليات زمين شناسي ايران

  16. مباني زمين شناسي

  17. برداشت زمين شناسي

  18. زمين شناسي اقتصادي

  19. زمين شناسي ساختماني

  20. زمين شناسي عمومي

  21. سنگ شناسي و آزمايشگاه

  22. كارآموزي

  23. پروژه

  24. سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه معدن، دانشکده فنی مهندسی

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. ژئوشیمی کانی ها و سنگ ها

   2. سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

   3. کانی شناسی

   اطلاعات تکمیلی
   1. فرصت مطالعاتی شش ماه در دانشگاه هلوا کشور اسپانیا جهت تکمیل فرایند تز دکتری